Kh?c ph?c: Các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i không tr? v? l?i khi nó không th? t?i các liên k?t.NET Framework h?i t?i máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2692557 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho máy ch? lưu tr? d? li?u chuy?n đ?i không th? n?p các.NET Framework h?i giúp xác đ?nh chuy?n đ?i d? li?u trong Microsoft Host Integration Server 2010, các thành ph?n không tr? v? m?t l?i. Khi đi?u này x?y ra, không có chuy?n đ?i d? li?u đư?c th?c hi?n cho các t?p tin đư?c g?i đ?n các thành ph?n.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 4 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2691943Tích l?y gói 4 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Sau khi c?p nh?t này đư?c áp d?ng, các thành ph?n đư?ng ?ng BizTalk cho chuy?n đ?i d? li?u máy ch? lưu tr? tr? v? m?t thông báo l?i "đư?ng d?n không h?p l? h?i" khi nó không th? n?p các.NET Framework Cynulliad. Thông báo l?i này đư?c kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng và trong qu?n l? máy ch? Microsoft BizTalk console.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2692557 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2692557 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2692557

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com