Raksta ID: 2694911 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Str?d?jot oper?t?jsist?m? Windows, iesp?jams, tiks par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
programma Windows Explorer p?rtrauca darboties.  Notiek Windows restart??ana.
Turkl?t, iesp?jams, paman?sit, ka tie?i pirms vai p?c k??das zi?ojuma par?d??anas nomirgo ekr?ns.

Iemesls

?o probl?mu var izrais?t k?ds no t?l?k nor?d?tajiem iemesliem.
 • Iesp?jams, j?s izmantojat vecu vai boj?tu video draiveri.
 • Datora sist?mas faili var b?t boj?ti vai nesader?gi ar citiem failiem,
 • Dators var b?t infic?ts ar v?rusu vai ?aunprogrammat?ru. 
 • Da?as programmas vai pakalpojumi, kas darbojas dator?, iesp?jams, izraisa Windows Explorer darb?bas p?rtrauk?anu.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, j?nosaka, kas ir programmas Windows Explorer darb?bas p?rtrauk?anas c?lonis. Lai konstat?tu probl?mu, m??iniet veikt probl?mu nov?r?anas darb?bas.

Atjauniniet video draiveri

Veci vai boj?ti video draiveri var b?t iemesls, k?d?? programma Windows Explorer p?rtrauc darboties. Lejupiel?d?jot un instal?jot jaun?ko video draiveri, var nov?rst daudzas no ??m probl?m?m. To var izdar?t, izmantojot Windows Update vai apmekl?jot sist?mas ra?ot?ja t?mek?a vietni vai sazinoties ar sist?mas ra?ot?ju.
Papildinform?ciju par draiveru atjaunin??anu skatiet Microsoft vietn?:
Draivera atjaunin??ana aparat?rai, kas nedarbojas pareizi

Draiveru atjaunin??ana: ieteicam?s saites

Palaidiet sist?mas failu p?rbaudes r?ku (CFS), lai p?rbaud?tu failus

Izmantojiet sist?mas failu p?rbaudes r?ku, lai noteiktu, vai dator? netr?kst failu un vai nav boj?tu failu. Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? Mekl?t ierakstiet cmd.
 2. Rezult?tu apgabal? ar labo peles pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Var tikt par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora konta paroli.
 3. Noklik??iniet uz Turpin?t, ja esat administrators, vai ievadiet administratora paroli un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Komandu uzvedn? ievadiet Sfc /scannow un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

P?rbaude var ilgt k?du laiku, t?p?c esiet paciet?gs. Sist?m? Windows tiks laboti visi atrastie boj?tie faili vai faili, kuru tr?kst. Ja probl?mas nov?r?anai ir nepiecie?ama instal??anas kompaktdisk? ietvert? inform?cija, var tikt par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievietot Windows kompaktdisku.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas failu p?rbaudes r?ku (SFC), skatiet zin??anu b?zes rakstu Microsoft vietn?:

Nosakiet, vai dators nav infic?ts ar v?rusu vai ?aunprogrammat?ru

V?rusi un ?aunprogrammat?ra var izrais?t lietojumprogrammas veiktsp?jas probl?mas. Izmantojiet savu iecien?to pretv?rusu programmat?ru, lai p?rbaud?tu, vai dator? nav sl?ptu infekciju. Ja dator? nav pretv?rusu programmat?ras, varat bez maksas lejupiel?d?t un instal?t Microsoft Security Essentials, noklik??inot uz t?l?k nor?d?t?s saites.
Microsoft Security Essentials

Start?jiet datoru dro?aj? re??m?, lai noteiktu, vai nav start??anas probl?mu

Start?jiet datoru dro?aj? re??m? un p?rliecinieties, ka netiek par?d?ta k??da. Start?jot datoru dro?aj? re??m?, str?d?jiet k? parasti un veiciet t?s pa?as darb?bas, kuras veic?t, kad tika par?d?ta k??da. Ja dro?aj? re??m? k??da joproj?m nav nov?rsta, p?rejiet uz n?kamo sada?u un izpildiet nor?d?jumus, lai nov?rstu probl?mas, izmantojot t?ro s?kn??anu. 

Lai uzzin?tu, k? start?t datoru dro?aj? re??m?, Microsoft vietn? skatiet ?o rakstu:
Datora start??ana dro?aj? re??m?

Start?jiet datoru t?r?s s?kn??anas vid? un nov?rsiet probl?mu

Ja dro?aj? re??m? nenotiek t?s pa?as av?rijas, visticam?k, probl?mu izraisa start??anas vienums. Izpildiet nor?d?jumus t?l?k min?taj? rakst?, lai veiktu t?ro s?kn??anu un noteiktu, kur? vienums izraisa probl?mu.

Probl?mu nov?r?anas papildu darb?bas

T?l?k min?t?s probl?mu nov?r?anas papildu darb?bas ir maz?k izplat?tas, bet tom?r var b?t iemesls tam, ka programma Windows Explorer p?rtrauc darboties. 

P?rbaudiet sist?mas RAM atmi?u

Reiz?m k??daina RAM (br?vpiek?uves atmi?a) var izrais?t p?rejo?as probl?mas sist?m? Windows. Izmantojiet Windows atmi?as diagnostikas r?ku, noklik??inot uz S?kt un p?c tam ierakstot Atmi?as diagnostika, p?c tam sarakst? atlasiet rezult?tu. Kad tiek atv?rts Windows atmi?as diagnostikas r?ka logs, izv?lieties opciju Restart?t datoru un mekl?t probl?mas (ieteicams).

P?rbaudiet att?lu failus, kuri var b?t boj?ti

Boj?ti att?li da?reiz var rad?t programmas Windows Explorer darb?bas probl?mas. Ja programma Windows Explorer p?rtrauc darb?bu, str?d?jot ar att?liem vai p?rl?kojot mapes, kur?s ir att?li, viens vai vair?ki att?lu faili var b?t boj?ti. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Dators.
 2. Noklik??iniet uz Organiz?t un nolai?amaj? izv?ln? atlasiet vienumu Mapes un mekl??anas opcijas.
 3. Log? Mapes opcijas noklik??iniet uz cilnes Skat?t.
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u pie opcijas Vienm?r r?d?t ikonas, nekad s?kt?lus.
 5. Not?riet izv?les r?ti?u pie opcijas R?d?t faila ikonu s?kt?los.
 6. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu logu Mapes opcijas.
Tagad skatiet mapes, kur?s ir att?lu vai video faili, un p?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja programma Windows Explorer p?rtrauc darboties, mape, kuru skat?j?t, iesp?jams, satur vienu vai vair?kus att?lu failus, kas ir boj?ti vai satur boj?tus s?kt?lu datus.

Piez?me. Iestatot opcijas ?R?d?t faila ikonu s?kt?los? un ?Vienm?r r?d?t ikonas, nekad s?kt?lus?, failos vairs netiks r?d?t s?kt?li, t?d?? att?li un citi faili attiec?gajiem failu veidiem tiks r?d?ti k? noklus?juma ikona. Ja ar ??diem opciju iestat?jumiem joproj?m rodas probl?ma, att?li vai video faili nav probl?mas iemesls un Mapes opcijas ir j?iestata uz s?kotn?jiem iestat?jumiem.

P?rbaudiet k??das inform?ciju, lai noteiktu, kura lietojumprogramma p?rtrauca programmas Windows Explorer darb?bu. Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt , apgabal? Mekl?t ierakstiet Darb?bu centrs un atv?rtaj? sarakst? noklik??iniet uz vienuma Darb?bu centrs.
 2. Log? ?Darb?bu centrs? noklik??iniet uz Uztur??ana, noklik??iniet uz Skat?t uzticam?bas v?sturi un p?c tam loga ?Uzticam?bas p?rraugs? apak?pus? noklik??iniet uz Skat?t visus zi?ojumus par probl?m?m .
 3. Ritiniet uz leju l?dz Windows Explorer vienumu sarakstam.
 4. Veiciet dubultklik??i uz vienuma P?rtrauca darboties, lai skat?tu tehniskos datus, un tos pierakstiet.
 

Veikt sist?mas atjauno?anu

Ja iepriek? min?tie risin?jumi nenov?r? probl?mu, varat veikt sist?mas atjauno?anu, lai atjaunotu tos datora iestat?jumus, k?di bija pirms probl?mas s?k?an?s. Ja probl?ma atk?rtojas m?nesi vai ilg?k, ieteicams izpild?t n?kamaj? sada?? min?t?s darb?bas un veikt jaunin??anu atra?an?s viet?, lai probl?mu nov?rstu. Lai veiktu sist?mas atjauno?anu, izpildiet ?aj? rakst? min?tos nor?d?jumus:
Sist?mas atjauno?ana

Veiciet jaunin??anu atra?an?s viet?

Ja probl?ma atk?rtojas m?nesi vai ilg?k, ieteicams veikt jaunin??anu atra?an?s viet? un atjaunot Windows s?kotn?jos iestat?jumus. Veicot jaunin?jumus atra?an?s viet?, netiks boj?ti faili un lietojumprogrammas, kas pa?laik ir instal?tas dator?. Lai veiktu jaunin??anu atra?an?s viet?, izpildiet ?aj? rakst? min?tos nor?d?jumus:

Papildindorm?cija

Vai ir citi jaut?jumi? Lai ieg?tu bezmaksas atbalstu, apmekl?jiet Microsoft kopienas vietni. Tur varat mekl?t atbildes vai uzdot citus konkr?tus jaut?jumus. Noklik??iniet uz ??s saites, lai apmekl?tu Microsoft kopienas forumus:

Microsoft kopiena
Lai redz?tu atbil?u ierakstus par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ??s saites:
http://answers.microsoft.com/{All}/Search/Search?SearchTerm=%22Windows+Explorer+has+stopped+working%22&CurrentScope.ForumName=&CurrentScope.Filter=&askingquestion=false

Rekviz?ti

Raksta ID: 2694911 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
KB2694911

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com