Lync Server 2010 pamatkomponenti atjaunin?juma apraksts: marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2695369 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts atjaunin?jums Microsoft Lync Server 2.010 pamatkomponentus, kas dat?ts marts 2012.

IEVADS

?is atjaunin?jums uzlabo uzticam?bu, stabilit?tes un veiktsp?jas Lync Server 2010, galveno komponentu. ?is atjaunin?jums nov?r? ar? probl?mas, kas iepriek? uzskait?tas Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
 • 2670334 Lync Server 2010 pamatkomponenti kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: febru?ris 2012
 • 2514981 Lync Server 2010 pamatkomponenti kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: novembris 2011
 • 2571545 Lync Server 2010 pamatkomponenti kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: j?lijs 2011
 • 2500444 Lync Server 2010 pamatkomponenti kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: apr?lis 2011
 • 2467775 Lync Server 2010 pamatkomponenti kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: janv?ris 2011

RISIN?JUMS

Atjaunin?t inform?ciju

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t OcsCore.msp pakotni t?l?t.
Release Date: Marts 2012

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Priek?noteikumi

Ir priek?noteikumi, lai lietotu ?o atjaunin?jumu.

Restart?jiet pras?ba

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c ?? atjaunin?juma.

Nomai?a inform?cijas atjaunin??ana

?is atjaunin?jums aizst?j ??dus atjaunin?jumus:
2670334 Lync Server 2010 pamatkomponenti kumulat?v? atjaunin?juma apraksts: febru?ris 2012

Re?istra inform?cija

Lai izmantot priek?roc?bu k?du no atjaunin?jumus ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Inform?cija par atjaunin?jumu instal??anu

Piem?rot ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, datoros, kuros darbojas ??das servera lomu instal?t OCSCore.msp pakotni:
 • Lync Server 2010 Standard Edition serveris
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition front-end server
 • Lync Server 2010 atsevi??s Audio Video Conferencing Server
 • Lync Server 2010 direktors
 • Lync Server 2010 Edge servera
 • Lync Server 2010 Standalone starpniec?ba Server
 • Lync Server 2010 monitoringa servera
 • Lync Server 2010 arhiv??anai server?
 • Lync Server 2010 administr??anas r?kus
 • Lync Server 2010 Survivable fili?le servera
 • Lync Server 2010 uzticamas lietojumprogrammas serveri
Piez?mes
 • J?s varat atjaunin?t servera baseini, jebkur? sec?b?.
 • Ieteicams jaunin?t visas serveru kopas versijai kumulat?vo atjaunin?jumu.
Standard Edition serveris vai Enterprise Edition-priek?gala server? j?palai? ??du cmdlet p?c tam, kad esat instal?jis ?o atjaunin??anas pakotni:
Instal?t CsDatabase-Update - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-UseDefaultSqlPaths</EEBE.Fqdn>
Piez?mes
 • Priek?gala serveriem, servera fond? j?veic jaunin??ana, pirms j?s darbin?t cmdlet.
 • Lync Server 2010 Standard Edition vid? darbin?t cmdlet no server Standard Edition.
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition vid?, kur? izvietots arhiv??anai vai p?rraudz?bas pakalpojumiem, izmantojot Enterprise Edition back-end server palaist ?o cmdlet no back-end server Enterprise Edition.
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition vid?, kur? arhiv??anai vai uzraudz?bas dienestu nav izvietots ar Enterprise Edition back-end server, Enterprise Edition priek?gala server? s?kas ?? cmdlet.
Ja RTCDyn datu b?z?s tiek no?emti, p?c tam, kad j?s darbin?t cmdlet bez UseDefaultSqlPaths parametrs, palaidiet ??das cmdlet, lai atjaunotu RTCDyn datu b?zes:
Instal?t CsDatabase-Update - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < eebe.fqdn=""> - DatabasePaths <RtcDyn log="" path="">, <RtcDyn data="" path=""></RtcDyn> </RtcDyn>
Piez?me RtcDyn ?urn?ls atrodas zem Rcdyn.ldf faila ce?u. RtcDyn dati atrodas zem Rtcdyn.mdf faila ce?u.

No?em?anas inform?ciju

Lai no?emtu ?o kumulat?vo atjaunin?jumu, izmantojiet Pievienot vai no?emt Programmas no vad?bas pane?a vienumiem.
Da?reiz, m??inot no?emt ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, tiek pied?v?ts kompaktdiskam avots. Ja ?? probl?ma rodas, ievietojiet kompaktdisku avota vai nor?diet ce?u, kur? avota failus var atrast.

Inform?ciju par failu

?o atjaunin?jumu nevar satur?t visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?aj? atjaunin?jum? ir iek?auti tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.
P?c atjaunin?jumu instal??anas glob?lo versiju ?is atjaunin?jums ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti kas nor?d?ti ?aj? tabul?:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Dbcommon.SQLNav piem?rojams22,98030/3/1116: 12Nav piem?rojams
Dbrtc.SQLNav piem?rojams1,372,0993/24/129: 56Nav piem?rojams
Dbrtcdyn.SQLNav piem?rojams30,8342/24/129: 03Nav piem?rojams
Dbsetup.wsfNav piem?rojams108,7543/24/129: 56Nav piem?rojams
File_bootstrapper.exe4.0.7577.25356,08030/3/1119: 40x64
File_dbimpexp.exe4.0.7577.4054334,61612/7/112: 02x86
File_default.TMXNav piem?rojams21,558,8163/24/1211: 15Nav piem?rojams
File_deploy.exe4.0.7577.4051875,28011/15/1121: 28x86
File_gac_interop.certcli.dll4.0.7577.408717,1843/24/1212: 24x64
File_gac_interop.certenroll.dll4.0.7577.4087162,6003/24/1212: 23x64
File_gac_interop.netfwtypelib.dll4.0.7577.408743,8243/24/1212: 24x64
File_gac_microsoft.RTC.Client.psom.applicationcore.dll4.0.7577.4051281,43211/15/1121: 26x86
File_gac_microsoft.RTC.Client.psom.meetingparts.dll4.0.7577.084,80811/3/1011: 30x86
File_gac_microsoft.RTC.Client.psom.meetingprotocols.dll4.0.7577.068,43211/3/1011: 30x86
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll4.0.7577.2534,053,81630/3/1119: 31x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.applicationsharingnet.dll4.0.7577.0170,84011/3/1011: 29x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.setup.xamluilib.dll4.0.7577.108318,7921/14/119: 31x86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.sipepsnet.dll4.0.7577.3141,911,60821/7/117: 27x86
File_gac_microsoft.RTC.Interop.User.dll4.0.7577.25322,83230/3/1119: 37x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.dll4.0.7577.4087555,8483/24/1212: 23x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll4.0.7577.40872,042,7043/24/1212: 21x86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll4.0.7577.40874,246,3283/24/1212: 23x86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll4.0.7577.4087629,5843/24/1212: 24x86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll4.0.7577.405115,74411/15/1121: 29x86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_DE4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_fr4.0.7577.405115,7443/24/1212: 23Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_it4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp4.0.7577.405116,2563/24/1212: 26Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_KR4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br4.0.7577.405115,7443/24/1212: 23Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_CN4.0.7577.405115,2323/24/1212: 23Nav piem?rojams
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw4.0.7577.405115,2323/24/1212: 25Nav piem?rojams
File_localocscmdlets.Format.ps1xmlNav piem?rojams239,19711/15/1121: 29Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll4.0.7577.40871,387,3283/24/1212: 21x86
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.dll4.0.7577.4051240,48811/15/1121: 29x64
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.de_DENav piem?rojams8,353,4463/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.es_esNav piem?rojams8,237,7623/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.fr_frNav piem?rojams8,361,3243/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.it_itNav piem?rojams8,281,5293/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ja_jpNav piem?rojams8,784,4263/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ko_KRNav piem?rojams8,163,2303/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.pt_brNav piem?rojams8,151,2323/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_CNNav piem?rojams7,502,6413/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_twNav piem?rojams7,534,7743/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll4.0.7577.40871,334,1043/24/1212: 23x86
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.de_DENav piem?rojams445,1733/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.es_esNav piem?rojams437,4973/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.fr_frNav piem?rojams443,6693/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.it_itNav piem?rojams445,9913/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.ja_jpNav piem?rojams483,2633/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.ko_KRNav piem?rojams438,3773/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.pt_brNav piem?rojams447,3863/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.zh_CNNav piem?rojams397,5143/19/126: 55Nav piem?rojams
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.XML.zh_twNav piem?rojams399,1493/19/126: 55Nav piem?rojams
File_ocslogger.exe4.0.7577.4087613,1443/24/1212: 21x86
File_ocstrace.dll4.0.7577.314579,33621/7/117: 32x64
File_ocstypes.ps1xmlNav piem?rojams502,92021/7/117: 48Nav piem?rojams
File_remoteocscmdlets.Format.ps1xmlNav piem?rojams242,36311/15/1121: 29Nav piem?rojams
File_replicaperf.dll4.0.7577.25340,72030/3/1119: 40x64
File_replicaperf.hNav piem?rojams57930/3/1116: 10Nav piem?rojams
File_replicaperf.iniNav piem?rojams5,52230/3/1116: 10Nav piem?rojams
File_replicareplicatoragent.exe4.0.7577.253359,20830/3/1119: 40x86
File_reportdata.XMLNav piem?rojams6,087,26730/3/1116: 14Nav piem?rojams
File_rtcsres.dll4.0.7577.3241,031,9288/29/1120: 04x64
File_startup.ps1Nav piem?rojams11,6398/29/1120: 03Nav piem?rojams
File_user.Format.ps1xmlNav piem?rojams31,93811/15/1121: 28Nav piem?rojams
File_wrtcesproxy.dll4.0.7577.25323,31230/3/1119: 40x64
File_xds.SQLNav piem?rojams81,96221/7/113: 24Nav piem?rojams
File_xdssetup.wsfNav piem?rojams69,61721/7/113: 24Nav piem?rojams
File_xds_replica_1_to_2.SQLNav piem?rojams51,17121/7/114: 42Nav piem?rojams
File_xds_replica_1_to_rtm.SQLNav piem?rojams25,16930/3/1117: 21Nav piem?rojams
File_xds_replica_2_to_1.SQLNav piem?rojams34,29021/7/114: 42Nav piem?rojams
File_xds_replica_rtm_to_1.SQLNav piem?rojams41,24330/3/1117: 21Nav piem?rojams
Msdiagmetadata.SQLNav piem?rojams456,82611/15/1117: 57Nav piem?rojams
Rtcprovdb.SQLNav piem?rojams12,39330/3/1116: 16Nav piem?rojams
Rtcprovdbsetup.wsfNav piem?rojams85,40830/3/1116: 16Nav piem?rojams

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Lync Server 2010 jaun?kos atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2493736 Lync Server 2010 atjaunin?jumu

Rekviz?ti

Raksta ID: 2695369 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 29. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2695369 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2695369

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com