Mô t? v? C?p Nh?t cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: March 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2695369 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010, các thành ph?n c?t l?i là ngày tháng ba 2012.

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i. C?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? mà trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2670334 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: năm 2012
 • 2514981 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 2011
 • 2571545 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: Tháng B?y 2011
 • 2500444 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: ngày năm 2011
 • 2467775 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: tháng 1 năm 2011

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói OcsCore.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t sau đây:
2670334 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, thành ph?n c?t l?i: năm 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t

Đ? áp d?ng C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t gói OCSCore.msp trên các máy tính đang ch?y sau vai tr? máy ch?:
 • Lync Server 2010 Standard Edition Server
 • Lync Server 2010 Enterprise Edition Front-end máy ch?
 • Lync Server 2010 Standalone Audio Video Conferencing Server
 • Lync Server 2010 giám đ?c
 • Lync Server 2010 c?nh Server
 • Lync Server 2010 Standalone h?a gi?i Server
 • Lync Server 2010 giám sát Server
 • Máy ch? lưu tr? Lync Server 2010
 • Lync Server 2010 Administration Tools
 • Lync Server 2010 Survivable chi nhánh Server
 • Lync Server 2010 tin c?y máy phục vụ ứng dụng
Ghi chú
 • B?n có th? c?p nh?t các h? bơi máy ch? theo th? t? b?t k?.
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n nâng c?p t?t c? các nhóm máy (ứng dụng) phục vụ đ? cùng m?t phiên b?n C?p Nh?t tích l?y.
Trên m?t máy ch? phiên b?n tiêu chu?n ho?c m?t phiên b?n doanh nghi?p-máy ch? k?t thúc, b?n ph?i ch?y l?nh sau đây sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này:
Cài đ?t-CsDatabase-C?p Nh?t - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn>-UseDefaultSqlPaths</EEBE.Fqdn>
Ghi chú
 • B?n ph?i nâng c?p t?t c? các máy ch? k?t thúc trong h? bơi máy ch? trư?c khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Standard Edition, ch?y l?nh ghép ng?n t? máy ch? phiên b?n tiêu chu?n.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition trong đó lưu tr?/giám sát b?n ghi d?ch v? collocated v?i h? ph?c v? back-end Enterprise Edition, ch?y l?nh này t? h? ph?c v? back-end Enterprise Edition.
 • Trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010 Enterprise Edition trong đó lưu tr?/giám sát b?n ghi d?ch v? không collocated v?i h? ph?c v? back-end Enterprise Edition, ch?y l?nh này t? máy ch? trư?c-cu?i phiên b?n doanh nghi?p.
N?u b? máy cơ s? d? li?u RTCDyn đư?c g? b? sau khi ch?y l?nh ghép ng?n mà không có tham s? UseDefaultSqlPaths , h?y ch?y l?nh sau đây đ? khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u RTCDyn:
Cài đ?t-CsDatabase-C?p Nh?t - ConfiguredDatabases - SqlServerFqdn < eebe.fqdn=""> - DatabasePaths <RtcDyn log="" path="">, <RtcDyn data="" path=""></RtcDyn> </RtcDyn>
Lưu ? Nh?t k? RtcDyn n?m dư?i đư?ng d?n c?a t?p Rcdyn.ldf. D? li?u RtcDyn n?m dư?i đư?ng d?n c?a t?p Rtcdyn.mdf.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này tích l?y, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? Các chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.
Đôi khi, khi b?n c? g?ng đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này tích l?y, b?n b? nh?c cho CD m? ngu?n. N?u hành vi này x?y ra, h?y đưa ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng22,9803/30/1116: 12không áp d?ng
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,372,0993/24/129: 56không áp d?ng
Dbrtcdyn.SQLkhông áp d?ng30,8342/24/129: 03không áp d?ng
Dbsetup.wsfkhông áp d?ng108,7543/24/129: 56không áp d?ng
File_bootstrapper.exe4.0.7577.25356,0803/30/1119: 40x 64
File_dbimpexp.exe4.0.7577.4054334,61612/7/112: 02x 86
File_default.TMXkhông áp d?ng21,558,8163/24/1211: 15không áp d?ng
File_deploy.exe4.0.7577.4051875,28011/15/1121: 28x 86
File_gac_interop.certcli.dll4.0.7577.408717,1843/24/1212: 24x 64
File_gac_interop.certenroll.dll4.0.7577.4087162,6003/24/1212: 23x 64
File_gac_interop.netfwtypelib.dll4.0.7577.408743,8243/24/1212: 24x 64
File_gac_microsoft.RTC.client.psom.applicationcore.dll4.0.7577.4051281,43211/15/1121: 26x 86
File_gac_microsoft.RTC.client.psom.meetingparts.dll4.0.7577.084,80811/3/1011: 30x 86
File_gac_microsoft.RTC.client.psom.meetingprotocols.dll4.0.7577.068,43211/3/1011: 30x 86
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll4.0.7577.2534,053,8163/30/1119: 31x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.applicationsharingnet.dll4.0.7577.0170,84011/3/1011: 29x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.dll4.0.7577.108318,7921/14/119: 31x 86
File_gac_microsoft.RTC.Internal.sipepsnet.dll4.0.7577.3141,911,6087/21/117: 27x 86
File_gac_microsoft.RTC.interop.user.dll4.0.7577.25322,8323/30/1119: 37x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.dll4.0.7577.4087555,8483/24/1212: 23x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll4.0.7577.40872,042,7043/24/1212: 21x 86
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll4.0.7577.40874,246,3283/24/1212: 23x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll4.0.7577.4087629,5843/24/1212: 24x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll4.0.7577.405115,74411/15/1121: 29x 86
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.de_DE4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.es_es4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.fr_FR4.0.7577.405115,7443/24/1212: 23không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.it_IT4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ja_jp4.0.7577.405116,2563/24/1212: 26không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.ko_kr4.0.7577.405115,7443/24/1212: 26không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.pt_br4.0.7577.405115,7443/24/1212: 23không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_CN4.0.7577.405115,2323/24/1212: 23không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.mcxresources.dll.zh_tw4.0.7577.405115,2323/24/1212: 25không áp d?ng
File_localocscmdlets.format.ps1xmlkhông áp d?ng239,19711/15/1121: 29không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll4.0.7577.40871,387,3283/24/1212: 21x 86
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.dll4.0.7577.4051240,48811/15/1121: 29x 64
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.de_DEkhông áp d?ng8,353,4463/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.es_eskhông áp d?ng8,237,7623/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.fr_FRkhông áp d?ng8,361,3243/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.it_ITkhông áp d?ng8,281,5293/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ja_jpkhông áp d?ng8,784,4263/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ko_krkhông áp d?ng8,163,2303/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.pt_brkhông áp d?ng8,151,2323/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_CNkhông áp d?ng7,502,6413/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_twkhông áp d?ng7,534,7743/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll4.0.7577.40871,334,1043/24/1212: 23x 86
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.de_DEkhông áp d?ng445,1733/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.es_eskhông áp d?ng437,4973/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.fr_FRkhông áp d?ng443,6693/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.it_ITkhông áp d?ng445,9913/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ja_jpkhông áp d?ng483,2633/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ko_krkhông áp d?ng438,3773/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.pt_brkhông áp d?ng447,3863/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_CNkhông áp d?ng397,5143/19/126: 55không áp d?ng
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_twkhông áp d?ng399,1493/19/126: 55không áp d?ng
File_ocslogger.exe4.0.7577.4087613,1443/24/1212: 21x 86
File_ocstrace.dll4.0.7577.314579,3367/21/117: 32x 64
File_ocstypes.ps1xmlkhông áp d?ng502,9207/21/117: 48không áp d?ng
File_remoteocscmdlets.format.ps1xmlkhông áp d?ng242,36311/15/1121: 29không áp d?ng
File_replicaperf.dll4.0.7577.25340,7203/30/1119: 40x 64
File_replicaperf.hkhông áp d?ng5793/30/1116: 10không áp d?ng
File_replicaperf.inikhông áp d?ng5,5223/30/1116: 10không áp d?ng
File_replicareplicatoragent.exe4.0.7577.253359,2083/30/1119: 40x 86
File_reportdata.xmlkhông áp d?ng6,087,2673/30/1116: 14không áp d?ng
File_rtcsres.dll4.0.7577.3241,031,9288/29/1120: 04x 64
File_startup.ps1không áp d?ng11,6398/29/1120: 03không áp d?ng
File_user.format.ps1xmlkhông áp d?ng31,93811/15/1121: 28không áp d?ng
File_wrtcesproxy.dll4.0.7577.25323,3123/30/1119: 40x 64
File_xds.SQLkhông áp d?ng81,9627/21/113: 24không áp d?ng
File_xdssetup.wsfkhông áp d?ng69,6177/21/113: 24không áp d?ng
File_xds_replica_1_to_2.SQLkhông áp d?ng51,1717/21/114: 42không áp d?ng
File_xds_replica_1_to_rtm.SQLkhông áp d?ng25,1693/30/1117: 21không áp d?ng
File_xds_replica_2_to_1.SQLkhông áp d?ng34,2907/21/114: 42không áp d?ng
File_xds_replica_rtm_to_1.SQLkhông áp d?ng41.243 ngư?i3/30/1117: 21không áp d?ng
Msdiagmetadata.SQLkhông áp d?ng456,82611/15/1117: 57không áp d?ng
Rtcprovdb.SQLkhông áp d?ng12,3933/30/1116: 16không áp d?ng
Rtcprovdbsetup.wsfkhông áp d?ng85,4083/30/1116: 16không áp d?ng

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2695369 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2695369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2695369

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com