Kh?c ph?c: Các nhà cung c?p qu?n l? cho DB2 không thành công khi b?n s? d?ng ESSO sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2695647 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y 3 cho Microsoft Host Integration Server 2010 trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.
  • B?n s? d?ng doanh nghi?p duy nh?t kí nh?p (ESSO).
  • DB2 k?t n?i chu?i không đư?c lưu tr? cho ESSO.

Trong trư?ng h?p này, các máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 qu?n l? Provider for DB2 không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c ngo?i l? sau đây:
Đ?nh d?ng c?a chu?i kh?i t?o không phù h?p v?i đ?c đi?m k? thu?t B?t đ?u t? ch? s? 3.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các l?p phân ph?i quan h? b? máy cơ s? d? li?u ki?n trúc (DRDA) không đ?t l?i chu?i k?t n?i trư?c khi nó x? l? các thu?c tính ESSO.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2654652 Tích l?y gói 3 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, ?n b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Db2oledb.dll8.5.4493.2632,65604-Tháng tư-201209: 42x 86
Msdrda.dll8.5.4493.2984,91204-Tháng tư-201209: 42x 86
Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010, 64-bit edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Adloc.dll8.5.4224.030,54404-Tháng tư-201209: 52x 86
Db2oledb.dll8.5.4493.2632,65604-Tháng tư-201209: 52x 86
Db2oledb.dll8.5.4493.2882,51204-Tháng tư-201209: 52x 64
Fmistr32.dll8.5.4224.017,74404-Tháng tư-201209: 52x 86
Msdrda.dll8.5.4493.21,711,95204-Tháng tư-201209: 52x 64
Msdrda.dll8.5.4493.2984,91204-Tháng tư-201209: 52x 86
Snadmod.dll8.5.4224.0837,45604-Tháng tư-201209: 52x 86
Snadump.dll8.5.4224.016,20804-Tháng tư-201209: 52x 86
Snaip.dll8.5.4224.0124,75204-Tháng tư-201209: 52x 86
Snaip6.dll8.5.4224.0124,75204-Tháng tư-201209: 52x 86
Snalm.dll8.5.4224.071,50404-Tháng tư-201209: 52x 86
Snareg.dll8.5.4224.051.024 ngư?i04-Tháng tư-201209: 52x 86
Snasvc.dll8.5.4224.015,69604-Tháng tư-201209: 52x 86
Snatrc.dll8.5.4224.079,69604-Tháng tư-201209: 52x 86
Snatrcsn.dll8.5.4224.055,12004-Tháng tư-201209: 52x 86
Wappc32.dll8.5.4224.0198,48004-Tháng tư-201209: 52x 86
Wcpic32.dll8.5.4224.0112,46404-Tháng tư-201209: 52x 86
Winappc.dll8.5.4224.011,60004-Tháng tư-201209: 52x 86
Wincsv32.dll8.5.4224.051.024 ngư?i04-Tháng tư-201209: 52x 86
Winmgt32.dll8.5.4224.067,40804-Tháng tư-201209: 52x 86
Winrui32.dll8.5.4224.0100,17604-Tháng tư-201209: 52x 86
Winsli32.dll8.5.4224.0120,65604-Tháng tư-201209: 52x 86
Lưu ? V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2695647 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2695647 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2695647

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com