Tích l?y thông tin tr?n gói 10 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2696625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y thông tin tr?n gói 10 cho Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ch?a hotfixes cho SQL Server 2008 v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi s? phát hành c?a SQL Server 2008 SP2.

Lưu ? S? xây d?ng này tích l?y thông tin tr?n gói là 10.00.4332.00.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 trư?c phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

Lưu ? quan tr?ng v? vi?c tích l?y thông tin tr?n gói

 • SQL Server 2008 hotfixes đang multilanguage. V? v?y, đó là ch? có m?t tích l?y hotfix gói cho t?t c? ngôn ng?.
 • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Cumulative update C?p Nh?t gói C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c này tích l?y thông tin tr?n gói

M?t h? tr? tích l?y thông tin tr?n gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Này tích l?y thông tin tr?n gói có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho SQL Server 2008 ti?p theo b?n ghi d?ch v? gói có ch?a hotfix trong gói tích l?y C?p nh?t này.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói C?p Nh?t tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho này c? th? tích l?y thông tin tr?n gói. M?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t tích l?y thông tin tr?n gói là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này tích l?y C?p Nh?t

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes s? đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
9242262543687Kh?c ph?c: L?i khi m?t ?ng d?ng khách s? g?i m?t chú ? báo hi?u cho SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói tích l?y C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y SQL Server 2008 SP2.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này tích l?y thông tin tr?n gói.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng m?t c?a hotfixes trong gói tích l?y C?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Thông tin v? t?p

Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Này tích l?y thông tin tr?n gói ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói tích l?y C?p nh?t này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem các thông tin t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Phiên b?n 32-bit

SQL Server 2008 Core b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4332.097,68803-May-201210: 17x 86
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4332.078,74403-May-201210: 16x 86
Distrib.exe2007.100.4332.084,37603-May-201210: 17x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Iftsph.dll2007.100.4332.047,51203-May-201210: 16x 86
Logread.exe2007.100.4332.0433,56003-May-201210: 17x 86
Mergetxt.dll2007.100.4332.038,80803-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4332.0310,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4332.0412,56802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,776,02403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4332.02,870,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4332.0191,38403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4332.01,092,50402-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Rdistcom.dll2007.100.4332.0663,44803-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Replagnt.dll2007.100.4332.028,05603-May-201210: 16x 86
Repldp.dll2007.100.4332.0201,62403-May-201210: 16x 86
Replmerg.exe2007.100.4332.0351,12803-May-201210: 17x 86
Replsync.dll2007.100.4332.0108,95203-May-201210: 16x 86
Snapshot.exe10.0.4332.022,42403-May-201210: 17x 86
Spresolv.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 16x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqlcmd.exe2007.100.4332.0162,20003-May-201210: 17x 86
Sqllogship.exe10.0.4332.0105,36803-May-201210: 17x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4332.0202,13603-May-201210: 15x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Sqlwep100.dll2007.100.4332.098,71203-May-201210: 24x 86
Ssradd.dll2007.100.4332.050,07203-May-201210: 24x 86
Ssravg.dll2007.100.4332.050,58403-May-201210: 24x 86
Ssrdown.dll2007.100.4332.035,73603-May-201210: 24x 86
Ssrmax.dll2007.100.4332.049,04803-May-201210: 24x 86
Ssrmin.dll2007.100.4332.048,53603-May-201210: 24x 86
Ssrpub.dll2007.100.4332.036,24803-May-201210: 24x 86
Ssrup.dll2007.100.4332.035,22403-May-201210: 24x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? l?i SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4332.084,88803-May-201210: 16x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4332.052,12003-May-201210: 16x 86
Rsfxft.dll2007.100.4332.030,10403-May-201210: 16x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqlaccess.dll2007.100.4332.0414,61603-May-201210: 20x 86
Sqlagent.exe2007.100.4332.0380,31203-May-201210: 17x 86
Sqlctr100.dll2007.100.4332.082,32803-May-201210: 15x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4332.041,36803-May-201210: 25x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4332.03,618,20003-May-201210: 25x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0246,68003-May-201210: 25x 86
Sqlservr.exe2007.100.4332.042,817,43203-May-201210: 17x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqsrvres.dll2007.100.4332.099,22403-May-201210: 24x 86
Xpstar.dll2007.100.4332.0310,16803-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4332.0555,92803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4332.0412,56802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4332.02,870,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4332.0191,38403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4332.01,092,50402-May-201218: 16x 86
Msgprox.dll2007.100.4332.0211,86403-May-201210: 16x 86
Replerrx.dll2007.100.4332.0118,68003-May-201210: 16x 86
Replisapi.dll2007.100.4332.0281,49603-May-201210: 16x 86
Replprov.dll2007.100.4332.0586,64803-May-201210: 16x 86
Replrec.dll2007.100.4332.0800,66403-May-201210: 20x 86
Replsub.dll2007.100.4332.0421,27203-May-201210: 16x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4332.0269,20803-May-201210: 15x 86
Xmlsub.dll2007.100.4332.0201,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 nghi?p v? thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.4332.056,21603-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4332.01,997,72003-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4332.04,242,32803-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4332.0342,93603-May-201210: 16x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4332.02,837,40003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4332.03,836,82403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4332.093,08003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4332.012,446,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.0.4332.0670,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4332.0261,01603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4332.01,579,92803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4332.0293,78403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4332.0207,76803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4332.04,352,92003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4332.0838,55203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4332.0113,56003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4332.0256,92003-May-201210: 26x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 26x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4332.0768,92003-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdpp.dll10.0.4332.06,140,82403-May-201210: 16x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 16x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4332.01,346,45603-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqldest.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 15x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4332.07,572,37603-May-201210: 20x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4332.03,480,47203-May-201210: 20x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0453,52803-May-201210: 24x 86
Txcharmap.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0136,08803-May-201210: 24x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 24x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0267,67203-May-201210: 24x 86
Txlineage.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txpivot.dll2007.100.4332.0139,16003-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txscd.dll2007.100.4332.0137,11203-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,617,36803-May-201210: 24x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,097,43203-May-201210: 24x 86
Txunpivot.dll2007.100.4332.0137,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdpump.dll10.0.4332.06,192,53603-May-201210: 16x 86
Msmdredir.dll10.0.4332.06,220,69603-May-201210: 16x 86
Msmdspdm.dll10.0.4332.0187,28803-May-201210: 21x 86
Msmdsrv.exe10.0.4332.022,028,18403-May-201210: 17x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4332.0555,92803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 16x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4332.02,837,40003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4332.03,836,82403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4332.093,08003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4332.012,446,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4332.0261,01603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4332.01,579,92803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4332.0293,78403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4332.0207,76803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4332.04,352,92003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.Resources.dll10.0.4332.0367,51203-May-201210: 21x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4332.0838,55203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4332.0113,56003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4332.0256,92003-May-201210: 26x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 26x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msreportbuilder.exe10.0.4332.01,182,61603-May-201210: 17x 86
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 16x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4332.01,346,45603-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4332.0141,20803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.4332.01,127,83203-May-201210: 16x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4332.076,69603-May-201210: 20x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.4332.02,259,86403-May-201210: 20x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4332.01,620,88003-May-201210: 21x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqlrsos.dll2007.100.4332.023,96003-May-201210: 15x 86
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4332.097,68803-May-201210: 17x 86
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4332.0605,08003-May-201210: 17x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4332.078,74403-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtsinstall.exe10.0.4332.0437,14403-May-201210: 17x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4332.04,242,32803-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4332.0342,93603-May-201210: 16x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4332.0310,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4332.0768,92003-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4332.03,300,24803-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4332.08,977,30403-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,776,02403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4332.03,247,00003-May-201210: 21x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Pfclnt.dll2007.100.4332.01,107,35203-May-201210: 21x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4332.02,050,96803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqlcmd.exe2007.100.4332.0162,20003-May-201210: 17x 86
Sqldest.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 15x 86
Sqleditors.dll10.0.4332.01,235,86403-May-201210: 20x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4332.07,572,37603-May-201210: 20x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4332.03,480,47203-May-201210: 20x 86
Sqlresolver.dll10.0.4332.048,02403-May-201210: 20x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0246,68003-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0453,52803-May-201210: 24x 86
Txcharmap.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0136,08803-May-201210: 24x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 24x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0267,67203-May-201210: 24x 86
Txlineage.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txpivot.dll2007.100.4332.0139,16003-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txscd.dll2007.100.4332.0137,11203-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,617,36803-May-201210: 24x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,097,43203-May-201210: 24x 86
Txunpivot.dll2007.100.4332.0137,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4332.056,21603-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Mergetxt.dll2007.100.4332.038,80803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4332.01,997,72003-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4332.0244,63203-May-201210: 26x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4332.01,313,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdpp.dll10.0.4332.06,140,82403-May-201210: 16x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Spresolv.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 16x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Ssradd.dll2007.100.4332.050,07203-May-201210: 24x 86
Ssravg.dll2007.100.4332.050,58403-May-201210: 24x 86
Ssrdown.dll2007.100.4332.035,73603-May-201210: 24x 86
Ssrmax.dll2007.100.4332.049,04803-May-201210: 24x 86
Ssrmin.dll2007.100.4332.048,53603-May-201210: 24x 86
Ssrpub.dll2007.100.4332.036,24803-May-201210: 24x 86
Ssrup.dll2007.100.4332.035,22403-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtsinstall.exe10.0.4332.0437,14403-May-201210: 17x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4332.0224,15203-May-201210: 17x 86
Msmdpp.dll10.0.4332.06,140,82403-May-201210: 16x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Sqldest.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 15x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0453,52803-May-201210: 24x 86
Txcharmap.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0136,08803-May-201210: 24x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 24x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0267,67203-May-201210: 24x 86
Txlineage.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txpivot.dll2007.100.4332.0139,16003-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txscd.dll2007.100.4332.0137,11203-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,617,36803-May-201210: 24x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,097,43203-May-201210: 24x 86
Txunpivot.dll2007.100.4332.0137,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 toàn văn b?n mô tơ tìm kiếm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Chsbrkr.dll12.0.9743.99991,690,52003-May-201210: 16x 86
FD.dll2007.100.4332.0470,42403-May-201210: 16x 86
Iftsph.dll2007.100.4332.047,51203-May-201210: 16x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094.80013-Mar-201215: 57x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,431,85613-Mar-201215: 57x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4332.06,220,69603-May-201210: 16x 86
Msmdsrv.RLL10.0.4332.0678,80803-May-201210: 24x 86
Sqlbrowser.exe2007.100.4332.0264,08803-May-201210: 17x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
SQL Server 2008 sqlsysclrtypes
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0246,68003-May-201210: 25x 86
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86

x 64 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 Core b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4332.0113,04803-May-201210: 21x 64
Commanddest.dll2007.100.4332.0256,40803-May-201210: 16x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4332.0102,80803-May-201210: 16x 64
Distrib.exe2007.100.4332.096,15203-May-201210: 21x 64
Dtepkg.dll2007.100.4332.0116,12003-May-201210: 16x 64
DTS.dll2007.100.4332.02,217,36803-May-201210: 16x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0482,71203-May-201210: 15x 64
Dtsconn.dll2007.100.4332.0458,64803-May-201210: 15x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4332.01,098,64803-May-201210: 15x 64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 15x 64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0809,88003-May-201210: 25x 64
Exceldest.dll2007.100.4332.0269,72003-May-201210: 15x 64
Excelsrc.dll2007.100.4332.0289,17603-May-201210: 15x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0423,83203-May-201210: 15x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0433,04803-May-201210: 15x 64
Iftsph.dll2007.100.4332.063,89603-May-201210: 15x 64
Logread.exe2007.100.4332.0520,60003-May-201210: 21x 64
Mergetxt.dll2007.100.4332.042,90403-May-201210: 15x 64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4332.0310,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4332.0412,56802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,776,02403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,949,59203-May-201210: 21x 64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4332.02,870,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4332.0191,38403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4332.01,092,50402-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0269,20803-May-201210: 18x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0295,32003-May-201210: 18x 64
Rawdest.dll2007.100.4332.0202,13603-May-201210: 18x 64
Rawsource.dll2007.100.4332.0191,38403-May-201210: 18x 64
Rdistcom.dll2007.100.4332.0802,20003-May-201210: 18x 64
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0175,51203-May-201210: 18x 64
Replagnt.dll2007.100.4332.028,05603-May-201210: 16x 86
Replagnt.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 18x 64
Repldp.dll2007.100.4332.0201,62403-May-201210: 16x 86
Repldp.dll2007.100.4332.0240,02403-May-201210: 18x 64
Replmerg.exe2007.100.4332.0418,71203-May-201210: 21x 64
Replsync.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 18x 64
Snapshot.exe10.0.4332.022,42403-May-201210: 17x 86
Spresolv.dll2007.100.4332.0225,68803-May-201210: 18x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqlcmd.exe2007.100.4332.0350,61603-May-201210: 21x 64
Sqllogship.exe10.0.4332.0105,36803-May-201210: 24x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4332.0239,00003-May-201210: 18x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0140,18403-May-201210: 17x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0170,39203-May-201210: 17x 64
Sqlwep100.dll2007.100.4332.0128,92003-May-201210: 17x 64
Ssradd.dll2007.100.4332.055,19203-May-201210: 17x 64
Ssravg.dll2007.100.4332.055,70403-May-201210: 17x 64
Ssrdown.dll2007.100.4332.039,32003-May-201210: 17x 64
Ssrmax.dll2007.100.4332.053,65603-May-201210: 17x 64
Ssrmin.dll2007.100.4332.053,65603-May-201210: 17x 64
Ssrpub.dll2007.100.4332.039,83203-May-201210: 17x 64
Ssrup.dll2007.100.4332.038,80803-May-201210: 17x 64
Txagg.dll2007.100.4332.0375,19203-May-201210: 17x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0314,26403-May-201210: 17x 64
Txderived.dll2007.100.4332.0627,60803-May-201210: 17x 64
Txlookup.dll2007.100.4332.0544,66403-May-201210: 17x 64
Txmerge.dll2007.100.4332.0241,56003-May-201210: 17x 64
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0282,00803-May-201210: 17x 64
Txrowcount.dll2007.100.4332.098,71203-May-201210: 17x 64
Txsort.dll2007.100.4332.0255,38403-May-201210: 17x 64
Txsplit.dll2007.100.4332.0620,44003-May-201210: 17x 64
Trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? l?i SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4332.084,88803-May-201210: 24x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4332.052,12003-May-201210: 24x 86
Rsfxft.dll2007.100.4332.034,71203-May-201210: 18x 64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqlaccess.dll2007.100.4332.0421,27203-May-201210: 20x 86
Sqlagent.exe2007.100.4332.0441,75203-May-201210: 21x 64
Sqlctr100.dll2007.100.4332.0117,65603-May-201210: 18x 64
Sqlctr100.dll2007.100.4332.082,32803-May-201210: 15x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4332.042.39203-May-201210: 17x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4332.03,617,68803-May-201210: 17x 64
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0483,73603-May-201210: 17x 64
Sqlservr.exe2007.100.4332.058,064,79203-May-201210: 21x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0140,18403-May-201210: 17x 64
Sqsrvres.dll2007.100.4332.0115,09603-May-201210: 17x 64
Xpstar.dll2007.100.4332.0555,92803-May-201210: 17x 64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4332.0555,92803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4332.0412,56802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4332.02,870,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4332.0191,38403-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4332.01,092,50402-May-201218: 16x 86
Msgprox.dll2007.100.4332.0211,86403-May-201210: 16x 86
Msgprox.dll2007.100.4332.0255,38403-May-201210: 15x 64
Replerrx.dll2007.100.4332.0118,68003-May-201210: 16x 86
Replerrx.dll2007.100.4332.0143,76803-May-201210: 18x 64
Replisapi.dll2007.100.4332.0281,49603-May-201210: 16x 86
Replisapi.dll2007.100.4332.0386,96803-May-201210: 18x 64
Replprov.dll2007.100.4332.0586,64803-May-201210: 16x 86
Replprov.dll2007.100.4332.0738,71203-May-201210: 18x 64
Replrec.dll2007.100.4332.0800,66403-May-201210: 20x 86
Replrec.dll2007.100.4332.0988,05603-May-201210: 20x 64
Replsub.dll2007.100.4332.0421,27203-May-201210: 16x 86
Replsub.dll2007.100.4332.0502,68003-May-201210: 18x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4332.0269,20803-May-201210: 15x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4332.0370,58403-May-201210: 18x 64
Xmlsub.dll2007.100.4332.0201,62403-May-201210: 24x 86
Xmlsub.dll2007.100.4332.0317,33603-May-201210: 17x 64
SQL Server 2008 nghi?p v? thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.4332.056,21603-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4332.01,997,72003-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4332.04,242,32803-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4332.0342,93603-May-201210: 16x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4332.02,837,40003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4332.03,836,82403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4332.093,08003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4332.012,446,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.dll10.0.4332.0670,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4332.0261,01603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4332.01,579,92803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4332.0293,78403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4332.0207,76803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4332.04,352,92003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4332.0838,55203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4332.0113,56003-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4332.0256,92003-May-201210: 26x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 26x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4332.0768,92003-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.044,556,69603-May-201210: 15x 64
Msmdpp.dll10.0.4332.06,140,82403-May-201210: 16x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.012,348,31203-May-201210: 21x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Msolap100.dll10.0.4332.08,164,24803-May-201210: 15x 64
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 16x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4332.01,346,45603-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqldest.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 15x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4332.07,572,37603-May-201210: 20x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4332.03,480,47203-May-201210: 20x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0140,18403-May-201210: 17x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0453,52803-May-201210: 24x 86
Txcharmap.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0136,08803-May-201210: 24x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 24x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0267,67203-May-201210: 24x 86
Txlineage.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txpivot.dll2007.100.4332.0139,16003-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txscd.dll2007.100.4332.0137,11203-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,617,36803-May-201210: 24x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,097,43203-May-201210: 24x 86
Txunpivot.dll2007.100.4332.0137,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.044,556,69603-May-201210: 15x 64
Msmdpump.dll10.0.4332.07,440,79203-May-201210: 15x 64
Msmdredir.dll10.0.4332.06,220,69603-May-201210: 16x 86
Msmdspdm.dll10.0.4332.0187,28803-May-201210: 21x 86
Msmdsrv.exe10.0.4332.043,830,16803-May-201210: 21x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.012,348,31203-May-201210: 21x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Msolap100.dll10.0.4332.08,164,24803-May-201210: 15x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4332.0555,92803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4332.02,837,40003-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4332.03,836,82403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4332.093,08003-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4332.012,446,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4332.0261,01603-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4332.01,579,92803-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4332.0293,78403-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4332.0207,76803-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4332.04,352,92003-May-201210: 24x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.Resources.dll10.0.4332.0367,51203-May-201210: 20x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4332.0838,55203-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4332.0113,56003-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4332.0256,92003-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 23x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.012,348,31203-May-201210: 21x 64
Msreportbuilder.exe10.0.4332.01,182,61603-May-201210: 17x 86
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 16x 86
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.061,84803-May-201210: 18x 64
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4332.01,346,45603-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0170,39203-May-201210: 20x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4332.0174,48803-May-201210: 20x 64
Reportingservicesservice.exe2007.100.4332.02,094,48803-May-201210: 16x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4332.076,69603-May-201210: 20x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.4332.02,259,86403-May-201210: 20x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4332.01,620,88803-May-201210: 20x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqlrsos.dll2007.100.4332.024,47203-May-201210: 17x 64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4332.0113,04803-May-201210: 21x 64
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4332.0605,08003-May-201210: 17x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4332.078,74403-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtsinstall.exe10.0.4332.0437,14403-May-201210: 17x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4332.04,242,32803-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4332.0342,93603-May-201210: 16x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4332.0310,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4332.0768,92003-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4332.03,300,24803-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4332.08,977,30403-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,776,02403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4332.03,247,00003-May-201210: 21x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Pfclnt.dll2007.100.4332.01,107,35203-May-201210: 21x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4332.02,050,96803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqlcmd.exe2007.100.4332.0350,61603-May-201210: 21x 64
Sqldest.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 15x 86
Sqleditors.dll10.0.4332.01,235,86403-May-201210: 20x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4332.07,572,37603-May-201210: 20x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4332.03,480,47203-May-201210: 20x 86
Sqlresolver.dll10.0.4332.048,02403-May-201210: 20x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0483,73603-May-201210: 17x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0140,18403-May-201210: 17x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0453,52803-May-201210: 24x 86
Txcharmap.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0136,08803-May-201210: 24x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 24x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0267,67203-May-201210: 24x 86
Txlineage.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txpivot.dll2007.100.4332.0139,16003-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txscd.dll2007.100.4332.0137,11203-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,617,36803-May-201210: 24x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,097,43203-May-201210: 24x 86
Txunpivot.dll2007.100.4332.0137,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4332.056,21603-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.0116,12003-May-201210: 16x 64
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.02,217,36803-May-201210: 16x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0482,71203-May-201210: 15x 64
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0458,64803-May-201210: 15x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4332.01,098,64803-May-201210: 15x 64
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 15x 64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0809,88003-May-201210: 25x 64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0269,72003-May-201210: 15x 64
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0289,17603-May-201210: 15x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0423,83203-May-201210: 15x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0433,04803-May-201210: 15x 64
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Mergetxt.dll2007.100.4332.038,80803-May-201210: 16x 86
Mergetxt.dll2007.100.4332.042,90403-May-201210: 15x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4332.01,997,72003-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4332.0244,63203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4332.01,313,68803-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.044,556,69603-May-201210: 15x 64
Msmdpp.dll10.0.4332.06,140,82403-May-201210: 16x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.012,348,31203-May-201210: 21x 64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Msolap100.dll10.0.4332.08,164,24803-May-201210: 15x 64
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0269,20803-May-201210: 18x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0295,32003-May-201210: 18x 64
Spresolv.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 16x 86
Spresolv.dll2007.100.4332.0225,68803-May-201210: 18x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0140,18403-May-201210: 17x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0170,39203-May-201210: 17x 64
Ssradd.dll2007.100.4332.050,07203-May-201210: 24x 86
Ssradd.dll2007.100.4332.055,19203-May-201210: 17x 64
Ssravg.dll2007.100.4332.050,58403-May-201210: 24x 86
Ssravg.dll2007.100.4332.055,70403-May-201210: 17x 64
Ssrdown.dll2007.100.4332.035,73603-May-201210: 24x 86
Ssrdown.dll2007.100.4332.039,32003-May-201210: 17x 64
Ssrmax.dll2007.100.4332.049,04803-May-201210: 24x 86
Ssrmax.dll2007.100.4332.053,65603-May-201210: 17x 64
Ssrmin.dll2007.100.4332.048,53603-May-201210: 24x 86
Ssrmin.dll2007.100.4332.053,65603-May-201210: 17x 64
Ssrpub.dll2007.100.4332.036,24803-May-201210: 24x 86
Ssrpub.dll2007.100.4332.039,83203-May-201210: 17x 64
Ssrup.dll2007.100.4332.035,22403-May-201210: 24x 86
Ssrup.dll2007.100.4332.038,80803-May-201210: 17x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0314,26403-May-201210: 17x 64
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4332.0256,40803-May-201210: 16x 64
Dtepkg.dll2007.100.4332.0116,12003-May-201210: 16x 64
DTS.dll2007.100.4332.02,217,36803-May-201210: 16x 64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0482,71203-May-201210: 15x 64
Dtsconn.dll2007.100.4332.0458,64803-May-201210: 15x 64
Dtsinstall.exe10.0.4332.0437,14403-May-201210: 17x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.01,098,64803-May-201210: 15x 64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 15x 64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0809,88003-May-201210: 25x 64
Exceldest.dll2007.100.4332.0269,72003-May-201210: 15x 64
Excelsrc.dll2007.100.4332.0289,17603-May-201210: 15x 64
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0423,83203-May-201210: 15x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0433,04803-May-201210: 15x 64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4332.0220,05603-May-201210: 25x 64
Msmdpp.dll10.0.4332.07,374,23203-May-201210: 15x 64
Oledbdest.dll2007.100.4332.0269,20803-May-201210: 18x 64
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0295,32003-May-201210: 18x 64
Rawdest.dll2007.100.4332.0202,13603-May-201210: 18x 64
Rawsource.dll2007.100.4332.0191,38403-May-201210: 18x 64
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0175,51203-May-201210: 18x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
Sqldest.dll2007.100.4332.0273,81603-May-201210: 18x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0170,39203-May-201210: 17x 64
Txagg.dll2007.100.4332.0375,19203-May-201210: 17x 64
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0844,18403-May-201210: 17x 64
Txcharmap.dll2007.100.4332.0297,36803-May-201210: 17x 64
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0314,26403-May-201210: 17x 64
Txderived.dll2007.100.4332.0627,60803-May-201210: 17x 64
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0199,06403-May-201210: 17x 64
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0197,01603-May-201210: 17x 64
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0486,80803-May-201210: 17x 64
Txlineage.dll2007.100.4332.0105,36803-May-201210: 17x 64
Txlookup.dll2007.100.4332.0544,66403-May-201210: 17x 64
Txmerge.dll2007.100.4332.0241,56003-May-201210: 17x 64
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0282,00803-May-201210: 17x 64
Txpivot.dll2007.100.4332.0210,32803-May-201210: 17x 64
Txrowcount.dll2007.100.4332.098,71203-May-201210: 17x 64
Txscd.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 17x 64
Txsort.dll2007.100.4332.0255,38403-May-201210: 17x 64
Txsplit.dll2007.100.4332.0620,44003-May-201210: 17x 64
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,734,61603-May-201210: 17x 64
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,194,20003-May-201210: 17x 64
Txunpivot.dll2007.100.4332.0203,67203-May-201210: 17x 64
SQL Server 2008 toàn văn b?n mô tơ tìm kiếm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Chsbrkr.dll12.0.9743.99991,699,73603-May-201210: 16x 64
FD.dll2007.100.4332.0696,21603-May-201210: 15x 64
Iftsph.dll2007.100.4332.063,89603-May-201210: 15x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43201-Mar-201216: 40x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,813,74401-Mar-201216: 40x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Keyfile.dll2007.100.4332.022,93603-May-201210: 16x 86
Msmdredir.dll10.0.4332.06,220,69603-May-201210: 16x 86
Msmdsrv.RLL10.0.4332.0678,80803-May-201210: 24x 86
Sqlbrowser.exe2007.100.4332.0264,08803-May-201210: 17x 86
SQL Server 2008 sqlsysclrtypes
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0483,73603-May-201210: 17x 64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4332.023,44803-May-201210: 15x 64

Phiên b?n IA-64–based

SQL Server 2008 Core b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4332.0186,26403-May-201210: 17IA-64
Commanddest.dll2007.100.4332.0567,19203-May-201210: 16IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4332.0199,57603-May-201210: 16IA-64
Distrib.exe2007.100.4332.0214,93603-May-201210: 17IA-64
Dtepkg.dll2007.100.4332.0222,61603-May-201210: 16IA-64
DTS.dll2007.100.4332.04,268,44003-May-201210: 16IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0965,01603-May-201210: 16IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4332.0808,85603-May-201210: 16IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4332.02,035,60803-May-201210: 16IA-64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.091,54403-May-201210: 16IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0809,88003-May-201210: 24IA-64
Exceldest.dll2007.100.4332.0593,81603-May-201210: 16IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4332.0651,16003-May-201210: 16IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0961,94403-May-201210: 16IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0984,98403-May-201210: 16IA-64
Iftsph.dll2007.100.4332.097,68803-May-201210: 16IA-64
Logread.exe2007.100.4332.01,135,51203-May-201210: 17IA-64
Mergetxt.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 16IA-64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4332.0310,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4332.0412,56802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,776,02403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.02,667,41603-May-201210: 21IA-64
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4332.02,870,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4332.0191,38403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4332.01,092,50402-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 20x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0595,86403-May-201210: 16IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0662,93603-May-201210: 16IA-64
Rawdest.dll2007.100.4332.0445,84803-May-201210: 16IA-64
Rawsource.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 16IA-64
Rdistcom.dll2007.100.4332.01,851,28803-May-201210: 16IA-64
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0394,13603-May-201210: 16IA-64
Replagnt.dll2007.100.4332.028,05603-May-201210: 16x 86
Replagnt.dll2007.100.4332.037,78403-May-201210: 16IA-64
Repldp.dll2007.100.4332.0201,62403-May-201210: 16x 86
Repldp.dll2007.100.4332.0534,42403-May-201210: 16IA-64
Replmerg.exe2007.100.4332.0980,37603-May-201210: 17IA-64
Replsync.dll2007.100.4332.0282,00803-May-201210: 16IA-64
Snapshot.exe10.0.4332.022,42403-May-201210: 17x 86
Spresolv.dll2007.100.4332.0515,48003-May-201210: 16IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.4332.0547,73603-May-201210: 17IA-64
Sqllogship.exe10.0.4332.0105,36803-May-201210: 24x 86
Sqlmergx.dll2007.100.4332.0439,19203-May-201210: 16IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0382,87203-May-201210: 16IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0344,47203-May-201210: 15IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.4332.0225,68803-May-201210: 15IA-64
Ssradd.dll2007.100.4332.0100,76003-May-201210: 15IA-64
Ssravg.dll2007.100.4332.0100,76003-May-201210: 15IA-64
Ssrdown.dll2007.100.4332.066,96803-May-201210: 15IA-64
Ssrmax.dll2007.100.4332.095,12803-May-201210: 15IA-64
Ssrmin.dll2007.100.4332.095,12803-May-201210: 15IA-64
Ssrpub.dll2007.100.4332.070,04003-May-201210: 15IA-64
Ssrup.dll2007.100.4332.067,48003-May-201210: 15IA-64
Txagg.dll2007.100.4332.0889,24003-May-201210: 15IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0683,92803-May-201210: 24IA-64
Txderived.dll2007.100.4332.01,284,50403-May-201210: 24IA-64
Txlookup.dll2007.100.4332.01,194,90403-May-201210: 24IA-64
Txmerge.dll2007.100.4332.0520,60003-May-201210: 24IA-64
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0629,14403-May-201210: 24IA-64
Txrowcount.dll2007.100.4332.0205,20803-May-201210: 24IA-64
Txsort.dll2007.100.4332.0569,75203-May-201210: 24IA-64
Txsplit.dll2007.100.4332.01,265,04803-May-201210: 24IA-64
Trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u b?n ghi d?ch v? l?i SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Databasemailengine.dll10.0.4332.084,88803-May-201210: 24x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.4332.052,12003-May-201210: 24x 86
Rsfxft.dll2007.100.4332.063,89603-May-201210: 16IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.4332.0407,96003-May-201210: 20x 86
Sqlagent.exe2007.100.4332.01,226,64803-May-201210: 17IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.4332.0144,79203-May-201210: 16IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.4332.082,32803-May-201210: 15x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.4332.047,51203-May-201210: 16IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.4332.03,623,83203-May-201210: 16IA-64
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0676,24803-May-201210: 16IA-64
Sqlservr.exe2007.100.4332.0111,201,68803-May-201210: 17IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0382,87203-May-201210: 16IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.4332.0197,01603-May-201210: 15IA-64
Xpstar.dll2007.100.4332.0946,07203-May-201210: 24IA-64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4332.0555,92803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.Management.SDK.SFC.dll10.0.4332.0412,56802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.rmo.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.SMO.dll10.0.4332.02,870,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.4332.0191,38403-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.4332.01,092,50402-May-201218: 16x 86
Msgprox.dll2007.100.4332.0211,86403-May-201210: 16x 86
Msgprox.dll2007.100.4332.0543,64003-May-201210: 16IA-64
Replerrx.dll2007.100.4332.0118,68003-May-201210: 16x 86
Replerrx.dll2007.100.4332.0304,53603-May-201210: 16IA-64
Replisapi.dll2007.100.4332.0281,49603-May-201210: 16x 86
Replisapi.dll2007.100.4332.0770,96803-May-201210: 16IA-64
Replprov.dll2007.100.4332.01,655,19203-May-201210: 16IA-64
Replprov.dll2007.100.4332.0586,64803-May-201210: 16x 86
Replrec.dll2007.100.4332.02,139,03203-May-201210: 20IA-64
Replrec.dll2007.100.4332.0800,66403-May-201210: 20x 86
Replsub.dll2007.100.4332.01,123,73603-May-201210: 16IA-64
Replsub.dll2007.100.4332.0421,27203-May-201210: 16x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4332.0269,20803-May-201210: 15x 86
Sqlmgmprovider.dll2007.100.4332.0713,62403-May-201210: 16IA-64
Xmlsub.dll2007.100.4332.0201,62403-May-201210: 24x 86
Xmlsub.dll2007.100.4332.0568,72803-May-201210: 24IA-64
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.057,688,47203-May-201210: 16IA-64
Msmdpump.dll10.0.4332.08,955,80003-May-201210: 16IA-64
Msmdredir.dll10.0.4332.08,517,52803-May-201210: 16IA-64
Msmdspdm.dll10.0.4332.0187,28803-May-201210: 20x 86
Msmdsrv.exe10.0.4332.059,039,64003-May-201210: 17IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.015,511,96003-May-201210: 20IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.010,077,59203-May-201210: 16IA-64
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.4332.0555,92803-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.Authorization.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.4332.02,837,39203-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.4332.03,836,82403-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.4332.0572,31203-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.4332.093,08003-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll10.0.4332.012,446,61603-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.4332.0261,01603-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.0.4332.01,579,92803-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.4332.0293,78403-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.4332.0207,76803-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.4332.04,352,92003-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.Resources.dll10.0.4332.0367,51203-May-201210: 21x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.0.4332.0838,55203-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.4332.0576,40803-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.RichText.dll10.0.4332.0113,56003-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll10.0.4332.0158,61603-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.4332.0256,92003-May-201210: 23x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.4332.0236,44003-May-201210: 23x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.015,511,96003-May-201210: 20IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.4332.01,182,61603-May-201210: 17x 86
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.0109,46403-May-201210: 16IA-64
Reportingservicescompression.dll2007.100.4332.051,60803-May-201210: 16x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.4332.01,346,45603-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0271,76803-May-201210: 20IA-64
Reportingservicesnativeserver.dll2007.100.4332.0249,24003-May-201210: 20IA-64
Reportingservicesservice.exe2007.100.4332.03,422,10403-May-201210: 17IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.0.4332.076,69603-May-201210: 20x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.4332.02,259,86403-May-201210: 20x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.0.4332.01,620,88803-May-201210: 20x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqlrsos.dll2007.100.4332.031,64003-May-201210: 16IA-64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
BCP.exe2007.100.4332.0186,26403-May-201210: 17IA-64
Commanddest.dll2007.100.4332.0173,97603-May-201210: 16x 86
Databasemailwizard.exe10.0.4332.0605,08003-May-201210: 17x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.4332.078,74403-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtsinstall.exe10.0.4332.0437,14403-May-201210: 17x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.0.4332.04,242,32803-May-201210: 16x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.4332.0342,93603-May-201210: 16x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.4332.0920,47203-May-201210: 27x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.0.4332.02,132,88803-May-201210: 27x 86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 25x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.4332.0310,16802-May-201218: 16x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.4332.0768,92003-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.4332.03,300,24803-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Management.reports.dll10.0.4332.08,977,30403-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.4332.01,776,02403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 21x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,376Tháng mư?i m?t năm 201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.0.4332.03,247,00003-May-201210: 21x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Pfclnt.dll2007.100.4332.01,107,35203-May-201210: 21x 86
Rawdest.dll2007.100.4332.0138,13603-May-201210: 16x 86
Rawsource.dll2007.100.4332.0129,94403-May-201210: 16x 86
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0124,82403-May-201210: 16x 86
Replicationmonitor.dll10.0.4332.02,050,96803-May-201210: 20x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2007.100.4332.0138,64803-May-201210: 20x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqlcmd.exe2007.100.4332.0547,73603-May-201210: 17IA-64
Sqldest.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 15x 86
Sqleditors.dll10.0.4332.01,235,86403-May-201210: 20x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.4332.07,572,37603-May-201210: 20x 86
Sqlmgmt.dll10.0.4332.03,480,47203-May-201210: 20x 86
Sqlresolver.dll10.0.4332.048,02403-May-201210: 20x 86
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0676,24803-May-201210: 16IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0382,87203-May-201210: 16IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Txagg.dll2007.100.4332.0251,80003-May-201210: 24x 86
Txbestmatch.dll2007.100.4332.0453,52803-May-201210: 24x 86
Txcharmap.dll2007.100.4332.0204,69603-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txderived.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 24x 86
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0136,08803-May-201210: 24x 86
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0134,55203-May-201210: 24x 86
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0267,67203-May-201210: 24x 86
Txlineage.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 24x 86
Txlookup.dll2007.100.4332.0363,92803-May-201210: 24x 86
Txmerge.dll2007.100.4332.0147,35203-May-201210: 24x 86
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0188,82403-May-201210: 24x 86
Txpivot.dll2007.100.4332.0139,16003-May-201210: 24x 86
Txrowcount.dll2007.100.4332.074,64803-May-201210: 24x 86
Txscd.dll2007.100.4332.0137,11203-May-201210: 24x 86
Txsort.dll2007.100.4332.0172,95203-May-201210: 24x 86
Txsplit.dll2007.100.4332.0419,73603-May-201210: 24x 86
Txtermextraction.dll2007.100.4332.08,617,36803-May-201210: 24x 86
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,097,43203-May-201210: 24x 86
Txunpivot.dll2007.100.4332.0137,62403-May-201210: 24x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Ddsshapeslib.dll2007.100.4332.056,21603-May-201210: 16x 86
Dtepkg.dll2007.100.4332.0222,61603-May-201210: 16IA-64
Dtepkg.dll2007.100.4332.087,44803-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.01,441,17603-May-201210: 16x 86
DTS.dll2007.100.4332.04,268,44003-May-201210: 16IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0343,44803-May-201210: 16x 86
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0965,01603-May-201210: 16IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4332.0294,29603-May-201210: 16x 86
Dtsconn.dll2007.100.4332.0808,85603-May-201210: 16IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4332.02,035,60803-May-201210: 16IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.4332.0705,43203-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.041,88003-May-201210: 16x 86
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.091,54403-May-201210: 16IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0809,88003-May-201210: 24IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0813,97603-May-201210: 17x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0182,68003-May-201210: 16x 86
Exceldest.dll2007.100.4332.0593,81603-May-201210: 16IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4332.0192,40803-May-201210: 16x 86
Excelsrc.dll2007.100.4332.0651,16003-May-201210: 16IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0285,59203-May-201210: 16x 86
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0961,94403-May-201210: 16IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0293,27203-May-201210: 16x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0984,98403-May-201210: 16IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.0.4332.097,17603-May-201210: 16x 86
Mergetxt.dll2007.100.4332.038,80803-May-201210: 16x 86
Mergetxt.dll2007.100.4332.077,72003-May-201210: 16IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.4332.03,242,90403-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.4332.01,330,07203-May-201210: 16x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.4332.01,997,72003-May-201210: 16x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.4332.0244,63203-May-201210: 23x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.4332.01,313,68803-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 20x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.023,536,53603-May-201210: 16x 86
Msmdlocal.dll10.0.4332.057,688,47203-May-201210: 16IA-64
Msmdpp.dll10.0.4332.06,140,82403-May-201210: 16x 86
Msmgdsrv.dll10.0.4332.015,511,96003-May-201210: 20IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.4332.08,577,43203-May-201210: 21x 86
Msolap100.dll10.0.4332.010,077,59203-May-201210: 16IA-64
Msolap100.dll10.0.4332.06,545,30403-May-201210: 16x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0183,19203-May-201210: 16x 86
Oledbdest.dll2007.100.4332.0595,86403-May-201210: 16IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0195,99203-May-201210: 16x 86
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0662,93603-May-201210: 16IA-64
Spresolv.dll2007.100.4332.0189,33603-May-201210: 16x 86
Spresolv.dll2007.100.4332.0515,48003-May-201210: 16IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0114,58403-May-201210: 25x 86
Sqlsvc.dll2007.100.4332.0382,87203-May-201210: 16IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0122,77603-May-201210: 25x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0344,47203-May-201210: 15IA-64
Ssradd.dll2007.100.4332.0100,76003-May-201210: 15IA-64
Ssradd.dll2007.100.4332.050,07203-May-201210: 24x 86
Ssravg.dll2007.100.4332.0100,76003-May-201210: 15IA-64
Ssravg.dll2007.100.4332.050,58403-May-201210: 24x 86
Ssrdown.dll2007.100.4332.035,73603-May-201210: 24x 86
Ssrdown.dll2007.100.4332.066,96803-May-201210: 15IA-64
Ssrmax.dll2007.100.4332.049,04803-May-201210: 24x 86
Ssrmax.dll2007.100.4332.095,12803-May-201210: 15IA-64
Ssrmin.dll2007.100.4332.048,53603-May-201210: 24x 86
Ssrmin.dll2007.100.4332.095,12803-May-201210: 15IA-64
Ssrpub.dll2007.100.4332.036,24803-May-201210: 24x 86
Ssrpub.dll2007.100.4332.070,04003-May-201210: 15IA-64
Ssrup.dll2007.100.4332.035,22403-May-201210: 24x 86
Ssrup.dll2007.100.4332.067,48003-May-201210: 15IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0215,96003-May-201210: 24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0683,92803-May-201210: 24IA-64
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Commanddest.dll2007.100.4332.0567,19203-May-201210: 16IA-64
Dtepkg.dll2007.100.4332.0222,61603-May-201210: 16IA-64
DTS.dll2007.100.4332.04,268,44003-May-201210: 16IA-64
Dtscomexpreval.dll2007.100.4332.0965,01603-May-201210: 16IA-64
Dtsconn.dll2007.100.4332.0808,85603-May-201210: 16IA-64
Dtsinstall.exe10.0.4332.0437,14403-May-201210: 17x 86
Dtspipeline.dll2007.100.4332.02,035,60803-May-201210: 16IA-64
Dtspipelineperf100.dll2007.100.4332.091,54403-May-201210: 16IA-64
Dtswizard.exe2007.100.4332.0809,88003-May-201210: 24IA-64
Exceldest.dll2007.100.4332.0593,81603-May-201210: 16IA-64
Excelsrc.dll2007.100.4332.0651,16003-May-201210: 16IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.4332.0961,94403-May-201210: 16IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.4332.0984,98403-May-201210: 16IA-64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.4332.0289,68803-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.0.4332.0306,07203-May-201210: 24x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.4332.080,79203-May-201210: 21x 86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.4332.0150,42403-May-201210: 22x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.0.4332.0117,65603-May-201210: 20x 86
Msdtssrvr.exe10.0.4332.0220,05603-May-201210: 24IA-64
Msmdpp.dll10.0.4332.08,892,82403-May-201210: 16IA-64
Oledbdest.dll2007.100.4332.0595,86403-May-201210: 16IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.4332.0662,93603-May-201210: 16IA-64
Rawdest.dll2007.100.4332.0445,84803-May-201210: 16IA-64
Rawsource.dll2007.100.4332.0423,32003-May-201210: 16IA-64
Recordsetdest.dll2007.100.4332.0394,13603-May-201210: 16IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
Sqldest.dll2007.100.4332.0612,24803-May-201210: 16IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.4332.0344,47203-May-201210: 15IA-64
Txagg.dll2007.100.4332.0889,24003-May-201210: 15IA-64
Txbestmatch.dll2007.100.4332.01,706,39203-May-201210: 15IA-64
Txcharmap.dll2007.100.4332.0663,96003-May-201210: 15IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.4332.0683,92803-May-201210: 24IA-64
Txderived.dll2007.100.4332.01,284,50403-May-201210: 24IA-64
Txfileextractor.dll2007.100.4332.0441,75203-May-201210: 24IA-64
Txfileinserter.dll2007.100.4332.0439,19203-May-201210: 24IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.4332.0951,19203-May-201210: 24IA-64
Txlineage.dll2007.100.4332.0225,68803-May-201210: 24IA-64
Txlookup.dll2007.100.4332.01,194,90403-May-201210: 24IA-64
Txmerge.dll2007.100.4332.0520,60003-May-201210: 24IA-64
Txmergejoin.dll2007.100.4332.0629,14403-May-201210: 24IA-64
Txpivot.dll2007.100.4332.0465,81603-May-201210: 24IA-64
Txrowcount.dll2007.100.4332.0205,20803-May-201210: 24IA-64
Txscd.dll2007.100.4332.0450,96803-May-201210: 24IA-64
Txsort.dll2007.100.4332.0569,75203-May-201210: 24IA-64
Txsplit.dll2007.100.4332.01,265,04803-May-201210: 24IA-64
Txtermextraction.dll2007.100.4332.09,119,64003-May-201210: 24IA-64
Txtermlookup.dll2007.100.4332.04,540,82403-May-201210: 24IA-64
Txunpivot.dll2007.100.4332.0455,57603-May-201210: 24IA-64
SQL Server 2008 toàn văn b?n mô tơ tìm kiếm
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Chsbrkr.dll12.0.9743.99991,888,66403-May-201210: 16IA-64
FD.dll2007.100.4332.01,150,87203-May-201210: 16IA-64
Iftsph.dll2007.100.4332.097,68803-May-201210: 16IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48827-Mar-201216: 53IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,081,84027-Mar-201216: 53IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Msmdredir.dll10.0.4332.08,517,52803-May-201210: 16IA-64
Msmdsrv.RLL10.0.4332.0678,29603-May-201210: 21IA-64
Sqlbrowser.exe2007.100.4332.0538,00803-May-201210: 17IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64
SQL Server 2008 sqlsysclrtypes
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlserverspatial.dll2007.100.4332.0676,24803-May-201210: 16IA-64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.4332.028,56803-May-201210: 16IA-64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t này tích l?y thông tin tr?n gói

Đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y C?p nh?t này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c.

  Lưu ? N?u b?n đang ch?y Windows 7, m? các Các chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.
 2. Xác đ?nh v? trí các m?c đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i này tích l?y thông tin tr?n gói.
 3. B?m chu?t ph?i vào m?c, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t đ? lo?i b? tích l?y thông tin tr?n gói.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2696625 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2696625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2696625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com