Tích l?y gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2696626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y gói 5 cho Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) ch?a hotfixes cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi s? phát hành c?a SQL Server 2008 Service Pack 3.

Lưu ? Con s? này xây d?ng c?a gói tích l?y là 10.00.5785.00.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 trư?c phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng phiên b?n c?p nh?t m?i nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y

 • SQL Server 2008 hotfixes hi?n nay multilanguage. V? v?y, đó là ch? có m?t tích l?y hotfix tr?n gói cho t?t c? ngôn ng?.
 • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các gói c?u ph?n. Gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y

M?t đư?c h? tr? tích l?y gói bây gi? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? c?a nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo SQL Server 2008 ch?a hotfix trong này gói tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c gói tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho này c? th? tích l?y gói. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix t?i v? có s?n" hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y có b?n C?p Nh?t. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t gói tích l?y là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Hotfixes đư?c bao g?m trong gói này tích l?y C?p Nh?t

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mà th?o lu?n v? nh?ng hotfixes s? đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? máy ch? SQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? lư?ng KBMô t?
8721242567366Kh?c ph?c: Ch?m hi?u su?t khi b?n khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008 R2 ho?c trong SQL Server 2008 n?u CDC đư?c kích ho?t
8948492598903Kh?c ph?c: SQL Server đ?i l? công vi?c ngưng ng?u nhiên khi b?n ti?n đ? công vi?c đ? ch?y qua n?a đêm vào ngày c? th? trong SQL Server 2005, SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
6539792504524Kh?c ph?c: "Bad bi?n lo?i" ho?c "Nh?p mismatch" l?i khi b?n ch?y m?t C?p Nh?t CUBE tuyên b? r?ng có m?t công th?c phân b? tr?ng các tùy ch?nh trong SSAS 2008 R2 ho?c trong SSAS 2008
9284962706518Kh?c ph?c: Các thi?t l?p KeepFilesForDays không làm vi?c trong SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v?

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói cumulative update C?p nh?t này, b?n ph?i ch?y SQL Server 2008 SP3.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng này gói tích l?y.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Cumulative update C?p Nh?t gói file thông tin

Cumulative update C?p Nh?t gói này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

B?n ti?ng Anh c?a gói cumulative update C?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 86 d?a trên phiên b?n

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5785.017760244-May-129: 48x 86
replmerg.exe2007.100.5785.03511284-May-129: 39x 86
replsync.dll2007.100.5785.01089524-May-129: 38x 86
spresolv.dll2007.100.5785.01893364-May-129: 38x 86
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
sqldistx.dll2007.100.5757.013926418-Sep-1123: 38x 86
sqlmergx.dll2007.100.5785.02021364-May-129: 38x 86
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
ssradd.dll2007.100.5785.0500724-May-129: 45x 86
ssravg.dll2007.100.5785.0505844-May-129: 45x 86
ssrdown.dll2007.100.5785.0357364-May-129: 45x 86
ssrmax.dll2007.100.5785.0490484-May-129: 45x 86
ssrmin.dll2007.100.5785.0485364-May-129: 45x 86
ssrpub.dll2007.100.5785.0362484-May-129: 45x 86
ssrup.dll2007.100.5785.0352244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
sqlaccess.dll2007.100.5785.04146164-May-129: 46x 86
sqlagent.exe2007.100.5785.03792884-May-129: 39x 86
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.02466804-May-129: 45x 86
sqlservr.exe2007.100.5785.0430596084-May-129: 39x 86
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
xpqueue.dll2007.100.5757.04761618-Sep-1123: 38x 86
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
replerrx.dll2007.100.5785.01186804-May-129: 38x 86
replisapi.dll2007.100.5785.02814964-May-129: 38x 86
replprov.dll2007.100.5785.05861364-May-129: 38x 86
replrec.dll2007.100.5785.08006644-May-129: 46x 86
replsub.dll2007.100.5785.04212724-May-129: 38x 86
sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
xmlsub.dll2007.100.5785.02016244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 nghi?p v? thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.5785.019977204-May-129: 40x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1212: 32x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 51x 86
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpp.dll10.0.5785.061408244-May-129: 39x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 46x 86
sql_bids_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
txunpivot.dll2007.100.5785.01376244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpump.dll10.0.5785.061925364-May-129: 39x 86
msmdredir.dll10.0.5785.062206964-May-129: 39x 86
msmdsrv.exe10.0.5785.0220266484-May-129: 39x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
sql_as_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1212: 32x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1212: 32x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 51x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
reportbuilder.exe.deploy10.0.5785.067081204-May-129: 41x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013464564-May-129: 51x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 41x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 50x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 47x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013792244-May-129: 45x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 51x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 50x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.014201844-May-129: 42x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013464564-May-129: 47x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 47x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 46x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 46x 86
reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5785.01412084-May-129: 46x 86
reportingservicesservice.exe2007.100.5785.011278324-May-129: 39x 86
sql_rs_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
appidpackage.dll10.0.5785.010761204-May-129: 40x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5785.017760244-May-129: 48x 86
sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.02466804-May-129: 45x 86
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
txunpivot.dll2007.100.5785.01376244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
autoadmin.dll2007.100.5775.09472889-Mar-1212: 31x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.5785.019977204-May-129: 40x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.5785.02446324-May-129: 51x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.5785.013136884-May-129: 51x 86
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpp.dll10.0.5785.061408244-May-129: 39x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
spresolv.dll2007.100.5785.01893364-May-129: 38x 86
sql_tools_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
ssradd.dll2007.100.5785.0500724-May-129: 45x 86
ssravg.dll2007.100.5785.0505844-May-129: 45x 86
ssrdown.dll2007.100.5785.0357364-May-129: 45x 86
ssrmax.dll2007.100.5785.0490484-May-129: 45x 86
ssrmin.dll2007.100.5785.0485364-May-129: 45x 86
ssrpub.dll2007.100.5785.0362484-May-129: 45x 86
ssrup.dll2007.100.5785.0352244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msdtssrvr.exe10.0.5785.02241524-May-129: 41x 86
msmdpp.dll10.0.5785.061408244-May-129: 39x 86
sql_is_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
txunpivot.dll2007.100.5785.01376244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msmdredir.dll10.0.5785.062206964-May-129: 39x 86
sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
SQL Server 2008 sqlsysclrtypes
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.02466804-May-129: 45x 86
sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86

x 64 d?a trên các phiên b?n

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5785.019495924-May-129: 43x 64
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5785.017760244-May-129: 48x 86
replmerg.exe2007.100.5785.04187124-May-129: 43x 64
replsync.dll2007.100.5785.01345524-May-129: 40x 64
spresolv.dll2007.100.5785.02256884-May-129: 40x 64
sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
sqldistx.dll2007.100.5757.017254418-Sep-1122: 47x 64
sqlmergx.dll2007.100.5785.02390004-May-129: 40x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01401844-May-129: 40x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
ssradd.dll2007.100.5785.0551924-May-129: 40x 64
ssravg.dll2007.100.5785.0557044-May-129: 40x 64
ssrdown.dll2007.100.5785.0393204-May-129: 40x 64
ssrmax.dll2007.100.5785.0536564-May-129: 40x 64
ssrmin.dll2007.100.5785.0536564-May-129: 40x 64
ssrpub.dll2007.100.5785.0398324-May-129: 40x 64
ssrup.dll2007.100.5785.0388084-May-129: 40x 64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
sqlaccess.dll2007.100.5785.04212724-May-129: 43x 86
sqlagent.exe2007.100.5785.04407284-May-129: 43x 64
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.04837364-May-129: 40x 64
sqlservr.exe2007.100.5785.0583591924-May-129: 43x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01401844-May-129: 40x 64
xpqueue.dll2007.100.5757.05990418-Sep-1122: 47x 64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
replerrx.dll2007.100.5785.01186804-May-129: 38x 86
replerrx.dll2007.100.5785.01437684-May-129: 40x 64
replisapi.dll2007.100.5785.02814964-May-129: 38x 86
replisapi.dll2007.100.5785.03869684-May-129: 40x 64
replprov.dll2007.100.5785.05861364-May-129: 38x 86
replprov.dll2007.100.5785.07387124-May-129: 40x 64
replrec.dll2007.100.5785.09880564-May-129: 43x 64
replrec.dll2007.100.5785.08006644-May-129: 46x 86
replsub.dll2007.100.5785.04212724-May-129: 38x 86
replsub.dll2007.100.5785.05026804-May-129: 40x 64
sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
xmlsub.dll2007.100.5785.03173364-May-129: 40x 64
xmlsub.dll2007.100.5785.02016244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 nghi?p v? thông minh phát tri?n Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.5785.019977204-May-129: 40x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1212: 32x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 51x 86
msmdlocal.dll10.0.5785.0445449204-May-129: 38x 64
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpp.dll10.0.5785.061408244-May-129: 39x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.0123483124-May-129: 43x 64
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.081642484-May-129: 38x 64
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 46x 86
sql_bids_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01401844-May-129: 40x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
txunpivot.dll2007.100.5785.01376244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msmdlocal.dll10.0.5785.0445449204-May-129: 38x 64
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpump.dll10.0.5785.074407924-May-129: 38x 64
msmdredir.dll10.0.5785.062206964-May-129: 39x 86
msmdsrv.exe10.0.5785.0438194164-May-129: 43x 64
msmgdsrv.dll10.0.5785.0123483124-May-129: 43x 64
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.081642484-May-129: 38x 64
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
sql_as_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 46x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1211: 42x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1212: 32x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 46x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 51x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.0123483124-May-129: 43x 64
reportbuilder.exe.deploy10.0.5785.067081204-May-129: 41x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013464564-May-129: 51x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 41x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 50x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 47x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013792244-May-129: 45x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 51x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 50x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.014201844-May-129: 42x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013464564-May-129: 47x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 47x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 43x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 46x 86
reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5785.01744884-May-129: 43x 64
reportingservicesservice.exe2007.100.5785.020960244-May-129: 38x 64
sql_rs_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
appidpackage.dll10.0.5785.010761204-May-129: 40x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5785.017760244-May-129: 48x 86
sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.04837364-May-129: 40x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01401844-May-129: 40x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
txunpivot.dll2007.100.5785.01376244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
autoadmin.dll2007.100.5775.09472889-Mar-1212: 31x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.5785.019977204-May-129: 40x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.5785.02446324-May-129: 45x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.5785.013136884-May-129: 45x 86
msmdlocal.dll10.0.5785.0445449204-May-129: 38x 64
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpp.dll10.0.5785.061408244-May-129: 39x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.0123483124-May-129: 43x 64
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.081642484-May-129: 38x 64
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
spresolv.dll2007.100.5785.01893364-May-129: 38x 86
spresolv.dll2007.100.5785.02256884-May-129: 40x 64
sql_tools_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01401844-May-129: 40x 64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
ssradd.dll2007.100.5785.0551924-May-129: 40x 64
ssradd.dll2007.100.5785.0500724-May-129: 45x 86
ssravg.dll2007.100.5785.0557044-May-129: 40x 64
ssravg.dll2007.100.5785.0505844-May-129: 45x 86
ssrdown.dll2007.100.5785.0393204-May-129: 40x 64
ssrdown.dll2007.100.5785.0357364-May-129: 45x 86
ssrmax.dll2007.100.5785.0536564-May-129: 40x 64
ssrmax.dll2007.100.5785.0490484-May-129: 45x 86
ssrmin.dll2007.100.5785.0536564-May-129: 40x 64
ssrmin.dll2007.100.5785.0485364-May-129: 45x 86
ssrpub.dll2007.100.5785.0398324-May-129: 40x 64
ssrpub.dll2007.100.5785.0362484-May-129: 45x 86
ssrup.dll2007.100.5785.0388084-May-129: 40x 64
ssrup.dll2007.100.5785.0352244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msdtssrvr.exe10.0.5785.02200564-May-129: 48x 64
msmdpp.dll10.0.5785.073742324-May-129: 38x 64
sql_is_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64
txunpivot.dll2007.100.5785.02036724-May-129: 40x 64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
keyfile.dll2007.100.5785.0229364-May-129: 39x 86
msmdredir.dll10.0.5785.062206964-May-129: 39x 86
SQL Server 2008 sqlsysclrtypes
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.04837364-May-129: 40x 64
sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.5785.0234484-May-129: 38x 64

Phiên b?n IA-64–based

SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i chia s?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
sqlaccess.dll2007.100.5785.04079604-May-129: 43x 86
sqlagent.exe2007.100.5785.012230644-May-129: 40ia64
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.06762484-May-129: 39ia64
sqlservr.exe2007.100.5785.01118432244-May-129: 40ia64
sqlsvc.dll2007.100.5785.03828724-May-129: 39ia64
xpqueue.dll2007.100.5757.010905618-Sep-1123: 12ia64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u l?i th?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
sqlaccess.dll2007.100.5785.04079604-May-129: 43x 86
sqlagent.exe2007.100.5785.012230644-May-129: 40ia64
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.06762484-May-129: 39ia64
sqlservr.exe2007.100.5785.01118432244-May-129: 40ia64
sqlsvc.dll2007.100.5785.03828724-May-129: 39ia64
xpqueue.dll2007.100.5757.010905618-Sep-1123: 12ia64
SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u ph? bi?n c?t l?i
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
replerrx.dll2007.100.5785.01186804-May-129: 38x 86
replerrx.dll2007.100.5785.03045364-May-129: 39ia64
replisapi.dll2007.100.5785.02814964-May-129: 38x 86
replisapi.dll2007.100.5785.07709684-May-129: 39ia64
replprov.dll2007.100.5785.05861364-May-129: 38x 86
replprov.dll2007.100.5785.016551924-May-129: 39ia64
replrec.dll2007.100.5785.021390324-May-129: 43ia64
replrec.dll2007.100.5785.08006644-May-129: 46x 86
replsub.dll2007.100.5785.04212724-May-129: 38x 86
replsub.dll2007.100.5785.011237364-May-129: 39ia64
sql_common_core_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
xmlsub.dll2007.100.5785.02016244-May-129: 45x 86
xmlsub.dll2007.100.5785.05687284-May-129: 50ia64
SQL Server 2008 phân tích b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msmdlocal.dll10.0.5785.0576777204-May-129: 39ia64
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpump.dll10.0.5785.089558004-May-129: 39ia64
msmdredir.dll10.0.5785.085175284-May-129: 39ia64
msmdsrv.exe10.0.5785.0590232564-May-129: 40ia64
msmgdsrv.dll10.0.5785.0155114484-May-129: 43ia64
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.0100775924-May-129: 39ia64
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
sql_as_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
b?n ghi d?ch v? báo cáo SQL Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 47x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1211: 12x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.5775.02612089-Mar-1212: 32x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 47x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.5785.043529204-May-129: 51x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.0155114484-May-129: 43ia64
reportbuilder.exe.deploy10.0.5785.067081204-May-129: 41x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013464564-May-129: 51x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 41x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 50x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 47x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013792244-May-129: 45x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013669364-May-129: 51x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 50x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.014201844-May-129: 42x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013464564-May-129: 47x 86
reportbuilder.Resources.dll.deploy10.0.5785.013628404-May-129: 47x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 43x 86
reportingserviceslibrary.dll10.0.5785.013505524-May-129: 46x 86
reportingservicesnativeserver.dll2007.100.5785.02492404-May-129: 43ia64
reportingservicesservice.exe2007.100.5785.034231284-May-129: 40ia64
sql_rs_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
SQL Server 2008 qu?n l? Studio
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
appidpackage.dll10.0.5785.010761204-May-129: 40x 86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll10.0.5785.09204724-May-129: 51x 86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2007.100.5785.017760244-May-129: 48x 86
sql_ssms_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.06762484-May-129: 39ia64
sqlsvc.dll2007.100.5785.03828724-May-129: 39ia64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
txunpivot.dll2007.100.5785.01376244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 công c? và các thành ph?n máy tr?m
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
autoadmin.dll2007.100.5775.09472889-Mar-1212: 31x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2007.100.5785.019977204-May-129: 40x 86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.5785.02446324-May-129: 46x 86
Microsoft.sqlserver.Configuration.SCO.dll10.0.5785.013136884-May-129: 46x 86
msmdlocal.dll10.0.5785.0576777204-May-129: 39ia64
msmdlocal.dll10.0.5785.0235344884-May-129: 39x 86
msmdpp.dll10.0.5785.061408244-May-129: 39x 86
msmgdsrv.dll10.0.5785.0155114484-May-129: 43ia64
msmgdsrv.dll10.0.5785.085774324-May-129: 46x 86
msolap100.dll10.0.5785.0100775924-May-129: 39ia64
msolap100.dll10.0.5785.065453044-May-129: 39x 86
spresolv.dll2007.100.5785.01893364-May-129: 38x 86
spresolv.dll2007.100.5785.05154804-May-129: 39ia64
sql_tools_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
sqlsvc.dll2007.100.5785.03828724-May-129: 39ia64
sqlsvc.dll2007.100.5785.01145844-May-129: 45x 86
ssradd.dll2007.100.5785.01007524-May-129: 38ia64
ssradd.dll2007.100.5785.0500724-May-129: 45x 86
ssravg.dll2007.100.5785.01007604-May-129: 39ia64
ssravg.dll2007.100.5785.0505844-May-129: 45x 86
ssrdown.dll2007.100.5785.0669684-May-129: 39ia64
ssrdown.dll2007.100.5785.0357364-May-129: 45x 86
ssrmax.dll2007.100.5785.0951284-May-129: 38ia64
ssrmax.dll2007.100.5785.0490484-May-129: 45x 86
ssrmin.dll2007.100.5785.0951284-May-129: 38ia64
ssrmin.dll2007.100.5785.0485364-May-129: 45x 86
ssrpub.dll2007.100.5785.0700404-May-129: 38ia64
ssrpub.dll2007.100.5785.0362484-May-129: 45x 86
ssrup.dll2007.100.5785.0674804-May-129: 39ia64
ssrup.dll2007.100.5785.0352244-May-129: 45x 86
SQL Server 2008 h?i nh?p b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msdtssrvr.exe10.0.5785.02200564-May-129: 48ia64
msmdpp.dll10.0.5785.088928244-May-129: 39ia64
sql_is_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
txunpivot.dll2007.100.5785.04555764-May-129: 50ia64
SQL Server 2008 tr?nh duy?t b?n ghi d?ch v?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
msmdredir.dll10.0.5785.085175284-May-129: 39ia64
sqlbrowser_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64
SQL Server 2008 sqlsysclrtypes
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
sqlserverspatial.dll2007.100.5785.06762484-May-129: 39ia64
sqlsysclrtypes_keyfile.dll2007.100.5785.0285684-May-129: 39ia64

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t này gói tích l?y

Đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t này gói tích l?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh kho?n m?c.

  Lưu ? N?u b?n đang ch?y Windows 7, m? các Các chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển.
 2. Xác đ?nh v? trí các m?c đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i này gói tích l?y.
 3. B?m chu?t ph?i vào m?c và b?m G? cài đ?t chuyên bi?t đ? lo?i b? gói tích l?y.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2696626 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2696626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2696626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com