r? b? nh? trong Wmiapsrv.exe trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ho?c Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2697479 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng m?t hi?u su?t giám sát công c? s? d?ng ch?c năng Helper d? li?u hi?u su?t (PDH) đ? truy v?n d? li?u hi?u su?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Ví d ?, b?n s? d?ng các công c? giám sát h? th?ng. Trong trư?ng h?p này, S? d?ng B? nh? b?n ghi d?ch v? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) hi?u su?t Adapter (Wmiapsrv.exe) làm tăng liên t?c. V? v?y, làm gi?m hi?u su?t c?a máy tính.

Lưu ? V?n đ? này thư?ng x?y ra khi b?n s? d?ng các công c? giám sát hi?u su?t đ? truy v?n các qu?y hi?u su?t có liên quan đ?n m?c tiêu iSCSI.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t đ?i tư?ng không đư?c làm s?ch lên sau khi ?ng d?ng khách truy v?n d? li?u hi?u su?t. V? v?y, m?t r? b? nh? x?y ra.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 0 . 20XXXWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wmiprov.dll6.0.6002.22971152,57610 Tháng 12 năm 201102: 40x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wmiprov.dll6.0.6002.22971228,35210 Tháng 12 năm 201103: 57x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wmiprov.dll6.0.6002.22971481,79210 Tháng 12 năm 201102: 14IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wmiprov.dll6.1.7600.21182154,11206 Tháng 12 năm 201106: 57x 86
Wmiprov.dll6.1.7601.21959154,11206 Tháng 12 năm 201107: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wmiprov.dll6.1.7600.21182228,86406 Tháng 12 năm 201107: 46x 64
Wmiprov.dll6.1.7601.21959228,86406 Tháng 12 năm 201107: 39x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wmiprov.dll6.1.7600.21182489,47206 Tháng 12 năm 201106: 28IA-64
Wmiprov.dll6.1.7601.21959489,47206 Tháng 12 năm 201106: 30IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.412 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_74ecea31af2c8a77f115d810e8b64e05_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22971_none_d6c04eb265b20931.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22971_none_7c584070788b6409.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,404
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 50
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c673e8955ab6ce28d268da966038bf35_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22971_none_fd76189a78e2037b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22971_none_d876dbf430e8d53f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,688
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.430
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_8a944a4a7883c436e08c38aaa5cc3d0b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22971_none_38e3b86a40fdf3bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22971_none_7c59e46678896d05.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,674
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)02: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_15be2a6b695ae9866d0ad8c2e1f445a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_d4084049a92028d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_630adffe125b531e1f6e79c02cafd00b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21182_none_794b813036592bc7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21182_none_7a8fa19bdc83bce2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,733
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_7c9d9a2fd98b5041.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,733
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0b61cd8de3ce91414d9428eb1aa41e23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21182_none_1dc5ff42e19022ea.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_38dbcdffcf15c27baa09282a13121329_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_9d7498e829842835.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21182_none_d6ae3d1f94e12e18.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,737
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_d8bc35b391e8c177.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,737
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_040f38dc81fa0c21a5dfd9d7cd89664e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21182_none_e28c3ed47ca3c34a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2fc7f43de0bbf66b2fe86629e6bf77db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_842db302c8df7cd9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21182_none_7a914591dc81c5de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,735
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wmi-wdm-provider_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21959_none_7c9f3e25d989593d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,735
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2697479 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2697479 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2697479

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com