Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698555
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Công c? s?a ch?a Microsoft Khuôn kh? .NET phát hi?n s? c? thư?ng g?p làm ?nh hư?ng đ?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Khuôn kh? .NET ho?c C?p Nh?t. Công c? c? g?ng gi?i quy?t nh?ng v?n đ? b?ng cách áp d?ng các s?a ch?a ho?c s?a ch?a l?i cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n Khuôn kh? .NET đư?c h? tr?. Công c? này có m?t giao di?n d? dàng s? d?ng thu?t s? d?a trên ngư?i dùng (UI). Nó c?ng h? tr? dòng lệnh s? d?ng cùng v?i nhi?u tùy ch?n nâng cao.

Microsoft đ? phát hành phiên b?n sau c?a công c? s?a ch?a Microsoft Khuôn kh? .NET.
phiên b?n m?i nh?t
C?p Nh?t: 03/13/2014
Phát hành: v1.2
Phiên b?n: 4.5.52207.36207
H? tr? ngôn ng?: Ti?ng Anh (M?)

Thay đ?i đư?c bao g?m trong phiên b?n v1.2

 • Im l?ng ch? đ? và ch? đ? th? đ?ng h? tr? thông qua dòng lệnh đư?c thêm vào cho công c?. Bây gi?, công c? không yêu c?u b?n ch? ch?y trong ch? đ? giao di?n ngư?i dùng. V? v?y, vi?c có th? đư?c t? đ?ng.
 • Công c? bây gi? h? tr? Khuôn kh? .NET 4.5 và Khuôn kh? .NET 4.5.1. Do đó, s?a ch?a và s?a ch?a c?ng đư?c áp d?ng cho các s?n ph?m.
 • Chuy?n đ?i dòng lệnh m?i, tu? ch?n đư?c thêm vào đ? cho phép s?a ch?a c? th? Khuôn kh? .NET phiên b?n ghi đè s?a ch?a các phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng m?t lúc.
 • T?p nh?t k? t?o ra công c? s?a ch?a có th? bây gi? đư?c tùy ch?n lưu trong v? trí ch? đ?nh ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng tùy ch?n dòng lệnh. Tu? ch?n m?i này s? thay th? vị trí mặc định, máy tính ngư?i dùng hi?n t?i trong ch? đ? giao di?n ngư?i dùng, m?c tin thư thoại% temp % trong ch? đ? im l?ng/th? đ?ng.

  Lưu ? Chúng tôi khuyên r?ng b?n lưu b?n ghi đ?n m?t v? trí đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng tu? ch?n này đ? ch?y công c? trong ch? đ? im l?ng ho?c th? đ?ng.
 • M?t l?a ch?n m?i cho phép b?n ch?y công c? s?a ch?a ? ch? đ? ghi thu th?p ch? không áp d?ng b?t k? s?a ch?a ho?c s?a ch?a. Các tùy ch?n cung c?p tính linh ho?t đ? thu th?p và đi?u tra Nh?t k? trư?c khi b?n áp d?ng th?c t? kh?c ph?c.
 • H? tr? tùy ch?n m?i đư?c thêm vào cho phép b?n ch?n không thu th?p b?t k? d? li?u ? ch? đ? im l?ng ho?c th? đ?ng.
 • C?p nh?t ph?n m?m nâng cao tính ?n đ?nh công c? và s?a ch?a các nguyên nhân c?a l?i thi?t l?p Khuôn kh? .NET.

Lưu ?:
 • Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET ch? có b?ng ti?ng Anh.
 • N?n t?ng h? tr? và Khuôn kh? .NET phiên b?n đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin t?i xu?ng

phiên b?n m?i nh?t c?a công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET có s?n đ? t?i xu?ng t? website sau c?a Microsoft Download Center:
Công c? s?a ch?a Microsoft Khuôn kh? .NET

H? tr? tùy ch?n dòng lệnh cho công c? này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tiêu chu?n l?a ch?nMô t? các tùy ch?nS? d?ng
/? HO?C/Tr? giúpHi?n th? tr? giúp thông tin.NetFxRepairTool.exe /?
/qHO?C/yênCh? đ? im l?ng. Tương tác ngư?i dùng không đư?c yêu c?u và công c? s? c? g?ng t?t c? b?n vá/s?a ch?a và lưu t?p nh?t k?.
Tu? ch?n "/q" và "/p" là lo?i tr? l?n nhau.
NetFxRepairTool.exe /q
/p HO?C/th? đ?ngCh? đ? không giám sát. Ch? có thanh ti?n tr?nh đư?c hi?n th?.
Tu? ch?n "/q" và "/p" là lo?i tr? l?n nhau.
NetFxRepairTool.exe /p
/a HO?C /addsourceCh? đ? s?a ch?a gián tuy?n. Thi?t l?p redistributable t?p đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a đư?c sao chép t? m?t m?ng chia s? ho?c m?c tin thư thoại đư?ng d?n đư?c ch? đ?nh k? "/addsource". Đi?u này thư?ng s? đư?c s? d?ng khi công c? đang ho?t đ?ng trong m?t môi trư?ng b? ng?t k?t n?i ho?c khóa xu?ng.NetFxRepairTool.exe/ađư?ng d?n m?c tin thư thoại>

Ví d?:
NetFxRepairTool.exe /a "\\SharePc\ShareFolder"
/r HO?C/s?a ch?aThao tác s?a ch?a có th? đư?c scoped tùy ch?n đ? nh?m m?c tiêu m?t t?p h?p các s?n ph?m đư?c ch? đ?nh đư?ng cơ s?. N?u tu? ch?n này không đư?c xác đ?nh, công c? s? c? g?ng s?a ch?a đư?c h? tr? t?t c? các phiên b?n Khuôn kh? .NET đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Các "/s?a ch?a" tùy ch?n c?ng có th? s? d?ng cùng v?i giá tr? "None" ch? áp d?ng b?n s?a l?i và b? ch?y s?a cho b?t k? cơ s? s?n ph?m. Khi tu? ch?n này đư?c s? d?ng cùng v?i giá tr? "không", sau đó tùy ch?n "/addsource" s? không đư?c xác đ?nh.
Tu? ch?n này đư?c áp d?ng ch? trong ch? đ? im l?ng và th? đ?ng.
NetFxRepairTool.exe /rversion1>;version2>

H? tr? giá tr? phiên b?n: .net35 .net4, .net45, .net451, không có

Ví d?:
NetFxRepairTool.exe /q /r .net4
NetFxRepairTool.exe /q /r .net35;.net45
/l HO?C /logsTu? ch?n đ?t đư?ng d?n m?c tin thư thoại b?n mu?n cho t?p nh?t k? n?i (FixDotNet*.cab) đư?c t?o ra b?i các công c?. M?c đ?nh (mà không ch? đ?nh tu? ch?n này) v? trí c?a t?p CAB là m?c tin thư thoại màn h?nh ngư?i dùng hi?n t?i.NetFxRepairTool.exe lđư?ng d?n m?c tin thư thoại>

Ví d?:
NetFxRepairTool.exe l "% temp %"
/c HO?C /collectonlyNh?t k? thu th?p ch? ch? đ?. Ch? đ? này s? cho phép thu th?p Nh?t k? liên quan đ?n thi?t l?p Khuôn kh? .NET, đó là h?u ích đ? kh?c ph?c s? c?. S?a ch?a ho?c b?t k? thao tác s?a ch?a không đư?c th?c hi?n khi tu? ch?n này đư?c ch? đ?nh.
Tu? ch?n này ch? áp d?ng trong ch? đ? im l?ng và th? đ?ng và s? ngăn ch?n t?t c? các ho?t đ?ng.
NetFxRepairTool.exe /q /c
HO?C
NetFxRepairTool.exe /p /c
/n HO?C /noceipconsentCh?n không g?i thông tin ph?n h?i cho Microsoft. M?c đ?nh (không xác đ?nh k?) gi? đ?nh r?ng ngư?i dùng đ? ch?n tham gia g?i d? li?u s? d?ng cho Microsoft.
Tu? ch?n này đư?c áp d?ng ch? trong ch? đ? im l?ng và th? đ?ng.
NetFxRepairTool.exe /q /n
HO?C
NetFxRepairTool.exe /p /n

Thông tin thêm

Tu? ch?n công c? s?a ch?a

Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET theo tr?nh b?n bư?c:
 1. C? g?ng kh?c ph?c s? c? thi?t l?p
 2. Áp d?ng b?n vá (yêu c?u s? cho phép ngư?i dùng)
 3. C? g?ng s?a ch?a các cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET
 4. Thu th?p Nh?t k? (yêu c?u s? cho phép ngư?i dùng)
Công c? có th? thay đ?i m?t ho?c nhi?u phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET. Ví d?, nó có th? s?a trạm đậu c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows trên máy tính, đ?t l?i đi?u khi?n danh sách truy c?p tùy (DACLs) vào m?t m?c tin thư thoại ho?c kh?c ph?c s? c? liên quan đ?n m?t ki?m nh?p C?p Nh?t không h?p l? ho?c b? h?ng.

Di?n đàn h? tr?

Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET cung c?p m?t tùy ch?n đ? s?a ch?a phiên b?n Khuôn kh? .NET đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính (bư?c 3 c?a quá tr?nh trong ph?n "Công c? s?a ch?a tu? ch?n"). Công c? yêu c?u t?p redistributable các phiên b?n có s?n t?i th?i đi?m s?a ch?a. theo m?c đ?nh, công c? t?i xu?ng các gói t? Internet trong quá tr?nh s?a ch?a. N?u máy tính c?a b?n h?n ch? ho?c không có kết nối Internet, b?n ph?i s? d?ng ch? đ? gián tuy?n đ? s?a ch?a. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y ch? đ?nh tu? ch?n /addsource cùng v?i đư?ng d?n m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin redistributable, như trong ví d? sau:
NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER
N?u công c? s?a ch?a không t?m th?y các yêu c?u redistributable trong m?c tin thư thoại đư?c ch? đ?nh, nó s? c? g?ng t?i xu?ng t?p t? Internet. Công c? s?a ch?a không th? th?c hi?n vi?c này n?u không th? t?i xu?ng t?p c?n thi?t. B?ng sau li?t kê các t?p tin redistributable Khuôn kh? .NET.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n và c?u h?nhKi?n trúcTên t?p cài đ?t chuyên bi?tURL
Khuôn kh? .NET 4.5.1x 86, x 64NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332
Khuôn kh? .NET 4.5x 86, x 64dotNetFx45_Full_x86_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995
Khuôn kh? .NET 3.5 SP1, Khuôn kh? .NET 3.0 SP2, Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 (khi Khuôn kh? .NET 3.0 và 3.5 đư?c cài đ?t)x 86, x 64dotnetfx35.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762
Khuôn kh? .NET 4 Client Profilex 86dotNetFx40_Client_x86.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247966
Khuôn kh? .NET 4 Client Profilex 86, x 64dotNetFx40_Client_x86_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247965
Khuôn kh? .NET 4 đ?y đ?x 86dotNetFx40_Full_x86.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247964
Khuôn kh? .NET 4 đ?y đ?x 86, x 64dotNetFx40_Full_x86_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247962
Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 (khi không cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n 3.0 và 3.5)x 64NetFx20SP2_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259767
Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 (khi không cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n 3.0 và 3.5)x 86NetFx20SP2_x86.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259766

Ch? đ? im l?ng và ch? đ? th? đ?ng

T?t c? các ch?c năng c?a công c? s?a ch?a có th? đư?c t? đ?ng b?ng cách ch?y công c? trong ch? đ? im l?ng ho?c th? đ?ng. Đi?u này có l?i ích c?a yêu c?u không tương tác v?i ngư?i dùng đ? ch?y công c?. Đi?u này đ?c bi?t h?u ích trong quá tr?nh tri?n khai l?n trong h? th?ng qu?n tr? viên có th? đ?t c?u h?nh công c? (thông qua d?ng l?nh) và c?ng thu th?p các Nh?t k? t?i v? trí đ? ch? đ?nh.

thu th?p d? li?u

Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET thu th?p thông tin v? cách s? d?ng công c? Thêm vào thu th?p d? li?u ch?n đoán cài đ?t chuyên bi?t. S? d?ng thông tin đư?c s? d?ng đ? c?i thi?n ch?t lư?ng công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET r?i cài đ?t chuyên bi?t d? li?u đư?c s? d?ng đ? c?i thi?n thi?t l?p Khuôn kh? .NET. Thông tin này không đư?c s? d?ng đ? ti?p th? ho?c bán bên th? ba. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y đ?c Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a c? tuyên b? b?o m?t. B?n có th? t?i xu?ng b?n tuyên b? này t? web site sau c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a c? tuyên b? b?o m?t
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
119591 Cách t?i xu?ng các t?p h? tr? c?a Microsoft t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét vi-rút t?p này. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n vi-rút m?i nh?t đ? có vào ngày t?p đư?c đăng. T?p đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n m?i thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Lưu ? Tính năng thu th?p d? li?u s? t?o m?t t?p nén cab c?a Nh?t k? cài đ?t chuyên bi?t Khuôn kh? .NET. Sau khi công c? x? l? các b?n ghi, t?p .cab đư?c đ?t tên là "FixDotNet*.cab" ho?c tương t? đư?c t?o ra và đư?c lưu vào máy tính c?a ngư?i dùng hi?n t?i (n?u nó ch?y trong ch? đ? giao di?n) ho?c v? trí đ? ch? đ?nh. Khi b?n b?m k?t thúc trong tr?nh hư?ng d?n, công c? g?i t?p .cab ch?a Nh?t k? cho Microsoft.

Các t?p tin FixDotNet*.cab đư?c trên màn h?nh c?a b?n (ho?c ch? đ?nh v? trí) b?t k? cho dù b?n quy?t đ?nh g?i d? li?u cho Microsoft.

Khi b?n đang s? d?ng các "/ q" tùy ch?n, chúng tôi khuyên b?n c?ng s? d?ng tu? ch?n "/ ghi" đ? lưu các b?n ghi đ?n m?t v? trí c? th? ho?c chia s? m?ng đ? h? tr? các trư?ng h?p doanh nghi?p.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Khi b?n b?m "Hoàn t?t" trong thu?t s?, công c? s? g?i t?p CAB ch?a Nh?t k? cho Microsoft.

Các phiên b?n

Phát hành: v1.1
H? tr? ngôn ng?: Ti?ng Anh (M?)
Phiên b?n v1.1 h? tr? m? r?ng cho Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 (bao g?m Khuôn kh? .NET 3.0 SP2 và Khuôn kh? .NET 2.0 SP2). Phiên b?n v1.1 c?ng đư?c h? tr? di?n đàn máy tính có gi?i h?n ho?c không có kết nối Internet.

Phát hành: v1.0
H? tr? ngôn ng?: Ti?ng Anh (M?)
Phiên b?n v1.0 là phiên b?n đ?u tiên c?a công c? h? tr? cho Khuôn kh? .NET 4 và các b?n C?p Nh?t.

C?u h?nh b? ?nh hư?ng

B?n có th? s? d?ng công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET đ? kh?c ph?c s? c? t?p c?u h?nh sau:
 • Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên hệ điều hành sau:
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) c?a Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Khuôn kh? .NET 4.5 trên hệ điều hành sau:
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) c?a Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Khuôn kh? .NET 4 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) c?a Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Khuôn kh? .NET 3.0 SP2 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698555 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 21.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2698555 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2698555

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com