Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2698555
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? phát hi?n thư?ng xuyên x?y ra các v?n đ? ?nh hư?ng đ?n Microsoft Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t ho?c C?p Nh?t. Công c? c? g?ng gi?i quy?t nh?ng v?n đ? b?ng cách áp d?ng b?n s?a l?i đư?c bi?t đ?n ho?c b?ng cách s?a ch?a h?ng các cài đ?t chuyên bi?t c?a phiên b?n Khuôn kh? .NET đư?c h? tr?. Công c? này có m?t giao di?n d? dàng s? d?ng thu?t s? d?a trên ngư?i dùng (UI). Nó c?ng h? tr? dòng lệnh s? d?ng cùng v?i nhi?u tùy ch?n hơn trư?c.

Microsoft đ? phát hành phiên b?n C?p Nh?t sau đây c?a Microsoft Khuôn kh? .NET Repair Tool.
phiên b?n m?i nh?t
C?p Nh?t: 03/13/2014
Phát hành: v1.2
Phiên b?n: 4.5.52207.36207
H? tr? ngôn ng?: Ti?ng Anh (Hoa K?)

Thay đ?i đư?c bao g?m trong b?n phát hành v1.2

 • Yên t?nh ch? đ? và ch? đ? th? đ?ng h? tr? thông qua dòng lệnh đư?c thêm vào cho công c?. Bây gi?, công c? không yêu c?u b?n ch? ch?y trong ch? đ? giao di?n ngư?i dùng. V? v?y, vi?c có th? đư?c t? đ?ng.
 • Công c? bây gi? h? tr? Khuôn kh? .NET 4,5 và Khuôn kh? .NET 4.5.1. Do đó, s?a ch?a và s?a ch?a c?ng đư?c áp d?ng cho các s?n ph?m này.
 • M?t chuy?n đ?i m?i, tùy ch?n dòng lệnh đư?c thêm vào đ? cho phép s?a ch?a c? th? Khuôn kh? .NET phiên b?n đ? ghi đè lên s?a ch?a c?a các phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng m?t lúc.
 • T?p nh?t k? t?o ra công c? s?a ch?a có th? bây gi? đư?c tùy ch?n lưu trong v? trí đ? ch? đ?nh ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?t tùy ch?n dòng lệnh. Tùy ch?n này m?i s? thay th? vị trí mặc định, đó là máy tính đ? bàn c?a ngư?i dùng hi?n t?i trong ch? đ? giao di?n ngư?i dùng, m?c tin thư thoại % temp % trong ch? đ? yên t?nh/th? đ?ng.

  Lưu ?: Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n lưu b?n ghi vào v? trí đ? ch? r? b?ng cách s? d?ng tùy ch?n này đ? ch?y các công c? trong yên t?nh ho?c th? đ?ng ch? đ?.
 • M?t l?a ch?n m?i cho phép b?n ch?y công c? s?a ch?a trong Nh?t k? ch? đ? b? sưu t?pduy nh?t, mà không áp d?ng b?t k? s?a ch?a ho?c s?a ch?a. Các tùy ch?n cung c?p s? linh ho?t đ? thu th?p và đi?u tra Nh?t k? trư?c khi b?n áp d?ng th?c t? s?a ch?a.
 • H? tr? tùy ch?n m?i đư?c thêm vào cho phép b?n ch?n không tham gia b?t k? b? sưu t?p d? li?u trong yên t?nh ho?c th? đ?ng ch? đ?.
 • C?p nh?t ph?n m?m c?i thi?n s? ?n đ?nh công c? và s?a ch?a các nguyên nhân khác c?a Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i.

Lưu ý
 • Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET ch? có s?n b?ng ti?ng Anh.
 • N?n t?ng h? tr? và Khuôn kh? .NET phiên b?n đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin t?i xu?ng

phiên b?n m?i nh?t c?a NET Framework s?a ch?a công c? có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:
Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c?

H? tr? tùy ch?n dòng lệnh cho công c? này


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tiêu chu?n l?a ch?nMô t? v? các tùy ch?nS? d?ng
/? HO?C/Tr? giúpHi?n th? tr? giúp thông tin.NetFxRepairTool.exe /?
/qHO?C/yênCh? đ? im l?ng. Không có tương tác ngư?i dùng là c?n thi?t và công c? s? c? g?ng t?t c? b?n vá/s?a ch?a và lưu các t?p tin log.
Tùy ch?n "Hz" và "/p" là lo?i tr? l?n nhau.
NetFxRepairTool.exe Hz
/p HO?C/th? đ?ngCh? đ? không giám sát. Ch? có thanh ti?n tr?nh s? đư?c hi?n th?.
Tùy ch?n "Hz" và "/p" là lo?i tr? l?n nhau.
NetFxRepairTool.exe /p
/a HO?C /addsourceCh? đ? s?a ch?a di?n đàn. Thi?t l?p t?p tin redistributable đư?c yêu c?u cho s?a ch?a đư?c sao chép t? m?t m?ng chia s? ho?c m?c tin thư thoại con đư?ng đư?c xác đ?nh b?ng c? "/addsource". Đi?u này nên thư?ng đư?c s? d?ng khi công c? đang ho?t đ?ng trong m?t môi trư?ng b? ng?t k?t n?i ho?c b? khóa xu?ng.NetFxRepairTool.exe/ađư?ng d?n c?p>

Ví d?:
NetFxRepairTool.exe/a "\\SharePc\ShareFolder"
/r HO?C/s?a ch?aS?a ch?a ho?t đ?ng có th? đư?c tùy ch?n scoped đ? nh?m m?c tiêu m?t t?p h?p các đư?ng cơ s? đư?c ch? đ?nh s?n ph?m. N?u tùy ch?n này không đư?c ch? đ?nh, công c? s? c? g?ng s?a ch?a t?t c? h? tr? Khuôn kh? .NET phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t.
Các "/s?a ch?a" tùy ch?n c?ng có th? đư?c s? d?ng cùng v?i "không" giá tr? ch? áp d?ng b?n s?a l?i và b? ch?y s?a ch?a cho b?t k? cơ s? s?n ph?m. Khi tùy ch?n này đư?c s? d?ng cùng v?i "không" giá tr?, sau đó tùy ch?n "/addsource" nên không đư?c ch? đ?nh.
Tùy ch?n này có th? áp d?ng ch? trong ch? đ? yên t?nh và th? đ?ng.
NetFxRepairTool.exe /rversion1>;version2>

H? tr? phiên b?n giá tr?: .net35, .net4, .net45, .net451, không có

Ví d?:
NetFxRepairTool.exe Hz /r .net4
NetFxRepairTool.exe Hz /r .net35;.net45
/l HO?C /logsTùy ch?n, đ?t đư?ng ch?n m?c tin thư thoại cho t?p tin b?n ghi n?i (FixDotNet*.cab) đư?c t?o ra b?i công c?. M?c đ?nh (có ngh?a không ch? đ?nh tùy ch?n này) v? trí t?p CAB là m?c tin thư thoại máy tính đ? bàn c?a ngư?i dùng hi?n t?i.NetFxRepairTool.exe/lđư?ng d?n c?p>

Ví d?:
NetFxRepairTool.exe/l "% temp %"
/c HO?C /collectonlykí nh?p b? sưu t?p duy nh?t ch? đ?. Ch? đ? này s? cho phép cho b? sưu t?p các b?n ghi có liên quan đ?n thi?t l?p Khuôn kh? .NET, đó là h?u ích cho x? l? s? c?. S?a ch?a ho?c b?t k? ho?t đ?ng s?a ch?a không đư?c th?c hi?n khi tùy ch?n này đư?c ch? đ?nh.
Tùy ch?n này ch? đư?c áp d?ng ? ch? đ? yên t?nh và th? đ?ng và s? ngăn ch?n t?t c? các ho?t đ?ng khác.
NetFxRepairTool.exe Hz/c /
OR
NetFxRepairTool.exe /p/c /
/n HO?C /noceipconsentCh?n không g?i thông tin ph?n h?i cho Microsoft. M?c đ?nh (không xác đ?nh c?) gi? đ?nh r?ng ngư?i dùng đ? ch?n tham gia đ? g?i d? li?u s? d?ng cho Microsoft.
Tùy ch?n này có th? áp d?ng ch? trong ch? đ? yên t?nh và th? đ?ng.
NetFxRepairTool.exe Hz /n
OR
NetFxRepairTool.exe /p /n

Thông tin thêm

S?a ch?a công c? tùy ch?n

Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET sau m?t quá tr?nh b?n bư?c:
 1. C? g?ng đ? g? r?i các v?n đ? thi?t l?p
 2. Áp d?ng các b?n s?a l?i (yêu c?u s? cho phép ngư?i s? d?ng)
 3. C? g?ng s?a ch?a t?t c? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET
 4. Thu th?p các b?n ghi (yêu c?u s? cho phép ngư?i s? d?ng)
Công c? có th? th?c hi?n thay đ?i m?t ho?c nhi?u phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a NET Framework. Ví d?, nó có th? s?a ch?a nhà nư?c c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, cài l?i ca-ta-lô ki?m soát truy c?p theo ? mu?n (DACLs) vào m?c tin thư thoại nh?t đ?nh, ho?c gi?i quy?t v?n đ? có liên quan đ?n m?t ki?m nh?p C?p Nh?t không h?p l? ho?c b? h?ng.

Di?n đàn h? tr?

Công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET cung c?p m?t tùy ch?n đ? s?a ch?a các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính (bư?c 3 c?a quá tr?nh trong ph?n "S?a ch?a công c? tùy ch?n"). Công c? đ?i h?i các t?p tin redistributable c?a nh?ng phiên b?n có s?n t?i th?i đi?m s?a ch?a. theo m?c đ?nh, công c? t?i xu?ng các gói t? Internet trong th?i gian s?a ch?a. N?u máy tính c?a b?n có gi?i h?n ho?c không có kết nối Internet, b?n nên s? d?ng các ch? đ? ngo?i tuy?n đ? s?a ch?a. Đ? làm đi?u này, ch? đ?nh các tùy ch?n /addsource cùng v?i đư?ng d?n c?a m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin redistributable, như trong ví d? sau:
NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER
N?u công c? s?a ch?a không t?m th?y các yêu c?u redistributable trong m?c tin thư thoại đ? ch? đ?nh, nó s? c? g?ng đ? t?i các t?p tin t? Internet. Công c? s?a ch?a không th? làm đi?u này n?u các t?p tin yêu c?u không th? đư?c t?i v?. B?ng sau li?t kê các t?p tin redistributable Khuôn kh? .NET.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n và c?u h?nhNgôn ngữTên t?p cài đ?t chuyên bi?tURL
NET Framework 4.5.1x 86, x 64NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332
NET Framework 4.5x 86, x 64dotNetFx45_Full_x86_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995
Các các.NET Framework 3,5 SP1, các.NET Framework 3,0 SP2, các.NET Framework 2.0 SP2 (khi Khuôn kh? .NET 3.0 và 3.5 đư?c cài đ?t)x 86, x 64dotnetfx35.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762
H? sơ máy tính khách Khuôn kh? .NET 4x 86dotNetFx40_Client_x86.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247966
H? sơ máy tính khách Khuôn kh? .NET 4x 86, x 64dotNetFx40_Client_x86_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247965
NET Framework 4 đ?y đ?x 86dotNetFx40_Full_x86.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247964
NET Framework 4 đ?y đ?x 86, x 64dotNetFx40_Full_x86_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=247962
Các.NET Framework 2.0 SP2 (khi phiên b?n 3.0 và 3.5 không đư?c cài đ?t)x 64NetFx20SP2_x64.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259767
Các.NET Framework 2.0 SP2 (khi phiên b?n 3.0 và 3.5 không đư?c cài đ?t)x 86NetFx20SP2_x86.exehttp://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=259766

Ch? đ? th? đ?ng và ch? đ? im l?ng

T?t c? các ch?c năng c?a công c? s?a ch?a có th? đư?c t? đ?ng b?ng cách ch?y công c? trong yên t?nh ho?c th? đ?ng ch? đ?. Đi?u này có l?i ích c?a yêu c?u không có tương tác ngư?i dùng cho công c? đ? ch?y. Đây là đ?c bi?t h?u ích trong quá tr?nh tri?n khai l?n trong h? th?ng mà ngư?i qu?n tr? có th? đ?t c?u h?nh công c? (thông qua d?ng l?nh) và c?ng thu th?p các b?n ghi trong v? trí đ? ch? đ?nh.

thu th?p d? li?u

Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? thu th?p thông tin v? vi?c s? d?ng công c? Thêm vào thu th?p d? li?u ch?n đoán cài đ?t chuyên bi?t. Thông tin s? d?ng đư?c s? d?ng đ? c?i thi?n ch?t lư?ng công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET, và cài đ?t chuyên bi?t d? li?u đư?c s? d?ng đ? c?i thi?n thi?t l?p Khuôn kh? .NET. Thông tin này không đư?c s? d?ng đ? ti?p th? ho?c bán cho các bên th? ba. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đ?c Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? cam k?t b?o m?t. B?n có th? t?i v? b?n tuyên b? này t? web site sau c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Microsoft Khuôn kh? .NET s?a ch?a công c? b?o m?t tuyên b?
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Lưu ?: Tính năng b? sưu t?p d? li?u t?o ra m?t t?p tin nén cab c?a b?n ghi cài đ?t chuyên bi?t NET Framework. Sau khi công c? x? l? các b?n ghi, m?t t?p tin .cab đư?c đ?t tên "FixDotNet*.cab" ho?c m?t cái g? đó tương t? đư?c t?o ra và đư?c lưu vào máy tính c?a ngư?i dùng hi?n t?i (n?u nó ch?y trong ch? đ? giao di?n) ho?c đ?n m?t v? trí đ? ch? đ?nh. Khi b?n nh?p vào k?t thúc trong thu?t s?, công c? s? g?i t?p tin .cab có ch?a các b?n ghi cho Microsoft.

Các t?p tin FixDotNet*.cab đư?c trên máy tính đ? bàn c?a b?n (ho?c đ?a đi?m ch? đ?nh) b?t k? cho dù b?n quy?t đ?nh g?i d? li?u cho Microsoft.

Khi b?n đang s? d?ng các "/ q" tùy ch?n, chúng tôi đ? ngh? b?n c?ng s? d?ng "/ đăng nh?p" tùy ch?n đ? lưu các b?n ghi vào m?t s? v? trí c? th? ho?c m?t chia s? m?ng đ? h? tr? doanh nghi?p k?ch b?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Khi b?n b?m "Hoàn t?t" trong thu?t s?, công c? s? g?i t?p CAB có ch?a các b?n ghi cho Microsoft.

Phiên b?n trư?c

Phát hành: v1.1
H? tr? ngôn ng?: Ti?ng Anh (Hoa K?)
Phát hành v1.1 m? r?ng h? tr? đ? các.NET Framework 3,5 SP1 (đi?u này bao g?m các.NET Framework 3,0 SP2 và các.NET Framework 2.0 SP2). Phát hành v1.1 c?ng đư?c h? tr? di?n đàn cho các máy tính có h?n ch? ho?c không có kết nối Internet.

Phát hành: v1.0
H? tr? ngôn ng?: Ti?ng Anh (Hoa K?)
Phiên b?n v1.0 là phiên b?n đ?u tiên c?a công c? này có h? tr? cho các.NET Framework 4 và C?p Nh?t c?a nó.

C?u h?nh b? ?nh hư?ng

B?n có th? s? d?ng công c? s?a ch?a Khuôn kh? .NET đ? s?a các s? c? cài đ?t chuyên bi?t cho các c?u h?nh sau:
 • Khuôn kh? .NET 4.5.1 trên hệ điều hành sau:
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Khuôn kh? .NET 4.5 trên hệ điều hành sau:
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Các.NET Framework 4 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Các.NET Framework 3,5 SP1 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Các.NET Framework 3,0 SP2 trên hệ điều hành sau:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Khuôn kh? .NET 2.0 SP2 trên các hệ điều hành sau:
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2698555 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 18.0
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2698555 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2698555

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com