Raksta ID: 270035 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
SVAR?GI! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas veido?anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? modific?t to programmu sarakstu, kas tiek palaistas, start?jot sist?mu Windows.

Varat izveidot un modific?t to programmu sarakstu, kas tiek autom?tiski start?tas, kad start?jat datoru vai piesak?ties taj?. Da??m no ??m programm?m var iestat?t autom?tisku pa?konfigur?ciju, lai t?s tiktu palaistas, piesakoties dator?.

PAPILDINDORM?CIJA

BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Lai modific?t to programmu sarakstu, kas tiek palaistas, start?jot sist?mu Windows, izmantojiet k?du no ?iem pa??mieniem:

Dator?, kur darbojas sist?ma Microsoft Windows 95 vai Microsoft Windows 98

 1. Palaidiet politiku redaktoru (fails Poledit.exe).
 2. Atveriet objektu Local Computer (Lok?lais dators) un atrodiet sada?u "Programs to Run" (Palai?am?s programmas).
?aj? sada?? iek?auti palai?anas, vienreiz?jas palai?anas un palai?anas pakalpojumu saraksti. Izmantojot ?os pakalpojumus, varat konfigur?t programmas, kuras v?laties vai nev?laties palaist start??anas laik?.

Dator?, kur darbojas sist?ma Microsoft Windows NT 4.0 Server


 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Programs (Programmas), nor?diet uz Administrative Tools (Common) (Administrat?vie r?ki (visp?r?jie)) un noklik??iniet uz System Policy Editor (Sist?mas politiku redaktors).
 2. Atveriet Local Computer Policy (Lok?l? datora politika), atveriet mapi System un p?c tam mapi Run.
Map? Run ir iek?auta start?jot palai?amo programmu politika Run (Palaist). To var modific?t.

Dator?, kur darbojas sist?ma Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Instal?jiet servera r?kus un izpildiet darb?bas, kas nor?d?tas sist?mai Windows NT 4.0 Server.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows NT servera r?ku instal??anu sist?m? Windows NT 4.0 Workstation, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
173673 Sist?mai Windows NT Workstation 4.0 pieejamie Windows NT servera r?ki (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Dator?, kur darbojas sist?ma Windows 2000

Sist?m? Windows 2000 ir divas atsevi??as politikas Run (Palaist):
 • Windows 2000 politika Run at Startup (Palaist start?jot)
 • Windows 2000 politika Legacy Run at Startup (Mantot? palai?ana start?jot)
Sist?mas Windows 2000 Professional un Windows 2000 Server izmanto ??s politikas. Sist?mas Windows 2000 politika Run at Startup (Palaist start?jot) ir l?dz?ga p?r?jai Windows oper?t?jsist?mu saimei.

Lai modific?tu ?o sarakstu:
 1. Atveriet Microsoft p?rvald?bas konsoli (Microsoft Management Console ? MMC) un pievienojiet grupu politikas papildprogrammu.
 2. Noklik??iniet uz Local Computer Policy (Lok?l? datora politika), Computer Configuration (Datora konfigur?cija) un p?c tam uz Administrative Templates (Administrat?v?s veidnes).
 3. Noklik??iniet uz objekta System (Sist?ma), labaj? r?t? lok?l?s sist?mas politiku sarakst? veiciet dubultklik??i uz Run these programs at user logon (Palaist ??s programmas, lietot?jam piesakoties) un p?c tam klik??iniet uz Enable (Iesp?jot), Disable (Atsp?jot) vai Not Configure (Nekonfigur?t).
Lai modific?tu sarakstu, ir j?iesp?jo ?? politika un p?c tam j?noklik??ina uz Show (R?d?t), lai modific?tu to programmu sarakstu, kas tiek palaistas, start?jot sist?mu. ?o failu saraksts ir atrodams ??d? re?istra atsl?g?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Otr? palai?anas politika iesaista p?rmantot?s programmas. ?aj? kategorij? var iek?aut daudzas tre?o pu?u programmas, piem?ram, RealAudio. ??s programmas izmanto citu re?istra atsl?gu, lai konfigur?tu programmas palai?anu, start?jot sist?mu. ?? re?istra atsl?ga (t? pati re?istra atsl?ga, ko izmanto Windows 95, Windows 98 un Windows NT) atrodas ?eit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

vai

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Programmas, kuru palai?ana sist?mas start??anas laik? tiek konfigur?ta no ??s re?istra atsl?gas, tiek sauktas par p?rmantotaj?m programm?m.

Windows 2000 ne?auj ?o sarakstu redi??t tie?i no MMC grupu politikas papildprogrammas. Windows 2000 ?auj tikai iesp?jot vai atsp?jot visu sarakstu. Lai to paveiktu, atveriet MMC objektu, kas ietver politiku "Run these programs at user logon" (Palaist ??s programmas, lietot?jam piesakoties). Skaidrojums atrodams iepriek??j? sada??. P?c tam atrodiet politiku "Disable legacy run list" (Atsp?jot p?rmantot?s palai?anas sarakstu). Ja nev?laties palaist nevienu no p?rmantotaj?m programm?m, varat iesp?jot ?o politiku.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, klik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
147381 K? sist?mas politikas izmantot atsevi??? dator? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
159936 Windows NT 4.0 vai Windows 95 sist?mas politiku redaktora izmanto?ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
179365 INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce un Startup (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 270035 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 6. febru?ris - P?rskat??ana: 2.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbappdev kbenv kbhowto KB270035

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com