Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2701585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Lync Server 2010 đ? đư?c vá trong cumulative update là ngày tháng 6 năm 2012.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2702457 m? l?i 0xC000008C khi b?n thi?t l?p b?n ghi DNS SRV cho liên đoàn c?a m?t máy ch? Lync Server 2010 Edge đ? m?t FQDN n?i b?
 • 2703313 Th? hai 10 b? đ?m th?i gian trong Lync Server 2010 OBVIER c?u ph?n đư?c C?p Nh?t đ? áp d?ng cho các cu?c g?i E911
 • 2684128 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Lync Server 2010 đ? lo?i b? các thu?c tính LastActive c?a các th? lo?i nhà nư?c t?p h?p
 • 2680983 M? ngo?i l? 0xc00000fd khi b?n ghi d?ch v? Lync Server Front-End tai n?n trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2670352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 2 2012
 • 2514980 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2500442 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011
 • 2571546 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Server.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y phát hành trư?c đó sau:
2670352 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010: tháng 2 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t gói Server.msp trên máy tính đang ch?y vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2010-Standard Edition Server
 • Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End
 • Máy ch? Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-đ?c l?p âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh
Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, chúng tôi đ? ngh? b?n xoá b? nh? cache trong c?a s? Internet Explorer đ? tham d? cu?c h?p. B?n ph?i làm đi?u này b?i v? m?t t?p tin Javascript cache ngăn b?n tham gia cu?c h?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tùy ch?n Internet trong Internet Explorer.
 2. Chuy?n sang tab chung .
 3. Nh?p vào nút ch?n m?t xóa... trong các l?ch s? duy?t ph?n, và sau đó nh?p vào OK.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a compact ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng20,5197/21/112:32không áp d?ng
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,283,3442/18/1217:21không áp d?ng
Dbsetup.wsfkhông áp d?ng108,7542/18/1217:21không áp d?ng
File_abserver.exe4.0.7577.190314,1362/18/1221:22x 86
File_apiem.dll4.0.7577.1992,342,9845/25/128:30x 64
File_dataproxy.exe4.0.7577.1992,271,8245/25/128:29x 64
File_exumrouting.exe4.0.7577.170756,4809/8/1119:49x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46411/15/1121:12x 86
File_iimfilter.exe4.0.7577.190682,7762/18/1221:23x 86
File_inboundrouting.exe4.0.7577.170740,1049/8/1119:47x 86
File_inboundrulesengine.dll4.0.7577.166183,0727/21/114:54x 86
File_instantur.exe4.0.7577.1902,107,1602/18/1221:23x 64
File_interclusterrouting.amkhông áp d?ng13,1272/18/1216:51không áp d?ng
File_interclusterrouting.exe4.0.7577.197731,7523/27/1215:42x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46411/15/1121:12x 86
File_outboundrouting.amkhông áp d?ng11,5892/18/1216:49không áp d?ng
File_outboundrouting.exe4.0.7577.199842,3365/25/128:30x 86
File_replicationapp.exe4.0.7577.166437,0167/21/114:52x 86
File_rtcarcha.dll4.0.7577.1993,994,7045/25/128:30x 64
File_rtcmrdrv64.sys4.0.7577.330241,15212/7/117:53x 64
File_serveragent.dll4.0.7577.190863,0002/18/1221:23x 86
File_server_rtcaggregate.exe4.0.7577.198223,8324/12/1214:51x 86
File_server_rtchost.exe4.0.7577.183195,34411/15/1121:11x 86
File_server_rtcsrv.exe4.0.7577.199632,4005/25/128:29x 64
File_sipstack.dll4.0.7577.1994,566,6085/25/128:30x 64
File_translationservice.amKhông áp d?ng11,0562/18/1216:49Không áp d?ng
File_translationservice.exe4.0.7577.190740,1362/18/1221:22x 86
File_userpinservice.exe4.0.7577.1971,186,4003/27/1215:42x 86
File_wrtces.dll4.0.7577.1997,862,8645/25/128:31x 64

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2701585 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2701585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2701585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com