Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2701664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? gói tích l?y C?p Nh?t cho Microsoft Lync 2010 ngày tháng 6 năm 2012.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2703311 Tab ngu?n d? li?u th? c?p ho?t đ?ng ho?c tab đi?n tho?i đư?c trưng bày b?t ng? trong Lync 2010
 • 2703315 B? c?t xén văn b?n xu?t hi?n trong ph?n ghi chú c?a m?t c?a s? liên l?c trong Outlook sau khi các gói MUI Tri?u tiên cho Lync 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • 2703317 Liên k?t đ?i tác không nh?n đư?c lưu tr? tuyên b? mi?n tr? trong Lync 2010
 • 2703312 Ngư?i dùng Lync 2010 không th? tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync đư?c t?o ra b?i m?t ngư?i dùng trong t? ch?c khác
 • 2703318 Khách hàng Lync 2010 c?a b?n tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n trong m?t nhà nư?c unmuted sau khi b?n l?p l?ch tr?nh cu?c h?p tr?c tuy?n
 • 2703320 B?n không th? dán văn b?n đính kèm trong <fieldset>Th? HTML t? m?t trình duyệt Web đ? m?t c?a s? h?i tho?i Lync 2010<b00> </b00> </fieldset>
 • 2703321 "Trang Web này là không có s?n" l?i tin thư thoại khi b?n nh?n F1 đ? s? xem theo trang Lync 2010 tr? giúp trong Lync 2010
 • 2709670 "Xin vui l?ng ch? đ?i cho b?n ghi d?ch v? thông báo s? ki?n h? th?ng" l?i tin thư thoại khi ngư?i dùng c? g?ng đ? kí nh?p ho?c kí xu?t kh?i máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Lync 2010
 • 2684798 Các t?p tin CorePlaybackEngine.resources.dll không ph?i đ?a phương m?t cách chính xác trong m?t ?ng d?ng khách Lync 2010
 • 2688945 Thông tin quay s? trong h?i th?o không hi?n th? khi ngư?i dùng s? d?ng Lync 2010 đ? tham d? cu?c g?p
 • 2703309 B?o v? màn h?nh không B?t đ?u khi b?n th?c hi?n phương ti?n truy?n thông k?t n?i hành đ?ng trong Lync 2010
 • 2689469 L?ch s? IM không đư?c lưu tr? trong h?p thư Exchange m?c đ?nh khi b?n s? d?ng Lync 2010
 • 2707956 MS12-039: L? h?ng trong Lync có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 12 tháng 9 năm 2011
Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2670326 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 2 2012
 • 2514982 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011
 • 2571543 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2551268 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011
 • Các gói C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đ? đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2011
  • Các hotfix đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2010: 2540951
  • B?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành vào ngày 4, 2011: 2496325

 • 2467763 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 1 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp X 64 bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u ?ng d?ng nh?t đ?nh mà ph? thu?c vào Microsoft Lync 2010 đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Ví d?, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u Microsoft Office Outlook đang ch?y khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y phát hành trư?c đó sau:
2670326 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 2 2012

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong s? ki?m nh?p đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,3683/30/1117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,3523/30/1117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,2003/30/1117:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,6723/30/1117:45không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.410312,099,6726/11/1213:01x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,3203/24/1211:42x 86
File_cures.dll4.0.7577.4103393,2886/11/1212:59x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.410351,8086/11/1212:59không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.410331,8486/11/1212:59x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4087905,4883/24/1211:42x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,1446/11/1212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,5685/16/128:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,8403/24/1211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,8403/24/1211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,6323/24/1211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,7683/24/1211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,6323/24/1211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,2323/24/1211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.41036,417,4886/11/1212:59x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,7523/30/1117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0642/9/1120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.41035,955,6646/11/1213:01x 86
Ucdll4.0.7577.410313,304,9046/11/1213:18x 86
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,4403/24/1211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,5605/16/123:39x 86
Cho Lync 2010 x 64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,3683/30/1117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,3523/30/1117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,2003/30/1117:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,6723/30/1117:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.410312,099,6726/11/1213:01x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.4087599,3203/24/1211:42x 86
File_cures.dll4.0.7577.4103393,2886/11/1212:59x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.410351,8086/11/1212:59Không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4103293,9846/11/1213:59Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.410331,8486/11/1212:59x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4087905,4883/24/1211:42x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.40871,506,0643/24/1212:20x 64
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,1446/11/1212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,5685/16/128:01x 86
Playback_annotationcontrols_dll4.0.7577.4087340,8403/24/1211:42x 86
Playback_annotationtextmerge_dll4.0.7577.4087172,8403/24/1211:42x 86
Playback_coreplaybackengine_dll4.0.7577.40871,358,6323/24/1211:40x 86
Playback_logging_dll4.0.7577.4087167,7683/24/1211:42x 86
Playback_oc3playbackapplication_dll4.0.7577.4087163,6323/24/1211:42x 86
Playback_uc_ui_utilities_dll4.0.7577.4087166,2323/24/1211:42x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.41036,417,4886/11/1212:59x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,7523/30/1117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0642/9/1120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.41035,955,6646/11/1213:01x 86
Ucdll4.0.7577.410313,304,9046/11/1213:18x 86
Ucmapi64exe4.0.7577.40872,448,6563/24/1212:23x 64
Ucmapiexe4.0.7577.4087647,4403/24/1211:42x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,5605/16/123:39x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2701664 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2701664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2701664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com