C?p Nh?t có s?n mà kích ho?t tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" trên đi?n tho?i Lync đi?n tho?i Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2703325 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t mô t? các b?n C?p Nh?t có s?n cho đi?n tho?i Microsoft Lync đi?n tho?i Edition. Các b?n C?p Nh?t cho phép "Âm nh?c ngày t? ch?c" tính năng trên đi?n tho?i sau đây:
 • Phiên b?n đi?n tho?i Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip
 • Phiên b?n đi?n tho?i Lync cho HP 4110 và HP 4120
 • Phiên b?n đi?n tho?i Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000

Thông tin thêm

Đ? kích ho?t các tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" trong Lync đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2737909 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: Tháng mư?i hai 2012

Đ? kích ho?t tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" trong Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2737910 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho HP 4110 và HP 4120: Tháng mư?i hai 2012
Đ? kích ho?t tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c" trong Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y sau:
2737911 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync đi?n tho?i Edition cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 đi?n tho?i: tháng 1/2013
Ghi chú
 • Đ? kích ho?t tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c", ngư?i qu?n tr? ph?i thi?t l?p giá tr? c?a chính sách khách hàng EnableClientMusicOnHold đ? "s? th?t". Đ? làm đi?u này, ngư?i qu?n tr? ph?i ch?y các l?nh ghép ng?n sau trong Lync Server Management Shell:
  Thi?t l?p-CSClientPolicy-nh?n d?ngPolicy_Identity> - EnableClientMusicOnHold:$ TRUE
 • Sau khi C?p Nh?t đư?c áp d?ng, qu?n tr? viên không ngư?i dùng có th? đ?t c?u h?nh ho?c tùy ch?nh các t?p tin âm thanh đư?c s? d?ng cho các tính năng "Âm nh?c ngày t? ch?c". Hành vi này x?y ra b?i v? các t?p tin âm thanh đư?c nhúng trong b?n C?p Nh?t.
 • Sau khi C?p Nh?t đư?c áp d?ng, và b?n có nhi?u hơn m?t cu?c g?i trên gi? cùng m?t lúc, âm nh?c đư?c chơi ch? dành cho các cu?c g?i đ?u tiên. Đi?u này x?y ra b?i v? s?c m?nh x? l? c?a đi?n tho?i là gi?i h?n.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2703325 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip
 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition for HP 4110 and HP 4120
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2703325 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2703325

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com