Mô t? c?a gói tính năng Windows Media cho N và KN Phiên b?n c?a t?t c? các phiên b?n Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2703761 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Phiên b?n N và KN c?a Windows 8 bao g?m ch?c năng tương t? như các phiên b?n khác c?a Windows 8 ngo?i tr? công ngh? liên quan đ?n phương ti?n truy?n thông (Windows Media Player, máy ?nh web) và m?t s? ?ng d?ng phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t s?n (máy ?nh, nh?c và Video). Ngoài ra, phiên b?n KN không bao g?m m?t s? ?ng d?ng truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t s?n (l?ch, email, thư thoại tin t?c th?i, và ngư?i). B?n ph?i có các ph?n m?m b? sung t? Microsoft ho?c m?t công ty có ch?c năng giao ti?p này và đ? phát ho?c t?o đ?a compact âm thanh, phương ti?n truy?n thông t?p tin và đ?a DVD video, d?ng nh?c, m?t và lưu tr? h?nh ?nh, và s? d?ng m?t webcam. M?t s? web site và ph?n m?m — thích ?ng d?ng Windows c?a hàng, Microsoft Office, Encarta và FrontPage — d?a, đ? extents khác nhau, trên Windows Media?related các t?p tin không ph?i là tích h?p vào K và KN các phiên b?n c?a Windows. ngư?i dùng cùng có th? làm cho các web site và ph?n m?m làm vi?c correcctly b?ng cách cài đ?t chuyên bi?t gói tính năng Windows Media cho N và KN Phiên b?n c?a Windows 8 (KB2703761).

B?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t Windows Media Player và công ngh? liên quan trên các phiên b?n N và KN c?a t?t c? các phiên b?n Windows 8. B?n c?p nh?t này không bao g?m ho?c cài đ?t chuyên bi?t Windows Media Center ho?c cài đ?t chuyên bi?t s?n Windows c?a hàng ?ng d?ng. Ph?n m?m b? sung s? đư?c yêu c?u đ? phát l?i ho?c ghi m?t s? lo?i phương ti?n truy?n thông. Thisincludes DVD.

Thông tin thêm

Phiên b?n N và KN c?a Windows 8 bao g?m ch?c năng tương t? như các phiên b?n khác c?a Windows 8 ngo?i tr? Windows Media Player và công ngh? liên quan. Các công ngh? xu?t bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i nh?ng đi?u sau đây:
Windows Media Player ngư?i dùng kinh nghi?m:Cho phép Windows Media Player tính năng ch?ng h?n như kh? năng chơi các t?p tin media và đ?a compact âm thanh, qu?n l? phương ti?n truy?n thông trong m?t thư vi?n, t?o ra m?t danh sách nh?c, cung c?p các siêu d? li?u (bao g?m c? album ngh? thu?t) cho các phương ti?n truy?n thông, t?o ra m?t đ?a compact âm thanh, chuy?n nh?c đ? nghe nh?c c?m tay, và chơi các n?i dung tr?c ti?p t? các web site.

Windows Media Player ActiveX ki?m soát:Cho th?y nhi?u phương pháp và các thu?c tính cho thao tác đa phương ti?n phát l?i t? m?t web site ho?c ?ng d?ng.

Windows Media Format:Cung c?p h? tr? cho các thùng ch?a t?p tin đ?nh d?ng h? th?ng tiên ti?n (ASF), Windows Media audio và video codec, cơ b?n m?ng streaming kh? năng, và qu?n l? quy?n k? thu?t s? (DRM).

qu?n l? quy?n k? thu?t s? Windows Media: Cho phép giao hàng an toàn c?a các n?i dung đư?c b?o v? đ? phát l?i trên máy tính, thi?t b? di đ?ng ho?c thi?t b? m?ng.

Windows qu?n l? thi?t b? phương ti?n truy?n thông: Cho phép giao ti?p gi?a các ?ng d?ng, H? th?ng Windows Media DRM và c?m tay chơi âm thanh.

Chia s? phương ti?n:Cho phép các âm nh?c, h?nh ?nh, và video trên m?t máy tính n?i m?ng đư?c chia s? v?i các máy tính khác và thi?t b? trên cùng m?t m?ng. C?ng cho phép các máy tính đ? t?m th?y nh?ng lo?i t?p tin trên m?ng.

Ngày thành l?p phương ti?n truy?n thông: Cung c?p h? tr? b?o v? n?i dung, ch?t lư?ng âm thanh và video, và kh? năng tương tác cho qu?n l? quy?n k? thu?t s? (DRM).

Cơ s? h? t?ng thi?t b? di đ?ng Windows (WPD): Liên l?c v?i kèm theo phương ti?n truy?n thông và thi?t b? lưu tr?. Đi?u này bao g?m thi?t b? h? tr? giao th?c chuy?n phương ti?n truy?n thông.

MPEG, WMA, AAC và Dolby Digital codec âm thanh: Cho phép phát l?i c?a n?i dung k? thu?t s? âm thanh như MP3, WMA, MPEG-2 âm thanh, AAC âm thanh và âm thanh AC-3.

VC-1, MPEG-4, và H.264 codec: Các thành ph?n d?a trên tiêu chu?n codec"," như h? nói chung đư?c g?i là, s? Windows 8 ph?n m?m ch?ng h?n như Windows Media Player đ? h? tr? các ho?t đ?ng bao g?m chơi tr? l?i và t?o ra các t?p tin đa phương ti?n đư?c m? hóa v?i d?a trên tiêu chu?n codec.

Webcam: Cho phép m?t máy ?nh video đ?u ra mà xu?t hi?n trên m?t web site, thư?ng C?p Nh?t vào m?t l?ch tr?nh thư?ng xuyên và thư?ng xuyên.

Máy ?nh:M?t ?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t s?n mà làm cho capturing h?nh ?nh và video d? dàng.

Âm nh?c:M?t ?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t s?n mà làm cho nó d? dàng đ? playdigital âm nh?c.

Video:M?t ?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t s?n mà làm cho nó d? dàng đ? playdigital video.

Ngoài ra, các phiên b?n Windows 8 KN không bao g?m các ?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t s?n các thông tin liên h? sau đây:
L?ch: K?t h?p l?p k? ho?ch s? ki?n t? nhi?u trương m?c vào m?t cái nh?n th?ng nh?t.

Thư:Cho phép g?i, nh?n và qu?n l? b?c e-mail t? nhi?u trương m?c trong m?t cái nh?n th?ng nh?t.

thư thoại tin: Cho phép các tin thư thoại SMS và thư thoại tin t?c th?i ch?c năng.

Ngư?i:T?p h?p các thông tin phong phú v? đ?a ch? liên l?c và làm cho nó d? dàng đ? B?t đ?u giao ti?p v?i các liên h?.

Có hi?u l?c trên các tính năng khác

M?t s? tính năng không ph?i là lo?i b? nhưng b? ?nh hư?ng b?i phương ti?n truy?n thông công ngh? lo?i b? trong các phiên b?n N và KN. Các tính năng bao g?m:
HomeGroup:Tích h?p các phương ti?n truy?n thông chia s? thông qua tr?c tuy?n tính năng không ho?t đ?ng.

Chi?u h?nh c?a Windows:Tính năng này không ho?t đ?ng.

Các ch? s? tr?i nghi?m Windows: Tính năng này không ho?t đ?ng.

Thi?t b? Windows Mobile:Có là không h? tr? đ?ng b? hoá phương ti?n truy?n thông, mua l?i h?nh ?nh ho?c t?p tin tr?nh duy?t.

C?a s? h?nh ?nh:Máy ?nh s? d?ng giao th?c truy?n h?nh ?nh (PTP) không làm vi?c.

Máy ghi âm:B?n ghi âm đư?c gi?i h?n đ?nh d?ng WAV.

Nhóm các chính sách cho ? đ?a: Tính năng này không làm vi?c trong các phiên b?n N và KN c?a Windows 8 Pro.

C?m bi?n và v? trí n?n t?ng:Tính năng này không ho?t đ?ng.

Thông tin t?i xu?ng

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Windows Media đ?u có gói cho Windows 8 N và Windows 8 KN
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói tính năng phương ti?n truy?n thông (KB2703761) gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2703761 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows 8 Enterprise N
  • Windows 8 Professional N
  • Windows 8 N
T? khóa: 
kbmt KB2703761 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2703761

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com