X? l? r? r? trong các b? gi?i m? MPEG-2 Video khi b?n phát video nhi?u l?n trong Windows Media Player trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2704372 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n phát video nhi?u l?n trong Windows Media Player trên máy tính đang ch?y Windows 7, m?t r? r? x? l? x?y ra ? các b? gi?i m? Video Microsoft MPEG-2. Ngoài ra, s? x? l? cho Windows Media Player tăng liên t?c.

Nguyên nhân

V?n đ? này gây ra b?i m?t l?i trong các b? gi?i m? Video MPEG-2. M?t x? l? đư?c t?o ra khi b?n phát video, và các b? gi?i m? MPEG-2 Video không phát hành x? l? ngay l?p t?c sau khi nó đư?c t?o ra. V? v?y, s? x? l? tăng t? l? s? l?n mà b?n chơi video.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c tái phát hành đ?n đ?a ch? m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng) là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c (.cat) t?p tin, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,39127 Tháng sáu, 201206: 10không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll6.1.7601.178382,135,04027 Tháng sáu, 201205: 51x 86
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,39127 Tháng sáu, 201206: 06không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll6.1.7601.219912,135,04027 Tháng sáu, 201205: 47x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,39127 Tháng sáu, 201207: 25không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll6.1.7601.178382,644,99227 Tháng sáu, 201207: 03x 64
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,39127 Tháng sáu, 201207: 07không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll6.1.7601.219912,644,99227 Tháng sáu, 201206: 44x 64
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,39127 Tháng sáu, 201206: 10không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll6.1.7601.178382,135,04027 Tháng sáu, 201205: 51x 86
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,39127 Tháng sáu, 201206: 06không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll6.1.7601.219912,135,04027 Tháng sáu, 201205: 47x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,618
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.644 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8c9a73b36b4e4e1d368ae5ca0729e9db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17874_none_67cecadb81c0e2f0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_ff47ca4a7ba0538789f7b0fdb9620c07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22032_none_cec7fb7c1d156407.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2vdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17874_none_92bdd4db1674bfeb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12.056 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2vdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22032_none_937088e42f73f085.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12.056 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6804bb2494b538c56735f09d44ec9479_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22032_none_b50fa69571ed9bb7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a0e0a859ed9459a38108f4ce618a01ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17874_none_27b014f1e7809d40.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-msmpeg2vdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17874_none_eedc705eced23121.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,058
Ngày (UTC)27 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-msmpeg2vdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22032_none_ef8f2467e7d161bb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,058
Ngày (UTC)27 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)07: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.050
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,084
Ngày (UTC)26 Tháng chín, 2011
Th?i gian (UTC)09: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2vdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17874_none_92bdd4db1674bfeb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12.056 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-msmpeg2vdec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22032_none_937088e42f73f085.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12.056 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)06: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2704372 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2704372 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2704372

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com