Kh?c ph?c: Khách hàng ch?t lư?ng d? li?u SQL Server ng?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t d? án ch?t lư?ng d? li?u sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2705571 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c năm 2012 Server SQL S?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o ra m?t ho?c nhi?u các d? án ch?t lư?ng d? li?u khách hàng ch?t lư?ng d? li?u trong Microsoft SQL Server 2012.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012 (SQL Server 2012 CU1), và sau đó b?n ch?y các t?p tin DQSInstaller.exe đ? nâng c?p d? li?u ch?t lư?ng b?n ghi d?ch v? (DQS) catalog và thêm các đ?i tư?ng m?i.
 • B?n c? g?ng đ? xóa m?t trong nh?ng d? án ch?t lư?ng t?o ra d? li?u b?ng cách s? d?ng d? li?u khách hàng ch?t lư?ng.
Trong trư?ng h?p này, khách hàng ch?t lư?ng d? li?u ng?ng đáp ?ng, và b? máy cơ s? d? li?u SQL Server vào m?t v?ng l?p vô h?n. Ngoài ra, trong quá tr?nh sqlservr.exe kinh nghi?m s? d?ng CPU cao.

Ghi chú
 • Đ? ph?c h?i t? v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i ch?t lư?ng d? li?u khách hàng và DQS.
 • V?n đ? này ch? x?y ra n?u d? án ch?t lư?ng d? li?u đư?c t?o ra trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 CU1.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t v?ng l?p vô h?n trong m?t quy tr?nh h? th?ng lưu tr? là do vi?c C?p Nh?t m?t truy c?p v?ng l?p không chính xác.

Lưu ?V?n đ? này x?y ra v? m?t h?i quy trong SQL Server 2012 CU1.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

b?n ghi d?ch v? gói thông tin cho SQL Server 2012

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2755533 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2012

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này đ? đư?c phát hành l?n đ?u tiên trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này tích l?y thông tin tr?n gói cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2703275 Tích l?y thông tin tr?n gói 2 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các máy ch? SQL trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Đ? thêm m?t th? t?c gi? cho phép th? t?c d?ch s?n v?ng l?p vô h?n đ? ti?p t?c và sau đó thoát m?t cách chính xác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y truy v?n sau đây đ? xác đ?nh tên lư?c đ? cho d? án b? ?nh hư?ng mà b?n đ? c? g?ng đ? xóa:

  SELECT 'KnowledgeManagement'+CAST(ID AS NVARCHAR) AS SchemaName, Name FROM DQS_MAIN.dbo.A_KNOWLEDGEBASE WHERE TYPE=2
 2. S? d?ng giá tr? SchemaName mà tr? l?i, và sau đó ch?y câu đó trông gi?ng như sau trong SQL Server Management Studio cung c?p tên lư?c đ? phù h?p và ch?t lư?ng d? li?u d? án c?a b?n. M?t quy tr?nh gi? m?i s? đư?c t?o ra cho các gi?n đ? và d? án ch?t lư?ng d? li?u tương ?ng. V? v?y, trong v?ng l?p vô h?n ti?n m?t cách chính xác.

  USE DQS_PROJECTS
  GO
  CREATE PROCEDURE DQProject<ID>.NewIndexParseTrigramsFromLexicon

  AS
  BEGIN
  PRINT 'THIS IS A DUMMY PROCEDURE TO MAKE DELETE WORK for Microsoft KB Article 2705571';
  END
  Lưu ?ID> đ?i di?n cho ID n?i b? c?a các d? án ch?t lư?ng d? li?u mà b? xóa.
 3. Ki?m ch?ng r?ng d? án ch?t lư?ng d? li?u s? b? xóa t? khách hàng ch?t lư?ng d? li?u như mong đ?i.
Phương pháp 2

N?u b?n ph?i gi?t các th? t?c looping nhanh chóng đ? b?o t?n ngu?n tài nguyên CPU, ch?y các câu sau đây đ? xác đ?nh phiên làm vi?c chính xác. Tuy nhiên, gi?t ch?t các th? t?c looping không xóa b? d? án ch?t lư?ng d? li?u s?ch. Các câu sau đây Transact SQL giúp xác đ?nh và gi?t phiên làm vi?c chính xác. N?u nhi?u hơn m?t phiên làm vi?c t? ch?t lư?ng d? li?u khách hàng đang ch?y, b?n có th? ph?i ch?y báo cáo nhi?u l?n:

DECLARE @session smallint, @text nvarchar(2000), @killcommand nvarchar(200)

SELECT TOP 1 @session=s.session_id, @text=st.text

FROM sys.dm_exec_sessions s

FULL OUTER JOIN sys.dm_exec_requests r ON s.session_id=r.session_id

CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st

WHERE program_name like 'DQ Services Client: Client Id = %, KB Id = %, Proxy = KnowledgebaseManagementEntryPointClient'

AND s.status='running';

SELECT 'Killing this DQS session:', @session SessionID, @text QueryText;

SET @killcommand=N'Kill '+ cast(@session as nvarchar)+';'

EXEC sp_executesql @killcommand;

Lưu ? N?u b?n s? d?ng phương pháp 2 gi?t DQS k?t n?i, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây trong ch?t lư?ng d? li?u khách hàng:

b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng d? li?u SQL Server

--------------------------------------------------------------------------------

<MessageId></MessageId>: ApplicationUnhandledException

M?t ngo?i l? unhandled đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các b?n ghi d?ch v? ch?t lư?ng d? li?u khách hàng kí nh?p.

--------------------------------------------------------------------------------

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra vào l?nh hi?n hành. Các k?t qu?, n?u có, nên đư?c b? đi.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? nâng c?p DQS, đi đ?n web site Microsoft TechNet sau đây:
Làm th? nào đ? nâng c?p DQS

Thu?c tính

ID c?a bài: 2705571 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbmt KB2705571 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2705571

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com