MS12-056: L? h?ng trong JScript và VBScript đ?ng cơ có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 14 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2706045 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS12-056. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

Lưu ? N?u b?n đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 và b?n có Internet Explorer 9 cài đ?t chuyên bi?t, các b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho b?n. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2722913 thay vào đó đ? b?o v? ch?ng l?i CVE-2012-2523 v?n đ? đư?c mô t? trong MS12-056. Đ? bi?t thêm thông tin v? b?o m?t C?p Nh?t 2722913, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2722913 MS12-052: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 9 năm 2011

File băm thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Nhà xu?t b?n tên t?pSHA1SHA2
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-CHS.exe193078A6D7479A72D93345B1CBFBD0D37F88BCE2ED360D4160FF06E45BE68D3EAF9BAED69FD66C54E9DF4E4CFA076E8207079813
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-cht.exeD73D1A29BD56771557270344A5F79A66F9C2208BB1D905B3E603C69B666C318D3C7B95524A8AF943E9D7717F7A23A22CA513E527
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-deu.exe13DDEFFB77939983F0C89BFC7523CA4FDE3A2DEBA980B2675EA320E3852197CA05D2CD62D18E5D2F7CF8D57F8754E7C6F7A88369
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-ENU.exeDA6A7924FAE2DAF8ABFE08DB7155CDDB709CCC416C504612833D9BEDD438FC53093B48C70C7788B454292629BC78409A2EA5D63A
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-fra.exeA89600A3FF7CE5872055784B8EE78CB94D101EFFE1A2E74B920DEC7CA99DB682FB438D7CD47DB49C8E338F7099A814318C6C311C
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-ita.exeFFB020CF035F35E912640AF617DCB514576837F54B40409B6EAE6C9A1AE0A2F738ACFFF65F140DB095B9633D6613C9F6837F759F
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-kor.exeAFEBFFF24C104247F8515C5CA01D934CB693F6827DA6E443887ABA2094E8C916A99D40058E1A319BEDB3244A02628D9FEE6C37DB
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2706045-x 64-rus.exe13C987F1EF147FA68E1E9CC8697F1EDC27AD2D746550DB6A20F295FD4BDE1BE5102BDE08489C9B9ECC6484E38900BB61948C969D
Windows6.1-KB2706045-ia64.msu6D51C5CC48F2F7ECF17B20A725C2A9CFB9AC06B9911AF713F257240BBF1ABE231F314036A0098245414EDFA80D5518667453F330
Windows6.1-KB2706045-x64.msuFFC82084794531C27BD4A670408D2C4A4D038AD84F0643DC84A3362A1E423452C54733AFF0D6B6CF53ECB22272F5B0F521E9857F

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t m?c quan tr?ng c? th? (SPn) và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong các "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. QFE b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
JScript.dll5.8.6001.23380818,17623 Tháng sáu, 201204: 48x 64SP2SP2GDR
VBScript.dll5.8.6001.23380610,81623 Tháng sáu, 201204: 48x 64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.8.6001.23380727,04023 Tháng sáu, 201204: 48x 86SP2SP2GDR\WOW
Wvbscript.dll5.8.6001.23380420,86423 Tháng sáu, 201204: 48x 86SP2SP2GDR\WOW
JScript.dll5.8.6001.23380818,17623 Tháng sáu, 201204: 45x 64SP2SP2QFE
VBScript.dll5.8.6001.23380610,81623 Tháng sáu, 201204: 45x 64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.8.6001.23380727,04023 Tháng sáu, 201204: 45x 86SP2SP2QFE\WOW
Wvbscript.dll5.8.6001.23380420,86423 Tháng sáu, 201204: 45x 86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh (thu?c tính không đư?c li?t kê) đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
JScript.dll5.8.6001.19293818,17616-Jun-201206: 58x 64
JScript.dll5.8.6001.23380818,17616-Jun-201207: 53x 64
VBScript.dll5.8.6001.19293610,81616-Jun-201207: 02x 64
VBScript.dll5.8.6001.23380610,81616-Jun-201207: 57x 64
JScript.dll5.8.6001.19293727,04016-Jun-201211: 14x 86
JScript.dll5.8.6001.23380727,04016-Jun-201207: 46x 86
VBScript.dll5.8.6001.19293420,86416-Jun-201211: 19x 86
VBScript.dll5.8.6001.23380420,86416-Jun-201207: 52x 86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_18e93b130f54ebb5decf09e35c49339c_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19293_none_b8191f896ce2ef9f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_665589e0310c579a434524b0e43b7065_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23380_none_fbd3e37e33cc0eaf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f576f54c59b01c044474addfdf847058_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19293_none_813f1992689b460e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f744006b2a638aed79721a9cb054f322_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23380_none_6e5d9a4a7fb30c34.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19293_none_c189372cc595754e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,910
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)07: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23380_none_c21aa305deadad22.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,910
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)08: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19293_none_870351e4fc58218a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,545
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)07: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23380_none_8794bdbe1570595e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,545
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)08: 23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,866
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,751
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.437 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.456
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,414
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,433
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,433
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)15: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19293_none_656a9ba90d380418.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,892
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)11: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23380_none_65fc078226503bec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,892
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)08: 14
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.19293_none_2ae4b66143fab054.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,527
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)12: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23380_none_2b76223a5d12e828.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,527
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)08: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.7600.16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "Thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
JScript.dll5.8.7600.17045850,94416-Jun-201205: 25x 64
JScript.dll5.8.7600.21238850,94416-Jun-201205: 29x 64
JScript.dll5.8.7601.17866911,36016-Jun-201205: 15x 64
JScript.dll5.8.7601.22024911,36016-Jun-201205: 29x 64
VBScript.dll5.8.7600.17045609,79216-Jun-201205: 25x 64
VBScript.dll5.8.7600.21238609,79216-Jun-201205: 30x 64
VBScript.dll5.8.7601.17866609,79216-Jun-201205: 16x 64
VBScript.dll5.8.7601.22024609,79216-Jun-201205: 32x 64
JScript.dll5.8.7600.17045717,82416-Jun-201204: 36x 86
JScript.dll5.8.7600.21238717,82416-Jun-201204: 29x 86
JScript.dll5.8.7601.17866717,82416-Jun-201204: 26x 86
JScript.dll5.8.7601.22024717,82416-Jun-201204: 13x 86
VBScript.dll5.8.7600.17045428,03216-Jun-201204: 37x 86
VBScript.dll5.8.7600.21238428,03216-Jun-201204: 30x 86
VBScript.dll5.8.7601.17866428,03216-Jun-201204: 26x 86
VBScript.dll5.8.7601.22024428,03216-Jun-201204: 13x 86
JScript.dll5.8.7600.17045717,82416-Jun-201204: 36x 86
JScript.dll5.8.7600.21238717,82416-Jun-201204: 29x 86
JScript.dll5.8.7601.17866717,82416-Jun-201204: 26x 86
JScript.dll5.8.7601.22024717,82416-Jun-201204: 13x 86

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
JScript.dll5.8.7600.170451,772,54416-Jun-201204: 18IA-64
JScript.dll5.8.7600.212381,772,54416-Jun-201204: 30IA-64
JScript.dll5.8.7601.178661,772,54416-Jun-201204: 17IA-64
JScript.dll5.8.7601.220241,772,54416-Jun-201204: 22IA-64
VBScript.dll5.8.7600.170451,157,63216-Jun-201204: 19IA-64
VBScript.dll5.8.7600.212381,157,63216-Jun-201204: 31IA-64
VBScript.dll5.8.7601.178661,157,63216-Jun-201204: 17IA-64
VBScript.dll5.8.7601.220241,157,63216-Jun-201204: 22IA-64
JScript.dll5.8.7600.17045717,82416-Jun-201204: 36x 86
JScript.dll5.8.7600.21238717,82416-Jun-201204: 29x 86
JScript.dll5.8.7601.17866717,82416-Jun-201204: 26x 86
JScript.dll5.8.7601.22024717,82416-Jun-201204: 13x 86
VBScript.dll5.8.7600.17045428,03216-Jun-201204: 37x 86
VBScript.dll5.8.7600.21238428,03216-Jun-201204: 30x 86
VBScript.dll5.8.7601.17866428,03216-Jun-201204: 26x 86
VBScript.dll5.8.7601.22024428,03216-Jun-201204: 13x 86

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0d56aecf11032c2e2424fb4713435aa8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9fabe441f277d609.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_11112be5743ac9be6069b07b963bc808_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_761cd38094c0cf19.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1ae8d4966e29e76c332704e5fd2a164b_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_b98b68b0925b57bb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1c8e9cfde3da5e553f003429b8649b7f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_5c2d45c07142a556.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_21165e3742d595d39bcb42abba9b905a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_6ddcfdbdd9e46279.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_25a331eca738ed13461707ab0a9dc97d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_0e48511b72864683.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2b020a33659f0a966be262ed7a3db891_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_16fd35952f9bded2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3981db9a3fd19721aed6d0301d39e3b3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_b02e45be4a7f466f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3cce43fe97aed83e0b40a524d7a4f37f_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a95182137e260089.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_460f77f894b7e2974a7db5e6db1f924d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_7b82be5e9a51ac59.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_49d7ec788ee7b911a1f28c2c0095e4e1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_5d9fd3f9f60aaa48.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4ba84268000fac48642fb225c7e5728c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_5cf53747af579bc2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_56c3d54deab5d2ec3632026d89c10cf3_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_b02a8db106a27b9b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_693e4ec8ca147ae8a30b2d4c3e245d54_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_d21b0e22c4940f20.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_695c405833e475d1d5937b41a3983d92_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_f28003cc92801a49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6e4b121927b32ad56c52c256a79d41a2_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_c993476ffbe48c3a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7c9bec934cebdb855898c35d7022a18c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_6ad1b1de572d3837.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8b3e590114c9ee6bca6d8b2808a912d1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_f9b985fe234cdac5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a3dbdfede2ece25be3cb636b7d7e20de_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_3a0575f279a5e48b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_be4070f81512e93da35361609fa7fd16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_cf09dfd9d8dfa520.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c9c3b15438ec28e186938ebdb1c2ad93_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_4e27a6d3161bf1d9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d06d951c909113ac1b94de51905e97b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_07de55f39da0a733.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e2fde8b35a88bd09cbb35da59c571072_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_0e48ce986e106f5a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ebfce74f90f56d3dd93969f0feac3873_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_ecbd611fb3a0947c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_f9ba44ab87b70899.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_fa51b426a0c9d59e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_fb8c2be784ec8fa3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_fc3edff09debc03d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,976
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_a47a182c4777bc58.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,316
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_a51187a7608a895d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,316
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_a64bff6844ad4362.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,316
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_a6feb3715dac73fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,316
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_10_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,962
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_10_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,896
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,403
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.829 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,249
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,602
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.231 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,588
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_4_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,875
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_4_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.368 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_5_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.776 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_5_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,083
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_6_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,403
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_6_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.833 ngư?i th?i đi?m
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_7_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.642 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_7_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,204
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_8_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.630 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_8_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,184
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_9_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.075
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_9_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,167
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,926
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.030
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3023
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,093
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_040eeefdbc17ca94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_04a65e78d52a9799.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_05e0d639b94d519e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_06938a42d24c8238.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_aecec27e7bd87e53.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_af6631f994eb4b58.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_b0a0a9ba790e055d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_b1535dc3920d35f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_9d9ba927cf599763.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_9e3318a2e86c6468.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9f6d9063cc8f1e6d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 57
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a020446ce58e4f07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,972
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 42
N?n t?ngkhông áp d?ng

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_048155853ddbd5234d3b87d347edc78c_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_162cfedd5cf47629.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_1c2617c433f2ab6800fd78c1348f618f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_ead7bcad621a2220.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_2d056096e1381994f7ec944d0d25d5f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_5ec212b4317140f3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_5043a4ef95d1e15941a352b9143313ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_9ca2ee757814b8c3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_a8acc4fe32c7505bcf29dc45b5479798_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_3c8fdbdc345c05fa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d11f9fcb5831b48696a2c1560625e1c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_af07fa165ccbaddb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e2e314be1b68880d68e2740c4d8a93cd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_1c53c5dd18fdc7cf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,060
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_e3187312863e619f04e61e08d40d9bd7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_0d6738595cd5ca5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.058
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_9d9d4d1dcf57a05f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_9e34bc98e86a6d64.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_9f6f3459cc8d2769.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_a021e862e58c5803.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin22,974
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_485d209e8f18541e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,314
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_48f49019a82b2123.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,314
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_4a2f07da8c4ddb28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,314
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_4ae1bbe3a54d0bc2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,314
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 37
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,026
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,172
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.008
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,158
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.221 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.973
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_4_for_kb2706045_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.209 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_4_for_kb2706045 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,953
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,924
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.961 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,902
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2706045_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.938 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.321 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng sáu, 2012
Th?i gian (UTC)17: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.17045_none_040eeefdbc17ca94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.21238_none_04a65e78d52a9799.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17866_none_05e0d639b94d519e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.22024_none_06938a42d24c8238.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,126
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17045_none_aecec27e7bd87e53.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 55
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21238_none_af6631f994eb4b58.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17866_none_b0a0a9ba790e055d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-k?ch b?n-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22024_none_b1535dc3920d35f7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin31,732
Ngày (UTC)16-Jun-2012
Th?i gian (UTC)04: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2706045 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2706045 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2706045

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com