Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho ngư?i xem n?i dung Lync Server 2010 H?i ngh? công c?: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2707218 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các C?p Nh?t tích l?y cho các công c? máy ch? Microsoft Lync 2010 cu?c h?p n?i dung ngư?i xem là ngày tháng 6 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y các b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau:
  • 2703314 M?t b?n c?p nh?t cho phép các máy ch? Archiving lưu tr? thông tin b? sung trong Lync Server 2010 là có s?n

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin

Trung tâm t?i v?

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói DMViewer.exe bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng này C?p Nh?t tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

C?p Nh?t tích l?y này không thay th? m?t C?p Nh?t tích l?y phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dmviewer.exe4.0.7577.199240,2085/25/128: 32x 86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Lync Server 2010 cu?c h?p n?i dung tr?nh xem c?, h?y vào web site Microsoft sau đây:

http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 687f657d-01 d 4-40bf-b03f-560489a2336d


Thu?c tính

ID c?a bài: 2707218 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2707218 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2707218

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com