RDX m?c đ?a không nh?n di?n đư?c m?t cách chính xác trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2708857 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n đang s? d?ng phương ti?n truy?n thông ejectable, ch?ng h?n như RDX h?p m?c và th? SD, trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành Windows. Trong t?nh hu?ng này, sau khi b?n lo?i b? m?t trong nh?ng phương ti?n, và sau đó b?n chèn m?t s? khác, các phương ti?n m?i đư?c chèn không công nh?n m?t cách chính xác. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà bi?u r?ng đ?a ph?i đư?c đ?nh d?ng. V?n đ? này x?y ra khi các phương ti?n truy?n thông có khác nhau kh?i đ?u phân vùng offsets và đang đư?c đ?nh d?ng làm kh?i tin NTFS.

Ví d?, b?n có hai RDX m?c đ?a (đ?a a và b đ?a). B?n đ?nh d?ng đ?a a trong Windows Server 2003, và b?n đ?nh d?ng đ?a b trong Windows Server 2008. B?n đưa đ?a a trong máy tính, và sau đó b?n lo?i b? đ?a a kh?i máy tính. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n chèn đ?a b trong máy tính, đ?a b không công nh?n m?t cách chính xác.

V?n đ? này x?y ra trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Agp440.sys6.0.6002.2284753,12005-Tháng năm-201205: 54
Amdagp.sys6.0.6002.2284754,14405-Tháng năm-201205: 54
Isapnp.sys6.0.6002.2284746,46405-Tháng năm-201205: 54
Msisadrv.sys6.0.6002.2284713,18405-Tháng năm-201205: 54
Mssmbios.sys6.0.6002.2284728,03205-Tháng năm-201205: 54
Nv_agp.sys6.0.6002.22847105,85605-Tháng năm-201205: 54
PCI.sys6.0.6002.22847149,37605-Tháng năm-201205: 54
Rdpdr.sys6.0.6002.22847250,36804-May-201213: 45
Sisagp.sys6.0.6002.2284752,60805-Tháng năm-201205: 54
Streamci.dll6.0.6002.2284721,88805-Tháng năm-201205: 54
Swenum.sys6.0.6002.2284712,03205-Tháng năm-201205: 54
Termdd.sys6.0.6002.2284751,58405-Tháng năm-201205: 54
Uliagpkx.sys6.0.6002.2284757,72805-Tháng năm-201205: 54
Viaagp.sys6.0.6002.2284753,63205-Tháng năm-201205: 54
Volmgr.sys6.0.6002.2284749,53605-Tháng năm-201205: 54
Volmgrx.sys6.0.6002.22847291,20005-Tháng năm-201205: 44
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Agp440.sys6.0.6002.2284761,31205-Tháng năm-201205: 38
Isapnp.sys6.0.6002.2284720,35205-Tháng năm-201205: 38
Msisadrv.sys6.0.6002.2284714,72005-Tháng năm-201205: 38
Mssmbios.sys6.0.6002.2284731.616 ngư?i05-Tháng năm-201205: 38
Nv_agp.sys6.0.6002.22847123,26405-Tháng năm-201205: 38
PCI.sys6.0.6002.22847178,56005-Tháng năm-201205: 38
Rdpdr.sys6.0.6002.22847315,90404-May-201214: 25
Streamci.dll6.0.6002.2284723,42405-Tháng năm-201205: 38
Swenum.sys6.0.6002.2284712,28805-Tháng năm-201205: 38
Termdd.sys6.0.6002.2284760.80005-Tháng năm-201205: 38
Uliagpkx.sys6.0.6002.2284764,89605-Tháng năm-201205: 38
Volmgr.sys6.0.6002.2284762,84805-Tháng năm-201205: 38
Volmgrx.sys6.0.6002.22847406,40005-Tháng năm-201205: 32
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Agp460.sys6.0.6002.22847136,70404-May-201212: 57
Isapnp.sys6.0.6002.2284734,17605-Tháng năm-201205: 26
Msisadrv.sys6.0.6002.2284721,88805-Tháng năm-201205: 26
Mssmbios.sys6.0.6002.2284754,14405-Tháng năm-201205: 26
PCI.sys6.0.6002.22847442,75205-Tháng năm-201205: 26
Rdpdr.sys6.0.6002.22847711,68004-May-201213: 31
Streamci.dll6.0.6002.2284742,88005-Tháng năm-201205: 26
Swenum.sys6.0.6002.2284716.00005-Tháng năm-201205: 26
Termdd.sys6.0.6002.22847156,54405-Tháng năm-201205: 26
Volmgr.sys6.0.6002.22847145,79205-Tháng năm-201205: 26
Volmgrx.sys6.0.6002.228471,031,04005-Tháng năm-201205: 19
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Agp440.sys6.1.7600.1638553,31214 Tháng b?y, 200901: 26
Amdagp.sys6.1.7600.1638553,31214 Tháng b?y, 200901: 26
Isapnp.sys6.1.7600.1638546,65614 Tháng b?y, 200901: 20
Msisadrv.sys6.1.7600.1638513,88814 Tháng b?y, 200901: 20
Mssmbios.sys6.1.7600.1638528,24014 Tháng b?y, 200901: 20
Nv_agp.sys6.1.7600.16385105,02414 Tháng b?y, 200901: 20
PCI.sys6.1.7601.17836153,96805-Tháng năm-201207: 51
Sisagp.sys6.1.7600.1638552,30414 Tháng b?y, 200901: 19
Streamci.dll6.1.7600.1638522,09614 Tháng b?y, 200901: 19
Swenum.sys6.1.7600.1638512,24014 Tháng b?y, 200901: 19
Termdd.sys6.1.7601.1751453,12020 Tháng mư?i m?t, 201012: 30
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638557,42414 Tháng b?y, 200901: 19
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638532,83214 Tháng b?y, 200901: 19
Viaagp.sys6.1.7600.1638553,32814 Tháng b?y, 200901: 19
Volmgr.sys6.1.7601.1783653,10405-Tháng năm-201207: 52
Agp440.sys6.1.7600.1638553,31214 Tháng b?y, 200901: 26
Amdagp.sys6.1.7600.1638553,31214 Tháng b?y, 200901: 26
Isapnp.sys6.1.7600.1638546,65614 Tháng b?y, 200901: 20
Msisadrv.sys6.1.7600.1638513,88814 Tháng b?y, 200901: 20
Mssmbios.sys6.1.7600.1638528,24014 Tháng b?y, 200901: 20
Nv_agp.sys6.1.7600.16385105,02414 Tháng b?y, 200901: 20
PCI.sys6.1.7601.21988154,48005-Tháng năm-201207: 36
Sisagp.sys6.1.7600.1638552,30414 Tháng b?y, 200901: 19
Streamci.dll6.1.7600.1638522,09614 Tháng b?y, 200901: 19
Swenum.sys6.1.7600.1638512,24014 Tháng b?y, 200901: 19
Termdd.sys6.1.7601.2198853,10405-Tháng năm-201207: 36
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638557,42414 Tháng b?y, 200901: 19
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638532,83214 Tháng b?y, 200901: 19
Viaagp.sys6.1.7600.1638553,32814 Tháng b?y, 200901: 19
Volmgr.sys6.1.7601.2198853,10405-Tháng năm-201207: 36
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 Tháng b?y, 200901: 52
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 Tháng b?y, 200901: 48
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 Tháng b?y, 200901: 48
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 Tháng b?y, 200901: 48
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 Tháng b?y, 200901: 48
PCI.sys6.1.7601.17836184,68805-Tháng năm-201208: 47
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 Tháng b?y, 200901: 45
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 Tháng b?y, 200901: 45
Termdd.sys6.1.7601.1751463,36020 Tháng mư?i m?t, 201013: 33
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 Tháng b?y, 200901: 45
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536.43214 Tháng b?y, 200901: 45
Volmgr.sys6.1.7601.1783668,97605-Tháng năm-201208: 47
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 Tháng b?y, 200901: 52
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 Tháng b?y, 200901: 48
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 Tháng b?y, 200901: 48
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 Tháng b?y, 200901: 48
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 Tháng b?y, 200901: 48
PCI.sys6.1.7601.21988185,20005-Tháng năm-201208: 25
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 Tháng b?y, 200901: 45
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 Tháng b?y, 200901: 45
Termdd.sys6.1.7601.2198863,34405-Tháng năm-201208: 25
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 Tháng b?y, 200901: 45
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536.43214 Tháng b?y, 200901: 45
Volmgr.sys6.1.7601.2198868,46405-Tháng năm-201208: 25
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Agp460.sys6.1.7600.16385137,21613 Tháng b?y, 200923: 45
Isapnp.sys6.1.7600.1638534,38414 Tháng b?y, 200901: 58
Msisadrv.sys6.1.7600.1638522,59214 Tháng b?y, 200901: 58
Mssmbios.sys6.1.7600.1638558,43214 Tháng b?y, 200901: 58
PCI.sys6.1.7601.17836456,04805-Tháng năm-201207: 18
Streamci.dll6.1.7600.1638543,07214 Tháng b?y, 200901: 56
Termdd.sys6.1.7601.17514162,68820 Tháng mư?i m?t, 201010: 33
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638566,11214 Tháng b?y, 200901: 56
Volmgr.sys6.1.7601.17836184,17605-Tháng năm-201207: 18
Agp460.sys6.1.7600.16385137,21613 Tháng b?y, 200923: 45
Isapnp.sys6.1.7600.1638534,38414 Tháng b?y, 200901: 58
Msisadrv.sys6.1.7600.1638522,59214 Tháng b?y, 200901: 58
Mssmbios.sys6.1.7600.1638558,43214 Tháng b?y, 200901: 58
PCI.sys6.1.7601.21988458,09605-Tháng năm-201207: 28
Streamci.dll6.1.7600.1638543,07214 Tháng b?y, 200901: 56
Termdd.sys6.1.7601.21988162,67205-Tháng năm-201207: 28
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638566,11214 Tháng b?y, 200901: 56
Volmgr.sys6.1.7601.21988187,24805-Tháng năm-201207: 28

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_bf94512ecb50955590f22bd00ab929b1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_df9512b9432d9e95.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên t?pX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_bc5ed140d50ed313.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,974
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên t?pX86_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_df4ea6079c86d085.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,464
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_d33f112920d897ee73dff79425de89e5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_56af8f54ff73001e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên t?pAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_187d6cc48d6c4449.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,242
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_3b6d418b54e441bb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.733 ngư?i
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_03666334a59607ba19060593781fce38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_76c40c0355be24ea.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên t?pIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_bc607536d50cdc0f.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,081
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10
Tên t?pIa64_microsoft-windows-dynamicvolumemanager_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22847_none_df5049fd9c84d981.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,730
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)06: 10

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_bc06bd951d01548a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,456
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)13: 56
Tên t?pX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_bc5c4b583645b2b7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,456
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)13: 56
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_18255918d55ec5c0.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,894
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)14: 25
Tên t?pAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_187ae6dbeea323ed.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,894
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)14: 25
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_bc08618b1cff5d86.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.844
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)13: 30
Tên t?pIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_bc5def4e3643bbb3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6.844
Ngày (UTC)05-Tháng năm-2012
Th?i gian (UTC)13: 30

Thu?c tính

ID c?a bài: 2708857 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2708857 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2708857

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com