"M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trên l?nh hi?n hành" l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n văn b?n đ?y đ? có ch?a predicate trong SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2709075 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y m?t truy v?n văn b?n đ?y đ? có ch?a predicate, và ch?a predicate c?ng có m?t thu?t ng? g?n g?n trong SQL Server 2012, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Msg 0, t?ng 11, nhà nư?c 0, d?ng 0

M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra vào l?nh hi?n hành. Các k?t qu?, n?u có, nên đư?c lo?i b?.
Ngoài ra, thông báo l?i sau đây đư?c kí nh?p s? ghi s? ki?n SQL Server:


Ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid # Unknown, * EXEC [ch? m?c].[BuildThreadSoftwareIndex] NULL ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid # Unknown, * đ?u vào b? đ?m 114 byte - ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid # Unknown, * s? vi ph?m truy nh?p x?y ra đ?c đ?a ch? 0000000000000038 ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid # chưa bi?t, * m? ngo?i l? = c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION ngày th?i gian b?n ghi d?ch v? spid # Unknown, * ngo?i l? đ?a ch? = 000007FFB8FBF1B0 Module (không r? + 0000000000000000


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong văn b?n đ?y đ? truy v?n đư?ng ?ng.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765331 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Cumulative update C?p Nh?t gói 3 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2723749 Cumulative update 3 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tra c?u các t? g?n g?i v?i t? khác v?i g?n, h?y vào web site MSDN sau đây:
tra c?u t? g?n g?i v?i nhau t? v?i g?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 2709075 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbtshoot kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2709075 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2709075

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com