????? ?????? ?? ????? ???? ?? SQL Server ???? ??? ???? ????????? ??? ?????? ????? SQL Server 2012

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 2710782 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

???????

???? ??? ????????? ??????:
 • ????? ???? ?? Microsoft SQL Server 2005 ?? Microsoft SQL Server 2008 ?? Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • ???? SQL Server ???? INST1 ??????? ????? ?????? ???? Test_RO_FG_DB.
 • ????? ????? ???????? ??? ??????? ??????? ???????:
  • ????????
  • RO_FG
  • RW_FG
 • ?? ??? ????? ?????? ????? ???? RO_FG READ_ONLY.
 • ????? ???? ???? ?? Microsoft SQL Server 2012. ????? ??? ?????? ?? SQL Server 2012 INST2.
 • ??? ????? ???????? Test_RO_FG_DB ?? INST1.
 • ?????? ????? ????? ???????? Test_RO_FG_DB INST2.
 • ???? ????? ??? ?????? ??? ???:
  Msg 3415 ?? ????? 16, ???? 2? ??? 1
  ?? ???? ????? ????? ???????? 'Test_RO_FG_DB' ????? ??????? ???? ????? ??? ????? ??????? ??? ?? ??? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ???????. ???? ?? ????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ??? ????? ?????????.
 • ???? ????? ????? ????? ???????? Test_RO_FG_DB ??? INST1.
?? ??? ?????????? ?? ???? ????? ????? ????? ???????? ??? INST1. ?????? ????? ????? ??????? ?? ??? ????? SQL Server:

spid52 22:55:45.37 2012-05-03 ????????? ?????? ???????? 'Test_RO_FG_DB'.
2012-05-03 22:55:45.78 spid52 * *******************************************************************************
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * "????? ?????? ?????":
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * 05/03/12 22: 55: 45 spid 52
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * ??????: logscan.cpp:1490
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * ???????: ?????
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * SPID: 52
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * ???? ???????: 9156
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * ?????: ???? ????? ??????? ??? ????
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * ???? 98 ?????? ?????? ???????-
spid52 22:55:45.78 2012-05-03 * ????? ????? ?????? ????? Test_RO_FG_DB ??? ????????
??? spid52 22:55:51.05 2012-05-03: 17065? ???????: ???? 16,: 1.
22:55:51.05 2012-05-03 spid52 ????? ???? SQL: ???: <logscan.cpp>? ??? = "????? ???" 1490 = ?????? 'FALSE' ????? ??? ????. ?? ???? ??? ????? ????? ??? ?????. ??? ????? ????? ??? ??????? ??????? ?????? DBCC CHECKDB ?????? ?? ????? ???????? ??????? ??????? ?? ????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ?? ??????? ??? ??????.
??? spid52 22:55:51.10 2012-05-03: 3624? ???????: ???? 20?: 1.
??? 2012-05-03 22:55:51.10 spid52 a ???? ????? ????????. ???? ?? ??? ??? SQL Server ?????? ??? ????????. ???? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ????? ??? ?? ????????. ?????? ?? ???? ??? ?? ????? ????????? ???? ????? DBCC CHECKDB. ??? ????? ??? ????? ?????? ????? ??? Microsoft ????? ???????? ???? ????? ????? ???? ??? Microsoft. ?? ???? ??? ????????? ???????? ?? Microsoft ?? ???? "???? ????" ?? QFE ?? "????? ?????".
??? spid52 22:56:09.16 2012-05-03: 3414, ???????: ???? 21,: 1.
spid52 22:56:09.16 2012-05-03 ??? ??? ????? ????? ?????????? ??? ????? ????? ????? ???????? 'Test_RO_FG_DB' (????? ?????? ???? 19). ????? ??????? ????????? ????????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ???? ??????. ??? ?? ??? ????? ??????? ?? ???????? ???? "????? ??????".
??? spid52 22:56:09.18 2012-05-03: 928? ???????: ???? 20?: 1.
spid52 22:56:09.18 2012-05-03 ????? ???????? ?????? ?????? ??? ??????? 926? ????? 14? ???? 1? ????? 0000000000F6A971. ?????? ??? ????????? ?????? ?????.</logscan.cpp>


?????? ???? ??? ??????? ??? ??? ?????? ????? ????? ?????? ???? ????? ??? ?????? ????? ???? ?? ??? ????? READ_ONLY. ?? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??? ????? ?????? READ_ONLY ???? ?? ??? ????? ???? ???????? READ_ONLY.

?????

???? ??? ??????? ??? SQL Server 2012 ?? ???? ?? ????? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ????? ????? ????????. ??? ??? ????? ???????, 2012 ???? SQL ?????? ????????? ?? ??? ?????????. ????? ??? ????????? ??????? ????? ??????? ??? ????????? ???????.

?????

???? Microsoft ?? ??? ?? ????? ?? ?????? Microsoft ??????? ?? ??? "????? ???".

????

??????? ??????? ????????

???? SQL 2012

?? ????? ??????? ????? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???????? 2 2012 ???? SQL. ????? ?? ????????? ??? ???? ??????? ????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
2703275 ???? ??????? ???????? 2 ? SQL Server 2012
?????? ????? ???? ??????? ???????? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ????????? ??????? ?????? ????? ???? ??????? ?????? ???? ?? ??????? ?? 2012 ???? SQL ???????. ???? Microsoft ??????? ????? ???? ????? ??????? ???? ????? ??? ??? ??????? ??????. ????? ?? ?????????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
2692828 ???? 2012 ???? SQL ???? ?? ??????? ??? ????? SQL Server 2012
??? ????? ????? ???? 2012 ???? SQL ??? ????? SQL Server 2012.

???? ??????

?????? ??? ??? ???????? ?????? ???? ????? ???????.

??????? ??????

??????? ???? ???????? ?? ????? ???????? ?? INST1 ??? INST2.

?????? ?? ???? ??????? ??????? ?? ??? "???????" ?? SQL Server 2012 ????? ???? ???????? ???? ???????? ?? ????? ????.

??????? ???????

????? ????? ?????? ?????? ???? ?? SQL Server ??? 2012 ???? SQL.

??????? ???????

??? ????? ?????? ????? ??? ?????? ????? ??????? ??? ????? SQL Server 2012. ?????? ????? ???? ??? ???????.

?????? ????? ??????? ?? 4 ??? 11 ??? ???? ???? ?????? SQL Server 2012. ??? ???? ??????? ????? ??????? ?? 4 ??? 11 ??? INST2.
 1. ??? INST1? ??? ????? ????????. ??? ???? ??????? ??? ????? ???????? Test_RO_FG_DB.
 2. ??? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ???? INST2.
 3. ?????? ????? ????? ???????? ??? INST2. ???? ????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????:
  CREATE DATABASE [Test_RO_FG_DB] ON PRIMARY ( NAME = N'Test_RO_FG', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RO_FG.mdf' ), 
  FILEGROUP [RO_FG] ( NAME = N'Test_RO_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_File1.ndf' ), 
  FILEGROUP [RW_FG] ( NAME = N'Test_RW_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RW_FG_File1.ndf' )
  LOG ON ( NAME = N'Test_RO_FG_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_log.ldf' )
  FOR ATTACH;
  GO
  ?????? ??? ????? ????? ????? 3425 ???????? ?? ??? "???????".
 4. ?? ???? ???????? ????? ????? ????? ????? ????????. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  rename Test_RO_FG.mdf original_Test_RO_FG.mdf
  rename Test_RO_FG_File1.ndf original_Test_RO_FG_File1.ndf
  rename Test_RW_FG_File1.ndf original_Test_RW_FG_File1.ndf
  rename Test_RO_FG_log.ldf original_Test_RO_FG_log.ldf
 5. ?? SQL Server ????? Studio? ????? ????? ????? ?? ??? ????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ???? ???????. ???? ????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????:
  CREATE DATABASE [Test_RO_FG_DB] ON PRIMARY ( NAME = N'Test_RO_FG_DB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_DB.mdf' , SIZE = 4072KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ), 
  FILEGROUP [RO_FG] ( NAME = N'Test_RO_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_File1.ndf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ), 
  FILEGROUP [RW_FG] ( NAME = N'Test_RW_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RW_FG_File1.ndf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
  LOG ON ( NAME = N'Test_RO_FG_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQL2012\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
  GO
 6. ????? ????? ???????? ???? ?????. ?????? ????? ????? ????? ??????:
  ALTER DATABASE [Test_RO_FG_DB] SET OFFLINE
  GO
 7. ?? ???? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ???????. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  rename Test_RO_FG.mdf new_Test_RO_FG.mdf
  rename Test_RO_FG_File1.ndf new_Test_RO_FG_File1.ndf
  rename Test_RW_FG_File1.ndf new_Test_RW_FG_File1.ndf
  rename Test_RO_FG_log.ldf new_Test_RO_FG_log.ldf
 8. ?? ???? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ???? ??? ?????? ?? ?????? 2. ????? ????? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??????? ?? ?????? 4. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  rename original_Test_RO_FG.mdf Test_RO_FG.mdf 
  rename original_Test_RO_FG_File1.ndf Test_RO_FG_File1.ndf 
  rename original_Test_RW_FG_File1.ndf Test_RW_FG_File1.ndf 
  rename original_Test_RO_FG_log.ldf Test_RO_FG_log.ldf
 9. ????? ????? ???????? ??? ????. ?????? ????? ????? ????? ??????:
  ALTER DATABASE [Test_RO_FG_DB] SET ONLINE
  GO
 10. ???? ?? ?? ????? ???????? ??? ????????? ?????? ????? ????? Service Broker.
 11. ??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ??????. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  del /P new_Test_RO_FG.mdf
  del /P new_Test_RO_FG_File1.ndf
  del /P new_Test_RW_FG_File1.ndf
  del /P new_Test_RO_FG_log.ldf
??????? ???????

????? ????? ????? ?????? ???? ????? ??? ?????? ????? ??????? ??? ????? SQL Server ???????. ?????? ????? ???? ??? ???????.

???????
 • ????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ??????? ??? ????????? ?? ????? ???????.
 • ????? ??????? ?? 3 ??? 10 ??? ???? ???? ?????? ????? ???? ?? SQL Server. ??? ???? ??????? ????? ??????? ?? 3 ??? 10 ??? INST1.

 1. ??? ????? ????? ???????? ??? ???? SQL Server ???? ?????? INST1.
 2. ?????? ????? ????? ???????? ??? INST1. ???? ????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????:
  CREATE DATABASE [Test_RO_FG_DB] ON PRIMARY ( NAME = N'Test_RO_FG_DB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_DB.mdf' ), 
  FILEGROUP [RO_FG] ( NAME = N'Test_RO_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_File1.ndf' ), 
  FILEGROUP [RW_FG] ( NAME = N'Test_RW_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RW_FG_File1.ndf' )
  LOG ON ( NAME = N'Test_RO_FG_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_log.ldf' )
  FOR ATTACH
  GO
  ?????? ??? ????? ????? ????? 3624 ???????? ?? ??? "???????". ??? ????? ???? ????? ??? 1813.
 3. ?? ???? ???????? ????? ????? ????? ????? ???????? ??? INST1. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  rename Test_RO_FG.mdf original_Test_RO_FG.mdf
  rename Test_RO_FG_File1.ndf original_Test_RO_FG_File1.ndf
  rename Test_RW_FG_File1.ndf original_Test_RW_FG_File1.ndf
  rename Test_RO_FG_log.ldf original_Test_RO_FG_log.ldf
 4. ?? SQL Server ????? Studio? ????? ????? ????? ?? ??? ????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ???? ???????. ???? ????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ????:
  CREATE DATABASE [Test_RO_FG_DB] ON PRIMARY ( NAME = N'Test_RO_FG_DB', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_DB.mdf' , SIZE = 4072KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ), 
  FILEGROUP [RO_FG] ( NAME = N'Test_RO_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_File1.ndf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ), 
  FILEGROUP [RW_FG] ( NAME = N'Test_RW_FG_File1', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RW_FG_File1.ndf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
  LOG ON ( NAME = N'Test_RO_FG_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQL2008R2\MSSQL\DATA\Test_RO_FG_log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
  GO
 5. ????? ????? ???????? ???? ?????. ?????? ????? ????? ????? ??????:
  ALTER DATABASE [Test_RO_FG_DB] SET OFFLINE
  GO
 6. ?? ???? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ???????. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  rename Test_RO_FG.mdf new_Test_RO_FG.mdf
  rename Test_RO_FG_File1.ndf new_Test_RO_FG_File1.ndf
  rename Test_RW_FG_File1.ndf new_Test_RW_FG_File1.ndf
  rename Test_RO_FG_log.ldf new_Test_RO_FG_log.ldf
 7. ?? ???? ???????? ????? ????? ??????? ???????? ?? ????? ???????? ???? ??? ?????? ?? ?????? 2. ????? ????? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ??????? ?? ?????? 4. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  rename original_Test_RO_FG.mdf Test_RO_FG.mdf 
  rename original_Test_RO_FG_File1.ndf Test_RO_FG_File1.ndf 
  rename original_Test_RW_FG_File1.ndf Test_RW_FG_File1.ndf 
  rename original_Test_RO_FG_log.ldf Test_RO_FG_log.ldf
 8. ????? ????? ???????? ??? ??? ???????? ?????? ?????. ?????? ????? ????? ????? ??????.

  ?????? ??? ????? ????? ????? ???????? ????? ???????? ????? ??? ??????. ?? ???? ??? ??? ????? ????????. ?????? ???? ?????? ??? ??????? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ??????.
  ALTER DATABASE Test_RO_FG_DB SET EMERGENCY
  GO
  ALTER DATABASE Test_RO_FG_DB SET SINGLE_USER
  GO
  DBCC CHECKDB (Test_RO_FG_DB, repair_allow_data_loss) WITH ALL_ERRORMSGS
  GO
  ALTER DATABASE Test_RO_FG_DB SET MULTI_USER
  GO
 9. ???? ?? ?? ????? ???????? ??? ????????? ?????? ????? ????? Service Broker.
 10. ??? ????? ????? ???????? ???? ?? ??? ??????. ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ????:
  del /P new_Test_RO_FG.mdf
  del /P new_Test_RO_FG_File1.ndf
  del /P new_Test_RW_FG_File1.ndf
  del /P new_Test_RO_FG_log.ldf

??????? ????

???? ?????? ?? ??????? ???? ???? ????? ??? ????? ????? ?????? ????? SQL Server. ????? ??? ??????? ??????? ????? ???????? ?????? ??????? ?? ????????? ??????? ?? SQL Server.

?? ??????? ??????? ?? ??? "???????"? ???? 2012 ???? SQL ????? ??????? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ??? ?? ????? ????????. ????? ??????? ??????? ??? ?????? ???? ?? "????? ?????" ?? ???? ??????? ?????? ????????. ????????? ??????? ?? SQL Server ?? ???? ????? ??? ???????? ?????. ????? ???????? ??? ????? ????????? ?? ????????? ??????? ?? SQL Server? ?????? ???? ???? SQL ????? 3624.

?????? ?? ???? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???

??? ????? ????? ?????? ????? SQL server ???? ????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ???? Test_RO_DB ??? 2012 ???? SQL? ?? ????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ??? ????? SQL Server:

spid19s 21:03:59.23 2012-05-04 ????????? ?????? ???????? 'Test_RO_DB'.
21:03:59.56 2012-05-04 spid19s ????? ????? 'Test_RO_DB' ?? ????? 661 ??? ??????? ?????? 706.
??? spid19s 21:03:59.56 2012 05 04: 928? ???????: ???? 20?: 1.
spid19s 21:03:59.56 2012-05-04 ????? ???????? ??? ????? ?????? ????????? 3415? ??????? 16? ???? 1? ????? 000007FEE66D784A. ?????? ??? ????????? ?????? ?????.
??? spid19s 21:03:59.61 2012 05 04: 3415? ???????: ???? 16,: 1.
spid19s 21:03:59.61 2012-05-04 ?? ???? ????? ????? ???????? 'Test_RO_DB' ????? ??????? ???? ????? ??? ????? ??????? ??? ?? ??? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ???????. ???? ?? ????? ???????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ??? ????? ?????????.


?? ????? ????? ???????? ????? ????? ???????? Test_RO_DB ?? ???? RECOVERY_PENDING. ??? ??????? ????? ALTER DATABASE ?????? ????? ???????? ??? READ_WRITE. ?? ?????? ????? ALTER DATABASE ?????? ????? ???????? ??? READ_ONLY. ???? ??? ???? SQL Server ????? ????? ???????? ??? ??????? ??????.

?? ???? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ??????/????? ??? ??????? ??????? ???? ?? ??? ????? ??????? ???

??? ????? ????? ?? ?????? ??? 2012 ???? SQL? ?? ????? ????? ?????? ??? ??? ?? ??? ????? SQL Server. ???? ??? ??????? ??? ??????? ????? ?????? ??????/????? ???? ???? SQL Server ?????? ??? ??????? ??????? ???? ?? ??? ????? READ_ONLY. ??? ???? ????? ????? ??????? ??? ?? ?????? ????? ????? ???????? ??? ????????.

?????? ?? ????? ????? ???????? ????? ?????? ???? Test_RO_FG:

spid18s 21:03:59.23 2012-05-04 ????????? ?????? ???????? 'Test_RO_FG'.
21:03:59.71 2012-05-04 spid18s ????? ????? 'Test_RO_FG' ?? ????? 661 ??? ??????? ?????? 706.
spid18s 21:03:59.71 2012-05-04 ????? ???????? 'Test_RO_FG' ????? ?????? ??????? ?? ????? 661 ??? ????? 668.???????

???? ???????: 2710782 - ????? ??? ??????: 28/???/1433 - ??????: 2.0
????? ???
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
????? ??????: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2710782 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????2710782

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com