Atjaunin?jums: sist?mai Windows 8 un Windows RT pievieno Microsoft kameras kodeku pakotnes atbalstu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2712101
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? apl?kots Microsoft kameras kodeku pakotnes atjaunin?jums oper?t?jsist?mai Windows 8 un Windows RT. Instal?jot ?o atjaunin?jumu, oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows RT var skat?t ier?cei rakstur?gus RAW form?ta (neapstr?d?tus) fotoatt?lus.

Piez?mes
 • Instal?jot Microsoft kameras kodeku pakotnes atjaunin?jumu, oper?t?jsist?m? Windows iesp?jams skat?t daudzus ier?cei rakstur?gus failu form?tus. 
 • ?is atjaunin?jums iesp?jo atbalst?tu RAW form?ta kameras failu skat??anu p?rl?kprogramm? Windows Explorer un Windows lietojumprogramm?s, kur?s tiek izmantoti Windows att?lu kodeki.
 • Microsoft kameras kodeku pakotne nodro?ina daudzu ier??u form?tu atbalstu. Papildinform?ciju par atbalst?to ier??u form?tiem skatiet sada?? ?Papildinform?cija?.

Risin?jums

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft Update
Lai ieg?tu ?o atjaunin?jumu no vietnes Microsoft Update, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl??ana. Ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na labo apak??jo st?ri un p?c tam noklik??iniet uz Mekl??ana.
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Windows Update.
 3. Pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t? un p?c tam pieskarieties par?d?tajai ikonai Instal?t neoblig?tus atjaunin?jumus vai noklik??iniet uz t?s.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, ir j?b?t instal?tai oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows RT. Turkl?t datoram, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, j?atbilst t?l?k nor?d?taj?m aparat?ras pras?b?m.
 • Procesors: Intel Pentium 4 procesora ekvivalents vai lab?ks (1,6 gigaherci (GHz) vai vair?k, ar SSE 2 papla?in?jumiem vai sader?giem papla?in?jumiem)
 • Atmi?a: 1 gigabaits (GB) vai liel?ka atmi?a (RAM)
 • Displeja minim?l? iz??irtsp?ja: 1024 x 576

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas nav j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j nevienu citu iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Microsoft kameras kodeku pakotn? tiek nodro?in?ts atbalsts t?l?k nor?d?to ier??u form?tiem.
 • Canon: Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D Digital, EOS 60D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 7D Digital, EOS D30, EOS D60, EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS Kiss F, EOS Kiss X2, EOS Kiss X3, EOS Kiss X4, EOS Kiss X5, EOS Kiss X50, EOS Rebel T1i, EOS Rebel T2i, EOS Rebel T3, EOS Rebel T3i, EOS Rebel XS, EOS Rebel XSi, EOS-1D, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds Mark III, PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot G6, PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot Pro1, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SX1 IS
 • Nikon: 1 J1, 1 V1, Coolpix P6000, D1H, D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D3, D3s, D3X, D4, D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D300s, D700, D800, D800E, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D7000
 • Sony: DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A230, DSLR-A300, DSLR-A330, DSLR-A350, DSLR-A380, DSLR-A500, DSLR-A550, DSLR-A560, DSLR-A580, DSLR-A700, DSLR-A850, DSLR-A900, Alpha NEX-3, Alpha NEX-5, Alpha NEX-5N, Alpha SLT-A55/A55V, Cyber-shot DSC-R1
 • Olympus: C-7070 Wide Zoom, C-8080 Wide Zoom, E-1, E-3, E-10, E-20, E-30, E-420, E-450, E-520, E-620, EVOLT E-300, EVOLT E-330, EVOLT E-400, EVOLT E-410, EVOLT E-500, EVOLT E-510, PEN E-P1, PEN E-P2, PEN E-PL1
 • Pentax (tikai PEF form?ti): *ist D, *ist DL, *ist DS, K10D, K20D, K100D, K100D Super, K110D, K200D, K-5, K-7, K-r, K-x
 • Leica: DIGILUX 3, D-LUX 4, M8, M8.2, M9
 • Konica Minolta: ALPHA-7 DIGITAL, DiMAGE A1, DiMAGE A2, DYNAX 7D, Maxxum 7D
 • Epson: R-D1
 • Panasonic: Lumix DMC-G1, Lumix DMC-GH1, Lumix DMC-GF1, Lumix DMC-LX3, Lumix DMC-LX5
 • Casio: EX-FH20
 • Kodak: EasyShare Z981, EasyShare Z1015 IS
 • Samsung: NX11


Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Live fotoatt?lu galeriju, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Windows Live fotoatt?lu galeriju
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2712101 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 1.1
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2712101

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com