Office 2010 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2712235 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y C?p Nh?t gói cho tháng 6 năm 2012 ch?a các hotfix m?i nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2010 và cho các máy ch? Office 2010.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 6 năm 2012

M?t t?p h?p các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Áp d?ng các gói ch? cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 6 năm 2012

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? h? th?ng Office 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c (KB).

Văn ph?ng 2010 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Access.MSP
2598379Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (access.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Truy c?p 2010
Excel.MSP, Graph.msp
2598378Mô t? c?a gói hotfix Excel 2010 (excel.msp, graph.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Excel 2010
Excel.MSP
2598350Mô t? Excel 2010 hotfix gói (excel.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Excel 2010
B?ng ch?ng-de-de.msp, b?ng ch?ng-en-us.msp, b?ng ch?ng-es-es.msp, b?ng ch?ng-fr-fr.msp
2687301Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-de-de.msp, b?ng ch?ng-en-us.msp, b?ng ch?ng-es-es.msp, b?ng ch?ng-fr-fr.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
GFX.MSP, Oart.msp, Oartconv.msp
2687300Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (gfx.msp, oart.msp, oartconv.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
Mso.MSP
2687297Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
Expxps.MSP
2687271Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Expxps.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
Oart.MSP, Oartconv.msp
2598352Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Oart.msp, Oartconv.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
GFX.MSP
2687306Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Gfx.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
OSC.MSP
2598377Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (osc.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2598374Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): Tháng sáu 26 tháng 8 năm 2011
Outlook 2010
x 86 Powerpoint.msp, Pptview.msp, x 64 Powerpoint.msp
2687274Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (x 86 Powerpoint.msp, Pptview.msp, x 64 Powerpoint.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
PowerPoint 2010
Oartconv.MSP, Powerpoint.msp
2598346Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (oartconv.msp,Powerpoint.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
PowerPoint 2010
Project.MSP, Pjintl-xx-xx.msp
2687302Mô t? d? án 2010 hotfix gói (Project.msp, Pjintl-xx-xx.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
D? án 2010
Project.MSP
2598351Mô t? d? án 2010 hotfix gói (project.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
D? án 2010
SPD.MSP
2598388Mô t? c?a SharePoint Designer 2010 hotfix gói (Spd.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
SharePoint Designer 2010
Visio.MSP
2598381Mô t? Visio 2010 hotfix gói (visio.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011
Visio 2010
T?-x-none.msp
2687296Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp): Tháng sáu 26 tháng 8 năm 2011
Word 2010

B?n C?p Nh?t Rollup cho Microsoft Project Server 2010, cho SharePoint Server 2010, và SharePoint Foundation 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfix S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c S?n ph?m
D? án máy ch?-gói 2598355 Mô t? d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án máy ch?-gói): ngày 2 tháng 1 năm 2012

Lưu ? B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t gói này, b?n s? áp d?ng c? tích l?y C?p Nh?t cho máy ch? d? án, cho SharePoint Server, và SharePoint Foundation. Gói này bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng t? danh sách C?p Nh?t máy ch? riêng l? trong b?ng sau.
D? án Server 2010
SharePoint server-gói 2598354 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): ngày 2 tháng 1 năm 2012

Lưu ? B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t gói này, b?n s? áp d?ng c? tích l?y C?p Nh?t cho máy ch? d? án, cho SharePoint Server, và SharePoint Foundation. Gói này bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng t? danh sách C?p Nh?t máy ch? riêng l? trong b?ng sau.
SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation server-gói 2598373 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 2 tháng 1 năm 2012SharePoint Foundation 2010

B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfix S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c S?n ph?m
Wacwfe.MSP 2687273Mô t? c?a gói hotfix Office Online (wacwfe.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011Văn ph?ng tr?c tuy?n
Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-x-none.msp 2598376Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp, Pjsrvmui-x-none.msp): Tháng sáu 26 tháng 8 năm 2011D? án Server 2010
Pjsrvwfe.MSP2598375Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011D? án Server 2010
WSS-x-none.msp2598348 Mô t? SharePoint Foundation 2010 hotfix gói (Wss-x-none.msp): tháng 9 năm 2011SharePoint Foundation 2010
Wdsrv.MSP 2687305Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (wdsrv.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011SharePoint Server 2010
Ifswfe-x-none.msp, Ifsmui-xx-xx.msp 2687303Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (ifswfe-x-none.msp, ifsmui-xx-xx.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011SharePoint Server 2010
Urlredirection.MSP 2687299Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (urlredirection.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011SharePoint Server 2010
Spsmui-x-none.msp 2598384Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (spsmui-x-none.msp): Tháng sáu 26 tháng 8 năm 2011SharePoint Server 2010
Ifswfe.MSP 2598380Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (ifswfe.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011SharePoint Server 2010
Coreserver.MSP 2598349Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver.msp): ngày 26 tháng 9 năm 2011SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2712235 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2712235 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2712235

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com