Straipsnio ID: 271361 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Jei konfig?ravote nar?ykl? ?Internet Explorer?, kad ji naudot? automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarij?, ji talpykloje saugo tarpin? server?, kur? pateikia i?kvietimas FindProxyForURL. Kaupimo talpykloje mechanizmas (?Automatic Proxy Result Cache?) vykdomas pagal pagrindin? kompiuter? (t. y. ne pagal URL). Tai neleid?ia naudoti kit? tarpini? serveri?, kai bandote pasiekti t? pat? ?iniatinklio server?. Toliau pateiktame scenarijaus pavyzdyje pademonstruojamas ?is veikimo b?das.
 • Konfig?ruokite ?iniatinklio server?, kurio vardas yra ?Webserver?, naudodami du virtualiuosius aplankus: "/login" ir "/test".
 • Sukurkite toliau pateikt? .pac fail?.
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Konfig?ruokite ?Internet Explorer?, kad ji naudot? ?? .pac fail?.
 • Paleiskite ?Internet Explorer? ir ?veskite toliau pateikt? ?iniatinklio adres?.
  http://webserver/login
  ?Internet Explorer? ?kelia .pac fail? ir tinkamai naudoja tiesiogin? ry??.
 • Kai parodomas prisijungimo puslapis, ?veskite http://webserver/test. Jei naudojate tinklo monitori?, galite matyti, kad prieiga prie ?http://webserver/test? vietoj ?myproxy? vis dar naudoja tiesiogin? ry??.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?Automatic Proxy Result Cache? yra efektyvumo patobulinimas, kuris buvo ?trauktas ? ?Internet Explorer 5.5? ir naujesnes versijas. Talpyklos tikslas yra suma?inti automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijaus apdorojim? kliento pus?je. Kai jungiamasi prie interneto svetain?s, siekiant nustatyti, ar reikia naudoti tarpin? server? ir kok? tarpin? server? naudoti, naudojama funkcija FindProxyForURL. ?Internet Explorer 5.5? ir naujesn?s versijos pirma patikrina ?Automatic Proxy Result Cache?, kad nustatyt?, ar tarpinis serveris anks?iau buvo naudojamas prisijungiant prie pagrindinio kompiuterio. Jei patikrinti nepavyksta, nurodoma, kad tai yra pirmasis bandymas prisijungti prie pagrindinio kompiuterio dabartin?s sesijos metu, ir taikoma ?prasta tarpinio serverio aptikimo logika. Toliau pateiktame s?ra?e paai?kinama logika, kuri? naudoja ?Internet Explorer 5.5? ir naujesn?s versijos, kad nustatyt?, ar reikia naudoti tarpin? server? ir kok? tarpin? server? naudoti.
 • Jei nar?ykl?je ?Internet Explorer? ?galinta parinktis Automatically Detect Settings (Automati?kai atrasti parametrus), i? vietinio tinklo (LAN) bandoma atsisi?sti Wpad.dat fail? ir j? apdoroti kaip automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarij?. Jei scenarijus pateik? tarpin? server? ir ?Internet Explorer? suk?r? ry?? naudodama tarpin? server?, ?Automatic Proxy Result Cache? yra atnaujinama naudojant pateikt? pagrindin? kompiuter? ir tarpinio serverio vard?.
 • Jei nar?ykl?je ?Internet Explorer? ?galinta parinktis Use automatic configuration script (Naudoti automatinio konfig?ravimo scenarij?), atsisiun?iamas ir apdorojamas automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijus. Jei scenarijus pateik? tarpin? server? ir ?Internet Explorer? suk?r? ry?? naudodama tarpin? server?, ?Automatic Proxy Result Cache? yra atnaujinama naudojant pateikt? pagrindin? kompiuter? ir tarpinio serverio vard?.
 • Jei ?Internet Explorer? yra sukonfig?ruota naudoti statin? tarpin? server?, tarpinio serverio vardas yra gaunamas i? registro.
Kai ?Internet Explorer? naudoja automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarij?, sukuriamas ry?ys su tarpiniu serveriu, jei scenarijaus apdorojimas nurodo, kad reikia naudoti tarpin? server?. Jei tarpinis serveris negali sukurti ry?io, tarpinio serverio vardas yra ?traukiamas ? blog? tarpini? serveri? sait? s?ra??, kad jis neb?t? naudojamas 30 minu?i?. Jei automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijuje pateikiamas tarpini? serveri? s?ra?as, kuriame nurodomi keli tarpiniai serveriai, bandoma naudoti sekant? s?ra?e esant? tarpin? server?, kol pereinamas visas s?ra?as arba sukuriamas ry?ys. Jei i?band?ius visus s?ra?e esan?ius tarpinius serverius ry?ys nesukuriamas, ?Internet Explorer? bus rodomas klaidos prane?imas ?Page Cannot Be Displayed? (Puslapio ne?manoma rodyti).

Jei ry?ys sukuriamas naudojant tarpin? server?, svetain?s pagrindinio kompiuterio vardas ir tarpinio serverio vardas yra kaupiamas talpykloje. ?Internet Explorer? yra sukaupusi informacijos, kok? tarpin? server? naudoti, kai kit? kart? bandysite pasiekti pagrindinio kompiuterio vard? tame pa?iame seanse. Tod?l visi paskesni ry?iai su pagrindiniu kompiuteriu yra kuriami naudojant anks?iau naudot? tarpin? server?. Tai rei?kia, kad jei talpykloje saugomas tarpinio serverio vardas yra nepasiekiamas to paties seanso metu, automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijus n?ra i? naujo apdorojamas, ir ?Internet Explorer? rodomas klaidos prane?imas ?Page Cannot Be Displayed? (Puslapio ne?manoma rodyti).

Galite nuspr?sti i?jungti ?Automatic Proxy Result Cache?, kad b?t? pateikiama daug tarpini? serveri?. Tokiu atveju klientas apdoros kiekvien? nar?ykl?s ?Internet Explorer? pateikt? GET u?klaus?. Tod?l ?Internet Explorer? na?umas gali suprast?ti priklausomai nuo automatinio tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijaus logikos ir jo dyd?io. Nor?dami i?jungti ?Automatic Proxy Result Cache?, naudokite vien? i? toliau pateikt? metod?.

Pastaba. I?jungus automatin? tarpinio serverio kaupim? talpykloje, gali pablog?ti ?Internet Explorer? efektyvumas.

1 metodas. Registro modifikavimas

Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?


Naudodami toliau pateikt? registro rakt? galite i?jungti ?Automatic Proxy Result Cache?.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Reik?m?: EnableAutoproxyResultCache
Tipas: REG_DWORD
Duomen? reik?m?: 0 = i?jungti kaupim? talpykloje; 1 (arba n?ra jokio rakto) = ?galinti automatin? tarpinio serverio kaupim? talpykloje (tai yra numatytasis veikimo b?das)
Jei registro rakto n?ra, galite j? sukurti naudodami toliau pateikt? registro fail?.
?Windows? registro rengykl?s versija 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

2 metodas. Grup?s strategijos parametr? modifikavimas

 1. Spustel?kite Start (Prad?ti), spustel?kite Run (Vykdyti), ?veskite gpedit.msc, tada spustel?kite OK (Gerai).
 2. Grup?s strategijos objekto rengykl?je dukart spustel?kite User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer (Vartotojo konfig?ravimas\Administravimo ?ablonai\Windows komponentai\Internet Explorer).
 3. Dukart spustel?kite Disable caching of Auto-Proxy scripts (I?jungti automatin? tarpinio serverio scenarij? kaupim?).
 4. Spustel?kite Enable (?galinti) ir spustel?kite OK (Gerai).
Gali reik?ti naudoti ?? registro rakt?, jei jungiat?s naudodami tarpin? server?, kuris apdoroja saugias ir nesaugias u?klausas tame pa?iame serveryje. Vienas i? tokio veikimo b?do pavyzd?i? yra programin? ?ranga ?SQUID Proxy Server?. ?Internet Explorer? paprastai talpykloje kaupia prievado informacij?, tod?l ji gali nesi?sti saugios u?klausos naudodama tinkam? prievado numer?, kai ji bando si?sti saugius ir nesaugius atsakus tam pa?iam serveriui, turin?iam skirtingus prievado numerius. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie blog? tarpini? serveri? s?ra?o ?traukim?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
320507 ?Internet Explorer? 30 minu?i? nebando i? naujo naudoti blogo tarpinio serverio (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 271361 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server (serveris)
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Windows Internet Explorer 7
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowto KB271361

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com