ID c?a bài: 271361 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n c?u h?nh Internet Explorer s? d?ng m?t script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n, nó lưu tr? các proxy tr? l?i do các FindProxyForURL cu?c g?i. Cơ ch? b? nh? đ?m (t? đ?ng Proxy k?t qu? Cache) đư?c th?c hi?n trên cơ s? lưu tr? (có ngh?a là, không ph?i trên cơ s? URL). Đi?u này ngăn c?n b?n t? vi?c s? d?ng khác nhau proxy đ? truy nh?p vào h? ph?c v? Web tương t?. K?ch b?n m?u sau đây th? hi?n hành vi này:
 • C?u h?nh m?t máy ch? Web đ?t tên là "Máy ch? web" v?i hai thư m?c ?o: "/ đăng nh?p" và "/ th? nghi?m".
 • T?o t?p tin .pac sau đây:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • C?u h?nh Internet Explorer s? d?ng t?p tin .pac này.
 • Kh?i đ?ng Internet Explorer và g? đ?a ch? trang Web sau đây:
  http://Webserver/Login
  Internet Explorer t?i các t?p tin .pac và chính xác s? d?ng k?t n?i tr?c ti?p.
 • Khi trang đăng nh?p s? xu?t hi?n, g? http://Webserver/Test. N?u b?n s? d?ng màn h?nh m?ng, b?n có th? quan sát r?ng truy c?p vào "http://webserver/test" v?n c?n s? d?ng m?t k?t n?i tr?c ti?p thay v? c?a "myproxy".

THÔNG TIN THÊM

B? nh? Cache k?t qu? Proxy t? đ?ng là m?t nâng cao hi?u su?t đ? đư?c b? sung cho Internet Explorer 5.5 và sau đó. M?c đích c?a b? nh? cache là đ? gi?m b?t vi?c x? l? client-side script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n. Khi b?n k?t n?i t?i m?t site Internet, các FindProxyForURL ch?c năng đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u m?t proxy nên đư?c s? d?ng và mà proxy đ? s? d?ng. Internet Explorer 5.5 và ki?m tra đ?u tiên sau đó t? đ?ng Proxy k?t qu? Cache đ? xác đ?nh li?u m?t proxy đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i máy ch? lưu tr? vào n? l?c trư?c đó. N?u đi?u này s? ki?m tra th?t b?i, nó ch? ra r?ng đây là n? l?c đ?u tiên đ? k?t n?i v?i máy ch? trong phiên giao d?ch hi?n t?i và logic phát hi?n ?y quy?n b?nh thư?ng áp d?ng. Danh sách sau đây minh ho? logic Internet Explorer 5.5 và sau đó s? d?ng đ? xác đ?nh li?u m?t proxy nên đư?c s? d?ng và mà proxy đ? s? d?ng:
 • N?u T? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t đ? đư?c vào trong Internet Explorer, m?t n? l?c đư?c th?c hi?n đ? t?i các t?p tin Wpad.dat t? m?ng c?c (b? LAN) và x? l? nó như m?t script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n. N?u m?t proxy đư?c tr? l?i t? k?ch b?n và Internet Explorer đ? thi?t l?p m?t k?t n?i thông qua proxy, Proxy t? đ?ng k?t qu? Cache đư?c C?p Nh?t v?i các máy ch? và ?y quy?n máy ch? tên mà đư?c tr? l?i.
 • N?u S? d?ng script c?u h?nh t? đ?ng đ? b?t trong Internet Explorer, script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n t?i v? và x? l?. N?u m?t proxy đư?c tr? l?i t? k?ch b?n và Internet Explorer đ? thi?t l?p m?t k?t n?i thông qua proxy, Proxy t? đ?ng k?t qu? Cache đư?c C?p Nh?t v?i các máy ch? và ?y quy?n máy ch? tên mà đư?c tr? l?i.
 • N?u Internet Explorer đư?c c?u h?nh cho m?t máy ch? proxy t?nh, ?y quy?n máy ch? tên L?y t? s? đăng k?.
Khi Internet Explorer s? d?ng m?t script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n, m?t k?t n?i đư?c m? ra v?i các máy ch? proxy, n?u vi?c x? l? các k?ch b?n ch? ra r?ng m?t proxy là đ? đư?c s? d?ng. N?u h? ph?c v? ?y quy?n không th? thi?t l?p k?t n?i, ?y quy?n máy ch? tên s? đư?c thêm vào danh sách liên k?t c?a các máy ch? proxy x?u, do đó nó không đư?c s? d?ng trong 30 phút. N?u script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n có m?t tr? v? PROXY danh sách nhi?u máy ch? proxy, proxy ti?p theo trong danh sách là c? g?ng cho đ?n khi danh sách ngang ho?c k?t n?i đư?c thi?t l?p. N?u danh sách ngang và không có k?t n?i đ? đư?c thi?t l?p, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Trang không th? hi?n th?" trong Internet Explorer.

Khi k?t n?i đư?c thi?t l?p thông qua m?t máy ch? proxy, tên máy ch? c?a trang web và ?y quy?n máy ch? tên đư?c lưu tr?. Vào n? l?c trong tương lai đ? truy c?p vào máy ch? lưu tr? tên trong cùng m?t phiên giao d?ch, Internet Explorer đ? lưu tr? thông tin v? proxy đ? s? d?ng. Do đó, t?t c? k?t n?i ti?p theo đ? các máy ch? đang c? g?ng thông qua proxy đ? đư?c s? d?ng trư?c đó. Đi?u này có ngh?a là n?u không ?y quy?n máy ch? tên mà đư?c lưu tr? có s?n trong phiên cùng, script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n không ph?i là re-processed, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Trang không th? hi?n th?" trong Internet Explorer.

B?n có th? nên vô hi?u hóa b? nh? Cache k?t qu? Proxy t? đ?ng đ? cung c?p s? th?a ?y quy?n mà b?n yêu c?u. Đi?u này s? d?n đ?n phía khách hàng ch? bi?n c?a m?i GET yêu c?u đ? đư?c ban hành b?i Internet Explorer. Do đó, hi?u su?t Internet Explorer có th? b? ?nh hư?ng ph? thu?c vào logic c?a Script c?u h?nh t? đ?ng ?y quy?n và kích thư?c c?a nó. Đ? vô hi?u hoá t? đ?ng Proxy k?t qu? Cache, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Chú ý N?u b?n vô hi?u hoá t? đ?ng ?y quy?n b? nh? đ?m, Internet Explorer hi?u su?t có th? b? ?nh hư?ng.

Cách 1: Ch?nh s?a registry

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


B?n có th? vô hi?u hóa b? nh? Cache k?t qu? Proxy t? đ?ng b?ng cách s? d?ng khóa registry sau đây:
Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet


Giá tr?: EnableAutoproxyResultCache
Type: REG_DWORD
Giá tr? d? li?u: 0 = vô hi?u hóa b? nh? đ?m; 1 (ho?c khóa không hi?n di?n) = ?y quy?n t? đ?ng kích ho?t b? nh? đ?m (đây là hành vi m?c đ?nh)
N?u khóa registry không ph?i là hi?n nay, b?n có th? t?o khoá đăng k? b?ng cách s? d?ng các t?p tin đăng k? sau đây:
Phiên bản Windows Registry Editor 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet cài đ?t] "enableautoproxyresultcache" = dword:00000000 "

Cách 2: S?a đ?i thi?t đ?t chính sách nhóm

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trong nhóm chính sách đ?i tư?ng Editor, b?m đúp vào User Configuration gi?i Components\Internet Explorer.
 3. B?m đúp Vô hi?u hóa b? nh? đ?m c?a Auto-Proxy script.
 4. Nh?p vào Cho phép, và sau đó nh?p vào Ok.
B?n có th? s? d?ng phím này đăng k? n?u b?n k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t máy ch? proxy là x? l? an toàn và không an toàn yêu c?u trên máy ch? cùng. M?t ví d? c?a hành vi này là ph?n m?m máy ch? Proxy m?c. B?i v? Internet Explorer thư?ng lưu tr? thông tin c?ng, nó có th? không g?i m?t yêu c?u an toàn qua s? hi?u c?ng chính xác khi nó s? g?i an toàn và không an toàn h?i đáp ph?c v? tương t?, nhưng trên con s? c?ng khác.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c b? sung các danh sách h? ph?c v? ?y quy?n x?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320507Internet Explorer không th? l?i ph?c v? ?y quy?n x?u cho 30 phút

Thu?c tính

ID c?a bài: 271361 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB271361 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:271361

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com