Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2716015 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t gói 2 có s?n cho Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server. Gói c?p nh?t này gi?i quy?t m?t v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m t?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong 1 tích l?y C?p Nh?t cho Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2671763 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t s?n ph?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này

Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server tai n?n khi m?t khách hàng chưa xác đ?nh ngư?i c? g?ng đ? truy c?p vào nó.

Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? theo d?i stack đư?c t?o ra khi v?n đ? này x?y ra, h?y xem ph?n "Tham kh?o".

Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i b?n C?p Nh?t tích l?y cho Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server

Quan tr?ng B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các ch?c năng b? nh? đ?m c?a AppFabric 1.1 ch?. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t ch? trên các máy ch? đó đang ch?y b? nh? cache AppFabric ho?c mà đang S? d?ng B? nh? cache AppFabric khách hàng.

V?n đ?

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, thu?t s? c?u h?nh AppFabric không đúng báo cáo tình trạng c?a kiên tr? và giám sát các c?u h?nh như "Không đư?c c?u h?nh." Ngoài ra, t?nh tr?ng giao di?n ngư?i dùng là không chính xác.

Đ? xác minh r?ng các b?n ghi d?ch v? đang ch?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? bàn đi?u khi?n qu?n tr? Powershell.
  2. Ch?y l?nh Get-ASAppMonitoring –Root đ? ki?m ch?ng c?u h?nh c?a nhà nư?c.
  3. Ch?y l?nh Get-ASAppInstanceStore –Root đ? xác minh các trư?ng h?p lưu tr? k?t n?i dây.

V?n đ? này m?t cách an toàn có th? đư?c b? qua v? nó không ?nh hư?ng đ?n các ch?c năng c?a AppFabric lưu tr? b?n ghi d?ch v? ho?c các b?n ghi d?ch v? đư?c lưu tr? b?i AppFabric b?n ghi d?ch v? Hosting.

Làm th? nào đ? có đư?c Cumulative Update 2 cho Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói này cumulative update, b?n ph?i có Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này tích l?y gói này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong B?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó là chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng Các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Distributedcacheadministration.psd1không áp d?ng91529 Tháng 1217: 58không áp d?ng
Distributedcacheadministration.psm1không áp d?ng13,57329 Tháng 1223: 15không áp d?ng
Distributedcacheconfiguration.psd1không áp d?ng59029 Tháng 1217: 58không áp d?ng
Distributedcacheconfiguration.psm1không áp d?ng11,49029 Tháng 1223: 15không áp d?ng
Microsoft.applicationserver.caching.Client.dll1.0.4644.0178,45629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4644.092,45629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll-help.xmlkhông áp d?ng70,76229 Tháng 1220: 20không áp d?ng
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.Resources.dll1.0.4644.017,21629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.4644.0837,91229 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4644.084,26429 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll-help.xmlkhông áp d?ng176,67129 Tháng 1217: 57không áp d?ng
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.4644.0444,69629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.configuration.exe1.1.2116.2715,03229 Tháng 1220: 49x 86
Setup.exe.configkhông áp d?ng23529 Tháng 1218: 00không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Distributedcacheadministration.psd1không áp d?ng91529 Tháng 1217: 58không áp d?ng
Distributedcacheadministration.psm1không áp d?ng13,57331 Tháng 1218: 26không áp d?ng
Distributedcacheconfiguration.psd1không áp d?ng59029 Tháng 1217: 58không áp d?ng
Distributedcacheconfiguration.psm1không áp d?ng11,49031 Tháng 1218: 26không áp d?ng
Microsoft.applicationserver.caching.Client.dll1.0.4644.0178,45629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll1.0.4644.092,45629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.dll-help.xmlkhông áp d?ng70,76229 Tháng 1220: 20không áp d?ng
Microsoft.applicationserver.caching.configuration.Resources.dll1.0.4644.017,21629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.Core.dll1.0.4644.0837,91229 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll1.0.4644.084,26429 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.caching.managementps.dll-help.xmlkhông áp d?ng176,67129 Tháng 1217: 57không áp d?ng
Microsoft.applicationserver.caching.Server.dll1.0.4644.0444,69629 Tháng 1220: 49x 86
Microsoft.applicationserver.configuration.exe1.1.2116.2715,03229 Tháng 1220: 49x 86
Setup.exe.configkhông áp d?ng23529 Tháng 1218: 00không áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server, ghé thăm website sau c?a MSDN:
Thông tin chung v? Microsoft AppFabric 1.1 cho Windows Server
Khi v?n đ? này x?y ra, các thông tin theo d?i stack sau đư?c bao g?m trong m?t l?i s? ki?n c?a m?t AppFabric s? ki?n đăng nh?p:
AppFabric Caching service crashed with exception {System.Runtime.CallbackException: Async Callback threw an exception. ---> System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenValidationException: The service does not allow you to log on anonymously.
at System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.EndOpen(IAsyncResult result)
at Microsoft.ApplicationServer.Caching.WcfServerChannel.OnOpen(IAsyncResult result)
at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)
at System.Runtime.AsyncResult.AsyncCompletionWrapperCallback(IAsyncResult result)
at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)
at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)
at System.ServiceModel.Channels.ServerSessionPreambleConnectionReader.ServerFramingDuplexSessionChannel.OpenAsyncResult.OnUpgradeConnection(IAsyncResult result)
at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)
at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)
at System.ServiceModel.Channels.InitialServerConnectionReader.UpgradeConnectionAsyncResult.OnAcceptUpgrade(IAsyncResult result)
at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)
at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)
at System.ServiceModel.Channels.StreamSecurityUpgradeAcceptorAsyncResult.OnAuthenticateAsServer(IAsyncResult result)
at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)
at System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr userToken)
at System.Net.Security.NegoState.WriteCallback(IAsyncResult transportResult)
at System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr userToken)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Net.ContextAwareResult.Complete(IntPtr userToken)
at System.Net.Sockets.BaseOverlappedAsyncResult.CompletionPortCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped)
at System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)}. Check debug log for more information

Thu?c tính

ID c?a bài: 2716015 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Server AppFabric
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2716015 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2716015

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com