"Thu?t s? c?u h?nh b?o m?t đ? ng?ng làm vi?c" l?i khi b?n thêm m?t quy t?c đ? b?o m?t m?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2718389
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng Windows Internet Explorer 9 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. Khi b?n thêm m?t quy t?c B?o m?t m?ng ph?n c?a thu?t s? c?u h?nh an ninh (SCW) đ? xác đ?nh m?t đ?a ch? IP ph?m vi, SCW tai n?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
B?ng cài đ?t chuyên bi?t C?u h?nh B?o m?t đ? ng?ng làm vi?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? Winsock API không kh?i t?o trong SCW.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trong trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_Levelb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và bi?u hi?n t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Activesockets.dll6.0.6002.22872153.60007-Jun-201214: 43x 86
Complianceextensions.dll6.0.6002.22872224,25607-Jun-201214: 43x 86
Coreserver.xmlkhông áp d?ng559,15809-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Downarrow.gifkhông áp d?ng9109-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Downarrowhighlight.gifkhông áp d?ng9109-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Firewallpolicy.xsdkhông áp d?ng15,56909-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Independentroles.xmlkhông áp d?ng68,59409-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
KB.CSSkhông áp d?ng14,25209-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
KB.xsdkhông áp d?ng23,63809-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Kbregistration.xmlkhông áp d?ng74009-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Kbregistration.xsdkhông áp d?ng1,91609-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Kbregistrationinfo.xsdkhông áp d?ng1.09709-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Logview.XSLTkhông áp d?ng11,34109-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Rightarrow.gifkhông áp d?ng9409-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Rightarrowhighlight.gifkhông áp d?ng9309-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Ruleresults.xsdkhông áp d?ng3,24009-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Samplemachinelist.xmlkhông áp d?ng48409-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scshost.exe6.0.6002.2287263,48807-Jun-201213: 27x 86
Scss.exe6.0.6002.2287266,04807-Jun-201213: 27x 86
Scw.exe6.0.6002.228721,678,33607-Jun-201213: 26x 86
Scwalert.gifkhông áp d?ng12309-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwanalysis.XSLkhông áp d?ng222,36409-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwauditext.dll6.0.6002.22872136,19207-Jun-201214: 46x 86
Scwcmd.exe6.0.6002.22872168,44807-Jun-201213: 27x 86
Scwengb.dll6.0.6002.22872203,77607-Jun-201214: 46x 86
Scwengf.dll6.0.6002.22872357,37607-Jun-201214: 46x 86
Scwerror.gifkhông áp d?ng11109-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwfirewallext.dll6.0.6002.22872319,48807-Jun-201214: 46x 86
Scwhlp.dll6.0.6002.22872126,97607-Jun-201214: 46x 86
Scwinfo.gifkhông áp d?ng12409-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwkb.XSLkhông áp d?ng71,03009-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwpolicy.XSLkhông áp d?ng60,73709-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwprogress.gifkhông áp d?ng12409-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwregistryext.dll6.0.6002.22872140,28807-Jun-201214: 46x 86
Scwsceext.dll6.0.6002.22872142,33607-Jun-201214: 46x 86
Scwserviceext.dll6.0.6002.22872142,33607-Jun-201214: 46x 86
Scwvariables.xmlkhông áp d?ng13609-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Scwviewer.exe6.0.6002.22872124,92807-Jun-201213: 25x 86
Scwxmlloc.XSLkhông áp d?ng12,46009-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Secpol.xsdkhông áp d?ng3,04609-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Secreg.xsdkhông áp d?ng2,50509-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Seva.dll6.0.6002.22872242,68807-Jun-201214: 46x 86
Smef.dll6.0.6002.22872174,59207-Jun-201214: 46x 86
Smefrules.xmlkhông áp d?ng5,58009-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Vars.XSLkhông áp d?ng36809-Tháng chín-201111: 48không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Activesockets.dll6.0.6002.22872192,51207-Jun-201215: 22x 64
Complianceextensions.dll6.0.6002.22872294,40007-Jun-201215: 23x 64
Coreserver.xmlkhông áp d?ng559,15815-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Downarrow.gifkhông áp d?ng9115-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Downarrowhighlight.gifkhông áp d?ng9115-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Firewallpolicy.xsdkhông áp d?ng15,56915-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Independentroles.xmlkhông áp d?ng68,59415-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
KB.CSSkhông áp d?ng14,25215-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
KB.xsdkhông áp d?ng23,63815-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Kbregistration.xmlkhông áp d?ng74015-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Kbregistration.xsdkhông áp d?ng1,91615-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Kbregistrationinfo.xsdkhông áp d?ng1.09715-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Logview.XSLTkhông áp d?ng11,34115-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Rightarrow.gifkhông áp d?ng9415-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Rightarrowhighlight.gifkhông áp d?ng9315-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Ruleresults.xsdkhông áp d?ng3,24015-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Samplemachinelist.xmlkhông áp d?ng48415-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scshost.exe6.0.6002.2287268,60807-Jun-201214: 01x 64
Scss.exe6.0.6002.2287273,21607-Jun-201214: 01x 64
Scw.exe6.0.6002.228722,467,84007-Jun-201213: 58x 64
Scwalert.gifkhông áp d?ng12315-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwanalysis.XSLkhông áp d?ng222,36415-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwauditext.dll6.0.6002.22872167,42407-Jun-201215: 26x 64
Scwcmd.exe6.0.6002.22872218,11207-Jun-201214: 01x 64
Scwengb.dll6.0.6002.22872252,41607-Jun-201215: 26x 64
Scwengf.dll6.0.6002.22872536,06407-Jun-201215: 26x 64
Scwerror.gifkhông áp d?ng11115-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwfirewallext.dll6.0.6002.22872481,79207-Jun-201215: 26x 64
Scwhlp.dll6.0.6002.22872171,00807-Jun-201215: 26x 64
Scwinfo.gifkhông áp d?ng12415-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwkb.XSLkhông áp d?ng71,03015-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwpolicy.XSLkhông áp d?ng60,73715-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwprogress.gifkhông áp d?ng12415-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwregistryext.dll6.0.6002.22872182,27207-Jun-201215: 26x 64
Scwsceext.dll6.0.6002.22872260,09607-Jun-201215: 26x 64
Scwserviceext.dll6.0.6002.22872171,52007-Jun-201215: 26x 64
Scwvariables.xmlkhông áp d?ng13615-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Scwviewer.exe6.0.6002.22872131,07207-Jun-201213: 56x 64
Scwxmlloc.XSLkhông áp d?ng12,46015-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Secpol.xsdkhông áp d?ng3,04615-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Secreg.xsdkhông áp d?ng2,50515-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Seva.dll6.0.6002.22872336,89607-Jun-201215: 27x 64
Smef.dll6.0.6002.22872227,32807-Jun-201215: 27x 64
Smefrules.xmlkhông áp d?ng5,58015-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Vars.XSLkhông áp d?ng36815-Tháng mư?i m?t-201115: 26không áp d?ng
Activesockets.dll6.0.6002.22872153.60007-Jun-201214: 43x 86
Complianceextensions.dll6.0.6002.22872224,25607-Jun-201214: 43x 86
Scshost.exe6.0.6002.2287263,48807-Jun-201213: 27x 86
Scss.exe6.0.6002.2287266,04807-Jun-201213: 27x 86
Scw.exe6.0.6002.228721,678,33607-Jun-201213: 26x 86
Scwauditext.dll6.0.6002.22872136,19207-Jun-201214: 46x 86
Scwcmd.exe6.0.6002.22872168,44807-Jun-201213: 27x 86
Scwengb.dll6.0.6002.22872203,77607-Jun-201214: 46x 86
Scwengf.dll6.0.6002.22872357,37607-Jun-201214: 46x 86
Scwfirewallext.dll6.0.6002.22872319,48807-Jun-201214: 46x 86
Scwhlp.dll6.0.6002.22872126,97607-Jun-201214: 46x 86
Scwregistryext.dll6.0.6002.22872140,28807-Jun-201214: 46x 86
Scwsceext.dll6.0.6002.22872142,33607-Jun-201214: 46x 86
Scwserviceext.dll6.0.6002.22872142,33607-Jun-201214: 46x 86
Scwviewer.exe6.0.6002.22872124,92807-Jun-201213: 25x 86
Seva.dll6.0.6002.22872242,68807-Jun-201214: 46x 86
Smef.dll6.0.6002.22872174,59207-Jun-201214: 46x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Activesockets.dll6.0.6002.22872406,01607-Jun-201214: 12IA-64
Complianceextensions.dll6.0.6002.22872550,91207-Jun-201214: 12IA-64
Coreserver.xmlkhông áp d?ng559,15815-Mar-201106: 16không áp d?ng
Downarrow.gifkhông áp d?ng9115-Mar-201106: 16không áp d?ng
Downarrowhighlight.gifkhông áp d?ng9115-Mar-201106: 16không áp d?ng
Firewallpolicy.xsdkhông áp d?ng15,56915-Mar-201106: 16không áp d?ng
Independentroles.xmlkhông áp d?ng68,59415-Mar-201106: 16không áp d?ng
KB.CSSkhông áp d?ng14,25215-Mar-201106: 16không áp d?ng
KB.xsdkhông áp d?ng23,63815-Mar-201106: 16không áp d?ng
Kbregistration.xmlkhông áp d?ng74015-Mar-201106: 16không áp d?ng
Kbregistration.xsdkhông áp d?ng1,91615-Mar-201106: 16không áp d?ng
Kbregistrationinfo.xsdkhông áp d?ng1.09715-Mar-201106: 16không áp d?ng
Logview.XSLTkhông áp d?ng11,34115-Mar-201106: 16không áp d?ng
Rightarrow.gifkhông áp d?ng9415-Mar-201106: 16không áp d?ng
Rightarrowhighlight.gifkhông áp d?ng9315-Mar-201106: 16không áp d?ng
Ruleresults.xsdkhông áp d?ng3,24015-Mar-201106: 16không áp d?ng
Samplemachinelist.xmlkhông áp d?ng48415-Mar-201106: 17không áp d?ng
Scshost.exe6.0.6002.22872152,57607-Jun-201213: 10IA-64
Scss.exe6.0.6002.22872153.60007-Jun-201213: 10IA-64
Scw.exe6.0.6002.228723,227,64807-Jun-201213: 10IA-64
Scwalert.gifkhông áp d?ng12315-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwanalysis.XSLkhông áp d?ng222,36415-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwauditext.dll6.0.6002.22872331,77607-Jun-201214: 15IA-64
Scwcmd.exe6.0.6002.22872423,93607-Jun-201213: 10IA-64
Scwengb.dll6.0.6002.22872500,73607-Jun-201214: 15IA-64
Scwengf.dll6.0.6002.228721,012,22407-Jun-201214: 15IA-64
Scwerror.gifkhông áp d?ng11115-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwfirewallext.dll6.0.6002.22872911,87207-Jun-201214: 15IA-64
Scwhlp.dll6.0.6002.22872344,57607-Jun-201214: 15IA-64
Scwinfo.gifkhông áp d?ng12415-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwkb.XSLkhông áp d?ng71,03015-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwpolicy.XSLkhông áp d?ng60,73715-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwprogress.gifkhông áp d?ng12415-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwregistryext.dll6.0.6002.22872344,57607-Jun-201214: 15IA-64
Scwsceext.dll6.0.6002.22872391,16807-Jun-201214: 15IA-64
Scwserviceext.dll6.0.6002.22872336,89607-Jun-201214: 15IA-64
Scwvariables.xmlkhông áp d?ng13615-Mar-201106: 16không áp d?ng
Scwviewer.exe6.0.6002.22872158,20807-Jun-201213: 07IA-64
Scwxmlloc.XSLkhông áp d?ng12,46015-Mar-201106: 16không áp d?ng
Secpol.xsdkhông áp d?ng3,04615-Mar-201106: 16không áp d?ng
Secreg.xsdkhông áp d?ng2,50515-Mar-201106: 16không áp d?ng
Seva.dll6.0.6002.22872600,06407-Jun-201214: 15IA-64
Smef.dll6.0.6002.22872457,72807-Jun-201214: 15IA-64
Smefrules.xmlkhông áp d?ng5,58015-Mar-201106: 16không áp d?ng
Vars.XSLkhông áp d?ng36815-Mar-201106: 16không áp d?ng
Activesockets.dll6.0.6002.22872153.60007-Jun-201214: 43x 86
Complianceextensions.dll6.0.6002.22872224,25607-Jun-201214: 43x 86
Scshost.exe6.0.6002.2287263,48807-Jun-201213: 27x 86
Scss.exe6.0.6002.2287266,04807-Jun-201213: 27x 86
Scw.exe6.0.6002.228721,678,33607-Jun-201213: 26x 86
Scwauditext.dll6.0.6002.22872136,19207-Jun-201214: 46x 86
Scwcmd.exe6.0.6002.22872168,44807-Jun-201213: 27x 86
Scwengb.dll6.0.6002.22872203,77607-Jun-201214: 46x 86
Scwengf.dll6.0.6002.22872357,37607-Jun-201214: 46x 86
Scwfirewallext.dll6.0.6002.22872319,48807-Jun-201214: 46x 86
Scwhlp.dll6.0.6002.22872126,97607-Jun-201214: 46x 86
Scwregistryext.dll6.0.6002.22872140,28807-Jun-201214: 46x 86
Scwsceext.dll6.0.6002.22872142,33607-Jun-201214: 46x 86
Scwserviceext.dll6.0.6002.22872142,33607-Jun-201214: 46x 86
Scwviewer.exe6.0.6002.22872124,92807-Jun-201213: 25x 86
Seva.dll6.0.6002.22872242,68807-Jun-201214: 46x 86
Smef.dll6.0.6002.22872174,59207-Jun-201214: 46x 86
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1,17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Activesockets.dll6.1.7601.17514111,61620 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x 64
Complianceextensions.dll6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x 64
Coreserver.xmlkhông áp d?ng468,1125 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Downarrow.gifkhông áp d?ng915 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Downarrowhighlight.gifkhông áp d?ng915 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Firewallpolicy.xsdkhông áp d?ng17,9585 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Independentroles.xmlkhông áp d?ng59,1765 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
KB.CSSkhông áp d?ng14,2525 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
KB.xsdkhông áp d?ng23,6385 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Kbregistration.xmlkhông áp d?ng7405 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Kbregistration.xsdkhông áp d?ng1,9165 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Kbregistrationinfo.xsdkhông áp d?ng1.0975 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Logview.XSLTkhông áp d?ng11,3415 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Rightarrow.gifkhông áp d?ng945 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Rightarrowhighlight.gifkhông áp d?ng935 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Ruleresults.xsdkhông áp d?ng3,2405 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Samplemachinelist.xmlkhông áp d?ng4845 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scshost.exe6.1.7601.1751424,06420 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x 64
Scss.exe6.1.7601.1751429,18420 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x 64
Scw.exe6.1.7601.220292,358,78423-Jun-201205: 16x 64
Scwalert.gifkhông áp d?ng1235 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwanalysis.XSLkhông áp d?ng269,7365 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwauditext.dll6.1.7601.17514115,71220 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Scwcmd.exe6.1.7601.22029145,92023-Jun-201205: 16x 64
Scwengb.dll6.1.7601.17514165,88820 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Scwengf.dll6.1.7601.22029450,56023-Jun-201205: 19x 64
Scwerror.gifkhông áp d?ng1115 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwfirewallext.dll6.1.7601.22029430,59223-Jun-201205: 19x 64
Scwhlp.dll6.1.7601.1751460,92820 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Scwinfo.gifkhông áp d?ng1245 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwkb.XSLkhông áp d?ng71,5025 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwpolicy.XSLkhông áp d?ng77,8085 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwprogress.gifkhông áp d?ng1245 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwregistryext.dll6.1.7601.17514129,02420 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Scwsceext.dll6.1.7601.17514206,33620 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Scwserviceext.dll6.1.7601.17514119,29620 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Scwvariables.xmlkhông áp d?ng1365 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwviewer.exe6.1.7601.17514131,58420 Tháng mư?i m?t, 201013: 25x 64
Scwxmlloc.XSLkhông áp d?ng12,4605 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Secpol.xsdkhông áp d?ng3,0465 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Secreg.xsdkhông áp d?ng2,5055 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Seva.dll6.1.7601.17514242,17620 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Smef.dll6.1.7601.17514143,36020 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Smefrules.xmlkhông áp d?ng5,5805 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Vars.XSLkhông áp d?ng3685 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Activesockets.dll6.1.7601.17514226,30420 Tháng mư?i m?t, 201010: 23IA-64
Complianceextensions.dll6.1.7601.17514356,86420 Tháng mư?i m?t, 201010: 25IA-64
Coreserver.xmlkhông áp d?ng468,1125 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Downarrow.gifkhông áp d?ng915 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Downarrowhighlight.gifkhông áp d?ng915 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Firewallpolicy.xsdkhông áp d?ng17,9585 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Independentroles.xmlkhông áp d?ng59,1765 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
KB.CSSkhông áp d?ng14,2525 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
KB.xsdkhông áp d?ng23,6385 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Kbregistration.xmlkhông áp d?ng7405 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Kbregistration.xsdkhông áp d?ng1,9165 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Kbregistrationinfo.xsdkhông áp d?ng1.0975 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Logview.XSLTkhông áp d?ng11,3415 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Rightarrow.gifkhông áp d?ng945 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Rightarrowhighlight.gifkhông áp d?ng935 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Ruleresults.xsdkhông áp d?ng3,2405 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Samplemachinelist.xmlkhông áp d?ng4845 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scshost.exe6.1.7601.1751445,05620 Tháng mư?i m?t, 201010: 23IA-64
Scss.exe6.1.7601.1751449,15220 Tháng mư?i m?t, 201010: 23IA-64
Scw.exe6.1.7601.220293,083,77623-Jun-201204: 21IA-64
Scwalert.gifkhông áp d?ng1235 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwanalysis.XSLkhông áp d?ng269,7365 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwauditext.dll6.1.7601.17514209,40820 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwcmd.exe6.1.7601.22029246,27223-Jun-201204: 21IA-64
Scwengb.dll6.1.7601.17514301,56820 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwengf.dll6.1.7601.22029821,76023-Jun-201204: 27IA-64
Scwerror.gifkhông áp d?ng1115 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwfirewallext.dll6.1.7601.17514808,96020 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwhlp.dll6.1.7601.17514121,85620 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwinfo.gifkhông áp d?ng1245 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwkb.XSLkhông áp d?ng71,5025 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwpolicy.XSLkhông áp d?ng77,8085 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwprogress.gifkhông áp d?ng1245 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwregistryext.dll6.1.7601.17514217,60020 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwsceext.dll6.1.7601.17514263,16820 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwserviceext.dll6.1.7601.17514212,99220 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Scwvariables.xmlkhông áp d?ng1365 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Scwviewer.exe6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201010: 23IA-64
Scwxmlloc.XSLkhông áp d?ng12,4605 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Secpol.xsdkhông áp d?ng3,0465 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Secreg.xsdkhông áp d?ng2,5055 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Seva.dll6.1.7601.17514406,52820 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Smef.dll6.1.7601.17514263,68020 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64
Smefrules.xmlkhông áp d?ng5,5805 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Vars.XSLkhông áp d?ng3685 Tháng 1-tháng mư?i m?t 201002: 16không áp d?ng
Winhttp.dll6.0.6002.22870961,53606-Jul-201206: 12IA-64
Winhttp.dll6.0.6002.22870377,34406-Jul-201206: 16x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? B?ng cài đ?t chuyên bi?t C?u h?nh B?o m?t, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? B?ng cài đ?t chuyên bi?t C?u h?nh B?o m?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_77655f5dc2bc5fdc286425c06861e786_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_f8cd9fa9a349fddc.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)16: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_3e15da6861b534d6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin337,677
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)15: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_4ea355441911da8da46109a7c65af48e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_2a5470a56d665a55.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.084
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)16: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_9a3475ec1a12a60c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin337,748
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)15: 48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_a489203e4e736807.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin327,006
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_3dce3ad68443601c1a3207dd53de17f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_fa29ff368e62e7c7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,082
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)16: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_3e177e5e61b33dd2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin337,712
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22872_none_a489203e4e736807.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin327,006
Ngày (UTC)07-Jun-2012
Th?i gian (UTC)14: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0cdef697cbdd1ea7aec836b10a9c3c63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22029_none_f7b0324466872899.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)23-Jun-2012
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22029_none_9a99192d7afb5583.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin205,917
Ngày (UTC)23-Jun-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_78d08ded0996d2650b6ab43b3a169f98_31bf3856ad364e35_5.1.6002.22870_none_9de466abb7c0fc06.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)09: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_fce42319751e482b5491106b42442426_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22029_none_f2ca5dbbe77cae8a.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin719
Ngày (UTC)23-Jun-2012
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-s...onfiguration-wizard_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22029_none_3e7c219fc29bed49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin205,914
Ngày (UTC)23-Jun-2012
Th?i gian (UTC)07: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft.Windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6002.22870_none_26f40f9fd89e0901.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin39,303
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)06: 29
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft.Windows.winhttp_31bf3856ad364e35_5.1.6002.22870_none_8d65b17fc55e3336.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin33,017
Ngày (UTC)06-Jul-2012
Th?i gian (UTC)06: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2718389 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2718389 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2718389

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com