"Khách hàng s? '[xxx]' không t?n t?i" l?i tin thư thoại khi b?n m? l?i các h?nh th?c tín d?ng qu?n l? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t s? khách hàng không h?p l? l?c trong p...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2719551 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV cho các qu?c gia và ngôn ng? mi?n đ?a phương.
 • Ti?ng Anh (Canada) (en-ca)
 • Ti?ng Anh (M?) (en-us)
 • Español (México) (es-mx)
 • Ti?ng Pháp (Canada) (fr-ca)
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n đ?t m?t không h?p l? khách hàng s? b? l?c trong các h?nh th?c tín d?ng qu?n l? trong phiên b?n B?c M? c?a Microsoft Dynamics NAV 2009. Khi b?n m? l?i các h?nh th?c tín d?ng qu?n l?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Khách hàng s? 'XXX' không t?n t?i.
V?n đ? này x?y ra trong các s?n ph?m sau:
 • Phiên b?n B?c M? c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Phiên b?n B?c M? c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó ch? đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 ho?c phiên b?n Microsoft Dynamics NAV ti?p theo có ch?a hotfix này.

Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.


Thông tin cài đ?̃t

Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, mà không có b?o đ?m, bày t? hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n ? các b?o đ?m ng? ? c?a bán ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i các ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và đ? g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Lưu ? Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, xác minh r?ng t?t c? Microsoft Navision khách hàng ngư?i dùng đ? kí xu?t h? th?ng. Đi?u này bao g?m Microsoft Navision ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? (NAS) khách hàng ngư?i dùng. B?n nên s? d?ng khách hàng duy nh?t nh?ng ngư?i đang kí nh?p khi b?n áp d?ng hotfix này.

Đ? th?c hi?n các hotfix này, b?n ph?i có m?t gi?y phép phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng tài kho?n ngư?i dùng trong c?a s? kí nh?p Windows ho?c trong c?a s? kí nh?p b? máy cơ s? d? li?u đư?c gán vai tr? "Siêu" c?a b?n. N?u tài kho?n ngư?i dùng không th? gán vai tr? "SUPER" ID, b?n ph?i xác minh tài kho?n ngư?i dùng có các quy?n sau đây:
 • S? cho phép s?a đ?i cho các đ?i tư?ng mà b?n s? thay đ?i.
 • S? cho phép th?c hi?n cho các đ?i tư?ng h? th?ng đ?i tư?ng ID 5210 và các đ?i tư?ng h? th?ng đ?i tư?ng ID 9015 .


Lưu ? B?n không c?n ph?i có quy?n đ?n các c?a hàng d? li?u, tr? khi b?n c?n ph?i th?c hi?n các s?a ch?a d? li?u.

Thay đ?i m?

Lưu ? Luôn luôn ki?m tra m? kh?c trong m?t môi trư?ng ki?m soát trư?c khi b?n áp d?ng các b?n s?a l?i đ? s?n xu?t máy tính c?a b?n.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thêm m?t bi?n đ?a phương trong kích ho?t OnFindRecord trong các h?nh th?c tín d?ng qu?n l? (10011), và sau đó xác đ?nh các bi?n như sau:
  • Tên: RecordFound@1170000000
  • Lo?i d? li?u: Boolean
 2. Thêm m?t h?ng s? văn b?n toàn c?u trong kích ho?t OnFindRecord trong các h?nh th?c tín d?ng qu?n l? (10011) như sau:
  Text001@1170000000 : TextConst 'ENU=The customer %1 does not exist.
 3. Thêm m? sau đây trong kích ho?t OnFindRecord trong các h?nh th?c tín d?ng qu?n l? (10011):
  RecordFound := FIND(Which);
  IF NOT RecordFound AND (GETFILTER("No.") <> '') THEN BEGIN
  MESSAGE(Text001,GETFILTER("No."));
  SETRANGE("No.");
  RecordFound := FIND(Which);
  END;
  EXIT(RecordFound);

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Phiên b?n B?c M? c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Phiên b?n B?c M? c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá hotfix này.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Lưu ? Đây là m?t bài vi?t "Nhanh xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như là-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i t?i b?t k? th?i đi?m nào mà không báo trư?c. Xem Điều khoản sử dụng cho cân nh?c khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2719551 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbspartner kbmbsmigrate kbmbsquickpub kbsurveynew kbnoloc kbmbscodefix kberrmsg kbmt KB2719551 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2719551

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com