B?n không th? s? d?ng m?t thi?t b? USB RNDIS đ? k?t n?i v?i m?t 3 G hay 4 G m?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2719857 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n c? g?ng s? d?ng m?t thi?t b? USB Remote m?ng đi?u khi?n giao di?n đ?c đi?m k? thu?t (RNDIS) đ? k?t n?i v?i m?t m?ng 3 G hay 4 G. Tuy nhiên, thi?t b? không th? kh?i t?o đư?c, và b?n không th? k?t n?i vào m?ng.

Lưu ? B?n c?p nh?t này c?ng gi?i quy?t v?n 3 G và 4 G m?ng k?t n?i đ? đư?c mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477042 Các giao ti?p d?ng gi?a m?t thi?t b? USB RNDIS và m?t máy tính đang ch?y Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ho?c Windows Server 2008 sau khi b?n lo?i b? thi?t b? USB hub và sau đó reattach thi?t b?

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? web site c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Microsoft Download Center
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
T?t c? h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như đư?c hi?n th? trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.7601.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và MUM t?p (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
NDIS.sys6.1.7601.17856712,04802-Jun-201204: 45
Ndismigplugin.dll6.1.7600.16385156,16014 Tháng b?y, 200901: 16
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,548Jun tháng 10 năm 200921: 15
NDIS.sys6.1.7601.22010712,04802-Jun-201204: 57
Ndismigplugin.dll6.1.7601.22010156,16002-Jun-201204: 54
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,548Jun tháng 10 năm 200921: 15
Rndismp.sys6.1.7601.1785633,28002-Jun-201203: 07
Rndismp.sys6.1.7601.2201033,28002-Jun-201203: 18
Rndismp6.sys6.1.7601.1785630,20802-Jun-201203: 07
Rndismpx.sys6.1.7601.1785633,28002-Jun-201203: 07
Usb80236.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng b?y, 200923: 54
Usb8023x.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng b?y, 200923: 54
Rndismp6.sys6.1.7601.2201030,20802-Jun-201203: 18
Rndismpx.sys6.1.7601.2201033,28002-Jun-201203: 18
Usb80236.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng b?y, 200923: 54
Usb8023x.sys6.1.7600.1638515,87213 Tháng b?y, 200923: 54
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
NDIS.sys6.1.7601.17856950,12802-Jun-201205: 48
Ndismigplugin.dll6.1.7600.16385166,91214 Tháng b?y, 200901: 41
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 31
NDIS.sys6.1.7601.22010950,12804-Jun-201207: 55
Ndismigplugin.dll6.1.7601.22010166,91204-Jun-201207: 54
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 31
Rndismp.sys6.1.7601.1785641,47202-Jun-201203: 54
Rndismp.sys6.1.7601.2201041,47202-Jun-201203: 42
Rndismp6.sys6.1.7601.1785635,84002-Jun-201203: 54
Rndismpx.sys6.1.7601.1785641,47202-Jun-201203: 54
Usb80236.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng b?y, 200900: 09
Usb8023x.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng b?y, 200900: 09
Rndismp6.sys6.1.7601.2201035,84002-Jun-201203: 42
Rndismpx.sys6.1.7601.2201041,47202-Jun-201203: 42
Usb80236.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng b?y, 200900: 09
Usb8023x.sys6.1.7600.1638519,96814 Tháng b?y, 200900: 09
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
NDIS.sys6.1.7601.178561,998,19202-Jun-201204: 20
Ndismigplugin.dll6.1.7600.16385357,37614 Tháng b?y, 200901: 47
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 36
NDIS.sys6.1.7601.220101,998,19202-Jun-201204: 23
Ndismigplugin.dll6.1.7601.22010357,37602-Jun-201204: 19
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,548Jun tháng 10 năm 200920: 36
Rndismp.sys6.1.7601.17856102,91202-Jun-201202: 52
Rndismp.sys6.1.7601.22010102,91202-Jun-201202: 58
Rndismp6.sys6.1.7601.1785681,92002-Jun-201202: 52
Rndismpx.sys6.1.7601.17856102,91202-Jun-201202: 52
Usb80236.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng b?y, 200900: 26
Usb8023x.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng b?y, 200900: 26
Rndismp6.sys6.1.7601.2201081,92002-Jun-201202: 58
Rndismpx.sys6.1.7601.22010102,91202-Jun-201202: 58
Usb80236.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng b?y, 200900: 26
Usb8023x.sys6.1.7600.1638548,64014 Tháng b?y, 200900: 26

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_41d1cd468009bea91942fd59e1b698c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_3dabace7318ee647.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pX86_5af947abe46975108edca757ce48f9da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_2e54a3fc4ab6a4b3.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pX86_df665727f37bb1aefea6098bbb932619_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_5488d8e0ff8fbbbe.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pX86_f00b775fd516c3cb3456283912e4d025_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_a5135e4edda4d5f2.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pX86_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_a9a55c487a6fc00a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin225,943
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 11
Tên t?pX86_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_aa540f2993728b48.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin218,613
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 25
Tên t?pX86_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_e30ce02eea460fab.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,808
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 09
Tên t?pX86_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_e3bb93100348dae9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,808
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 24
Tên t?pX86_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_c9a0bfaba42d55fa.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,522
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 11
Tên t?pX86_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_ca4f728cbd302138.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,522
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 11
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_a7773fd4328f8aef2d0fdc0acc36b9ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_fa037c75a00297b5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pAmd64_c55173e6cce0a651a9671bde0513e95d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_5488805d733dfda5.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pAmd64_da0d2bb651508ffdf5f40249904446ab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_9042251b7a082071.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pAmd64_e1880ebb0f3a67f57182d80ef71d822a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_a64f5fc4e28e8010.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_05c3f7cc32cd3140.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin225,991
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 16
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_0672aaad4bcffc7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin218,661
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)08: 22
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_3f2b7bb2a2a380e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.812 ngư?i
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 27
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_3fda2e93bba64c1f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.812 ngư?i
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)08: 21
Tên t?pAmd64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_25bf5b2f5c8ac730.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.526
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 16
Tên t?pAmd64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_266e0e10758d926e.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.526
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 16
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_3597ae9d7d77159468e52deb25d20172_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_4c6c57d5c2500808.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pIa64_54eeaa7d8664b31ef0695f497b54837b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_5320c7543508b95b.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pIa64_6383e648f891c6a9a2d78116c4783180_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_7e2381952a7316dd.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pIa64_8587017e6d745d3479c1f5f285d33584_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_b5887836f8f51c56.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_a9a7003e7a6dc906.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin225,960
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ndis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_aa55b31f93709444.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin218,630
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 17
Tên t?pIa64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_e30e8424ea4418a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,810
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)05: 50
Tên t?pIa64_microsoft-windows-rndis-miniport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_e3bd37060346e3e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,810
Ngày (UTC)02-Jun-2012
Th?i gian (UTC)06: 16
Tên t?pIa64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17856_none_c9a263a1a42b5ef6.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.524 ngư?i
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06
Tên t?pIa64_netrndis.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22010_none_ca511682bd2e2a34.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.524 ngư?i
Ngày (UTC)04-Jun-2012
Th?i gian (UTC)10: 06

Thu?c tính

ID c?a bài: 2719857 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2719857 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2719857

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com