Raksta ID: 2721217 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Otrdien, 2012. gada 12. j?nij?, korpor?cija Microsoft izlaida t?l?k nor?d?tos atjaunin?jumus, kas netiek uzskat?ti par dro??bas atjaunin?jumiem. ?ie ikm?ne?a atjaunin?jumi ir paredz?ti, lai veicin?tu klientu datorsist?mu dro??bu un atbilst?bu tehnolo?ijas jaunumiem. Ieteicams instal?t visus atjaunin?jumus, kas attiecas uz j?su izmantojamo datorsist?mu.

PAPILDINDORM?CIJA

T?l?k nor?d?tajos Microsoft zin??anu b?zes (KB) rakstos uzskait?tie atjaunin?jumi ir ietverti 2012. gada 12. j?nija atjaunin?jum?.


Atjaunin?jumi, kas netiek uzskat?ti par dro??bas atjaunin?jumiem
 • 2687267 Outlook 2007 nev?lam? e-pasta filtra atjaunin?juma apraksts: 2012. gada 12. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • 982726 Outlook 2010 nev?lam? e-pasta filtra atjaunin?juma apraksts: 2012. gada 12. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2721217 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 3. j?lijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2721217

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com