Các qu?c gia/khu v?c giá tr? không th? đư?c đ?ng b? hóa b?ng cách s? d?ng các k?t n?i cho Microsoft Dynamics n?u ngư?i dùng xác đ?nh giá tr? không ph?i là giá tr? tra c?u Microsoft Dynamics NA...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2721512 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Dynamics CRM, ngư?i dùng có th? t? do ch? đ?nh m?t qu?c gia/khu v?c m? cho m?t tài kho?n. Tuy nhiên, trong năm 2009 NAV c?a Microsoft Dynamics, l?nh v?c tương ?ng là m?t giá tr? tra c?u. N?u ngư?i dùng xác đ?nh giá tr? không ph?i là giá tr? tra c?u Microsoft Dynamics NAV, m?t h?i nh?p l?i x?y ra n?u b?n tích h?p Microsoft Dynamics CRM v?i Microsoft Dynamics NAV b?ng cách s? d?ng các k?t n?i cho Microsoft Dynamics. V?n đ? này x?y ra trong các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

GI?I PHÁP

Hotfix này làm cho các qu?c gia/khu v?c b?ng có s?n cho các k?t n?i cho Microsoft Dynamics Phiên b?n 2 rollup 1 và phiên b?n m?i nh?t.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó ch? d? đ?nh đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a Microsoft Dynamics NAV 2009 ho?c phiên b?n k? ti?p c?a Microsoft Dynamics NAV có ch?a hotfix này.

Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? đó không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Thông tin cài đ?̃t

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n các b?o đ?m ng? ? v? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng yêu c?u c? th? c?a b?n.

Lưu ? Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, ki?m ch?ng r?ng t?t c? ngư?i dùng khách hàng Microsoft Navision đ? kí xu?t h? th?ng. Đi?u này bao g?m Microsoft Navision ?ng d?ng b?n ghi d?ch v? (NAS) ngư?i dùng khách hàng. B?n nên s? d?ng khách hàng duy nh?t kí nh?p khi b?n th?c hi?n hotfix này.

Đ? th?c hi?n các hotfix này, b?n ph?i có m?t gi?y phép nhà phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng trương m?c ngư?i dùng trong c?a s? kí nh?p Windows ho?c trong c?a s? kí nh?p b? máy cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh vai tr? "Siêu" c?a b?n. N?u trương m?c ngư?i dùng không th? gán vai tr? "SUPER" ID, b?n ph?i xác minh r?ng các tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p sau đây:
 • S? cho phép s?a đ?i đ?i tư?ng mà b?n s? thay đ?i.
 • S? cho phép ch?y cho các đ?i tư?ng h? th?ng đ?i tư?ng ID 5210 và cho các đ?i tư?ng h? th?ng đ?i tư?ng ID 9015 .


Lưu ? B?n không c?n ph?i có quy?n đ?i v?i các c?a hàng d? li?u, tr? khi b?n ph?i th?c hi?n các s?a ch?a d? li?u.

M? thay đ?i

Lưu ? Luôn luôn ki?m tra m? fixes trong m?t môi trư?ng ki?m soát trư?c khi b?n áp d?ng các b?n s?a l?i đ? s?n xu?t máy tính c?a b?n.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thay đ?i m? trong ch?c năng EnableConnector trong codeunit tích h?p qu?n l? (5150) như sau:
  Hi?n có m?
  ...
  SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);
  SetupWebServicePages(FORM::"Currency Exchange Rates",DATABASE::"Currency Exchange Rate");
  SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");
  SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");
  
  SetupIntegrationService;
  END;
  
  MarkDeletedIntegrationRecords;
  SetupIntegrationTables;
  ...
  
  Thay th? m?
  ...
  SetupWebServicePages(FORM::"Contact Card",DATABASE::Contact);
  SetupWebServicePages(FORM::"Currency Exchange Rates",DATABASE::"Currency Exchange Rate");
  SetupWebServicePages(FORM::"Customer Disc. Groups",DATABASE::"Customer Discount Group");
  SetupWebServicePages(FORM::"Item Disc. Groups",DATABASE::"Item Discount Group");
  
  // Add the following line.
  SetupWebServicePages(FORM::"Countries/Regions",DATABASE::"Country/Region");
  
  
  SetupIntegrationService;
  END;
  
  MarkDeletedIntegrationRecords;
  SetupIntegrationTables;
  ...
  
 2. Thay đ?i m? trong ch?c năng SetupIntegrationTables trong codeunit tích h?p qu?n l? (5150) như sau:
  Hi?n có m?
  ...
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Currency Exchange Rate");
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Item Discount Group");
  ...
  
  Thay th? m?
  ...
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::Contact);
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Currency Exchange Rate");
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Customer Discount Group");
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Item Discount Group");
  
  // Add the following line.
  InitializeIntegrationRecords(DATABASE::"Country/Region");
  
  ...
  
 3. Thay đ?i m? trong ch?c năng IsIntegrationRecord trong codeunit tích h?p qu?n l? (5150) như sau:
  Hi?n có m?
  ...
  DATABASE::Contact,
  DATABASE::"Currency Exchange Rate",
  DATABASE::"Customer Discount Group",
  
  // Delete the folloiwng line.
  DATABASE::"Item Discount Group"]
  
  THEN
  EXIT(TRUE);
  
  EXIT(FALSE);
  ...
  
  Thay th? m?
  ...
  DATABASE::Contact,
  DATABASE::"Currency Exchange Rate",
  DATABASE::"Customer Discount Group",
  
  // Add the following lines.
  DATABASE::"Item Discount Group",
  DATABASE::"Country/Region"]
  // End of the lines.
  
  THEN
  EXIT(TRUE);
  
  EXIT(FALSE);
  ...
  
Sau khi b?n đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i m?, h?y làm theo các bư?c sau đ? làm cho các giá tr? qu?c gia/khu v?c có s?n đ? k?t n?i:
 1. Có t?t c? ngư?i dùng kí xu?t kh?i Microsoft Dynamics NAV và đóng khách hàng c?a h?.
 2. Ng?ng các b?n ghi Dịch vụ Web Microsoft Dynamics NAV kinh doanh và h? ph?c v? Microsoft Dynamics NAV.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép k?t n?i hộp kiểm tra trên các Đ?ng b? hóa th? tab trong các Ti?p th? thi?t l?p th? hộp thoại trong ?ng d?ng khách c? đi?n trong Microsoft Dynamics NAV.
 4. Kh?i đ?ng l?i khách hàng c? đi?n.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép k?t n?i hộp kiểm tra trên các Đ?ng b? hóa th? tab trong các Ti?p th? thi?t l?p th? hộp thoại h?p trong Microsoft Dynamics NAV và sau đó làm theo ch? d?n.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy ch? Microsoft Dynamics NAV và các b?n ghi Dịch vụ Web Microsoft Dynamics NAV kinh doanh.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Ngoài ra, b?n ph?i có hotfix 2597312 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2597312, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2597312 T? giá h?i đoái đư?c C?p Nh?t không chính xác khi b?n tích h?p Microsoft Dynamics CRM v?i Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 b?ng cách s? d?ng các k?t n?i cho Microsoft Dynamics

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá hotfix này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Lưu ? Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng phát hành" t?o tr?c ti?p t? bên trong các t? ch?c h? tr? Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như là-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m các l?i chính t? và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Điều khoản sử dụng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2721512 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbspartner kbmbsmigrate kbmbsquickpub kbsurveynew kbnoloc kbmbscodefix kbmt KB2721512 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2721512

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com