Redistributable Package s?a ch?a: m?t r? r? GDI x?y ra trong m?t ?ng d?ng MFC MDI đư?c phát tri?n trong Visual Studio 2010 khi b?n t?o m?t tài li?u m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2723430 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? d?ng Microsoft Visual Studio 2010 đ? phát tri?n m?t ?ng d?ng Microsoft Visual C++ Microsoft Foundation Class (MFC). Các ?ng d?ng s? d?ng m?t cách b? trí giao di?n tài li?u nhi?u tab (MDI).
  • B?n ch?y ?ng d?ng MFC trên máy tính c?a b?n.
  • Khi các ?ng d?ng đang ch?y, b?n đóng tab cu?i cùng tài li?u và sau đó b?n t?o m?t tài li?u m?i trong ?ng d?ng.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng s? d?ng mư?i b? sung giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) x? l? b?t ng?. s? d?ng tài nguyên c?a GDI x? l? tăng m?i khi b?n đóng tab cu?i cùng tài li?u và sau đó t?o ra tài li?u m?i. Hành vi này cu?i cùng có th? gây ra m?t r? r? GDI ch?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? x? l? trư?c c?a GDI không phát hành m?t cách chính xác b?i thư vi?n MFC khi tab cu?i cùng tài li?u đư?c đóng l?i.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Lưu ?Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n c?n ph?i kích ho?t s?a ch?a b?ng cách thêm đo?n m? sau vào m? kh?i đ?ng ?ng d?ng, ví d?: đ? các phương pháp InitInstance :

g_bReuseRemovedTabGroups = TRUE;

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các thành ph?n liên quan đ?n Visual Studio 2010 trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atl100.dll10.0.40219.434138,80006 Tháng 12 năm 201208: 29x 86
Mfc100.dll10.0.40219.4344,400,70406 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100chs.dll10.0.40219.43436,93606 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100cht.dll10.0.40219.43436,91206 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100deu.dll10.0.40219.43465,07206 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100enu.dll10.0.40219.43455,85606 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100esn.dll10.0.40219.43464,58406 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100fra.dll10.0.40219.43465,09606 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100ita.dll10.0.40219.43463,04806 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100jpn.dll10.0.40219.43444,59206 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100kor.dll10.0.40219.43444,08006 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100rus.dll10.0.40219.43461,48806 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfc100u.dll10.0.40219.4344,425,79206 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfcm100.dll10.0.40219.43482,48006 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Mfcm100u.dll10.0.40219.43482,48006 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Msvcp100.dll10.0.40219.434421,93606 Tháng 12 năm 201208: 29x 86
Msvcr100_clr0400.dll10.0.40219.434774,19206 Tháng 12 năm 201208: 29x 86
Vcomp100.dll10.0.40219.43452,28806 Tháng 12 năm 201209: 27x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atl100.dll10.0.40219.434159,29606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100.dll10.0.40219.4345,579,84006 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100chs.dll10.0.40219.43436,91206 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100cht.dll10.0.40219.43436,93606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100deu.dll10.0.40219.43465,09606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100enu.dll10.0.40219.43455,88006 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100esn.dll10.0.40219.43464,56006 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100fra.dll10.0.40219.43465,09606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100ita.dll10.0.40219.43463,04806 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100jpn.dll10.0.40219.43444,61606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100kor.dll10.0.40219.4344410406 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100rus.dll10.0.40219.43461,48806 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfc100u.dll10.0.40219.4345,605,93606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfcm100.dll10.0.40219.43493,74406 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Mfcm100u.dll10.0.40219.43493,74406 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Msvcp100.dll10.0.40219.434608,81606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Msvcr100_clr0400.dll10.0.40219.434830,01606 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Vcomp100.dll10.0.40219.43458,92806 Tháng 12 năm 201209: 10x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atl100.dll10.0.40219.434386,11206 Tháng 12 năm 201208: 42IA-64
Msvcp100.dll10.0.40219.434967,23206 Tháng 12 năm 201208: 42IA-64
Msvcr100_clr0400.dll10.0.40219.4341,500,20806 Tháng 12 năm 201208: 42IA-64
Vcomp100.dll10.0.40219.434144,44806 Tháng 12 năm 201208: 42IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2723430 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
    • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
    • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2723430 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2723430

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com