Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2727079 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Outlook 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Outlook 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) thi?t l?p trong Windows cho m?t DPI cao, ch?ng h?n như 125 DPI ho?c 150 DPI. Trong t?nh hu?ng này, h?nh ?nh chevron trong ngăn năm 2013 Outlook m?c tin thư thoại b?t ng? Hi?n th? m?t phác th?o tr?ng.
 • Khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n Outlook.com trong Outlook 2013 trên m?t thi?t b?, b?n không th? đ?ng b? hoá tài kho?n Outlook c?a b?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không có quá nhi?u các thi?t b? đ?ng b? hoá v?i tài kho?n này
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows cho m?t DPI cao, ch?ng h?n như 125 DPI ho?c 150 DPI. Khi b?n c? g?ng đ?t con tr? gi?a t?m đ? thay đ?i kích thư?c t?m trong Outlook 2013, con tr? là m?.
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows cho m?t DPI cao, ch?ng h?n như 125 DPI ho?c 150 DPI. Khi b?n c? g?ng đ?t con tr? gi?a t?m đ? thay đ?i kích thư?c t?m trong Outlook 2013, con tr? là m?.
 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2013, giá tr? s?n ph?m ID s? đư?c hi?n th? trong hộp thoại v? là không chính xác.
 • Khi b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows đ? m?t DPI cao, ch?ng h?n như 125 DPI ho?c 150 DPI, th?i ti?t các bi?u tư?ng trong th?i ti?t ngăn và th?i ti?t peek vào năm 2013 Outlook đư?c m?.
 • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i thi?t đ?t DPI trong Windows cho m?t DPI cao, ch?ng h?n như 125 DPI ho?c 150 DPI. Khi b?n hi?n th? nhi?u hơn m?t l?ch trong module l?ch Outlook 2013, m?i tên l?p ph? trên l?ch Trung h?c là m?.
 • B?n c?p nh?t này c?i thi?n ph?m vi c?a các mô h?nh Đan M?ch ngôn ng? d?a trên quy t?c critiques cho vi?c ki?m tra ng? pháp trong văn ph?ng năm 2013 RTM. Các mô h?nh ngôn ng? d?a trên quy t?c critiques giúp vi?c ki?m tra ng? pháp phát hi?n l?i ng? pháp và cung c?p s?a ch?a.
 • Ti?ng Tây Ban Nha công cụ kiểm l?i đư?c C?p Nh?t cho Office 2013. B?n c?p nh?t này ch?a nh?ng c?i ti?n t? v?ng đ? lexicon Tây Ban Nha chính t? mà lo?i b? các đi?u kho?n trên 30 và thêm hơn 170 đi?u kho?n.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t c?u h?nh m?t tài kho?n Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) trong Outlook 2013. B?n m? m?t m?c và c? g?ng đ? đóng mà không c?n ch?nh s?a m?c. Trong t?nh hu?ng này, b?n không chính xác đư?c nh?c đ? lưu thay đ?i. Ngoài ra, d?u ki?m nh?c đư?c hi?n th? m?t l?n n?a sau khi b?n b?m vào d?u ki?m nh?c và đóng Outlook.
 • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng EAS vào năm 2013 Outlook đ? k?t n?i v?i m?t tài kho?n Outlook.com. Khi b?n m? m?t thư email có ch?a các kí t? đ?i di?n khác ASCII, thông báo email đư?c hi?n th? không chính xác.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các văn ph?ng năm 2013 MSI cài đ?t chuyên bi?t ch?. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho B?m chu?t đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a văn ph?ng năm 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c "C?p nh?t tùy ch?n" đư?c hi?n th?. Cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t MSI, m?c "C?p nh?t tùy ch?n" không hi?n th?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4454.1000152,6568-Tháng hai-1311:43
Contab32.dll15.0.4481.1000134,2325-Tháng hai-139:43
Dlgsetp.dll15.0.4481.100093,7765-Tháng hai-139:43
Emsmdb32.dll15.0.4481.10001,859,2485-Tháng hai-139:43
Envelope.dll15.0.4481.1001160,8725-Tháng hai-139:43
Exsec32.dll15.0.4481.1000307,7605-Tháng hai-139:43
Intldate.dll15.0.4466.100080,4808-Tháng hai-1311:43
Mapiph.dll15.0.4481.1000282,7685-Tháng hai-139:43
Mimedir.dll15.0.4466.1000393,2965-Tháng hai-139:43
Mspst32.dll15.0.4481.10001,623,7205-Tháng hai-139:43
Oladd.FAE15.0.4454.100097,4245-Tháng hai-139:43
Olappt.FAE15.0.4454.100091,2885-Tháng hai-139:43
Oljrnl.FAE15.0.4454.100052,3525-Tháng hai-139:43
Olmail.FAE15.0.4454.100047,2245-Tháng hai-139:43
Olmapi32.dll15.0.4481.10003,825,7605-Tháng hai-139:43
Olnote.FAE15.0.4454.100040,0565-Tháng hai-139:43
Oltask.FAE15.0.4454.100084,6165-Tháng hai-139:43
Omsmain.dll15.0.4481.1001751,7285-Tháng hai-139:43
Omsxp32.dll15.0.4481.1001246,3845-Tháng hai-139:43
Outlctl.dll15.0.4454.1000125,0085-Tháng hai-139:43
Outlmime.dll15.0.4481.1000532,5845-Tháng hai-139:43
Outlook.exe15.0.4481.100318,380,3529-Tháng hai-137:32
Outlph.dll15.0.4481.1000312,4405-Tháng hai-139:43
Outlrpc.dll15.0.4454.100030,7765-Tháng hai-139:43
Outlvbs.dll15.0.4454.100057,4245-Tháng hai-139:43
Pstprx32.dll15.0.4481.10031,156,6969-Tháng hai-137:32
Recall.dll15.0.4454.100043,0885-Tháng hai-139:43
RM.dll15.0.4481.100075,8645-Tháng hai-139:43
Scanpst.exe15.0.4454.100040,0648-Tháng hai-1311:43
Scnpst32.dll15.0.4481.1000453,7685-Tháng hai-139:43
Scnpst64.dll15.0.4481.1000465,5765-Tháng hai-139:43
Scnpst64c.dll15.0.4481.1000666,7925-Tháng hai-139:43
SendTo.dll15.0.4454.100023,6565-Tháng hai-139:43
Transmgr.dll15.0.4454.1000112,2405-Tháng hai-139:43
outlookintl-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100036,9605-Tháng hai-139:43
Olr.Sam15.0.4454.100014,4485-Tháng hai-139:43
Outllibr.dll15.0.4481.10007,249,4885-Tháng hai-139:43
Outlwvw.dll15.0.4454.1000123,9685-Tháng hai-139:43

64-bit
Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe_000415.0.4454.1000226,8808-Tháng hai-1311:43
Contab32.dll15.0.4481.1000181,3525-Tháng hai-139:43
Dlgsetp.dll15.0.4481.1000129,6165-Tháng hai-139:43
Emsmdb32.dll_000515.0.4481.10002,504,3525-Tháng hai-139:43
Envelope.dll15.0.4481.1001220,2805-Tháng hai-139:43
Exsec32.dll_000115.0.4454.1000420,9285-Tháng hai-139:43
Intldate.dll_000115.0.4466.100096,3528-Tháng hai-1311:43
Mapiph.dll15.0.4481.1000413,3285-Tháng hai-139:43
Mimedir.dll15.0.4454.1000542,2725-Tháng hai-139:43
Mspst32.dll_000415.0.4481.10002,088,6005-Tháng hai-139:43
Oladd.FAE15.0.4454.1000131,7285-Tháng hai-139:43
Olappt.FAE15.0.4454.1000121,9925-Tháng hai-139:43
Oljrnl.FAE15.0.4454.100072,8325-Tháng hai-139:43
Olmail.FAE15.0.4454.100064,1365-Tháng hai-139:43
Olmapi32.dll15.0.4481.10005,255,7925-Tháng hai-139:43
Olnote.FAE15.0.4454.100054,3925-Tháng hai-139:43
Oltask.FAE15.0.4454.1000113,8005-Tháng hai-139:43
Omsmain.dll15.0.4481.10011,060,4645-Tháng hai-139:43
Omsxp32.dll15.0.4481.1000353,3925-Tháng hai-139:43
Outlctl.dll15.0.4454.1000170,5765-Tháng hai-139:43
Outlmime.dll15.0.4481.1000728,6805-Tháng hai-139:43
Outlook.exe15.0.4481.100326,371,1609-Tháng hai-137:38
Outlph.dll15.0.4481.1000371,3205-Tháng hai-139:43
Outlrpc.dll15.0.4454.100038,9845-Tháng hai-139:43
Outlvbs.dll_000115.0.4454.100074,3205-Tháng hai-139:43
Pstprx32.dll15.0.4481.10031,811,5289-Tháng hai-137:38
Recall.dll15.0.4454.100060,5125-Tháng hai-139:43
RM.dll15.0.4481.100096,8405-Tháng hai-139:43
Scanpst.exe_000215.0.4454.100046,7208-Tháng hai-1311:43
Scnpst32.dll15.0.4481.1000572,5765-Tháng hai-139:43
Scnpst64.dll15.0.4481.1000574,0965-Tháng hai-139:43
Scnpst64c.dll15.0.4481.1000773,7845-Tháng hai-139:43
SendTo.dll15.0.4454.100027,2165-Tháng hai-139:43
Transmgr.dll15.0.4454.1000142,4325-Tháng hai-139:43
outlookintl-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Localdv.dll_103315.0.4454.100039,0085-Tháng hai-139:43
Olr.sam_103315.0.4454.100016,0085-Tháng hai-139:43
Outllibr.dll_103315.0.4481.10007,249,4885-Tháng hai-139:43
Outlwvw.dll_103315.0.4454.1000125,5045-Tháng hai-139:43

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m T?m ki?m. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 2. Nh?p windows C?p Nh?t, b?m vào ho?c nh?p vào cài đ?t, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? t?m ki?m.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2727079, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t.


Windows 7
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2727079, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2727079 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2727079 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2727079

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com