Ir pieejams simbolu fonta Segoe UI atjaunin?jums oper?t?jsist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2729094 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Svar?gi! ?is atjaunin?jums ir atk?rtoti izlaists, lai nov?rstu probl?mu, kad priek?laic?gi beidzas ciparparaksta der?gums failos, kurus izstr?d?jusi un parakst?jusi korpor?cija Microsoft. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2749655 Microsoft dro??bas ieteikums. Sader?bas probl?mas, kas skar parakst?tus Microsoft bin?ros failus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

?aj? rakst? aprakst?ts simbolu fonta Segoe UI atjaunin?jums oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2. Instal?jot ?o atjaunin?jumu, tiek pievienots atbalsts emoji rakstz?m?m un da?iem vad?bas glifiem, kas ir ietverti oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows Server 2012.

Piez?me. Emoji rakstz?mes ir atrodamas ar emoji sader?g?s platform?s un ier?c?s. Attiec?g?s platformas vai ier?ces ?auj lietot?jiem ?rti ievietot emoji rakstz?mes dokumentos, e-pasta zi?ojumos vai t?rz??anas sarun?s, izmantojot emoji atlas?t?ja l?dzekli vai emoji paletes l?dzekli. Oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows Server 2012 ??s rakstz?mes tiek ievietotas, izmantojot ekr?ntastat?ru.

Risin?jums

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft Update
?is atjaunin?jums ir pieejams Microsoft Update vietn?:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lv-lv
Microsoft lejupiel?des centrs
Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s Windows 7 x86 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows 7 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 R2 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 R2 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? j?darbojas k?dai no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m.
 • Windows 7
 • Windows 7 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistu atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Izmantojot ?? atjaunin?juma glob?lo versiju, tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (Coordinated Universal Time ? UTC). Lok?laj? dator? ?o failu datumi un laiki tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jai laika joslai, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju
Svar?gi! Windows 7 atjaunin?jumi un Windows Server 2008 R2 atjaunin?jumi ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s. Tom?r atjaunin?jumu piepras??anas lap? atjaunin?jumi nor?d?ti pie ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu atjaunin??anas pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet atjaunin?jumu, kas nor?d?ts sada?? ?Windows 7/Windows Server 2008 R2?. Vienm?r skatiet rakstu sada?u ?Attiecas uz?, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs atjaunin?jums ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, SR l?meni (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var atpaz?t p?c faila versijas numura, k? tas ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir iek?auti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? atjaunin?jumi.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, ir nor?d?ti atsevi??i sada?? ?Papildinform?cija par failu sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2?. MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:35
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:35
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:35
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:35
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:29
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:29
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:29
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:29
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:34
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:34
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:34
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:10
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:34
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:10
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200921:26
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200921:26
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:17
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170577,16805-Jul- 201219:18
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212587,16805-Jul- 201220:39
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178887,16805-Jul- 201219:21
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220457,16805-Jul- 201219:15
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:26
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:26
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:26
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:26
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:32
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:32
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:32
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:14
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:32
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:14
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:12
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:31
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:31
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:31
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:44
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:31
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:44
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:13
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.170578,19205-Jul- 201221:01
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.212588,19205-Jul- 201220:16
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.178888,19205-Jul- 201220:25
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.220458,19205-Jul- 201220:21
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan-201123:25
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216- Jan-201123:25
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:25
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:25
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:21
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:21
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:21
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:21
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90812-Nov- 201023:18
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19212-Nov- 201023:18
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:05
Segoeui.ttfNot applicable516,56016-Jan- 201123:24
Segoeuib.ttfNot applicable497,37216-Jan- 201123:24
Segoeuii.ttfNot applicable385,56016-Jan- 201123:24
Segoeuil.ttfNot applicable330,90810-Jun- 200920:48
Segoeuiz.ttfNot applicable398,14816-Jan- 201123:24
Seguisb.ttfNot applicable406,19210-Jun- 200920:48
Seguisym.ttfNot applicable842,10404-Jul- 201215:06
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.1705711,77605-Jul- 201218:51
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2125811,77605-Jul- 201218:56
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.1788811,77605-Jul- 201220:22
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2204511,77605-Jul- 201219:06

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_00359d69feced241b1dcf8fac40c09bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_0dae120aa1561d38.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_540f2c08d677bdb44eb59684b0f623a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c72bed3bea084497.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_56646ecee8c5d9c129832984a603f49d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_f1e863913e77dbfb.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_94091b29b216de6a1ba40ade5c3c10cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_9611d73c3a33e778.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_a7e51013577a51ef515e1ef499bf688e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_18a0b4b9cd34e288.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_b200b35e3f4be6c0b735b6a9c96213f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_70f9728201284182.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_bad6b9d8f98ded9f27cf032a2f129984_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_0dd0edb86bd3a8bb.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_cb64d8bd444dc26119fc26f1567f87f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_0048f1a7e50bc463.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b4adba737644e0.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:54
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d13f4cb58c92fb28.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:14
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27bc50a70b3e7db.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:01
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32d78c989b3ff1e.manifest
File versionNot applicable
File size8,302
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:52
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c6c3557bc62c42.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:49
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4951625094e2e28a.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8ddaa57903cf3d.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:00
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b3f8e649203e680.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)19:51
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_246a0ed5323982da8661087635f6326f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_92c1cf65d9736252.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_52d752a9dca81591dcd0802898f0c419_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_450ba5c595a14f8d.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_561c7dd1d3c94adbddfb43a73b2711be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4ebef4b4f9316921.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_a9fdfab326cab40b0929eeb50a98c855_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_55cb0dbc97ff03c1.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_aeacabc9ec92a222ead364a20d488811_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_31d7473ad5c4d60e.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_b9a2e5d4fb8da211612842834dc5f34a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_e34a7a543876b732.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_be96d57e1712c10e640e129fae10c02c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a0a821e5de18e762.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_dae81493f6a681683ed893c05ace4e2e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_8b6e27ac16c86bcb.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_2cd3493e2bd3b616.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:35
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_2d5de83944f06c5e.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_2e9a608e29115911.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_2f4c144d42117054.manifest
File versionNot applicable
File size8,306
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_a4e55ed934239d78.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:34
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_a56ffdd44d4053c0.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:18
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_a6ac762931614073.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:09
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_a75e29e84a6157b6.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:08
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_58ee02c8359b3702a1278e8d84a418be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_9c19f7c08fc68f70.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_67bf230220a831e19c5dbfabc2146536_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_69af462ae81473f1.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_79cb199ece09b1596d148121152ee530_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_575e54925824648f.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_8af219ccd3cb917f590f3bc10e219d20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_87b998e976258259.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_9aecdb2dffb5f7866f303c5687775697_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_c3b1e945be2e8071.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c3096b490673c6b7ac8d27bc90589e14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_1a820436faa921ca.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_c8a5cf260b416d798987e4be2e647134_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_c317b271e7201820.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_d0b455291f914822ced3ba20be14f67c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_b08b36699fcb4441.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)15:22
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_d0b651b073744ddc.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_d140f0ab8c910424.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_d27d690070b1f0d7.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-segoeui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_d32f1cbf89b2081a.manifest
File versionNot applicable
File size8,304
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17057_none_48c8674b7bc4353e.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:48
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21258_none_4953064694e0eb86.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)22:11
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17888_none_4a8f7e9b7901d839.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)21:04
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22045_none_4b41325a9201ef7c.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)05-Jul-2012
Time (UTC)20:42
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2729094 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2729094

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com