Kh?c ph?c: M?t giao d?ch Integrator 32-bit ho?c BizTalk Adapter cho các ?ng d?ng máy phục vụ ứng dụng có th? không khi ?ng d?ng đư?c ch?y trên phiên b?n 64-bit c?a máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2729431 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có tích h?p máy ch? Microsoft Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên phiên b?n 64-bit c?a Windows Server.
  • B?n s? d?ng giao d?ch Integrator (TI) ho?c Microsoft BizTalk Adapter cho máy phục vụ ứng dụng (BAHA) đ? tích h?p v?i m?t ?ng d?ng máy ch? IBM.
  • TI ho?c BAHA ?ng d?ng đang ch?y như là m?t quá tr?nh 32-bit.

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
  • 32-Bit TI ho?c BAHA ?ng d?ng kinh nghi?m ?ng d?ng trư?ng h?p ngo?i l?.
  • B?n không nh?n đư?c d? li?u d?u ki?m v?t TI khi l?a ch?n water TI Windows-Initiated x? l? (WIP) đư?c kích ho?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? giao d?ch Integrator không t?o ra các thông s? yêu c?u ki?m nh?p theo sau registry subkey trên 64-bit h? th?ng khi các thành ph?n máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 thi?t k? công c? không đư?c cài đ?t:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar

Các thành ph?n công c? thi?t k? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t tr? khi Microsoft Visual Studio c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng. Ba mươi hai bit TI và BAHA các ?ng d?ng có th? kinh nghi?m ?ng d?ng ngo?i l? khi các tham s? s? ki?m nh?p b? thi?u. TI WIP truy t?m không đư?c phép m?t cách chính xác khi các m?c ki?m nh?p b? thi?u.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Vi?c s?a ch?a gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y thông tin tr?n gói 5 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c các gói tích l?y C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2728515 Tích l?y thông tin tr?n gói 5 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Sau khi c?p nh?t này đư?c áp d?ng, giao d?ch nhà tích h?p và b? đi?u h?p BizTalk cho các ?ng d?ng máy ch? không c?n s? d?ng registry subkey sau cho thông tin c?u h?nh cho các quy tr?nh 32-bit trên 64-bit h? th?ng:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar

Thay vào đó, đăng ky sau đây đư?c s? d?ng cho t?t c? các quy tr?nh TI và BAHA:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar

Thu?c tính

ID c?a bài: 2729431 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2729431 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2729431

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com