SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2730301 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Danh sách bài vi?t này Microsoft SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (SP2) đư?c phát hành.

Thông tin thêm

Xây d?ng 10.50.4319.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4305.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2967540 Cumulative update C?p Nh?t gói 13 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4305.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 21 tháng 4 năm 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4302.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2938478 Cumulative update C?p Nh?t gói 12 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4302.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào 17 Tháng ba, 2014.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4297.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2926028 11 gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4297.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4295.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2908087 10 gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4295.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4290.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2887606 9 gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4290.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 22 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4286.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2871401 Cumulative update C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4286.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 17 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4285.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2844090 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4279.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4276.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2830140 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Tuyên b? v? h? tr?

Đó là m?t v?n đ? v?i các thành ph?n đ?ng cơ SQL máy ch? b? máy cơ s? d? li?u c?a gói tích l?y C?p Nh?t ban đ?u. V? v?y, b?n không th? t?i v? gói này bây gi?. Tuy nhiên, thay vào đó b?n có th? áp d?ng các gói sau đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB):

SQLServer2008R2_SP2_COD_2837247_10_50_4285

Đi?u này s? C?p Nh?t xây d?ng SQL Server đ? 10.50.4285.0. Khách hàng cài đ?t chuyên bi?t gói ban đ?u nên nâng c?p đ? xây d?ng trên càng s?m càng t?t.

Xây d?ng 10.50.4276.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2013.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4270.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2797460 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4270.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành ngày 17 tháng 12 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4266.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777358 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4266.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4263.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2754552 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4263.0 (l?y)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.50.4260.0.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2740411 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Xây d?ng 10.50.4260.0 (gói Cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 24 tháng 1 năm 2012.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2720425 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2730301 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbupdate kbmt KB2730301 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2730301

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com