B?n không th? m? m?t t?p tin .oxps trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732059 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n không th? m? t?p .oxps trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. C? th? hơn, m?t chương tr?nh mà có th? m? các t?p tin .oxps không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Lưu ?: Đ?nh d?ng .oxps là đ?nh d?ng tài li?u m?c đ?nh XPS trong Windows 8. Thông thư?ng, các t?p tin .oxps đư?c t?o ra khi ngư?i dùng in v?i máy in nhà văn tài li?u XPS Microsoft (MXDW) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows 7 và Windows Server 2008 R2 không h? tr? đ?nh d?ng .oxps. Các đ?nh d?ng tài li?u XPS đư?c h? tr? trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2 là .xps.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp sau đây:
 1. cài đ?t chuyên bi?t các OXPS sang công c? B? chuy?n đ?i XPS b?ng cách b?m vào liên k?t t?i v? trong bài vi?t này.
 2. S? d?ng các công c? đ? chuy?n đ?i t?p tin .oxps thành t?p tin .xps.
 3. S? d?ng tr?nh xem XPS đ? m? các t?p tin .xps.

Thông tin c?p nh?t

Cách nhận b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com

Trung tâm T?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm MicrosoftDownload:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p nh?t
T?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t c?p nh?t phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Oxpsconverter.exe6.1.7601.17927245,7608-13/201217:17x 86
Oxpsconverter.exe6.1.7601.22085245,7608-13/201217:13x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Oxpsconverter.exe6.1.7601.17927245,7608-13/201218:12x 86
Oxpsconverter.exe6.1.7601.22085245,7608-13/201218:09x 86

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? XPS chuy?n đ?i công c? dòng lệnh, h?y vào web site Microsoft MSDN sau đây:
XpsConverter
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Cho bi?t thêm thông tin v? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? c?p nh?t windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
906602 G? r?i các v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t thư?ng g?p trong Windows Update, Microsoft Update, và Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v?

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732059 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertisebeginner kbcip kbmt KB2732059 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732059

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com