I?jungus kompiuterio, kuriame veikia ?Windows 7?, miego arba u?migdymo re?im? rodomas stabdymo klaidos kodas 0x0000000a

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2732487 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • Prie kompiuterio, kuriame veikia ?Windows 7?, prijungiate ?Bluetooth? ?rengin?.
 • ?jungiate kompiuterio miego arba u?migdymo re?im?.
 • Bandote i?jungti kompiuterio miego arba u?migdymo re?im?.
Esant tokiai situacijai kompiuteris nebereaguoja ir gaunate stabdymo klaidos prane?im?, kuris atrodo ma?daug taip:
?Stop: 0x0000000A ( parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL?
?iame klaidos prane?ime nurodoma, kad problema susijusi su failu Bthport.sys.

?i problema kyla, jei tenkinamos toliau nurodytos s?lygos.
 • I?jungus kompiuterio miego re?im? nei ?Bluetooth? ?renginys, nei ?Bluetooth? valdiklis negr??inami ? aktyvi? b?sen?.
 • Failas Bthport.sys apdoroja daugiau nei vien? ry?io u?klaus?.

  Pastaba. Jei prijungti keli ?renginiai arba jei vienas ?renginys yra pateik?s daugiau nei vien? eil?je esan?i? ry?io u?klaus?, problema nekyla.

Sprendimas

Naujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?Microsoft Update?
?? naujinim? galite atsisi?sti i? ?Microsoft Update? svetain?s:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
?Microsoft? atsisiuntimo centras
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
?Windows 7? x64 pagrindo sistemoms skirtas naujinimas (KB2732487)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
?Windows 7? naujinimas (KB2732487)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo. Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Gali b?ti atliekami papildomi ?i? kar?t?j? patais? bandymai. Tod?l, jei ?i problema nekelia jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje yra skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus n?ra, nor?dami gauti kar?t?sias pataisas kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prastas palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei j?s? kalba nenurodyta, kar?tosios pataisos ta kalba nepateikiamos.

B?tinos s?lygos

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas reikia, kad j?s? kompiuteryje veikt? ?Windows 7? arba ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1). Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows 7? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas nereikia atlikti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Jei diegiant naujinim? ?Bluetooth? tvarkykl? buvo ?kelta, reikia paleisti kompiuter? i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kurie turi toliau pateiktose lentel?se nurodytus atributus. ?i? fail? data ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko (DST) patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai su failais atliekate tam tikras operacijas.
?Windows 7? fail? informacijos pastaba
 • Failus, taikomus tam tikram produktui, gairei (RTM, SPn) ir paslaug? grupei (LDR, GDR), galima atpa?inti patikrinus fail? versijos numerius, nurodytus toliau pateiktoje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? grup?
  6.1.7600.16xxx?Windows 7? RTMGDR
  6.1.760 0.21xxx?Windows 7? RTMLDR
  6.1.760 1.17xxx?Windows 7? SP1GDR
  6.1.760 1.22xxx?Windows 7? SP1LDR
 • ? GDR paslaug? grupes ?trauktos tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos smarkiai paplitusioms kritin?ms problemoms spr?sti. ? LDR paslaug? grupes be i?platint? patais? yra ?trauktos ir kar?tosios pataisos.
 • Visose aplinkose ?diegti MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai yra ?traukti ? atskir? s?ra??, pateikt? skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? fail? informacija?. MUM ir MANIFEST failai bei susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nenurodyti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Skirta visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7600.17058393,21606-Jul-201219:31
Bthusb.sys6.1.7600.1680560,41628-Apr-201103:29
Fsquirt.exe6.1.7600.16385219,64814-Jul-200901:14
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7600.21259393,21606-Jul-201221:42
Bthusb.sys6.1.7600.2125960,41606-Jul-201221:42
Fsquirt.exe6.1.7600.16385219,64814-Jul-200901:14
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7601.17889393,72806-Jul-201219:23
Bthusb.sys6.1.7601.1760760,41628-Apr-201103:15
Fsquirt.exe6.1.7601.17514219,64820-Nov-201012:17
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7601.22046393,72806-Jul-201219:18
Bthusb.sys6.1.7601.2204660,41606-Jul-201219:18
Fsquirt.exe6.1.7601.17514219,64820-Nov-201012:17
Skirta visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7600.17058552,44806-Jul-201219:58
Bthusb.sys6.1.7600.1680580,38428-Apr-201103:58
Fsquirt.exe6.1.7600.16385229,37614-Jul-200901:39
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7600.21259552,44806-Jul-201220:06
Bthusb.sys6.1.7600.2125980,38406-Jul-201220:06
Fsquirt.exe6.1.7600.16385229,37614-Jul-200901:39
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7601.17889552,96006-Jul-201220:07
Bthusb.sys6.1.7601.1760780,38428-Apr-201103:54
Fsquirt.exe6.1.7601.17514229,37620-Nov-201013:24
Bthenum.sys6.1.7601.2204641,98406-Jul-201219:58
Bthport.sys6.1.7601.22046552,96006-Jul-201219:58
Bthusb.sys6.1.7601.2204680,38406-Jul-201219:58
Fsquirt.exe6.1.7601.22046229,37606-Jul-201221:40

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinim? terminij? spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je.
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma ?Windows 7? fail? informacija

Papildomi vis? palaikom? x86 pagrindo ?Windows 7? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17058_none_723e6e871cc9e764.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_72c90d8235e69dac.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17889_none_740585d71a078a5f.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_74b739963307a1a2.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
Papildomi vis? palaikom? x64 pagrindo ?Windows 7? versij? failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17058_none_ce5d0a0ad527589a.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_cee7a905ee440ee2.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17889_none_d024215ad264fb95.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_d0d5d519eb6512d8.manifest
File versionNot applicable
File size3,978
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)22:09
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2732487 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 28 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbhotfixserver KB2732487

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com