Ma li Dng "0x0000000a" khi ban a may tinh chay Windows 7 thoat khoi trang thai ngu hoc ch ngu ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2732487 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xet trng hp sau:
 • Ban kt ni thit bi Bluetooth vi may tinh ang chay Windows 7.
 • Ban t may tinh trang thai ngu hoc sang ch ngu ng.
 • Ban c gng a may tinh thoat khoi trang thai ngu hoc ch ngu ng.
Trong trng hp nay, may tinh dng ap ng va ban gp li Dng ging nh sau:
Dng: 0x0000000A ( tham bin 1 , tham bin 2 , tham bin 3 , tham bin 4 )
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Thng bao li nay chi ra s c co lin quan n tp Bthport.sys.

S c nay xay ra nu cac iu kin sau y ung:
 • Thit bi Bluetooth hoc b iu khin Bluetooth tra v trang thai hoat ng khi ban tip tuc chay may tinh.
 • Tp Bthport.sys ang x ly nhiu yu cu kt ni.

  Chu y Nu co nhiu thit bi hoc nu mt thit bi co nhiu yu cu kt ni a xp hang, s c khng xay ra.

Gi?i php

Thng tin ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

Microsoft Update
Ban cp nht nay sn co trn website Microsoft Update sau:
http://update.microsoft.com
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhBan cp nht
B?n c?p nh?t cho Windows 7 danh cho cac H thng da trn x64 (KB2732487)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
B?n c?p nh?t cho Windows 7 (KB2732487)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp. Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support&ln=vi-vn
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

ap dung hotfix nay, ban phai ang chay Windows 7 hoc Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1). bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows 7, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin s ng ky

ap dung hotfix nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao cho s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh nu trinh iu khin Bluetooth c tai khi ban ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th hotfix

Hotfix nay khng thay th hotfix a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua hotfix nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac cu th trn tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.7600.16xxxWindows 7 RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 SP1LDR
 • Chi nhnh d?ch v? GDR ch? ch?a cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i ? gi?i quy?t cc s? c? quan tr?ng, ph? bi?n. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7600.17058393,21606-Jul-201219:31
Bthusb.sys6.1.7600.1680560,41628-Apr-201103:29
Fsquirt.exe6.1.7600.16385219,64814-Jul-200901:14
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7600.21259393,21606-Jul-201221:42
Bthusb.sys6.1.7600.2125960,41606-Jul-201221:42
Fsquirt.exe6.1.7600.16385219,64814-Jul-200901:14
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7601.17889393,72806-Jul-201219:23
Bthusb.sys6.1.7601.1760760,41628-Apr-201103:15
Fsquirt.exe6.1.7601.17514219,64820-Nov-201012:17
Bthenum.sys6.1.7600.1638534,81613-Jul-200923:51
Bthport.sys6.1.7601.22046393,72806-Jul-201219:18
Bthusb.sys6.1.7601.2204660,41606-Jul-201219:18
Fsquirt.exe6.1.7601.17514219,64820-Nov-201012:17
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7600.17058552,44806-Jul-201219:58
Bthusb.sys6.1.7600.1680580,38428-Apr-201103:58
Fsquirt.exe6.1.7600.16385229,37614-Jul-200901:39
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7600.21259552,44806-Jul-201220:06
Bthusb.sys6.1.7600.2125980,38406-Jul-201220:06
Fsquirt.exe6.1.7600.16385229,37614-Jul-200901:39
Bthenum.sys6.1.7600.1638541,98414-Jul-200900:06
Bthport.sys6.1.7601.17889552,96006-Jul-201220:07
Bthusb.sys6.1.7601.1760780,38428-Apr-201103:54
Fsquirt.exe6.1.7601.17514229,37620-Nov-201013:24
Bthenum.sys6.1.7601.2204641,98406-Jul-201219:58
Bthport.sys6.1.7601.22046552,96006-Jul-201219:58
Bthusb.sys6.1.7601.2204680,38406-Jul-201219:58
Fsquirt.exe6.1.7601.22046229,37606-Jul-201221:40

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7

Cac tp b sung danh cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17058_none_723e6e871cc9e764.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_72c90d8235e69dac.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17889_none_740585d71a078a5f.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
File nameX86_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_74b739963307a1a2.manifest
File versionNot applicable
File size3,492
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:26
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17058_none_ce5d0a0ad527589a.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21259_none_cee7a905ee440ee2.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17889_none_d024215ad264fb95.manifest
File versionNot applicable
File size3,496
Date (UTC)07-Jul-2012
Time (UTC)18:20
File nameAmd64_bth.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22046_none_d0d5d519eb6512d8.manifest
File versionNot applicable
File size3,978
Date (UTC)06-Jul-2012
Time (UTC)22:09

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2732487 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbhotfixserver KB2732487

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com