K??da ?E_UNEXPECTED 0x8000ffff?, kad m??in?t atjaunot sist?mu, izmantojot Windows 7 sist?mas atkop?anas opcijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2732500 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Apl?kojiet t?l?k aprakst?to situ?ciju.
 • J?s izveidojat sist?mas atjauno?anas punktu, izmantojot sist?mas atjauno?anas r?ku dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7.
 • Instal?jat atjaunin?jumu 2572077 un p?c tam instal?jat atjaunin?jumu 2446710 vai atjaunin?jumu 2518869.
 • Start?jat datoru, izmantojot Windows 7 instal??anas datu nes?ju, vai start?jat datoru Windows atkop?anas vid? (Windows Recovery Environment ? RE).
 • M??in?t atjaunot sist?mu uz sist?mas atjauno?anas punktu, kuru izveidoj?t, izmantojot sist?mas atkop?anas opcijas.
??d? gad?jum? rodas sist?mas atjauno?anas r?ka k??me. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? nor?d?to labojumfailu Windows Imaging form?ta (WIM) fail? Windows RE vid?. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Piez?me. Ja j?su dators darbojas OEM vid?, sazinieties ar OEM pieg?d?t?ju, lai ieg?tu papildinform?ciju.
 1. Dator? instal?jiet oper?t?jsist?mai Windows 7 paredz?tu autom?tisk?s instal??anas komplektu (Automated Installation Kit ? AIK). Lai lejupiel?d?tu Windows AIK, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753
 2. Izveidojiet Windows RE att?lu (Winre.wim). Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows AIK.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Izvieto?anas r?ku komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
  3. Kop?jiet failu Install.wim no Windows 7 instal??anas datu nes?ja uz mapi. Lai to paveiktu, izpildiet ??das komandas:
   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image
  4. Mont?jiet failu Install.wim, izmantojot r?ku ImageX. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount
  5. Kop?jiet Windows RE att?lu (Winre.wim) no mont?t? Windows 7 att?la uz mapi. Lai to paveiktu, izpildiet ??das komandas:
   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\
  6. Atmont?jiet mont?to Windows 7 att?lu p?c Windows RE att?la (Winre.wim) kop??anas. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount
 3. Instal?jiet labojumfailu Windows RE att?l? (Winre.wim). Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Mont?jiet failu Winre.wim, kuru izveidoj?t 2. darb?b?. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount
  2. Instal?jiet ?o labojumfailu mont?taj? Windows RE att?l?. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu
  3. Nosakiet, vai labojumfails ir veiksm?gi instal?ts. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages
  4. Veiciet izmai?as fail? Winre.wim. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount
 4. Izveidojiet piel?gotu Windows RE datu nes?ju, izmantojot failu Winre.wim. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Izveidojiet failu Windows RE att?la izveidei. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   copype.cmd amd64 C:\WinREx64
  2. Kop?jiet failu Winre.wim file uz mapi ISO\sources un p?c tam p?rd?v?jiet failu par Boot.wim. Lai to paveiktu, izpildiet ??du komandu:
   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim
  3. Izvietojiet piel?goto Windows RE att?lu jebk?d? datu nes?j?.

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft Update
?is atjaunin?jums ir pieejams Microsoft Update vietn?:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lv-lv
Microsoft lejupiel?des centrs
Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s Windows 7 x86 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows 7 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nov?r?ot neautoriz?tu izmai?u veik?anu fail?.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas oper?t?jsist?mai Windows 7 vai Windows 7 1. servisa pakotnei (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto labojumfailu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators nav j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (Coordinated Universal Time ? UTC). Lok?laj? dator? ?o failu datumi un laiki tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jai laika joslai, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?me par inform?ciju par failu oper?t?jsist?mai Windows 7
Svar?gi! Oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 atjaunin?jumi ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?menisPakalpojuma joma
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (.manifest), kas tiek instal?ti katrai videi, sada?? ?Papildinform?cija par failu sist?mai Windows 7? ir nor?d?ti atsevi??i. MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385262,65614-Jul-200901:14x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7600.17018400,89605-May-201207:44x86
Rstrui.exe6.1.7600.21208262,65605-May-201207:37x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srcore.dll6.1.7600.21208400,89605-May-201207:41x86
Rstrui.exe6.1.7601.17514262,65620-Nov-201012:17x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7601.17836400,89605-May-201207:46x86
Rstrui.exe6.1.7601.21988262,65605-May-201207:29x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Srcore.dll6.1.7601.21988400,89605-May-201207:33x86
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385296,96014-Jul-200901:39x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7600.17018503,80805-May-201208:30x64
Rstrui.exe6.1.7600.21208296,96005-May-201208:30x64
Srclient.dll6.1.7600.2120850,17605-May-201208:38x64
Srcore.dll6.1.7600.21208503,80805-May-201208:38x64
Rstrui.exe6.1.7601.17514296,96020-Nov-201013:25x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7601.17836503,80805-May-201208:36x64
Rstrui.exe6.1.7601.21988296,96005-May-201208:17x64
Srclient.dll6.1.7601.2198850,17605-May-201208:18x64
Srcore.dll6.1.7601.21988503,80805-May-201208:18x64
Srclient.dll6.1.7600.1701843,00805-May-201207:44x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srclient.dll6.1.7601.1783643,00805-May-201207:46x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir uzskait?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows RE, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par Windows RE
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? cietaj? disk? izveidot s?kn?jamu Windows PE RAM disku, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
Apraksts: s?kn?jama Windows PE RAM diska izveide cietaj? disk?
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? kompaktdisk? izveidot s?kn?jamu Windows PE RAM disku, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
Apraksts: s?kn?jama Windows PE RAM diska izveide kompaktdisk?
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? USB zibatmi?as disk? izveidot s?kn?jamu Windows PE RAM disku, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
Apraksts: s?kn?jama Windows PE RAM diska izveide USB zibatmi?as disk?
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?aj? rakst? nor?d?to probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2709289 Sist?mas atjauno?anas r?ks nedarbojas vid? Windows RE dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 7 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par .NET Framework 3.5.1 dro??bas atjaunin?jumiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:

2518869 MS11-044: Windows 7 1. servisa pakotnei un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotnei paredz?t? .NET Framework 3.5.1 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 14. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
2518869 MS11-044: Windows 7 1. servisa pakotnei un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotnei paredz?t? .NET Framework 3.5.1 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 14. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
2572077 MS11-078: oper?t?jsist?mai Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 paredz?t? .NET Framework 3.5.1 dro??bas atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 11. oktobris (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameX86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:29
PlatformNot applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2732500 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2732500

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com