Tasklist.exe công c? Hi?n th? không có thông tin quá tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2732840 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng công c? Tasklist.exe trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Khi hệ điều hành là nh? hơn t?i n?ng, các công c? Tasklist.exe Hi?n th? không có x? l? thông tin.

Ví d?, gi? s? r?ng b?n ch?y l?nh sau:

tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq lsass.exe"


Trong t?nh hu?ng này, các công c? Tasklist.exe s? hi?n th? thông báo sau ngay c? khi tr?nh Lsass.exe đang ch?y:

Thông tin: Không có tác v? đang ch?y mà phù h?p v?i tiêu chu?n quy đ?nh. \n

Gi?i pháp

Thông tin C?p Nh?t tích l?y

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y 2811660. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2811660 Windows 8 và Windows Server 2012 cumulative update: Tháng ba năm 2013

Thông tin hotfix

Quan tr?ng Hotfix này đ? đư?c phát hành l?i đ?n đ?a ch? m?t v?n đ? trong đó ch? được kí theo số thức trên các t?p tin đư?c s?n xu?t và k? b?i Microsoft s? h?t h?n s?m, như mô t? trong Microsoft an ninh tư v?n 2749655.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM,SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.1.7600.2127080,89613 Tháng b?y năm 201209:44x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2205580,89613 Tháng b?y năm 201209:31x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.1.7600.21270108,54413 Tháng b?y năm 201210:37x 64
Tasklist.exe6.1.7601.22055108,54413 Tháng b?y năm 201210:31x 64
Tasklist.exe6.1.7600.2127080,89613 Tháng b?y năm 201209:44x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2205580,89613 Tháng b?y năm 201209:31x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tasklist.exe6.1.7600.21270241,66413 Tháng b?y năm 201209:44IA-64
Tasklist.exe6.1.7601.22055241,66413 Tháng b?y năm 201209:40IA-64
Tasklist.exe6.1.7600.2127080,89613 Tháng b?y năm 201209:44x 86
Tasklist.exe6.1.7601.2205580,89613 Tháng b?y năm 201209:31x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.314 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_47cfd8853b93d8804efee8db320e9a7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_a35b70ff468504f9.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_d34cb8ca18851bd1e736359d0ab7bdfb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_40045f14231bf10d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_28a8d905d4bf5e79.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.562
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_2aa9d755d1d11136.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.562
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_21c921e05f3c096ee39b09d29a95aa9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_3c403da6a1f67d8c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_375b654feba97304bc6a3a54e0a07798_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_78b73468d868f3e4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.040
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_47cfd8853b93d8804efee8db320e9a7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_ff7a0c82fee2762f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5d7e54d081f67147b9f89271cf45800d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_bce790d5516ac917.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_992fa944e47944392259261e25d09f0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_bc3ab328ac18a2e5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d34cb8ca18851bd1e736359d0ab7bdfb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_9c22fa97db796243.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_84c774898d1ccfaf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,566
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)11:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_86c872d98a2e826c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,566
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)11:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,597
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_28a8d905d4bf5e79.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.562
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_2aa9d755d1d11136.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.562
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_04913c2d5534b91998c46b089e9440d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_1b28277d4e924335.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_294e9c92d7493671c53cba4f39e6ff63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_c6913ba6fa9cdeb3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_28aa7cfbd4bd6775.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.564
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)11:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_2aab7b4bd1cf1a32.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.564
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)11:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)18 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21270_none_28a8d905d4bf5e79.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.562
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tasklist_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22055_none_2aa9d755d1d11136.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.562
Ngày (UTC)13 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)10:00
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2732840 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732840 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2732840

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com