Kh?c ph?c: Không th? thêm m?t bài vi?t đ? m?t công b? đó là m?t b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh quan h? đ?i tác trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737161 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n c?u h?nh b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh trên hai trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh m?t công b? đ?ng g?i giao d?ch trên m?t b? máy cơ s? d? li?u là b? máy cơ s? d? li?u đ?c-ghi chính trên m?t máy ch? chính trong b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh quan h? đ?i tác. Kh?i t?o đ?ng g?i đ? hoàn thành, và sau đó đư?c đ?ng b? hoá v?i các thuê bao.
 • b? máy cơ s? d? li?u sao chép không qua t? h? ph?c v? chính đ? các máy ch? nhân b?n.

  Lưu ? Khi đi?u này x?y ra, các máy ch? c? gương thi?t chuy?n m?ch vai tr?, và b? máy cơ s? d? li?u đ?n tr?c tuy?n trong Ch? đ? đ?c vi?t như b? máy cơ s? d? li?u chính m?i.
 • B?n thêm m?t bài vi?t đ? công b? trên ph?n chính m?i. Kh?i t?o đ?ng g?i đ? hoàn thành, và sau đó đư?c đ?ng b? hoá v?i các thuê bao.
 • B?n thêm m?t bài vi?t cho các ?n ph?m.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau.

Thông báo l?i 1

M?t b?n ch?p không đư?c t?o ra b?i v? không có ki?m nh?p c?n thi?t kh?i t?o.

Thông báo l?i 2

Msg 14058, m?c 16, trạm đậu 1, th? t?c sp_MSrepl_addsubscription_article, v?n đ?ng viên bóng Line 331

Không th? t?o ki?m nh?p v? vi?c ki?m nh?p đ? t?n t?i trong b? máy cơ s? d? li?u thuê bao. Ch? có m?t ki?m nh?p vào các ?n ph?m tương t? đư?c cho phép trong m?i b? máy cơ s? d? li?u thuê bao. Th? các thuê bao và thêm m?t l?n n?a n?u c?n thi?t. N?u v?n đ? v?n c?n, nhân r?ng siêu d? li?u có th? là không chính xác; xem sách tr?c tuy?n cho thông tin g? r?i

Lưu ?V?n đ? này v?n c?n x?y ra n?u b?n không trong trư?ng h?p chính ban đ?u, và sau đó b?n thêm cùng m?t đi?u.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2754552 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2756574 9 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2738350 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi khuyên r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh sao chép và ph?n ánh b? máy cơ s? d? li?u, h?y vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh sao chép và b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xác đ?nh cho dù các sys.servers.server_id c?t và c?t syssubscriptions.ssrvid phù h?p vào trư?ng h?p b? máy cơ s? d? li?u ho?t đ?ng trư?c khi b?n thêm bài vi?t.

Ghi chú
 • N?u hai c?t không phù h?p, b?n nên thêm bài vi?t đ? các ?n ph?m t? trư?ng h?p trong đó phù h?p v?i các c?t. B?n có th? có đ? s?p x?p th?i gian ch?t đ? th?t b?i trên b? máy cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p c?a đ?i tác.
 • N?u có nhi?u srvid giá tr? trong b?ng syssubscriptions , lo?i b? bài vi?t có m?t giá tr? khác nhau srvid , th?t b?i trong b? máy cơ s? d? li?u cho trư?ng h?p c?a đ?i tác, và sau đó thêm bài vi?t m?t l?n n?a.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737161 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2737161 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737161

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com