Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737902 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói C?p Nh?t cho Microsoft Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web ngày tháng 10 năm 2012.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t gói
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

B?n c?p nh?t này tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2741291 B?n không th? chia s? các ?ng d?ng đang h?p b?ng cách s? d?ng ứng dụng web Lync sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a KB 2670534
 • 2735325 Liên t?c h? th?ng Trung tâm Operations Manager thông báo c?nh báo sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010
B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m các b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2710559 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 6 năm 2012
 • 2670534 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 2 2012
 • 2514979 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 11 năm 2011
 • 2571547 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 7 năm 2011
 • 2500441 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 4 năm 2011
 • 2449497 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 1 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WebComponents.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2710559 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, máy ch? c?u ph?n Web: tháng 6 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này, cài đ?t chuyên bi?t các gói WebComponents.msp trên máy tính đang ch?y n?n t?ng sau đây:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition
 • Lync Server 2010 - phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? các gói c?p nh?t này, s? d?ng các tính năng Add or Remove Programs trong Panel điều khiển.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n đư?c nh?c nh?p ngu?n CD. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a compact ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này, Internet Information Services (IIS) có th? ng?ng ch?y. V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin ApplicationHost.config đư?c thay đ?i khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này.

Lưu ? Các ApplicationHost.config t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại sau:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Nh?ng thay đ?i sau đây đư?c áp d?ng cho các t?p tin ApplicationHost.config:
 1. M?c trùng l?p đư?c t?o ra trong các ph?n sau khi <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">th?.

  Sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này, hai ph?n gi?ng như sau:</location></location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
 2. Hai m?c sau đây đư?c t?o ra trư?c th? cu?i c?a t?p tin:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? các m?c trùng l?p trong các ph?n hai sau khi <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">th?. Sau khi b?n làm đi?u này, ph?n hai gi?ng như sau:</location> </location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
 2. Xóa hai m?c sau đây vào t?p tin ApplicationHost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Lưu t?p tin ApplicationHost.config, và sau đó kh?i đ?ng l?i IIS.

Chi tieát taäp tin

Gói c?p nh?t này không th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói c?p nh?t này s? d?ng m?t gói Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m C?p Nh?t. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ext_error.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,60521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,75521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng6,61821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng6.55021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng6,51421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng6,64221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng6,81321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng6,63721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng6,59821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,53421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,60821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng6,60321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng6,93421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,56521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,59121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng6,53621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,62321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,75421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,56321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,58421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng6.572 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng6,52721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng6.56221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,61221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng6,58721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,57021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,57721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,76921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,56621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng6,57721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,54421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng6,54121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng6,95721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,53521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,80521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,50121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_error.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,49221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.ca_es.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.cs_cz.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.da_dk.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.de_de.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.el_gr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.es_es.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.et_ee.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.he_il.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.hi_in.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.it_IT.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.lv_lv.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.nb_no.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.nl_nl.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.pt_br.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.sl_si.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.sv_se.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.th_th.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_rgsclients.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng8,30921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng8,60221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng8,10321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng7,88621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng7,89221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng8,06021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng8,81021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng8,14921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng7.95321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng7,99021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng8,10321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng8,17321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng9,17721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng7,87821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng8,01721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng7,94621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng8,45421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng8,63421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng8,12021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng7,91621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng8.044 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng7,88121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng7,97121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng8,10821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng8,00621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng8,10821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng8,04221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng8,62021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng7,94521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng7,88021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng7,82821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng7,96021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng9,51221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng7,94121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng8,64521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng7,81321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Ext_tab.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng7,83121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xapkhông áp d?ng1,207,49415-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_bigfin_rtcmgmt_ui_xapkhông áp d?ng381,71015-Nov-1121: 16không áp d?ng
File_certprov_ext_bin_certprov.dll4.0.7577.1971,239,67227-Mar-1215: 41x 86
File_certprov_int_bin_certprov.dll4.0.7577.1971,239,67227-Mar-1215: 41x 86
File_ext_communicatorlogotype.pngkhông áp d?ng5,06815-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_default.aspxkhông áp d?ng20,32321-Tháng chín-1217: 31không áp d?ng
File_ext_defaultmobile.aspxkhông áp d?ng15,46621-Tháng chín-1217: 31không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng4,40821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng5,02721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.Resourceskhông áp d?ng3,67421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng3,70421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.Resourceskhông áp d?ng3.469 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.Resourceskhông áp d?ng3,88121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.Resourceskhông áp d?ng5,62121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.en_US.Resourceskhông áp d?ng3,34418-Feb-1217: 21không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.Resourceskhông áp d?ng3.615 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.Resourceskhông áp d?ng3,44321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng3,48821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng3,79221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.Resourceskhông áp d?ng4,01921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.Resourceskhông áp d?ng5.978 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng3,67521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng3,80521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.it_IT.Resourceskhông áp d?ng3,73321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng4,11821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng4,83021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng3,86421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng3,72821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng3,86621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.Resourceskhông áp d?ng3.452 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng3,69321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng3,80421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.Resourceskhông áp d?ng3,67021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng3,65121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng3,72021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng4,74521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng3,77121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.Resourceskhông áp d?ng3,62621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng3,57621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.Resourceskhông áp d?ng3.49921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.Resourceskhông áp d?ng5.85021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng3,69321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng5,11321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng3,25321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng3.32221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialinform.jskhông áp d?ng91,71315-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_dialinhandler.dll4.0.7577.190281,42418-Feb-1221: 21x 86
File_ext_dialin_resource.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng15.488 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng17,77021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ca_es.Resourceskhông áp d?ng13,08421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng12,61421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.da_dk.Resourceskhông áp d?ng12.049 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.de_de.Resourceskhông áp d?ng13.078 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.el_gr.Resourceskhông áp d?ng19,64421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.es_es.Resourceskhông áp d?ng12,94521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.et_ee.Resourceskhông áp d?ng12,21821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng12,71521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng13,98521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.he_il.Resourceskhông áp d?ng15,13921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hi_in.Resourceskhông áp d?ng21,13821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng12,33421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng13,36521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.it_IT.Resourceskhông áp d?ng12,35721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng13,98921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng17.202 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng12,93221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng12,62721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng12,84321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.nb_no.Resourceskhông áp d?ng12,21321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng12,46821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng13,06121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pt_br.Resourceskhông áp d?ng12,50821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng12,96821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng13,08821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng17.100 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng12,98221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sl_si.Resourceskhông áp d?ng11,99821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng12.454 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.sv_se.Resourceskhông áp d?ng12,35821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.th_th.Resourceskhông áp d?ng21,09021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng12,84021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng16,78021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng10,92121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_dialin_resource.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng11.230 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Nov-1116: 14x 86
File_ext_launch.jskhông áp d?ng29,97621-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_ext_launchv1425.jskhông áp d?ng17,93722-Jun-1109: 23không áp d?ng
File_ext_launchv143.jskhông áp d?ng21,28619-Tháng b?y-1115: 34không áp d?ng
File_ext_lynclogo.pngkhông áp d?ng3.30715-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2031,591,9925-Tháng chín-1209: 43x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.205273,04821-Tháng chín-1219: 52x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.199461,44025 Tháng 1208: 29x 86
File_ext_myutilities.jskhông áp d?ng11.943 ngư?i21-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_ext_officelogo2011.pngkhông áp d?ng4,74515-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_pluginloader.jskhông áp d?ng7.068 ngư?i15-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_reachclient.CSSkhông áp d?ng4,37515-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,152Tháng tư 11, 718: 43x 86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 12không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73615-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapkhông áp d?ng3,635,92515-Nov-1121: 16không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapkhông áp d?ng708,88714-Jan-1109: 33không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapkhông áp d?ng1,528,82921-Tháng chín-1219: 55không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_plugins_324.0.7577.2055,000,32821-Tháng chín-1219: 28không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_plugins_644.0.7577.2055,016,69621-Tháng chín-1220: 00không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngkhông áp d?ng5,06815-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_csskhông áp d?ng4,37515-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_jskhông áp d?ng3.41215-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jskhông áp d?ng11.943 ngư?i21-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxkhông áp d?ng39,194Tháng tư 11, 713: 42không áp d?ng
File_ext_reachweb_web.configkhông áp d?ng4,82615-Nov-1118: 37không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_da_dkkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_de_dekhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_es_eskhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_fi_fikhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_fr_frkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_it_itkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ja_jpkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ko_krkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_nb_nokhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_nl_nlkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_pt_brkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_ru_rukhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_sv_sekhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_zh_cnkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_supportmatrix_zh_twkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_ext_utilities.jskhông áp d?ng11.943 ngư?i21-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_ext_web.configkhông áp d?ng1,82315-Nov-1118: 37không áp d?ng
File_ext_webticketmanager.jskhông áp d?ng61,39315-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415-Nov-1121: 12x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll4.0.7577.2052,327,71221-Tháng chín-1219: 52không áp d?ng
File_int_communicatorlogotype.pngkhông áp d?ng5,06815-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_default.aspxkhông áp d?ng20,32321-Tháng chín-1217: 31không áp d?ng
File_int_defaultmobile.aspxkhông áp d?ng15,46621-Tháng chín-1217: 31không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng4,40821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng5,02721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.Resourceskhông áp d?ng3,67421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng3,70421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.Resourceskhông áp d?ng3.469 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.de_de.Resourceskhông áp d?ng3,88121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.Resourceskhông áp d?ng5,62121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.en_US.Resourceskhông áp d?ng3,34418-Feb-1217: 21không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.es_es.Resourceskhông áp d?ng3.615 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.Resourceskhông áp d?ng3,44321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng3,48821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng3,79221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.he_il.Resourceskhông áp d?ng4,01921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.Resourceskhông áp d?ng5.978 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng3,67521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng3,80521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.it_IT.Resourceskhông áp d?ng3,73321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng4,11821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng4,83021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng3,86421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng3,72821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng3,86621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.Resourceskhông áp d?ng3.452 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng3,69321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng3,80421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.Resourceskhông áp d?ng3,67021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng3,65121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng3,72021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng4,74521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng3,77121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.Resourceskhông áp d?ng3,62621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng3,57621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.Resourceskhông áp d?ng3.49921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.th_th.Resourceskhông áp d?ng5.85021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng3,69321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng5,11321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng3,25321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng3.32221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialinform.jskhông áp d?ng91,71315-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_dialinhandler.dll4.0.7577.190281,42418-Feb-1221: 21x 86
File_int_dialin_resource.ar_sa.Resourceskhông áp d?ng15.488 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.bg_bg.Resourceskhông áp d?ng17,77021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ca_es.Resourceskhông áp d?ng13,08421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.cs_cz.Resourceskhông áp d?ng12,61421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.da_dk.Resourceskhông áp d?ng12.049 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.de_de.Resourceskhông áp d?ng13.078 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.el_gr.Resourceskhông áp d?ng19,64421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.es_es.Resourceskhông áp d?ng12,94521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.et_ee.Resourceskhông áp d?ng12,21821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.fi_fi.Resourceskhông áp d?ng12,71521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.fr_FR.Resourceskhông áp d?ng13,98521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.he_il.Resourceskhông áp d?ng15,13921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hi_in.Resourceskhông áp d?ng21,13821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hr_hr.Resourceskhông áp d?ng12,33421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.hu_hu.Resourceskhông áp d?ng13,36521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.it_IT.Resourceskhông áp d?ng12,35721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ja_jp.Resourceskhông áp d?ng13,98921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.kk_kz.Resourceskhông áp d?ng17.202 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ko_kr.Resourceskhông áp d?ng12,93221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.lt_lt.Resourceskhông áp d?ng12,62721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.lv_lv.Resourceskhông áp d?ng12,84321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.nb_no.Resourceskhông áp d?ng12,21321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.nl_nl.Resourceskhông áp d?ng12,46821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pl_pl.Resourceskhông áp d?ng13,06121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pt_br.Resourceskhông áp d?ng12,50821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.pt_pt.Resourceskhông áp d?ng12,96821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ro_ro.Resourceskhông áp d?ng13,08821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.ru_ru.Resourceskhông áp d?ng17.100 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sk_sk.Resourceskhông áp d?ng12,98221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sl_si.Resourceskhông áp d?ng11,99821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.Resourceskhông áp d?ng12.454 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.sv_se.Resourceskhông áp d?ng12,35821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.th_th.Resourceskhông áp d?ng21,09021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.tr_tr.Resourceskhông áp d?ng12,84021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.uk_ua.Resourceskhông áp d?ng16,78021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.zh_CN.Resourceskhông áp d?ng10,92121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_dialin_resource.zh_tw.Resourceskhông áp d?ng11.230 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Nov-1116: 14x 86
File_int_launch.jskhông áp d?ng29,97621-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_int_launchv1425.jskhông áp d?ng17,93722-Jun-1109: 23không áp d?ng
File_int_launchv143.jskhông áp d?ng21,28619-Tháng b?y-1115: 34không áp d?ng
File_int_lynclogo.pngkhông áp d?ng3.30715-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2031,591,9925-Tháng chín-1209: 43x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.205273,04821-Tháng chín-1219: 52x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.199461,44025 Tháng 1208: 29x 86
File_int_myutilities.jskhông áp d?ng11.943 ngư?i21-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_int_officelogo2011.pngkhông áp d?ng4,74515-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_pluginloader.jskhông áp d?ng7.068 ngư?i15-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_reachclient.CSSkhông áp d?ng4,37515-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.139228,152Tháng tư 11, 718: 43x 86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 12không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.18315,71215-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.18316,73615-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.18315,20015-Nov-1121: 13không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapkhông áp d?ng3,635,92515-Nov-1121: 16không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapkhông áp d?ng708,88714-Jan-1109: 33không áp d?ng
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapkhông áp d?ng1,528,82921-Tháng chín-1219: 55không áp d?ng
File_int_reachweb_client_plugins_324.0.7577.2055,000,32821-Tháng chín-1219: 28không áp d?ng
File_int_reachweb_client_plugins_644.0.7577.2055,016,69621-Tháng chín-1220: 00không áp d?ng
File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngkhông áp d?ng5,06815-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_csskhông áp d?ng4,37515-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_jskhông áp d?ng3.41215-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jskhông áp d?ng11.943 ngư?i21-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxkhông áp d?ng39,194Tháng tư 11, 713: 42không áp d?ng
File_int_reachweb_web.configkhông áp d?ng4,99915-Nov-1118: 37không áp d?ng
File_int_supportmatrix_da_dkkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_de_dekhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_es_eskhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_fi_fikhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_fr_frkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_it_itkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ja_jpkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ko_krkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_nb_nokhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_nl_nlkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_pt_brkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_ru_rukhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_sv_sekhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_zh_cnkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_supportmatrix_zh_twkhông áp d?ng30,4713-Tháng mư?i m?t-1011: 33không áp d?ng
File_int_utilities.jskhông áp d?ng11.943 ngư?i21-Tháng chín-1215: 00không áp d?ng
File_int_web.configkhông áp d?ng1,82315-Nov-1118: 37không áp d?ng
File_int_webticketmanager.jskhông áp d?ng61,39315-Nov-1116: 14không áp d?ng
File_webcompperf.dll4.0.7577.18342,26415-Nov-1121: 12x 64
File_webticket_web_ext.configkhông áp d?ng7,30715-Nov-1118: 37không áp d?ng
File_webticket_web_int.configkhông áp d?ng7,53715-Nov-1118: 37không áp d?ng
Int_error.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,60521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,75521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng6,61821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng6.55021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng6,51421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng6,64221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng6,81321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng6,63721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng6,59821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,53421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,60821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng6,60321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng6,93421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,56521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,59121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng6,53621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,62321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,75421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,56321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,58421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng6.572 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng6,52721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng6.56221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,61221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng6,58721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,57021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,57721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,76921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,56621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng6,57721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,54421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng6,54121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng6,95721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,53521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,80521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,50121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_error.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,49221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.ar_sa.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.bg_bg.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.ca_es.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.cs_cz.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.da_dk.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.de_de.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.el_gr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.es_es.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.et_ee.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.fi_fi.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.fr_FR.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.he_il.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.hi_in.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.hr_hr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.hu_hu.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.it_IT.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.ja_jp.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.kk_kz.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.ko_kr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.lt_lt.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.lv_lv.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.nb_no.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.nl_nl.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.pl_pl.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.pt_br.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.pt_pt.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.ro_ro.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.ru_ru.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.sk_sk.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.sl_si.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.sv_se.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.th_th.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.tr_tr.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.uk_ua.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.zh_CN.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_rgsclients.zh_tw.resxkhông áp d?ng6,32821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.ar_sa.resxkhông áp d?ng8,30921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.bg_bg.resxkhông áp d?ng8,60221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.ca_es.resxkhông áp d?ng8,10321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.cs_cz.resxkhông áp d?ng7,88621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.da_dk.resxkhông áp d?ng7,89221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.de_de.resxkhông áp d?ng8,06021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.el_gr.resxkhông áp d?ng8,81021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.es_es.resxkhông áp d?ng8,14921-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.et_ee.resxkhông áp d?ng7.95321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.fi_fi.resxkhông áp d?ng7,99021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.fr_FR.resxkhông áp d?ng8,10321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.he_il.resxkhông áp d?ng8,17321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.hi_in.resxkhông áp d?ng9,17721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.hr_hr.resxkhông áp d?ng7,87821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.hu_hu.resxkhông áp d?ng8,01721-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.it_IT.resxkhông áp d?ng7,94621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.ja_jp.resxkhông áp d?ng8,45421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.kk_kz.resxkhông áp d?ng8,63421-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.ko_kr.resxkhông áp d?ng8,12021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.lt_lt.resxkhông áp d?ng7,91621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.lv_lv.resxkhông áp d?ng8.044 ngư?i21-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.nb_no.resxkhông áp d?ng7,88121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.nl_nl.resxkhông áp d?ng7,97121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.pl_pl.resxkhông áp d?ng8,10821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.pt_br.resxkhông áp d?ng8,00621-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.pt_pt.resxkhông áp d?ng8,10821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.ro_ro.resxkhông áp d?ng8,04221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.ru_ru.resxkhông áp d?ng8,62021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.sk_sk.resxkhông áp d?ng7,94521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.sl_si.resxkhông áp d?ng7,88021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.sr_latn_cs.resxkhông áp d?ng7,82821-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.sv_se.resxkhông áp d?ng7,96021-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.th_th.resxkhông áp d?ng9,51221-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.tr_tr.resxkhông áp d?ng7,94121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.uk_ua.resxkhông áp d?ng8,64521-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.zh_CN.resxkhông áp d?ng7,81321-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng
Int_tab.aspx.zh_tw.resxkhông áp d?ng7,83121-Tháng chín-1219: 48không áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737902 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2737902 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737902

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com