Mô t? c?a OneNote 2013 update: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737968 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft OneNote năm 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a OneNote 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy tính xách tay OneNote trên m?t máy ch? Microsoft SharePoint.
  • B?n c? g?ng đ? đưa hai ho?c thêm t?p tin vào m?t trang trong máy tính xách tay cùng m?t lúc.
  • T?ng kích c? t?p vư?t quá 8 MB.
  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t l?i "đ?ng b? hóa không đ?y đ?", và các t?p tin không đư?c chèn vào máy tính xách tay.
 • Gi? s? r?ng b?n t?i t?p tin lên m?t ph?n c?a m?t máy tính xách tay OneNote, và t?i lên liên quan đ?n nhi?u v?ng chuy?n đi. Sau đó, m?t ngư?i s? d?ng thay đ?i m?t s? văn b?n trong cùng m?t ph?n c?a máy tính xách tay. Sau khi b?n đ?ng b? hóa máy tính xách tay, s? thay đ?i không đư?c hi?n th? trong máy tính xách tay, ho?c ch? m?t ph?n c?a s? thay đ?i s? đư?c hi?n th?.
 • Gi? s? r?ng hai ngư?i dùng (ngư?i dùng A và ngư?i dùng B) t?o ra m?t ph?n m?i trong m?t máy tính xách tay OneNote cùng m?t lúc. Khi ngư?i dùng B đ?ng b? hóa máy tính xách tay sau khi ngư?i dùng A đ?ng b? hóa máy tính xách tay, ngư?i dùng B s? nh?n thông báo l?i sau:
  Treo trên trong khi đ?ng b? trang này... Chúng tôi đang ch? đ?i cho các thi?t b? khác đ? hoàn thành t?i lên ghi chú c?a b?n
 • D?ch "Lo?i" trong phiên b?n ti?ng Ph?n Lan OneNote 2013 là không chính xác.

  Lưu ?
  T? "Lo?i" n?m trong các Công c? Nhóm vào các V? tab.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các văn ph?ng năm 2013 MSI cài đ?t chuyên bi?t ch?. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho B?m chu?t đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a văn ph?ng năm 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, ch?ng h?n như Microsoft Word năm 2013.
 2. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c "C?p nh?t tùy ch?n" đư?c hi?n th?. Cho m?t cài đ?t chuyên bi?t MSI, m?c "C?p nh?t tùy ch?n" không hi?n th?.
Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Lưu ?C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.


trang chủ văn ph?ng và sinh viên năm 2013 RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe15.0.4454.1504724,4327 Tháng mư?i hai 1211:03
Onbttnol.dll15.0.4454.1000919,9767 Tháng mư?i hai 1211:03
Onbttnppt.dll15.0.4454.1504694,6967 Tháng mư?i hai 1211:03
Onbttnwd.dll15.0.4454.1504694,6807 Tháng mư?i hai 1211:03
OneNote.exe15.0.4454.10001,912,2007 Tháng mư?i hai 1211:03
Onenotelsa.dll15.0.4454.1504659,8887 Tháng mư?i hai 1211:03
Onmain.dll15.0.4454.150410,803,0887 Tháng mư?i hai 1211:03
Onpptaddin.dll15.0.4454.1504719,2727 Tháng mư?i hai 1211:03
Onres.dll15.0.4454.10005,279,1287 Tháng mư?i hai 1211:03
Onwordaddin.dll15.0.4454.1504762,2647 Tháng mư?i hai 1211:03

32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe15.0.4454.1504512,6487 Tháng mư?i hai 1211:10
Onbttnie.dll.x6415.0.4454.1504733,8087 Tháng mư?i hai 1212:52
Onbttnie.dll.x8615.0.4454.1504588,4247 Tháng mư?i hai 1211:10
Onbttnol.dll15.0.4454.1504771,6807 Tháng mư?i hai 1211:10
Onbttnppt.dll15.0.4454.1504475,7687 Tháng mư?i hai 1211:10
Onbttnwd.dll15.0.4454.1504476,2487 Tháng mư?i hai 1211:10
OneNote.exe15.0.4454.10001,744,4487 Tháng mư?i hai 1211:10
Onenotelsa.dll15.0.4454.1504468,6087 Tháng mư?i hai 1211:10
Onenotem.exe15.0.4454.1000158,2967 Tháng mư?i hai 1211:10
Onmain.dll15.0.4454.15049,498,2087 Tháng mư?i hai 1211:10
Onpptaddin.dll15.0.4454.1504498,8087 Tháng mư?i hai 1211:10
Onres.dll15.0.4454.10005,277,7847 Tháng mư?i hai 1211:10
Onwordaddin.dll15.0.4454.1504547,4327 Tháng mư?i hai 1211:10

64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe15.0.4454.1504663,1767 Tháng mư?i hai 1211:21
Onbttnie.dll.x6415.0.4454.1504733,8087 Tháng mư?i hai 1211:21
Onbttnie.dll.x8615.0.4454.1504588,4247 Tháng mư?i hai 1211:25
Onbttnol.dll15.0.4454.1504980,5767 Tháng mư?i hai 1211:21
Onbttnppt.dll15.0.4454.1504597,0967 Tháng mư?i hai 1211:21
Onbttnwd.dll15.0.4454.1504597,5927 Tháng mư?i hai 1211:21
OneNote.exe15.0.4454.10002,222,6567 Tháng mư?i hai 1211:21
Onenotelsa.dll15.0.4454.1504609,3927 Tháng mư?i hai 1211:21
Onenotem.exe15.0.4454.1000185,9447 Tháng mư?i hai 1211:21
Onmain.dll15.0.4454.150414,127,1847 Tháng mư?i hai 1211:21
Onpptaddin.dll15.0.4454.1504637,5607 Tháng mư?i hai 1211:21
Onres.dll15.0.4454.10005,277,8007 Tháng mư?i hai 1211:21
Onwordaddin.dll15.0.4454.1504695,4007 Tháng mư?i hai 1211:21

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, đi?m đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Nh?p windows C?p Nh?t, khai thác ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào b?m C?p Nh?t 2737968, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào C?p Nh?t 2737968, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737968 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft OneNote 2013
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2737968 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737968

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com