Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 2737991: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2737991 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2737991 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Các liên k?t t?i v? cho b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m ? đây.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho SharePoint Server 2013. Nó c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (khuy?n cáo).

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center: Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Khi b?n b?m m?t phím hi?u su?t ch? báo (KPI) mà đư?c liên k?t v?i m?t báo cáo SharePoint Server 2013, báo cáo không xu?t hi?n.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

64-bit

Ppsmamui-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dashboarddesigner.exe.config.deploykhông áp d?ng13,95817 Tháng chín năm 201320:29
Dashboarddesigner.exe.deploy15.0.4420.1017961,19217 Tháng chín năm 201320:29
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy15.0.4420.1017415,93617 Tháng chín năm 201320:29
Designer.Applicationkhông áp d?ng5,64017 Tháng chín năm 201320:29
Designer.exe.manifestkhông áp d?ng20,11517 Tháng chín năm 201318:48
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy15.0.4420.1017106,67217 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.common.calculation.Resources.dll.deploy15.0.4420.101721,15217 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy15.0.4535.10002,217,21617 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.Resources.dll.deploy15.0.4420.10171,361,62417 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy15.0.4420.101759,60817 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy15.0.4420.101713,51217 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy15.0.4420.1017937,14417 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy15.0.4420.1017367,28817 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy15.0.4535.10006,171,37617 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy15.0.4420.10173,923,12817 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy15.0.4420.1017382,64817 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy15.0.4420.101712.472 ngư?i17 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy15.0.4420.1017114,36017 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy15.0.4420.101745,76817 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.SharePoint.client.dll.deploy15.0.4547.1000468,66417 Tháng chín năm 201320:29
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll.deploy15.0.4525.1000288,96817 Tháng chín năm 201320:29
Ppsma.en-us.resxKhông áp d?ng47,16814 Tháng chín năm 201311:13

Ppsmawfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Analyticchart.Debug.jsKhông áp d?ng68,17814 Tháng chín năm 201311:13
Analyticgrid.Debug.jsKhông áp d?ng81,14714 Tháng chín năm 201311:13
Analyticreports.Debug.jsKhông áp d?ng469,20614 Tháng chín năm 201311:13
Dashboardframework.Debug.jsKhông áp d?ng199,84314 Tháng chín năm 201311:13
Decompositiontree.XapKhông áp d?ng104,02017 Tháng chín năm 201320:34
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98414 Tháng chín năm 201311:13
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49614 Tháng chín năm 201311:13
Htmlutil.dll15.0.4551.10012,613,44017 Tháng chín năm 201320:33
Igxserver.dll15.0.4551.100110,215,58417 Tháng chín năm 201320:33
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62414 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89614 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll15.0.4535.10002,217,21614 Tháng chín năm 201309:20
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll15.0.4442.1000181,96814 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll15.0.4535.1000568,07214 Tháng chín năm 201311:13
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00014 Tháng chín năm 201309:20
Migrationscript.Debug.jsKhông áp d?ng18,78814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98413-Sep-201304:58
Mshy3hu.LexKhông áp d?ng933,57913-Sep-201304:58
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48814 Tháng chín năm 201311:13
Msores.dll15.0.4551.100169,726,91217 Tháng chín năm 201320:22
Msoserver.dll15.0.4551.100124,960,70417 Tháng chín năm 201320:33
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28814 Tháng chín năm 201311:13
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96014 Tháng chín năm 201311:13
Oartserver.dll15.0.4551.100121,438,64817 Tháng chín năm 201320:33
Office.ODF15.0.4551.10014,996,77617 Tháng chín năm 201320:22
Pageoverview.Debug.jsKhông áp d?ng3,30914 Tháng chín năm 201311:13
Parameters.Debug.jsKhông áp d?ng168,93814 Tháng chín năm 201311:13
Ppsma.resxKhông áp d?ng47,16814 Tháng chín năm 201311:13
Riched20.dll15.0.4541.10002,230,95214 Tháng chín năm 201311:13
Saext.dll15.0.4454.1000303,21614 Tháng chín năm 201311:13
Samples.jsKhông áp d?ng70914 Tháng chín năm 201311:13
Scorecard.Debug.jsKhông áp d?ng280,08214 Tháng chín năm 201311:13
Script.jsKhông áp d?ng30,77014 Tháng chín năm 201311:13
SP.userprofiles.Debug.jsKhông áp d?ng140,56514 Tháng chín năm 201311:13
SP.userprofiles.jsKhông áp d?ng140,55914 Tháng chín năm 201311:13
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2737991 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2737991 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2737991

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com