DhcpRequestParams ch?c năng không truy xu?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t t? m?t máy ch? DHCP trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2738141 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n xác đ?nh m?t ID l?p ngư?i dùng năng đ?ng Host Configuration Protocol (DHCP) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Đ? làm đi?u này, b?n m? m?t d?u ki?m nh?c l?nh, b?n g? l?nh sau, và sau đó b?n nh?n Enter:
  ipconfig /setclassid * Class_Name


  Lưu ? Trong l?nh này, "Class_Name" là m?t gi? ch? cho tên c?a các l?p h?c c?a ngư?i dùng.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng các ch?c năng DhcpRequestParams đ? l?y m?t c?u h?nh cài đ?t chuyên bi?t t? m?t máy ch? DHCP.
 • Các ?ng d?ng g?i hàm DhcpRequestParams cùng v?i các tham s? ClassId đư?c thi?t l?p đ? giá tr? NULL .
Trong trư?ng h?p này, ch?c năng DhcpRequestParams tr? v? m?t "ERROR_SUCCESS" k?t qu?. Tuy nhiên, các ch?c năng tr? v? không có d? li?u đ? ?ng d?ng ngay c? khi máy ch? DHCP tr? v? t?t c? các thông tin đó là c?n thi?t.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y, 200920: 24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpcore.dll6.1.7600.21285256.00025-B?y-201219: 52
Dhcpcore6.dll6.1.7600.21285193,02425-B?y-201219: 52
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7600.1638543,00814 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y, 200920: 24
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638511,26414 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpcore.dll6.1.7601.22070256,51225-B?y-201219: 38
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22070193,02425-B?y-201219: 38
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638561,95214 Tháng b?y, 200901: 15
Dhcpcsvc6.dll6.1.7600.1638543,00814 Tháng b?y, 200901: 15
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y, 200920: 19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414 Tháng b?y, 200901: 40
Dhcpcore.dll6.1.7600.21285315,90425-B?y-201220: 38
Dhcpcore6.dll6.1.7600.21285224,25625-B?y-201220: 38
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014 Tháng b?y, 200901: 40
Dhcpcsvc6.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 40
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y, 200920: 19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638513,82414 Tháng b?y, 200901: 40
Dhcpcore.dll6.1.7601.22070318,97625-B?y-201220: 32
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22070224,25625-B?y-201220: 32
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.1638587,04014 Tháng b?y, 200901: 40
Dhcpcsvc6.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 40
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y, 200920: 19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614 Tháng b?y, 200901: 46
Dhcpcore.dll6.1.7600.21285617,98425-B?y-201219: 28
Dhcpcore6.dll6.1.7600.21285463,36025-B?y-201219: 28
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414 Tháng b?y, 200901: 46
Dhcpcsvc6.dll6.1.7600.1638586,52814 Tháng b?y, 200901: 46
Dhcpclientdll.ptxmlkhông áp d?ng5,59713 Tháng b?y, 200920: 19
Dhcpcmonitor.dll6.1.7600.1638527,13614 Tháng b?y, 200901: 46
Dhcpcore.dll6.1.7601.22070620,54425-B?y-201219: 33
Dhcpcore6.dll6.1.7601.22070463,36025-B?y-201219: 33
Dhcpcsvc.dll6.1.7600.16385162,30414 Tháng b?y, 200901: 46
Dhcpcsvc6.dll6.1.7600.1638586,52814 Tháng b?y, 200901: 46

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_b6aea4a7e08c1f8347750de7c2644082_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_28542c1fd696e7da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinX86_ce1ff4f4f6c23fb3f8bf1d985afd9284_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_d44fe0bb21bd8b0a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_d7ba01faa9012408.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,014
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 20
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_d9a62d7aa623f550.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,014
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 20
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_21f9568621069175bf84dddaa0bd3fba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_36f7507039a7ac53.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5a3e8e3ddefbe458fdb36ab71350e21a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_810f7f1d2072289d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8dcfd9ff72e2a27df5840d80e75f3440_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_5301afc0c422eb7e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e3f7a61bd5414ee69e09b67eaf4cde4e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_58250ba7275a1885.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.054
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_33d89d7e615e953e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,032
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 24
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_35c4c8fe5e816686.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,032
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 24
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_489b65cf82e9217b4d23a910d5230e5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_f64c18d79a2f927c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinIa64_b9fb54d39ad7ac86c7c9f39b785b0082_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_754a625fba0b006d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21285_none_d7bba5f0a8ff2d04.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,023
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-dhcp-khách hàng-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22070_none_d9a7d170a621fe4c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin95,023
Ngày (UTC)25-B?y-2012
Th?i gian (UTC)23: 15

Thu?c tính

ID c?a bài: 2738141 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2738141 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2738141

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com