M?t b?n c?p nh?t này bao g?m các b?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian tháng tám 2012 là có s?n cho Windows 7 nhúng nh? g?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2739150 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t b?n c?p nh?t này bao g?m các b?n C?p Nh?t tích l?y múi thời gian tháng tám 2012 cho Windows 7 nhúng nh? g?n. B?n c?p nh?t này thay đ?i d? li?u múi thời gian đ? phù h?p v?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) thay đ?i trong m?t s? qu?c gia.

Thông tin thêm

B?n c?p nh?t này bao g?m nh?ng thay đ?i sau đây:
 • Caucasus-gi? chu?n: (UTC + 04: 00) Yerevan

  DST b? t?t cho múi thời gian này.
 • Đ?o Azores-gi? chu?n: (UTC-01: 00) Azores

  Th?i gian B?t đ?u DST thay đ?i đ?n 12: 00: 00 ngày ch? nh?t cu?i cùng c?a tháng, và th?i gian k?t thúc DST thay đ?i đ?n 01: 00: 00 sáng ngày ch? nh?t cu?i tháng mư?i.
 • Gi? chu?n đông châu Âu: Hi?n th? tên C?p Nh?t

  Không có không có thay đ?i các quy t?c DST. Ch? hi?n th? tên múi thời gian này đư?c C?p Nh?t t? "(UTC + 2: 00) Nicosia" đ? "(UTC + 2: 00) đông châu Âu."
 • Fiji-gi? chu?n: (UTC + 12: 00) Fiji

  Th?i gian B?t đ?u 2012 DST thay đ?i đ?n 02: 00: 00 vào ngày Ch? Nh?t th? ba c?a tháng 10 năm 2012, và th?i gian k?t thúc DST thay đ?i đ?n 03: 00: 00 vào ngày Ch? Nh?t th? ba c?a tháng 1 năm 2013.

  Lưu ? S? thay đ?i này là t?m th?i và ch? áp d?ng cho giai đo?n DST mà B?t đ?u trong tháng 12 năm 2011.
 • B?n c?p nh?t này c?ng bao g?m các thay đ?i DST đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t 2681116 và 2698707. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  • 2681116 Th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) C?p Nh?t cho Chile
  • 2698707 Ma-R?c DST C?p Nh?t

Thông tin c?p nh?t ph?n m?m

M?t c?p nh?t ph?n m?m đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. B?n C?p Nh?t đư?c g?i là "Windows Embedded nh? g?n 7 C?p nh?t hàng tháng m?i tháng 10 năm 2012."

Trong ph?n "Thông tin t?p", t?p đ? đ?t tên tin gói ch?a các lo?i b? vi x? l? m?i gói áp d?ng cho.

Này Windows Embedded nh? g?n 7 hàng tháng Update có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:
Windows nhúng nh? g?n 7 C?p Nh?t

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n c?p nh?t này đư?c h? tr? ch? n?u t?t c? các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành cho s?n ph?m này c?ng đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i th?c hi?n m?t xây d?ng s?ch c?a toàn b? n?n t?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Làm s?ch gi?i pháp, và sau đó nh?p vào Xây d?ng gi?i pháp.
 • Trên các Xây d?ng tr?nh đơn, nh?p vào Xây d?ng l?i gi?i pháp.
B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t ph?n m?m này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t k? c?p nh?t nào khác.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a các gói c?p nh?t ph?n m?m này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

T?p tin đư?c bao g?m trong gói c?p nh?t này
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianĐư?ng d?n
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201106: 56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201107: 34Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201107: 35Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201107: 37Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201107: 38Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201107: 39Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201107: 41Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201107: 42Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201107: 44Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201107: 45Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201107: 46Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201107: 48Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201107: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201106: 56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201107: 17Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201107: 19Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201107: 20Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201107: 21Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201107: 23Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201107: 24Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201107: 25Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201107: 27Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201107: 28Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201107: 30Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201107: 31Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201107: 32Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201106: 56Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201106: 58Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201106: 59Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201107: 01Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201107: 02Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201107: 03Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201107: 05Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201107: 06Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201107: 08Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201107: 09Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201107: 10Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201107: 12Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201107: 13Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201109: 32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201110: 07Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201110: 08Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201110: 10Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201110: 11Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201110: 12Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201110: 14Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201110: 15Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201110: 16Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201110: 18Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201110: 19Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201110: 21Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201110: 22Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201109: 32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201109: 50Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201109: 51Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201109: 53Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201109: 54Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201109: 55Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201109: 57Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201109: 58Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201110: 00Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201110: 01Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201110: 03Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201110: 04Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201110: 05Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201109: 32Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201109: 33Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201109: 35Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201109: 36Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201109: 37Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201109: 39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201109: 40Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201109: 42Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201109: 43Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201109: 44Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201109: 46Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201109: 47Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201109: 48Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201112: 04Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201112: 39Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201112: 41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201112: 42Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201112: 43Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201112: 45Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201112: 46Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201112: 48Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201112: 49Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201112: 50Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201112: 52Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201112: 53Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201112: 55Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201112: 04Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201112: 23Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201112: 24Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201112: 25Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201112: 27Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201112: 28Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201112: 30Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201112: 31Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201112: 32Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201112: 34Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201112: 35Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201112: 37Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201112: 38Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201112: 04Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201112: 06Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201112: 07Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201112: 09Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201112: 10Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201112: 11Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201112: 13Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201112: 14Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201112: 16Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201112: 17Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201112: 18Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201112: 20Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201112: 21Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201114: 38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201115: 13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201115: 14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201115: 16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201115: 17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201115: 18Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201115: 20Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201115: 21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201115: 23Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201115: 24Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201115: 26Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201115: 27Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201115: 28Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201114: 37Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201114: 56Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201114: 57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201114: 59Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201115: 00Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201115: 01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201115: 03Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201115: 04Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201115: 06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201115: 07Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201115: 08Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201115: 10Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201115: 11Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201114: 37Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201114: 39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201114: 40Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201114: 42Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201114: 43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201114: 44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201114: 46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201114: 47Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201114: 49Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201114: 50Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201114: 51Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201114: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201114: 54Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201117: 13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201117: 48Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201117: 49Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201117: 50Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201117: 52Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201117: 53Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201117: 55Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201117: 56Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201117: 57Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201117: 59Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201118: 00Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201118: 01Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201118: 03Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201117: 13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201117: 31Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201117: 32Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201117: 34Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201117: 35Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201117: 36Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201117: 38Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201117: 39Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201117: 41Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201117: 42Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201117: 43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201117: 45Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201117: 46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201117: 13Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201117: 14Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201117: 16Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201117: 17Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201117: 18Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201117: 20Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201117: 21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201117: 23Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201117: 24Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201117: 25Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201117: 27Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201117: 28Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201117: 29Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201119: 44Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201120: 19Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201120: 21Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201120: 22Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201120: 24Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201120: 25Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201120: 26Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201120: 28Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201120: 29Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201120: 30Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201120: 32Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201120: 33Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201120: 35Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201119: 44Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201120: 03Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201120: 04Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201120: 06Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201120: 07Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201120: 08Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201120: 10Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201120: 11Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201120: 12Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201120: 14Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201120: 15Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201120: 17Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201120: 18Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201119: 44Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201119: 46Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201119: 47Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201119: 49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201119: 50Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201119: 51Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201119: 53Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201119: 54Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201119: 56Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201119: 57Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201119: 58Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201120: 00Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201120: 01Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201122: 16Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201122: 51Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201122: 52Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201122: 54Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201122: 55Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201122: 57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201122: 58Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201123: 00Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201123: 01Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201123: 02Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201123: 04Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201123: 05Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201123: 06Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201122: 16Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201122: 34Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201122: 36Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201122: 37Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201122: 39Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201122: 40Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201122: 41Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201122: 43Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201122: 44Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201122: 45Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201122: 47Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201122: 48Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201122: 50Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0c0a
Timezones.res22,32425 Tháng mư?i năm 201122: 16Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Timezones.res14,80025 Tháng mư?i năm 201122: 17Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0404
Timezones.res21,67625 Tháng mư?i năm 201122: 19Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0407
Timezones.res20,66825 Tháng mư?i năm 201122: 20Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\040c
Timezones.res22,14825 Tháng mư?i năm 201122: 21Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0410
Timezones.res15,23625 Tháng mư?i năm 201122: 23Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0411
Timezones.res16,10425 Tháng mư?i năm 201122: 24Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0412
Timezones.res22,41225 Tháng mư?i năm 201122: 26Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0413
Timezones.res23,69625 Tháng mư?i năm 201122: 27Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0416
Timezones.res22,30425 Tháng mư?i năm 201122: 29Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0419
Timezones.res21.532 ngư?i25 Tháng mư?i năm 201122: 30Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\041d
Timezones.res14,16425 Tháng mư?i năm 201122: 32Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0804
Timezones.res23,71625 Tháng mư?i năm 201122: 33Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0c0a
Timezones.reg84,34525 Tháng mư?i năm 201105: 09Public\Common\Oak\Files

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2739150 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Embedded Compact 7
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2739150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2739150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com