? t? ?ng g? ci ?t Microsoft Office 2013 ho?c Office 365, h?y b?m nt Kh?c ph?c s? c? :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


QUAN TRONG: H?p tho?i T?i xu?ng T?p xu?t hi?n ? cu?i c?a s? Internet Explorer. Khi b?n t?i xu?ng Kh?c ph?c s? c?, b?m vo Lu trong h?p tho?i T?i xu?ng T?p. Khi qu tr?nh ny k?t thc, h?y b?m vo M? th m?c, t?m t?p (tn ph?i b?t ?u b?ng "O15CTRRemove"), sau b?m p vo t?p ? ch?y Kh?c ph?c s? c?. N?u b?n b?m vo M?, b?n c th? g?p s? c? khi b?n ch?y Kh?c ph?c s? c?.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
H?p tho?i T?i xu?ng T?p


N?u b?n mu?n bi?t cch ci ?t l?i Office 2013 ho?c Office 365, h?y xem Cch ci ?t l?i Office 2013 ho?c Office 365.

Phng phap nay co giai quyt c s c cua ban khng?

N?u b?n khng th? g? ci ?t Office 2013 ho?c Office 365 b?ng cch s? d?ng gi?i php Kh?c ph?c s? c?, h?y th? cc b?c g? ci ?t th? cng sau ho?c lin h? v?i b? ph?n h? tr? k? thu?t ? ?c tr? gip.

Cc b?c th? cng ? g? ci ?t Office 2013 ho?c Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

B?c 1: Xc ?nh lo?i ci ?t c?a phin b?n Office

Tr?c khi th?c hi?n theo cc b?c xa th? cng, b?n ph?i bi?t lo?i ci ?t c?a phin b?n Office ? ?c ci ?t. i?u ny l quan tr?ng v? m?i lo?i ci ?t c th? yu c?u phng php xa khc nhau.

? xc ?nh lo?i ci ?t c?a phin b?n Office, lm theo cc b?c sau:
 1. B?t ?u ?ng d?ng Office, chng han nh Microsoft Word.
 2. Trn menu Tp, bm Ti kho?n.
 3. N?u Office 2013 ?c ci ?t b?ng cch s? d?ng B?m ? Ch?y, m?c Ty ch?n C?p nh?t ?c hi?n th?. ?i v?i ci ?t MSI, m?c Ty ch?n C?p nh?t khng ?c hi?n th?.
M?o
 • B?m ? Ch?y l m?t phng php m?i m b?n c th? s? d?ng ? ci ?t v c?p nh?t Microsoft Office t? Internet. B?m ? Ch?y ho?t ?ng theo cch tng t? nh video tr?c tuy?n. Theo m?c ?nh, cc s?n ph?m Office 365 ?c ci ?t b?ng cch s? d?ng B?m ? Ch?y.
 • MSI l phng php truy?n th?ng ? ci ?t Office. Thng th?ng, Office ?c ci ?t t? m?t ngu?n ci ?t c?c b?.

B?c 2: G? ci ?t th? cng Office 2013 ho?c Office 365

?i v?i ci ?t B?m ? ch?y c?a Office 2013, ch?ng h?n ?i v?i Office 365 Home
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Ch ? hon t?t phng phap nay, ban phai ng nhp vao Windows thng qua ti kho?n quan tri vin. N?u y l my tnh c nhn c?a b?n th? b?n c th? ?c ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin. Nu may tinh cua ban la mt phn cua mang, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng giup . ? xc minh r?ng b?n ? ng nh?p b?ng ti kho?n c?a qu?n tr? vin, h?y xem bi vi?t sau trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
Cach xac ?nh loai tai khoan ngi dung cua ban trong Windows

Bc 1: Xa cc gi Windows Installer c?n l?i

 1. M? th m?c ci ?t Office 15. Theo m?c ?nh, th m?c n?m t?i C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. M? th m?c g?c , m? th m?c tch h?p , sau xa t?t c? cc t?p C2RManifest*.xml, ch?ng h?n nh c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? b?t ?u d?u nh?c l?nh v?i t cch qu?n tr? vin.


  i vi Windows 7
  1. B?m B?t ?u. Bm Tt ca Chng trinh, sau m? th m?c Cac tin ich.
  2. B?m chu?t ph?i vo D?u nh?c L?nh, sau b?m Ch?y v?i t cch qu?n tr? vin.

  i vi Windows 8 va Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di chuy?n con tro chut xung di, sau bm Tim kim.
  2. Trong hp T?m ki?m , go CMD. Trong k?t qu? t?m ki?m, nh?n v gi? D?u nh?c L?nh trong m?t giy, sau b?m Ch?y v?i t cch qu?n tr? vin. N?u b?n ang dng chu?t, bm chut phai vao Du nhc Lnh ri bm Chay vi t cch qu?n tr? vin.
 4. T?i du nhc lnh, go lnh sau v nhn phim Enter sau mi lnh:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
Bc 2: Xa cc tc v? ?c l?p l?ch c?a Office 2013
 1. B?t ?u m?t d?u nh?c l?nh v?i t cch qu?n tr? vin.
 2. T?i du nhc lnh, go lnh sau v nhn phim Enter sau mi lnh:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
Bc 3: S? d?ng Task Manager ? k?t thc cc nhi?m v? Click ? ch?y
 1. S? d?ng m?t trong nh?ng phng php sau ? m? Tr?nh qu?n l? Tc v?.

  i vi Windows 7

  Bm chut phai vao vung trng cua thanh tac vu, sau o ch?n B?t ?u Trinh quan ly Tac vu.


  i vi Windows 8 va Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. (Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di, ri bm Tim kim.)
  2. Trong hp?ng d?ng , go Tr?nh qu?n l? Tc v?. Trong k?t qu? t?m ki?m, b?m vo Tr?nh qu?n l? Tc v?.
 2. B?m vo tab Ti?n tr?nh , n?u cc ti?n tr?nh sau ang ch?y, b?m chu?t ph?i vo ti?n tr?nh, sau ch?nK?t thc Ti?n tr?nh. Trong Windows 8 ho?c Windows 8.1, b?m vo K?t thc Tc v?.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
B?c 4: Xa d?ch v? Office 2013
 1. B?t ?u m?t d?u nh?c l?nh v?i t cch qu?n tr? vin.
 2. Tai du nhc lnh, nhp lnh sau y, sau nhn Enter:

  sc delete OfficeSvc
B?c 5: Xa cc t?p Office 2013

 1. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? m? h?p tho?i Ch?y.


  i vi Windows 7
  1. B?m B?t ?u. Bm Tt ca Chng trinh, sau m? th m?c Cac tin ich.
  2. B?m Ch?y.

  i vi Windows 8 va Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di chuy?n con tro chut xung di, sau bm Tim kim.
  2. Trong hpT?m ki?m , go Ch?y. Trong k?t qu?, b?m Ch?y ? m?.
  Ch ? B?n c?ng c th? nh?n phm bi?u trng Windows +R ? m? h?p tho?i Ch?y.
 2. Trong h?p M? , nh?p %ProgramFiles%, sau b?m OK.
 3. Xa th m?c Microsoft Office 15 .
 4. M? h?p tho?i Ch?y , g? %ProgramData%\Microsoft, sau b?m OK.
 5. Xa th m?c ClickToRun . Nu th m?c nay khng tn tai, hay chuyn ti bc tip theo.
 6. M? h?p tho?i Ch?y , g? %ProgramData%\Microsoft\office, sau b?m OK.
 7. Xa t?p FFPackageLocker .

Ch ? N?u b?n khng th? xa m?t th m?c ho?c m?t t?p ang m? ho?c ang ?c s? d?ng b?i m?t chng tr?nh khc, h?y kh?i ?ng l?i my tnh, sau th? l?i. N?u b?n v?n khng th? xa th m?c, h?y i t?i b?c ti?p theo.

B?c 6: Xo kho con ng k? Office 2013

Quan trong Lm theo cc b?c trong ph?n ny th?t c?n th?n. C th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng ky khng ng cch. Tr?c khi b?n s?a ?i, sao lu s? ng k? ? khi ph?c trong tr?ng h?p x?y ra s? c?.
 1. M? Registry Editor.

  i vi Windows 7
  1. B?m B?t ?u. Bm Tt ca Chng trinh, sau m? th m?c Cac tin ich.
  2. Bm Chay.
  3. Nhp regedit, sau b?m OK.
  i vi Windows 8 va Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. (Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di, ri bm Tim kim.)
  2. Trong hpT?m ki?m , go regedit. Trong k?t qu?, b?m regedit.exe ? m?.
 2. Xoa khoa con ng ky sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Ch ?
  Tn c?a kha con "Microsoft Office 15 <Edition>- en-us" ty thu?c vo m? t?n kho (SKU) c?a Office 2013 v phin b?n ngn ng? m b?n ? ci ?t.
B?c 7: Xa phm t?t tr?nh n B?t ?u
 1. M? h?p tho?i Ch?y .
 2. Trong h?p Ch?y, g? %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs v nh?n Enter.
 3. Xa cc th m?c Office 2013.
B?c 8: G? ci ?t thnh ph?n c?c b? Habanero Microsoft Office v thnh ph?n c?c b? thay th? Habanero
 1. B?t ?u m?t d?u nh?c l?nh v?i t cch qu?n tr? vin.
 2. Tai du nhc lnh, nhp m?t trong cc lnh sau y, sau nhn Enter:
  • N?u b?n dang ch?y phin b?n x86 c?a Office 2013 trn h? i?u hnh x64, h?y ch?y l?nh sau: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • N?u b?n ang ch?y phin b?n x86 c?a Office 2013 trn h? i?u hnh x86, h?y ch?y l?nh sau: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • N?u b?n ang ch?y phin b?n x64 c?a Office 2013 trn h? i?u hnh x64, h?y ch?y l?nh sau: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
?i v?i ci ?t MSI c?a Office 2013
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
QUAN TR?NG - Thng tin m b?n ph?i bi?t tr?c khi xa Office 2013:

? s? d?ng tr?nh n Xem ho?c Cng c?, tr?c tin, h?y nh?n phm ALT ? hi?n th? thanh tr?nh n. B?n s? c?n ph?i xem t?p v th muc ?n. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:

 1. M Windows Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, b?m Tuy chon Th muc. B?m phm ALT ? hi?n th? thanh tr?nh n.
 3. B?m vo tab Xem.
 4. Trong ngn Cai t nng cao, trong muc Tp va th muc n, b?m Hin th? tp va th muc n.
 5. Bo chon h?p ki?m ?n ph?n m rng cua cac loai tp a bi?t.
 6. B?m OK, sau o ong cac ca s.

B?c 1: Xa m?i goi Windows Installer con lai cua h th?ng Office 2013.

 1. S? d?ng m?t trong cc phng php sau ? m? h?p tho?i Ch?y.

  i vi Windows 7
  1. B?m B?t ?u. Bm Tt ca Chng trinh, sau m? th m?c Cac tin ich.
  2. Bm Chay.
  i vi Windows 8 va Windows 8.1
  1. Vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. Nu ban ang s dung chut, tro vao goc trn bn phai cua man hinh, di con tro chut xung di, sau o bm Tim kim.
  2. Trong hpT?m ki?m , go Ch?y. Trong k?t qu?, b?m Ch?y ? m?.
 2. Go installer, sau o b?m OK.

  Ch ? Thao tc ny s? m? th m?c %windir%\Installer.
 3. Trn menu Xem, b?m Chon Chi tit.
 4. Bm chon hp kim Chu , go 340 vao hp rng cua ct a chon (tinh theo pixel), sau o bm OK.

  Chu y Co th mt vai phut chu xut hin bn canh mi tp .msi.
 5. Trn tr?nh n Xem, tr? vo S?p x?p theo , sau b?m Ch? ?.
 6. N?u hp thoai Kim soat Tai khoan Ngi dung xu?t hin, b?m Cho phep ti?p tuc.
 7. T?m m?i t?p .msi trong ch? ? l "Microsoft Office <product name> 2013", b?m chu?t ph?i vo t?p msi, sau b?m G? ci ?t.

  Ch ? Tr?nh gi? ch? <tn s?n ph?m> bi?u th? tn c?a s?n ph?m Office 2013.

B?c 2: D?ng D?ch v? Cng c? Ngu?n Office

 1. M? h?p tho?i Ch?y .
 2. Go services.msc, sau o b?m OK.
 3. Trong c?a s? D?ch v?, xc ?nhem d?ch v? Cng c? Ngu?n Officec ang ch?y khng. (N?u c, "? b?t ?u" s? xu?t hi?n trong c?t Tr?ng thi.) N?u d?ch v? ny ang ch?y, b?m chu?t ph?i vo Cng c? Ngu?n Office, sau b?m D?ng.
 4. ong ca s D?ch vu.

B?c 3: Xa b?t k? th m?c ci ?t Office 2013 c?n l?i no

 1. M? h?p tho?i Ch?y .
 2. Go %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, sau o b?m OK.

  Chu y Trn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows, go %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, sau o bm OK.
 3. Hay xoa cac th muc sau y n?u co:
  • Office15
  • Cng c? Ngu?n
 4. M? h?p tho?i Ch?y .
 5. Go %ProgramFiles%\Microsoft Office, sau o b?m OK.

  Chu y Trn may tinh chay phin ban 64 bit cua Windows, go %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, sau o bm OK.
 6. Xoa th muc Office15.
 7. Trn th muc g?c c?a m?i cng, ?nh v?, sau o m th muc MSOCache. N?u ban khng th?y th muc nay, lam theo cac bc sau:
  1. M Windows Explorer, sau o trn menu Cng cu, b?m Tuy chon Th muc.
  2. B?m vo tab Xem.
  3. Trong ngn Cai t nng cao, trong muc Tp va th muc n, b?m Hin th? tp va th muc n.
  4. Bo chon hp kim ?n cac tp h i?u hanh c bao v?, sau o b?m OK.
   • M th muc T?t ca Ngi dung trong th muc MSOCache, sau o xoa moi th muc cha vn ban 0FF1CE}- trong tn th muc.

    Chu y Vn ban nay cha s 0 va 1 cho ch cai "O" va "I".

    V d?: {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

B?c 4: Xa b?t k? th m?c ci ?t Office 2013 c?n l?i no

 1. M? h?p tho?i Ch?y .
 2. Go %appdata%\microsoft\templates, sau o b?m OK.
 3. Xoa tp sau:
  • Normal.dotm
  • Cho m?ng ?n v?i Word.dotx

 4. M? h?p tho?i Ch?y .
 5. Go %appdata%\microsoft\document building blocks, sau o b?m OK.
 6. M th muc con trong th muc Kh?i Xy dng Tai liu.

  Chu y Tiu th muc con se la mt s gm bn ch s biu thi ngn ng cua goi Microsoft Office.
 7. Xoa tp building blocks.dotx.
 8. ong t?t ca cac chng trinh trc khi ban lam theo cac bc con lai.

B?c 5: Xa kha con ng k? cho h? th?ng Office 2013

Canh bao Cac s c? nghim trong co th xay ra n?u ban sa i s ng ky khng ung b?ng cach s dung Registry Editor hoc s dung phng phap khac. Nhng s c? nay co th yu c?u ban cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am r?ng nhng s c? nay co th c giai quyt. Ban phai t? ch?u rui ro khi sa i s ng ky.

Quan trong Bai vi?t nay cha thng tin v? cach sa i s ng ky. Hay ch?c ch?n sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay ch?c ch?n r?ng ban bi?t cach khi phuc s ng ky n?u s c? xay ra. bi?t thm thng tin v? cach sao lu, khi phuc, va sa i s ng ky, hay b?m s? bai vit sau y xem bai vi?t trong C s Ki?n thc Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng ky trong Windows
?nh v? r?i xa cac khoa con ng ky Office 2013 n?u co. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:

 1. M? h?p tho?i Ch?y .
 2. Nhp regedit, sau b?m OK.
 3. B?m vao khoa con ng ky sau:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Trn menu Tp, b?m Xu?t, go DeletedKey01, sau o b?m Lu.
 5. Trn menu Ch?nh sa, b?m Xoa, sau o b?m Co xac nhn.
 6. Lp lai cac bc nay (t 1 n 7) cho m?i khoa con ng ky trong danh sach sau. Thay i tn cua khoa a xu?t theo tn cho m?i khoa con.

  V d?: G? DeletedKey02 cho kha th? hai, g? DeletedKey03 cho kha th? ba v v.v.

  Chu y Trong khoa ng ky sau, ky t du sao (*) biu thi mt hoc nhiu ky t trong tn khoa con.

Phin ban 32 bit cua Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

Phin ban 64 bit cua Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

?ng th?i xa kha con ng ky sau:
 1. T?m m?t trong cc kha con sau, ty vo phin b?n Windows m b?n ang ch?y:
  • 32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Trn menu Tp, b?m Xu?t, go UninstallKey01, sau o b?m Lu.
 3. Trong khoa con G? cai t ma ban a ?nh v? bc 1, b?m vo m?i khoa con, sau o xac ?nh xem khoa con co c gan gia tr? sau khng:
  • Tn: UninstallString
  • D liu: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path

  Chu y Trong vi du nay, file_name la trinh gi ch cho tn chng trinh cai t va path la trinh gi ch cho ng dn tp.

 4. N?u khoa con cha tn va d liu c m ta trong bc 3, b?m Xoa trn menu Ch?nh sa. N?u khng, hay chuyn sang bc 5.
 5. Lp lai cac bc 3 va 4 cho ?n khi b?n ?nh v?, sau o xoa moi khoa con phu hp vi tn va d liu c m ta trong bc 3.
 6. ong Registry Editor.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Nh?n Tr? gip Tr?c ti?p


? bi?t thm thng tin

Cch ci ?t l?i Office 2013 ho?c Office 365 sau khi g? ci ?t

ng nh?p vo trang ti kho?n c?a b?n, sau b?m vo nt Ci ?t ? ci ?t l?i Office trn cng PC. N?u b?n mua Office c DVD, s? d?ng DVD v kha s?n ph?m i km v?i v? h?p s?n ph?m ? ci ?t l?i.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 2739501
nh gi cu?i cng: 21 Thang T 2014
p d?ng: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.