Straipsnio ID: 2739504 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Jau yra ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paketas. ?iame straipsnyje apra?omos kar?tosios pataisos ir naujinimai, ?traukti ? ?? specifini? naujinim? paket?. ?is specifini? naujinim? paketas yra visomis kalbomis, kurias palaiko ?Microsoft Dynamics CRM 2011?.

Pastaba. Ankstesniame specifini? naujinim? pakete (?Microsoft Dynamics CRM 2011? 10 specifini? naujinim? paketas) pristatyta papildom? funkcij? ir palaikymo galimybi?. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? svetain?se:
?Microsoft Dynamics CRM 2011? ir ?Microsoft Office 2013? palaikymas (gali b?ti angl? k.)

?Microsoft Dynamics CRM 2011? ir ?Windows 8? palaikymas (gali b?ti angl? k.)

?Microsoft Dynamics CRM 2011? ir ?Internet Explorer 10? palaikymas (gali b?ti angl? k.)

10 specifini? naujinim? paketas pagerina na?um?, kai gaunate daug u?klaus?, ir spar?iosios ie?kos funkcionalum?. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyrius ?U?klaus? na?umo optimizavimas turint didelius duomen? rinkinius? ir ?Spar?iosios ie?kos u?klaus? na?umo optimizavimas? ?ioje ?Microsoft? technin?je dokumentacijoje:
?Microsoft Dynamics CRM 2011? serverio infrastrukt?ros optimizavimas ir na?umo palaikymas

Daugiau informacijos

?io specifini? naujinim? paketo komponavimo versijos numeris ir fail? vardai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Specifini? naujinim? paketasKomponavimo versijos numerisFailo vardas (32 bit? versijos)Failo vardas (64 bit? versijos)
?Microsoft Dynamics CRM 2011? serveris5.0. 9690.2835NetaikytinaCRM2011-Server-KB2739504-LangID-amd64.exe
?Microsoft Dynamics CRM 2011? versija, skirta ?Microsoft Office Outlook?5.0. 9690.2835CRM2011-Client-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2739504-LangID-amd64.exe
?Microsoft Dynamics CRM 2011? el. pa?to kelvedis5.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504-LangID-amd64.exe
?Microsoft Dynamics CRM 2011? ataskaitos rengimo pl?tinys5.0. 9690.2835CRM2011-Bids-KB2739504-LangID-i386.exeNetaikytina
?Microsoft Dynamics CRM 2011? kalbos paketas5.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504-LangID-amd64.exe
?Microsoft Dynamics CRM 2011? ataskait? pl?tiniai5.0. 9690.2835NetaikytinaCRM2011-Srs-KB2739504-LangID-amd64.3exe

Informacija apie specifini? naujinim? paket?

?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paket? vietiniai klientai gali atsisi?sti nuo 2012 m. spalio 11 d.

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?? fail?:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 2739504 paket? dabar.

I?leidimo data: 2012 m. spalio 11 d.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je: 119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?. ?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad neb?t? neteis?tai pakeistas.

Diegimo informacija

Svarbu Duomen? baz?, sukurta naudojant ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 6 arba naujesn? specifini? naujinim? paket?, negali b?ti importuota norint atlikti visuotin? ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 5 arba ankstesn?s specifini? naujinim? paketo versijos diegim?. ?is scenarijus nepalaikomas.

?Windows? naujinimo diegimas

Nor?dami automati?kai ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paket?, galite naudoti ?Windows? naujinim?. Naudodami ?Windows? naujinim?, ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paket? galite atsisi?sti nuo 2012 m. spalio 23 d.

Taip pat galite nustatyti, kad ?Windows? automati?kai ?diegt? naujinimus. Taip galite i?spr?sti nekritines problemas ir pagerinti darbo kompiuteriu produktyvum?. Pasirinktiniai naujinimai automati?kai neatsisiun?iami ir nediegiami.

Nor?dami daugiau su?inoti apie ?Microsoft? publikuojamus naujinim? tipus, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:
Kaip ?jungti arba i?jungti automatin? naujinim?

Pakeisti, kaip ?Windows? diegia arba ?sp?ja apie naujinimus

Nor?dami ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paket?, naudodami ?Windows? naujinim?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Prad?ti ie?k? ?veskite Naujinimas. Rezultat? s?ra?e spustel?kite ?Windows? naujinimas.
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite Tikrinti, ar yra naujinim?, tada palaukite, kol ?Windows? ie?kos j?s? kompiuteriui skirt? naujausi? naujinim?.
 3. Jei gaunate prane?im?, kuriame teigiama, kad yra svarbi? naujinim?, arba kuriuo raginama per?i?r?ti svarbius naujinimus, galite per?i?r?ti ir pasirinkti norimus diegti svarbius naujinimus.
 4. Nor?dami gauti daugiau informacijos, s?ra?e spustel?kite bet kur? svarb? naujinim?. Spustel?dami pa?ym?kite norim? diegti naujinim? ?ym?s langel?, tada spustel?kite Gerai.
 5. Spustel?kite Diegti naujinimus.
 6. Perskaitykite licencines s?lygas ir su jomis sutikite, tada spustel?kite Baigti (jei naujinimas reikalauja ?io veiksmo). Jei esate raginami nurodyti administratoriaus slapta?od?, ?veskite j?. Jei esate raginami patvirtinti, padarykite tai.

Atkreipkite d?mes?, kad ?Microsoft Dynamics CRM? serverio komponent? 11 specifini? naujinim? paketas nebus paskelbtas ?Windows? naujinimo aplinkoje, bet visi kiti komponentai bus paskelbti.

Rankinis diegimas

Nor?dami patys ?diegti ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paket?, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Naudodami ?Windows? naujinim?, ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? paket? galite atsisi?sti nuo 2012 m. spalio 23 d.
 1. Eikite ? ?i? ?Microsoft Update? katalogo svetain?:
  ?Microsoft Update? katalogas
 2. Ie?kos lauke ?veskite 2739504, tada spustel?kite Ie?koti.
 3. Spustel?kite ?traukti, kad ?trauktum?te naujinim? ? krep?el?.
 4. Spustel?kite Atsisi?sti.
 5. Spustel?kite Nar?yti, nurodykite aplank?, ? kur? norite atsisi?sti naujinim?, ir spustel?kite Gerai.
 6. Spustel?kite T?sti, tada ? Sutinku, kad patvirtintum?te sutikim? su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis.
 7. Atsisiunt? naujinim? ? nurodyt? viet?, spustel?kite U?daryti.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Microsoft Update? katalog?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
323166 Kaip i? ?Windows? naujinim? katalogo atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis

Papildoma diegimo informacija

 • ?dieg? ?? specifini? naujinim? paket?, kad b?t? atlikti pakeitimai, turite baigti visus esamus CRM seansus, tada prad?ti nauj?.
 • Pa?alinus kalbos paket? kalba visiems j? naudojantiems ?Microsoft Dynamics CRM? vartotojams bus pakeista ? numatyt?j?. Parengimas i? naujo nenaujina vartotoj? kalbos nustatym?. Tod?l vartotojai tur?s i? naujo nustatyti kalbos nustatymus savo parinktyse, kai ?eis ? ?Microsoft Dynamics CRM 2011?.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? specifini? naujinim? paket?, reikalingas ?diegtas ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 6 (5.0.9690.1992 komponavimo versija) ar naujesn?s versijos specifini? naujinim? paketas. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie 6 specifini? naujinim? paket?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2600640 Galima atsisi?sti ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 6 specifini? naujinim? paket? (gali b?ti angl? k.)
Informacij? apie suderinamum? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

2669091 ?Microsoft Dynamics CRM? suderinamumo s?ra?as (gali b?ti angl? k.)

Reikalavimas paleisti i? naujo

Jei esate raginami, pritaik? specifini? naujinim? paket? paleiskite kompiuter? i? naujo.

Informacija apie pa?alinim?

Galite pa?alinti 11 specifini? naujinim? paket? i? serverio, kuriame veikia ?Microsoft Dynamics CRM?. Ta?iau prie? pa?alindami 11 specifini? naujinim? paket? turite sukurti atsargin? duomen? baz?s kopij?. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?iose ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?se:
Sukurkite visapusi?k? atsargin? duomen? baz?s kopij? (SQL serveris)
Atkurkite atsargin? duomen? baz?s kopij? (?SQL Server Management Studio?)

Atkreipkite d?mes?, kad jei 10 specifini? naujinim? paketo 2 versija yra taikoma ja perra?ant 10 specifini? naujinim? paketo 1 versij?, o v?liau 10 specifini? naujinim? paketo 2 versija yra pa?alinama, CRM ?Outlook? klientui turi b?ti konfig?ruojamas i? naujo.

Problemos, kurias i?sprend?ia 11 specifinis naujinim? paketas, skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 2011?

11 specifini? naujinim? pakete yra toliau nurodytos pataisos ir naujinimai.
 • Atnaujinus organizacijos ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? versij? ? ?Microsoft Dynamics CRM 2011? versij?, teis?s ? ?SystemForm? objektus yra priskiriamos netinkamai.
 • Kai vykdote funkcij? Nustatyti atsi?velgiant el. pa?to prane?ime, per?valgos rodinys pateikia visus aktyviuosius klientus. Ta?iau tur?t? pavykti nustatyti per?valgos numatyt?j? rodin?.
 • ?Federation Provider? ypatyb?s nepalaiko WAUTH parametro visuotinio diegimo ?iniatinklio tarnyboje.
 • Kai vykdote funkcij? Lai?k? suliejimas, ?Word Automation Services? CRM papildinys sugenda.
 • Organizacijos parametruose pakeitus parametr? Pirmoji met? savait?, ? pakeitimus neatsi?velgiama, jei sistema taiko funkcionalum?, kad gaut? sugrupuotus pagal savait? dat? duomenis.
 • Pakeitus priminimo laik? ?Outlook?, pasikartojan?ios paskyros yra sugadinamos.
 • Vykdant spar?i?j? ie?k? veiklos rodinyje, ie?ka gali pateikti netik?tus rezultatus.
 • ?Outlook 2010? negalite sl?pti CRM juosteli?.
 • Saugos teis?s nefiltruoja sinchronizuot? adres? knygel?s objekt? s?ra?o.
 • Programa veikia l?tai vykdydama masines ?Outlook?, skirto ?Microsoft Dynamics CRM 2011? klientui, operacijas.
 • Kreipiantis ? CRM svetain? per visuotin? reikalavim? autentifikavimo diegim? autentifikavimo modulis gali atmesti u?klaus?. Tokiu atveju parodomas toliau nurodytas klaidos prane?imas.
  404 ? Failas arba katalogas nerastas.
 • Nar?ant aptikimo tarnyboje parodomas toliau nurodytas klaidos prane?imas.
  Serveris negal?jo ?vykdyti u?klausos d?l vidin?s klaidos.
  ?i problema atsiranda d?l adreso visuotinio diegimo tvarkytuve.
 • Visuotinio taisykli? diegimo vedlys neveikia sud?tin?je ?Microsoft Exchange Server 2003? ir ?Exchange Server 2010? aplinkoje.
 • Naudojant pasirinktinio meniu parinktis, gali ?vykti ?Internet Explorer? scenarijaus klaida.
 • Spar?ioji ie?ka netaiko vartotojo numatytojo datos formato parametro.
 • Antrinio r??iavimo funkcija neveikia ?Microsoft Dynamics CRM 2011? kliento rodinyje. ?i problema kyla, kai ?galintas registro raktas ?DisableMapiCaching?.
 • Darbo eigos egzemplioriai, i?pl?toti i? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? darbo eigos apibr???i?, neveikia tinkamai, kai darbo eigos apibr??tys naudoja valdan?ius vartotojus arba valdan?ias komandas.
 • ?UOM Primary Unit? ?ra?o reik?m?s ?CreatedOn? ir ?ModifiedOn? duomen? baz?je yra sugeneruotos netinkamais formatais.
 • ?Outlook? skirtas ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klientas veikia netinkamai, kai klientas prijungiamas prie ?Dynamics CRM 2011? organizacijos.
 • Jei ?Outlook 2007? vykdomas sinchronizavimas, kai i?jungtas talpyklinis ?Exchange? re?imas, sinchronizuojant dar kart? bandoma perkelti per ?iniatinklio klient? i?si?stas CRM el. pa?to veiklas.
 • U?darant spaudinio per?i?r?, ?vyksta scenarijaus klaida. ?i problema atsiranda, kai skirtukas su antriniu tinkleliu yra pasl?ptas.
 • Importavus valdom?j? sprendim?, netik?tai sugeneruojami audito ?ra?ai.
 • Patikimo partnerio ?Active Directory Federation Service? vartotojams neveikia parei?kimais gr?stas ?Dynamics CRM? autentifikavimas.
 • Form? rengykl?je pakeitus ?Dynamics CRM 2011? atributo ie?k? palaikant? parametr?, visi laukai form? rengykl?je netik?tai rodomi nery?kiai.
 • Importavus sprendim? su lauku, turin?iu ie?k? palaikan?i? reik?m? Ne, ie?k? palaikantis lauko parametras yra atnaujinamas netinkamai.
 • ?diegus ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 2011? klient? kompiuteryje su ?Windows 8?, ?Windows Identity Foundation? ne?galinama.
 • ?JavaScript? rengykl? netik?tai yra apribota iki 2000 simboli?. Tokiu atveju scenarijus su daugiau nei 2000 simboli? gali b?ti sutrumpintas.
 • Sukonfig?ravus ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 2011? klient? ?SQL Server CE 4.0? naudoti, klientas sugenda.
 • Bandant importuoti sprendim?, gaunamas toliau nurodytas klaidos prane?imas.
  Sprendim? paketas negali b?ti importuotas, nes jame yra netinkama XML.
 • Spar?ioji ie?ka ne?vyksta ir nepateikia rezultat?.
 • ?ra?ant form?, ?ra?ymo veiksm? gali u?blokuoti fono pagrindinio puslapio tinklelio naujinimas.
 • ?Microsoft Dynamics CRM? kliento sekimo ?urnale u?registruotas toliau nurodytas.
  ?NullReferenceException <InvalidateItemCache>?
 • Formos ?ra?ym? blokuoja fono pagrindinio puslapio tinklelio atnaujinimas.
 • ?ra?ius suplanuot? tarnybos veiksm?, i??oka planavimo dialogo lango forma.
 • Dublikat? aptikimas nerodo daugiau nei 12 ?ra??, o puslapi? nar?ymas yra i?jungtas.
 • Kai naudojami specialieji ?vyki? filtrai, rodomas klaidos prane?imas ??vyko klaida norint parodyti ?ra?us ?iame rodinyje?.
 • Negalima nustatyti X ir Y lauk? ?Outlook? diagramose.
 • Importuojant sprendim?, ? objekt? ?DBO.DependencyNodeBase? negalima ?traukti pagrindin?s eilut?s dublikato.
 • Paskyr? dublikatai yra kuriami ?Outlook? skirtame ?Microsoft CRM? kliente, kai paskyra pirm? kart? sukurta ?iniatinklio kliente ir redaguota ?Outlook?.

Kar?tosios pataisos ir naujinimai, kuriuos reikia ?galinti ar konfig?ruoti patiems.


?Microsoft Dynamics CRM 2011? 11 specifini? naujinim? pakete n?ra joki? kar?t?j? patais? ar naujinim?, kuriuos reikia ?jungti ar konfig?ruoti patiems. 


?Microsoft Dynamics CRM 2011? 10 specifini? naujinim? pakete yra nurodytos kar?tosios pataisos ir naujinimai, kuriuos reikia ?galinti ar konfig?ruoti patiems. Daugiau informacijos apie ?EnableRetrieveMultipleOptimization? funkcionalum? ?r. technin?s dokumentacijos ?Microsoft Dynamics CRM 2011? serverio infrastrukt?ros optimizavimas ir na?umo palaikymas skyriuje ?U?klaus? na?umo optimizavimas turint didelius duomen? rinkinius?. Daugiau informacijos apie spar?iosios ie?kos funkcionalum? ?r. technin?s dokumentacijos ?Microsoft Dynamics CRM 2011? serverio infrastrukt?ros optimizavimas ir na?umo palaikymas skyriuje ?Spar?iosios ie?kos u?klaus? na?umo optimizavimas?. Nor?dami atsisi?sti technin? dokumentacij? ?Microsoft Dynamics CRM 2011? serverio infrastrukt?ros optimizavimas ir na?umo palaikymas, eikite ? ?i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro svetain?:
?Microsoft Dynamics CRM 2011? serverio infrastrukt?ros optimizavimas ir na?umo palaikymas
?Microsoft Dynamics CRM 2011? 8 specifini? naujinim? pakete yra nurodytos kar?tosios pataisos ar naujinimai, kuriuos reikia ?galinti ar konfig?ruoti patiems. Nor?dami ?galinti ar konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas arba naujinimus serveryje su ?Microsoft Dynamics CRM 2011?, vadovaukit?s toliau nurodytame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje pateiktomis instrukcijomis. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2651621 Programa veikia blogai, kai naudojama ?Microsoft Dynamics CRM 2011? funkcija ?Rasti galimus laikus? (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft Dynamics CRM 2011? 7 specifini? naujinim? pakete n?ra kar?t?j? patais? ar naujinim?, kuriuos reikia ?galinti ar konfig?ruoti patiems.

?Microsoft Dynamics CRM 2011? 6 specifini? naujinim? pakete yra nurodytos kar?tosios pataisos ir naujinimai, kuriuos reikia ?galinti ar konfig?ruoti patiems. Nor?dami ?galinti ar konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas arba naujinimus serveryje su ?Microsoft Dynamics CRM 2011?, vadovaukit?s toliau nurodytame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje pateiktomis instrukcijomis. Straipsnyje nurodyti veiksmai, kuriuos reikia atlikti ?diegus ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 6 specifini? naujinim? paket?, kad b?t? valoma lentel? ?PrincipalObjectAccess?.
2664150 Kaip valdyti CRM 2011 lentel?s ?PrincipalObjectAccess? did?jim? (gali b?ti angl? k.)
2741514 ?Microsoft Dynamics CRM? prikabinus rodinius programa veikia l?tai (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft Dynamics CRM 2011? 5 specifini? naujinim? pakete n?ra kar?t?j? patais? ar naujinim?, kuriuos reikia konfig?ruoti patiems.

?Microsoft Dynamics CRM 2011? 4 specifini? naujinim? pakete n?ra kar?t?j? patais? ar naujinim?, kuriuos reikia konfig?ruoti patiems.

?Microsoft Dynamics CRM 2011? 3 specifini? naujinim? pakete n?ra kar?t?j? patais? ar naujinim?, kuriuos reikia konfig?ruoti patiems.

?Microsoft Dynamics CRM 2011? 2 specifini? naujinim? pakete yra nurodytos kar?tosios pataisos ir naujinimai, kuriuos reikia ?galinti ar konfig?ruoti patiems. Nor?dami ?galinti ar konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas arba naujinimus serveryje su ?Microsoft Dynamics CRM 2011?, vadovaukit?s toliau nurodytame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje pateiktomis instrukcijomis. Straipsnyje nurodyti veiksmai, kuriuos reikia atlikti prie? diegiant ?Microsoft Dynamics CRM 2011? 2 specifini? naujinim? paket?, jei norima palaikyti ?Microsoft Dynamics CRM 2011? leidimo versijos funkcionalum?.
2535245 Vykdant ?Microsoft Dynamics CRM 2011? dideli? duomen? rinkini? u?klausas ?RetrieveMultiple?, programa veikia l?tai (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft Dynamics CRM 2011? 1 specifini? naujinim? pakete n?ra kar?t?j? patais? ar naujinim?, kuriuos reikia konfig?ruoti patiems.

Kar?tosios pataisos ir naujinimai, i?leisti kaip atskiros pataisos

Toliau nurodytos klaidos buvo pataisytos ir perduotos kaip kritiniai taisymai pagal pareikalavim?:

 • Atidarius valdom?j? dialogo lang? ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 2011? kliente, ?vyksta atminties nutek?jimas. Be to, ?Outlook? klientas gali u?strigti.
 • ?traukus veiksmo ?OnSave? scenarij? ? aptarnavimo veiklos objekt? naudojant ?Jscript? bibliotek? rengykl?, kol duomen? baz?je atnaujinamas aptarnavimo veiklos ?ra?as, veiksmas ?OnSave? vyksta netinkamai.
 • Pakeitus kain? s?ra?o element?, u?darytos galimyb?s yra netik?tai atnaujinamos.
 • Netik?tai negalima ?jungti ?ra?? turin?io objekto siun?iam? el. lai?k? parinkties.
 • Atsakius ? ?Microsoft Dynamics CRM 2011? stebim? el. pa?to prane?im?, ? lentel? ?ActivityPointerBase? netinkamai ?traukiami du ?ra?ai.
 • Programin?s ?rangos k?rimo rinkinio pried? pasirinktiniai klaid? prane?imai atvaizduojami netinkamai. Vietoje to rodomas bendrasis klaidos prane?imas, kad ISV kodas nutrauk? operacij?.
 • Netik?tai ? pasirinktin? objekt? negalima ?traukti pardavim? literat?ros priedo.
 • ?traukus daug nari? ? rinkodaros s?ra??, programa veikia l?tai. Be to, gali ?vykti ?Internet Explorer? scenarijaus klaida. Kai atminties puslapi? kaitos funkcionalumas naudojamas nari? per?valgai, atsiranda problema.
 • Naudojant kelias saugos atpa?inimo ?enkl? tarnybas prieigai prie ?Microsoft Dynamics CRM 2011?, ? CRM svetain?s strukt?r? ?traukt? WHR parametr? (pradinis autentifikavimas) netik?tai blokuoja parametro filtras.
 • Tarkime, kuriate paskyr? su ?Microsoft Dynamics CRM 2011?. Paskyr? redaguojate su ?Outlook?. Tokiu atveju kuriami paskyros dublikatai.
 • Pritaikius 10 specifini? naujinim? paket?, gali ?vykti aptarnavimo sutar?i? klaida ?DataContractJsonSerializer?.
 • ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 2011? kliente parodomas klaidos toliau nurodytas prane?imas.
  ?vykio ID 9646 : ?Mapi? seansas vir?ijo did?iausi? leistin? (250) ?objtmessage? tipo objekt? reik?m?.
 • Vykdydami funkcij? Nustatyti atsi?velgiant ?Outlook? skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 2011? kliente, galite gauti ?sp?jam?j? prane?im?, kad neturite teisi? atlikti ?? veiksm?.

Informacija apie fail?Nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti informacij? apie fail?, spustel?kite ?iaPad?kos

?Microsoft? d?koja u? darb? su mumis padedant apsaugoti klientus:

 • Ryan Baxendale i? ?Security-Assessment.com? u? prane?imus apie ?Dynamics CRM? XSS pa?eid?iamum?.


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2739504 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew KB2739504

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com