Identifikator ?lanka: 2739504 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Dostupna je zbirna ispravka 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011 U ovom ?lanku opisane su hitne ispravke i ispravke koje sadr?i ova zbirka ispravki. Ova zbirka ispravki je dostupna na svim jezicima koje podr?ava Microsoft Dynamics CRM 2011.

Napomena Prethodna zbirna ispravka (Zbirna ispravka 10 za Microsoft Dynamics CRM 2011) uvela je dodatnu funkcionalnost i podr?ku. Za dodatne informacije o ovome idite na slede?e Microsoft Veb lokacije:
Podr?ka za Microsoft Dynamics CRM 2011 i Microsoft Office 2013 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Podr?ka za Microsoft Dynamics CRM 2011 i Windows 8 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Podr?ka za Microsoft Dynamics CRM 2011 i Internet Explorer 10 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Zbirna ispravka 10 obuhvata pobolj?anja performansi kada dobijete vi?e upita, kao i za funkciju za brzo pronala?enje. Za vi?e informacija pogledajte odeljke ?Optimizovanje performansi upita u skladu sa velikim skupovima podataka? i ?Optimizovanje performansi za upita za brzo pronala?enje? u slede?oj Microsoft beloj knjizi:
Optimizovanje i odr?avanje performansi infrastrukture Microsoft Dynamics CRM 2011 servera

Dodatne informacije

Broj verzije i nazivi datoteka za ovu zbirku ispravki

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Zbirni paketBroj verzijeIme datoteke (32-bitne verzije)Ime datoteke (64-bitne verzije)
Microsoft Dynamics CRM 2011 server5.0. 9690.2835Nije primenljivoCRM2011-Server-KB2739504-LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 za Microsoft Office Outlook5.0. 9690.2835CRM2011-Client-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2739504-LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 ruter e-po?te5.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504-LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 autorska pro?irenja za izve?tavanje5.0. 9690.2835CRM2011-Bids-KB2739504-LangID-i386.exeNije primenljivo
Microsoft Dynamics CRM 2011 jezi?ki paket5.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504-LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 pro?irenja za izve?tavanje5.0. 9690.2835Nije primenljivoCRM2011-Srs-KB2739504-LangID-amd64.3exe

Informacije o zbirnoj ispravci

Zbirna ispravka 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011 dostupna je za lokalne korisnike 11. oktobra 2012.

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket 2739504.

Datum izdavanja: 11.10.12.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja: 119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i. Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Informacije o instalaciji

Va?no Uvoz baze podataka kreirane pomo?u Microsoft Dynamics CRM 2011 zbirne ispravke 6 ili novije verzije nije mogu? u primenu Microsoft Dynamics CRM 2011 zbirne ispravke 5 ili starije verzije. Ovaj scenario nije podr?an.

Windows Update instalacija

Da biste automatski instalirali zbirnu ispravku 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011, mo?ete da koristite Windows Update. Zbirna ispravka 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011 bi?e dostupna na lokaciji Windows Update 23. oktobra 2012.

Mo?ete da podesite Windows i da automatski instalira preporu?ene ispravke. Ova postavka mo?e da re?i probleme koji nisu kriti?ni i da pobolj?a kori??enje ra?unara. Opcione ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski.

Da biste saznali vi?e o vrstama ispravki koje Microsoft objavljuje, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:
Uklju?ivanje ili isklju?ivanje automatskog a?uriranja

Menjanje na?ina na koji Windows instalira ispravke ili obave?tava o ispravkama

Da biste instalirali zbirnu ispravku 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011 pomo?u lokacije Windows Update, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte A?uriraj. U listi rezultata kliknite na Windows Update.
 2. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Da li postoje ispravke?, a zatim sa?ekajte da Windows potra?i najnovije ispravke za ra?unar.
 3. Ako dobijete poruku koja vas obave?tava da su dostupne va?ne ispravke ili da treba da pregledate va?ne ispravke, mo?ete da prika?ete i izaberete va?ne ispravke koje ?elite da instalirate.
 4. Za vi?e informacija kliknite na bilo koju va?nu ispravku iz liste. Potvrdite izbore u poljima za potvrdu za ispravke koje ?elite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke.
 6. Pro?itajte i prihvatite uslove licenciranja, a zatim kliknite na dugme Zavr?i (ako instalacija ispravke zahteva ovaj korak). Unesite administratorsku lozinku ukoliko to bude zatra?eno od vas. Potvrdite lozinku ukoliko to bude zatra?eno od vas.

Imajte u vidu da zbirna ispravka 11 za komponente Microsoft Dynamics CRM servera ne?e biti objavljene na lokaciji Windows Update; me?utim, sve druge komponente bi?e objavljene ovde.

Ru?na instalacija

Da biste ru?no instalirali zbirnu ispravku 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011, pratite slede?e korake:

Zbirna ispravka 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011 bi?e dostupna na lokaciji Windows Update 23. oktobra 2012.
 1. Idite na slede?u Veb lokaciju sa Microsoft Update katalogom:
  Microsoft Update katalog
 2. U polje Pretraga otkucajte 2739504, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 3. Kliknite na dugme Dodaj da biste ispravku dodali u korpu.
 4. Kliknite na dugme Preuzmi.
 5. Kliknite na dugme Potra?i, navedite fasciklu u kojoj ?elite da sa?uvate preuzetu ispravku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme Nastavi, a zatim kliknite na dugme Prihvatam da biste prihvatili uslove licenciranja za Microsoft softver.
 7. Kada ispravku preuzmete na navedenu lokaciju, kliknite na dugme Zatvori.
Da biste dobili vi?e informacija o Microsoft Update katalogu, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
323166 Preuzimanje ispravki koje obuhvataju upravlja?ke programe i hitne ispravke iz Windows Update kataloga

Dodatne informacije o instalaciji

 • Nakon ?to instalirate ovu zbirnu ispravku, trebalo bi da iza?ete iz svih postoje?ih CRM sesija, a zatim da ponovo pokrenete novu CRM sesiju da biste primenili izmene.
 • Kada onemogu?ite jezi?ki paket, postavke jezika svih Microsoft Dynamics CRM korisnika koji koriste taj jezik vrati?e se na podrazumevani jezik. Proces ponovnog omogu?avanja ne a?urira postavke jezika za korisnike. Zbog toga korisnici moraju da uspostave po?etne vrednosti za svoj jezik u odeljku sa li?nim opcijama kada se prijave na Microsoft Dynamics CRM 2011.

Preduslovi

Morate da imate instaliranu zbirnu ispravku 6 (izdanje 5.0.9690.1992) ili noviju verziju za Microsoft Dynamics CRM 2011 da biste primenili ovu zbirnu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija o zbirnoj ispravci 6, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2600640 Zbirna ispravka 6 za Microsoft Dynamics CRM 2011 je dostupna (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste dobili informacije o kompatibilnosti, kliknite na sede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

2669091 Microsoft Dynamics CRM spisak kompatibilnih proizvoda (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Ako se to od vas bude tra?ilo, ponovo pokrenite ra?unar nakon ?to primenite zbirnu ispravku.

Informacije o uklanjanju

Mo?ete da deinstalirate zbirnu ispravku 11 sa servera na kome je pokrenut Microsoft Dynamics CRM. Me?utim, trebalo bi da na pravite rezervnu kopiju baza podataka pre neko ?to deinstalirate zbirnu ispravku 11. Da biste dobili vi?e informacija, posetite slede?e Microsoft Developer Network (MSDN) Veb lokacije:
Kreiranje kompletne rezervne datoteke baze podataka (SQL server)
Vra?anje rezervne datoteke baze podataka (SQL Server Management Studio)

Imajte na umu to da ako zbirnu ispravku 10v2 primenite preko zbirne ispravke 10v1, bi?e potrebno da ponovo konfiguri?ete CRM za Outlook klijent ako se iz bilo kog razloga zbirna ispravka 10v2 ukloni.

Problemi koji su re?eni u zbirnoj ispravci 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011

Zbirna ispravka 11 sadr?i slede?e ispravke:
 • Kada obavite nadogradnju organizacije sa verzije Microsoft Dynamics CRM 4.0 na Microsoft Dynamics CRM 2011, dozvole za SystemForm entitete nisu ispravno dodeljene.
 • Kada pokrenete funkciju Pode?avanje ?Koji se odnosi na? na e-poruku, prikaz za pronala?enje navodi sve aktivne naloge. Me?utim, trebalo bi da mo?ete da podesite razli?iti podrazumevani prikaz za pronala?enje.
 • WAUTH parametar nije podr?an u svojstvima dobavlja?a spoljnog pristupa u Veb usluzi primene.
 • Kada pokrenete funkciju Objedinjavanje po?te, dolazi do ru?enja CRM programskog dodatka na Word uslugama automatizacije.
 • Kada promenite postavku Prva nedelja u godini u postavkama organizacije, promene se ne uzimaju u obzir kada sistem koristi funkciju preuzimanja za vra?anje nekih podataka datuma koji su grupisani po nedelji.
 • Nakon ?to promenite vreme podsetnika u programu Outlook, zakazane obaveze koje se pojavljuju bi?e o?te?ene.
 • Kada obavite pretragu za brzo pronala?enje u prikazu aktivnosti, pretraga mo?e da vrati neo?ekivane rezultate.
 • Ne mo?ete da sakrijete CRM trake u programu Outlook 2010.
 • Lista entiteta za sinhronizaciju adresara nije filtrirana bezbednosnim dozvolama.
 • Kada obavite grupne operacije u Microsoft Dynamics CRM 2011 klijentu za Outlook, dolazi do sporih performansi.
 • Kada pristupite CRM Veb lokaciji u primeni potvr?ivanja identiteta pomo?u tokena, ure?aj za potvr?ivanje identiteta mo?e da odbije zahtev. U ovom slu?aju dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  404 ? Datoteka ili direktorijum nisu prona?eni.
 • Kada pretra?ujete uslugu Discovery, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Server nije mogao da obradi zahtev zbog unutra?nje gre?ke.
  Do ovog problema dolazi zbog adrese u upravlja?u za primenu.
 • ?arobnjak za primenu pravila ne radi u Microsoft Exchange Server 2003 i Exchange Server 2010 me?ovitom okru?enju.
 • Kada koristite prilago?ene opcije menija, mo?e da do?e do gre?ke sa skriptom u programu Internet Explorer.
 • Pretraga za brzo pronala?enje ne primenjuje korisni?ku podrazumevanu postavku formata datuma.
 • Funkcija sekundarnog sortiranja ne radi u prikazu u Microsoft Dynamics CRM 2011 klijentu. Do tog problema dolazi kada je omogu?en klju? registratora DisableMapiCaching.
 • Instance toka posla koje su nadogra?ene sa definicija toka posla Microsoft Dynamics CRM 4.0 ne rade ispravno kada definicije toka posla koriste korisnike ili timove koji su vlasnici.
 • Vrednosti CreatedOn i ModifiedOn za zapis UOM Primary Unit generi?u se u neispravnim formatima u bazi podataka.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 klijent za Outlook ne radi ispravno kada pove?ete klijent sa Dynamics CRM 2011 organizacijom.
 • Kada obavite sinhronizaciju u programu Outlook 2007 u kojem je onemogu?en ke?irani Exchange re?im, sinhronizacija poku?ava da ponovo promovi?e CRM aktivnosti e-po?te koje su poslate preko Veb klijenta.
 • Kada poku?ate da zatvorite obrazac Pregled pre ?tampanja, dolazi do gre?ke sa skriptom. Do ovog problema dolazi kada je kartica koja sadr?i podmre?u sakrivena.
 • Kada uvezete kontrolisano re?enje, zapisi nadgledanja se neo?ekivano generi?u.
 • Dynamics CRM provera identiteta pomo?u tokena ne radi sa korisnicima partnera od poverenja Active Directory Federation Service (ADFS).
 • Nakon ?to promenite pretra?ivu postavku za Dynamics CRM 2011 atribut u obrascu ure?iva?a, sva polja u obrascu ure?iva?a neo?ekivano postaju nedostupna.
 • Kada uvezete re?enje koje sadr?i polje sa pretra?ivom vredno??u pode?enom na Ne, pretra?iva postavka polja nije ispravno a?urirana.
 • Kada instalirate Microsoft Dynamics CRM 2011 klijent za Outlook na ra?unaru na kome je instaliran Windows 8, Windows Identity Foundation (WIF) nije omogu?en.
 • JavaScript ure?iva? je neo?ekivano ograni?en na 2000 znakova. U ovoj situaciji-, skripta koja sadr?i 2000 znakova mo?e da bude skra?ena.
 • Kada konfiguri?ete Microsoft Dynamics CRM 2011 klijent za Outlook da koristi SQL server CE 4.0, dolazi do ru?enja klijenta.
 • Kada poku?ate da uvezete re?enje, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Uvoz paketa re?enja nije mogu? jer sadr?i neva?e?i XML.
 • Pretraga za brzo pronala?enje je neuspe?na i ne prikazuje rezultate.
 • Kada sa?uvate obrazac, radnja ?uvanja mo?e da bude blokirana radnjom a?uriranja koordinatne mre?e glavne stranice u pozadini.
 • Slede?a poruka o gre?ci je evidentirana u evidenciji pra?enja Microsoft Dynamics CRM klijenta:
  NullReferenceException <InvalidateItemCache>
 • ?uvanje obrasca je blokirano osve?avanjem koordinatne mre?e glavne stranice u pozadini.
 • Obrazac dijaloga za planiranje iska?e nakon ?to sa?uvate aktivnost ponovo isplanirane usluge.
 • Posao otkrivanja duplikata ne prikazuje vi?e od 12 zapisa, a kretanje kroz stranicu je onemogu?eno.
 • Prikazuje se poruka o gre?ci ?Do?lo je do gre?ke prilikom prikazivanja zapisa u ovom prikazu? kada koristite posebne filtere Incidenti.
 • Nije mogu?e postaviti polja X i Y u grafikonima u programu Outlook.
 • Nije mogu?e umetnuti duplirani red klju?a u objekat DBO.DependencyNodeBase prilikom uvoza re?enja.
 • Duplirane zakazane obaveze kreiraju se u Microsoft CRM klijentu za Outlook ako je zakazana obaveza prvo kreirana u Veb klijentu i ure?ena u programu Outlook.

Hitne ispravke i ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete


Zbirna ispravka 11 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ne sadr?i hitne ispravke ili ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete. 


Zbirna ispravka 10 za Microsoft Dynamics CRM 2011 sadr?i slede?e hitne ispravke i ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete.  Vi?e informacija o funkcionalnosti EnableRetrieveMultipleOptimization potra?ite u odeljku ?Optimizovanje performansi upita u skladu sa velikim skupovima podataka? u beloj knjizi Optimizovanje i odr?avanje performansi infrastrukture Microsoft Dynamics CRM 2011 servera. Vi?e informacija o funkcionalnosti za brzo pronala?enje potra?ite u odeljku ?Optimizovanje performansi upita za brzo pronala?enje? u beloj knjizi Optimizovanje i odr?avanje performansi infrastrukture Microsoft Dynamics CRM 2011 servera. Da biste preuzeli belu knjigu Optimizovanje i odr?avanje performansi infrastrukture Microsoft Dynamics CRM 2011 servera, posetite slede?u Microsoft Download Center Veb lokaciju:
Optimizovanje i odr?avanje performansi infrastrukture Microsoft Dynamics CRM 2011 servera
Zbirna ispravka 8 za Microsoft Dynamics CRM 2011 sadr?i slede?e hitne ispravke i ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete. Da biste omogu?ili ili konfigurisali ove hitne ispravke ili ispravke na serveru na kojem je instaliran Microsoft Dynamics CRM 2011, sledite uputstvo u slede?e ?lanku Microsoft baze znanja. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
2651621 Kvalitet performansi je lo? kada koristite funkciju ?Prona?i dostupna vremena? u programu Microsoft Dynamics CRM 2011 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Zbirna ispravka 7 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ne sadr?i hitne ispravke ili ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete.

Zbirna ispravka 6 za Microsoft Dynamics CRM 2011 sadr?i slede?e hitne ispravke i ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete.  Da biste omogu?ili ili konfigurisali ove hitne ispravke ili ispravke na serveru na kojem je instaliran Microsoft Dynamics CRM 2011, sledite uputstvo u slede?e ?lanku Microsoft baze znanja. ?lanak sadr?i korake koje mo?ete da sledite nakon ?to instalirate zbirnu ispravku 6 za Microsoft Dynamics CRM 2011 da biste obrisali tabelu PrincipalObjectAccess:
2664150 Upravljanje rastom tabele PrincipalObjectAccess u CRM-u 2011 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
2741514 Performanse su spore prilikom obele?avanja prikaza u programu Microsoft Dynamics CRM (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Zbirna ispravka 5 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ne sadr?i hitne ispravke ili ispravke koje morate ru?no da konfiguri?ete.

Zbirna ispravka 4 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ne sadr?i hitne ispravke ili ispravke koje morate ru?no da konfiguri?ete. 

Zbirna ispravka 3 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ne sadr?i hitne ispravke ili ispravke koje morate ru?no da konfiguri?ete. 

Zbirna ispravka 2 za Microsoft Dynamics CRM 2011 sadr?i slede?e hitne ispravke i ispravke koje morate ru?no da omogu?ite ili konfiguri?ete.  Da biste omogu?ili ili konfigurisali ove hitne ispravke ili ispravke na serveru na kojem je instaliran Microsoft Dynamics CRM 2011, sledite uputstvo u slede?e ?lanku Microsoft baze znanja. ?lanak sadr?i korake koje mo?ete da sledite pre nego ?to instalirate zbirnu ispravku 2 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ako ?elite da odr?ite funkcionalnost kona?ne verzije programa Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Dolazi do sporih performansi kad obavljate RetrieveMultiple upite na velikim skupovima podataka u programu Microsoft Dynamics CRM 2011 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Zbirna ispravka 1 za Microsoft Dynamics CRM 2011 ne sadr?i hitne ispravke ili ispravke koje morate ru?no da konfiguri?ete. 

Hitne ispravke i ispravke koje su objavljene kao pojedina?ne zakrpe

Slede?e gre?ke su re?ene i isporu?ene kao kriti?ne zakrpe na zahtev (COD):

 • Kada otvorite kontrolisani dijalog u Microsoft Dynamics CRM 2011 klijentu za Outlook, dolazi do curenja memorije. Pored toga, mo?e da do?e do pada Outlook klijenta.
 • Kada dodate skriptu OnSave radnje na entitet aktivnosti usluge pomo?u ure?iva?a Jscript biblioteka, OnSave radnja ne radi na o?ekivani na?in pre a?uriranja zapisa aktivnosti usluge u bazi podataka.
 • Kada promenite stavku cenovnika, zatvorene mogu?nosti se neo?ekivano a?uriraju.
 • Neo?ekivano ne mo?ete da omogu?ite opciju za slanje e-po?te za entitet koji ima postoje?e zapise.
 • Kada odgovorite na e-poruku koja je pra?ena u programu Microsoft Dynamics CRM 2011, dva unosa se neispravno ume?u u tabelu ActivityPointerBase.
 • Prilago?ene poruke o gre?ci za programske dodatke Software Development Kit (SDK) ne prikazuju se na o?ekivani na?in. Umesto toga, prikazuje se generi?ka poruka o gre?ci u kojoj se navodi da je ISV kôd prekinuo operaciju.
 • Neo?ekivano, prilago?enom entitetu ne mo?ete da dodate prilog prodajne literature.
 • Kada dodate mnogo ?lanova na marketin?ku listu javlja se problem sporih performansi. Pored toga, mo?e da do?e do gre?ke sa skriptom u programu Internet Explorer. Do ovoga dolazi kada se funkcionalnost strani?enja koristi u pronala?enju ?lanova.
 • Kada se vi?e usluga bezbednosnog tokena (STS) koristi za pristupanje programu Microsoft Dynamics CRM 2011, filter parametra neo?ekivano blokira WHR parametar (Home Realm) koji je dodat CRM mapi lokacije.
 • Pretpostavimo da kreirate zakazanu obavezu u programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Zakazanu obavezu ure?ujete u programu Outlook. U ovoj situaciji kreiraju se duplirane zakazane obaveze.
 • Nakon ?to primenite zbirnu ispravku 10, mo?e da do?e do SDK DataContractJsonSerializer gre?ke u ugovorima za uslugu.
 • Dobijate slede?u poruku o gre?ci u Microsoft Dynamics CRM 2011 klijentu za Outlook:
  ID doga?aja 9646: Mapi sesija prema?ila je maksimum od 250 objekata tipa ?objtmessage?.
 • Kada pokrenete funkciju Pode?avanje ?Koji se odnosi na? u Microsoft Dynamics CRM 2011 klijentu za Outlook, mo?ete da dobijete poruku upozorenja u kojoj se navodi da nemate dozvole potrebne za obavljanje ove radnje.

Informacije o datoteciKliknite ovde da biste prikazali ili sakrili informacije o datoteciPriznanja

Microsoft zahvaljuje slede?im pojedincima ?to su radili sa nama na pru?anju pomo?i pri za?titi klijenata:

 • Rajanu Baksendejlu iz kompanije Security-Assessment.com za prijavljivanje XSS ranjivosti u programu Dynamics CRM.


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2739504 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew KB2739504

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com